Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2013 (eerste wijziging)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2013 (eerste wijziging)
CiteertitelVerordening Langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2013 (eerste wijziging)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageToelichting verordening langdurigheidstoeslag 2013 (eerste wijziging)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand, artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel 8 lid 2 onderdeel b en artikel 36

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-201301-07-201301-01-2015de langdurigheidstoeslag kan in het vervolg niet meer met terugwerkende kracht worden aangevraagd.

08-11-2013

Rijssens Nieuwsblad, 19 november 2013

2013-58

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2013 (eerste wijziging)

Overwegingen:

 • 1.

  gelet op artikel 8 lid 1 onderdeel d, artikel 8 lid 2 onderdeel b en artikel 36 van de Wet werk en bijstand;

 • 2.

  gezien het advies van het college van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2013; 

besluit:

 • 1.

  De Verordening langdurigheidstoeslag 2013, vastgesteld per 1 januari 2013, met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2013 in te trekken.

 • 2.

  De gewijzigde Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2013 (eerste wijziging) met terugwerkende kracht in werking laten treden op 1 juli 2013.

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  De wet: de Wet werk en bijstand.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten.

 • c.

  Referteperiode: een periode van 36 maanden voorafgaand aan de dag waarop dit recht is ontstaan, voorzover deze dag niet ligt voor de dag waarop belanghebbende zich heeft gemeld om bijstand aan te vragen.

 • d.

  Inkomen: het inkomen als bedoeld in artikel 32 van de wet, met dien verstande dat voor de zinsnede ‘een periode waarover een beroep op bijstand wordt gedaan’ moet worden gelezen ‘de referteperiode’. Een bijstandsuitkering wordt, in afwijking van artikel 32 van de wet voor de beoordeling van het recht op langdurigheidstoeslag als inkomen gezien.

Hoofdstuk 2. Recht op langdurigheidstoeslag

Artikel 2. Langdurig laag inkomen

 • 1.

  Aan de in artikel 36, eerste lid, van de wet gestelde voorwaarde van het hebben van een langdurig, laag inkomen is voldaan als gedurende referteperiode het inkomen niet hoger is dan 101% van de bijstandsnorm.

 • 2.

  Niet voor de langdurigheidstoeslag komen in aanmerking de belanghebbende die gedurende de referteperiode een bijdrage heeft ontvangen op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS) dan wel de Wet Studiefinanciering (WSF2000).

Artikel 3. Hoogte van de langdurigheidstoeslag

 • 1.

  De langdurigheidstoeslag bedraagt per jaar 40% van:

  • a.

   de norm bedoeld in artikel 21, onder a van de wet, vermeerderd met de toeslag genoemd in artikel 25 tweede lid van de wet, voor een alleenstaande;

  • b.

   de norm bedoeld in artikel 21 onder b van de wet, vermeerderd met de toeslag genoemd in artikel 25 tweede lid van de wet, voor een alleenstaande ouder;

  • c.

   de norm bedoeld in artikel 21 onder c van de wet, voor gehuwden.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid geldt de hoogte van de bijstandsnorm op 1 januari van het jaar waarin de toeslag is aangevraagd.

 • 3.

  ndien één van de gehuwden op het moment van aanvraag van de toeslag is uitgesloten van het recht op langdurigheidstoeslag ingevolge artikel 11 of artikel 13 lid 1 van de wet, komt de rechthebbende echtgenoot in aanmerking voor een langdurigheidstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande of alleenstaande ouder zou gelden.

Hoofdstuk 3. Slotbepalingen

Artikel 4. Hardheidsclausule

Het college kan van de bepalingen in deze verordening afwijken in bijzondere situaties waarin toepassing van deze verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 5. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening Langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2013 (eerste wijziging).

Artikel 6. Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na afkondiging en werkt terug tot 1 januari 2013.

 • 2.

  De Verordening langdurigheidstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2013, vastgesteld per 1 januari 2013, wordt met terugwerkende kracht met ingang van 1 juli 2013 ingetrokken.

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 8 november 2013

drs. H.A.J. van de Vliert

A.C. Hofland

griffier

voorzitter

 

Bijlage I Toelichting verordening langdurigheidstoeslag 2013 (eerste wijziging)

Toelichting verordening langdurigheidstoeslag 2013 (eerste wijziging)