Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Drank- en Horecaverordening gemeente Rijssen-Holten 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDrank- en Horecaverordening gemeente Rijssen-Holten 2013
CiteertitelDrank- en Horecaverordening Rijssen-Holten 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Drank- en Horecawet, artikelen 4, eerste t/m derde lid en 25a, 25b, 25c en 25dOnbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-2014Nieuwe verordening

19-12-2013

Rijssens Nieuwsblad, 7 januari 2014

2013 - 75

Tekst van de regeling

Intitulé

Drank- en Horecaverordening gemeente Rijssen-Holten 2013

De raad van de gemeente Rijssen-Holten 

overwegingen: 

 • 1.

  gelezen het voorstel van de burgemeester van 19 november 2013;

 • 2.

  gelet op de artikelen 4, eerste t/m derde lid en 25a,25b,25c en 25d van de Drank- en Horecawet.

 • 3.

  gezien de bespreking in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen op 2 december 2013; 

besluit: 

1. vast te stellen de navolgende drank- en horecaverordening gemeente Rijssen-Holten 2013:

§ 1 Begripsbepalingen

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  alcoholhoudende drank,

 • -

  horecabedrijf,

 • -

  horecalokaliteit,

 • -

  inrichting,

 • -

  paracommerciële rechtspersoon,

 • -

  sterke drank,

 • -

  slijtersbedrijf,

 • -

  zwak-alcoholhoudende drank,

dat wat daaronder wordt verstaan in de Drank- en Horecawet .

§ 2 Reguleren paracommerciële rechtspersonen

Artikel 2. Reguleren paracommerciële rechtspersonen

 • 1.

  Een paracommercieel rechtspersoon kan alcoholhoudende drank uitsluitend verstrekken op:

  • a.

   maandag tot en met donderdag vanaf 16.00 uur tot 24.00 uur;

  • b.

   vrijdag, zaterdag en zondag vanaf 12.00 uur tot 24.00 uur.

 • 2.

  Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt tijdens bijeenkomsten van persoonlijke

aard en bijeenkomsten die gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de

activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

3.Een paracommercieel rechtspersoon kan tijdens maximaal 6 bijeenkomsten per jaar van

persoonlijke aard die gericht zijn op personen welke bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn, in afwijking van het tweede lid, alcoholhoudende drank verstrekken.

 • 4.

  Een paracommercieel rechtspersoon doet uiterlijk 2 weken voor een bijeenkomst als bedoeld in het derde lid schriftelijk of digitaal melding hiervan aan de burgemeester onder vermelding van:

  • a.

   de adresgegevens van de inrichting;

  • b.

   de datum van de bijeenkomst;

  • c.

   het tijdstip van de bijeenkomst;

  • d.

   de inhoud van de bijeenkomst.

 • 5.

  De burgemeester kan aan de gemelde bijeenkomst nadere voorschriften en/of beperkingen verbinden.

§ 3 Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven

Artikel 3. Beperkingen voor horecabedrijven en slijtersbedrijven

Gereserveerd

§ 4 Koppeling toegang aan leeftijden

Artikel 4. Koppeling toegang aan leeftijden

Gereserveerd

§ 5 Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

Artikel 5 Beperkingen voor andere detailhandel dan slijtersbedrijven

Gereserveerd

§ 6 Prijsacties verbod happy hours

Artikel 6. Verbod happy hours

Het is verboden in een horecalokaliteit of op een terras bedrijfsmatig of anders dan om niet alcoholhoudende drank te verstrekken voor gebruik ter plaatse tegen een prijs die voor een periode van 24 uur of korter lager is dan 60% van de prijs die daar gewoonlijk wordt gevraagd.

§ 7 Slotbepalingen

Artikel 7. Overgangsbepaling

 • 1.

  In afwijking van het gestelde in artikel 2, lid 2 en 3, mogen de in bijlage 1 bij deze verordening genoemde paracommerciële rechtspersonen alcoholhoudende drank verstrekken tijdens het daarbij voor die rechtspersonen vastgestelde maximum aantal bijeenkomsten van persoonlijke aard. Deze bijeenkomsten zijn gericht zijn op personen welke niet of niet rechtstreeks bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn en/of die gericht zijn op personen welke bij de activiteiten van de desbetreffende rechtspersoon betrokken zijn.

 • 2.

  De burgemeester kan binnen 1 jaar na de vaststelling van deze verordening ambtshalve wijzigingen aanbrengen in bijlage 1 als blijkt dat een paracommerciële rechtspersoon ten onrechte niet in deze bijlage is opgenomen.

 • 3.

  Als blijkt dat het werkelijk aantal gehouden bijeenkomsten over een periode van tenminste 1 jaar aanzienlijk minder is dan is toegestaan, kan de burgemeester ambtshalve wijzigingen aanbrengen in bijlage 1.

Artikel 8. Citeertitel

I. Deze verordening wordt aangehaald als Drank- en Horecaverordening Rijssen-Holten 2013.

II. Vast te stellen de bij de Drank- en Horecaverordening gemeente Rijssen-Holten 2013 behorende toelichting.

III. Vast te stellen de bij de Drank- en Horecaverordening gemeente Rijssen-Holten 2013 behorende bijlage 1.

IV. Te bepalen dat deze verordening in werking treedt op de dag na bekendmaking.

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 19 december 2013

drs. H.A.J. van de Vliert, A.C. Hofland,

griffier, voorzitter