Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2014
CiteertitelMandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-201401-01-2015Vervangt het mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2013

29-09-2014

Overheid.nl (via de GVOP), 30 september 2014

Z2014 004 743

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2014

Het college en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten, ieder voor zover het hun/zijn bevoegdheden betreft;

Overwegende dat het uit oogpunt van efficiency gewenst is bepaalde bevoegdheden te mandateren aan de portefeuillehouders of ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten of aan derden;

Gelet op het bepaalde in de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de besturingsfilosofie ‘Samen werken aan goede resultaten voor klanten’;

besluiten:

A. In te trekken c.q vervallen te verklaren het door het college en de burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten op 15 juli 2013 vastgestelde ‘Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2013’.

 

B. Aan de portefeuillehouders en aan ambtenaren in dienst van de gemeente Rijssen-Holten en/of aan derden te mandateren de bevoegdheden zoals aangegeven in het bij dit besluit behorende register, met inachtneming van de volgende voorschriften:

 

1. In geval van afwezigheid van de functionaris zoals genoemd in het register waarin bevoegdheden zijn toegekend, wordt de functionaris die het besluit neemt of ondertekent als volgt vervangen (voor zover niet anders aangegeven):

de behandelend ambtenaar door een andere behandelend ambtenaar van het desbetreffende team; de senior medewerker/teamleider door het desbetreffende afdelingshoofd, het afdelingshoofd door de desbetreffende seniormedewerker/teamleider, de portefeuillehouder door zijn/haar plaatsvervanger in het college.

 

2a. Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan beslissing en ondertekening aan dezelfde functionaris worden opgedragen, worden ondertekend met:

 

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders (of namens de burgemeester)

naam afdeling

 

naam van de ondertekenaar

functiebenaming.

 

2b. Alle krachtens mandaat ondertekende besluiten, waarvan alleen de ondertekening is gemandateerd, worden ondertekend met:

 

Met vriendelijke groet,

overeenkomstig het door het college van burgemeester en wethouders op (datum) genomen besluit (of overeenkomstig het door de burgemeester op (datum) genomen besluit)

naam afdeling

 

naam van de ondertekenaar

functiebenaming.

 

2c. Alle krachtens mandaat genomen besluiten, waarvan de beslissing is gemandateerd en de ondertekening aan nog een andere functionaris is opgedragen, worden als volgt ondertekend:

 

Met vriendelijke groet,

namens het college van burgemeester en wethouders

de portefeuillehouder …. (of andere in het register genoemde functionarissen)

overeenkomstig het door deze op (datum) genomen besluit

naam afdeling

 

naam van de ondertekenaar

functiebenaming

 

C. Te bepalen dat op aanvragen binnengekomen voor 1 oktober 2014 mandatenlijst 2013 van toepassing blijft.

 

D. Te bepalen dat dit besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit gemeente Rijssen-Holten 2013” en in werking treedt op 1 oktober 2014.

 

OVERZICHT VAN MANDATEN GEMEENTE RIJSSEN – HOLTEN

(per ...... 201 4 )

Afdeling/team

B evoegdheid

wettelijke

regeling

bevoegd

orgaan

mandatering

beslissing ondertekening

opmer-

kingen

Algemeen (1 t/m 5 gelden niet voor het team FBB)

 

 

 

 

 

1

opstellen en ondertekenen verweerschriften rechtbank/ABRS/

CRvB, m.b.t. verzoeken om voorlopige voorziening/beroep/hoger beroep

Awb

bgm/college

afdelingshoofd (bij afwijking van primaire besluit port. houder)

afdelingshoofd (bij afwijking van primaire besluit port. houder)

 

2.

opstellen en ondertekenen verweerschriften voor commissies bezwaarschriften

 

bgm/college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

beslissing op bezwaar,

conform advies commissies bezwaarschriften

 

bgm/college

port. houder (tenzij college/bgm primaire besluit heeft genomen)

port. Houder

tenzij college het primaire besluit heeft genomen

n.v.t. op beslissing op bezwaarschriften tegen raadsbesluiten

4

beslissing op bezwaar,

in afwijking van advies

commissies bezwaarschriften

 

bgm/college

college/bgm

port. houder

idem

5

verdagen beslissing op bezwaar

7:10 Awb

bgm/college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

6

afhandelen verzoeken rechtstreeks beroep

7:1a Awb

bgm/college

port. houder

port. houder

 

7

aangaan/opzeggen van abonnementen tijdschriften/losbladige uitgaven en doorgeven van wijziging in adresgegevens

 

 

budgethouder

receptioniste

grens begroting

8

afsluiten contracten binnen budget

budgethoudersregeling

college

budgethouder

budgethouder

 

9

besluit op een verzoek om

informatie en verdaging WOB-verzoek

WOB

bgm/college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

behandeling WOB-verzoeken aan de raad is gedelegeerd aan het college

10

niet in behandeling nemen WOB-verzoek (ingediend via elektronische weg)

2:15 Awb

bgm/ college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

11

verlengen en opschorten

beslistermijn en beslissen toekennen dwangsom

4:14, 4:15, 4:18 Awb

bgm/college

teamleiders/

senior-medewerkers

teamleiders/

senior-medewerkers

 

12

afhandeling raadsvragen

art. 42 Reglement van Orde

bgm/college

port. houder

port. houder

m.u.v. politiek gevoelige zaken

 

 

 

 

 

 

Stafafdeling (STAF)

 

 

 

 

 

Team Stafafdeling Communicatie en Juridisch (SCJ)

 

 

 

 

1

ontvangstbevestiging/verdaag- mededeling bezwaarschriften

Awb

raad/college/bgm

beh. medewerker

beh. medewerker

 

2

benoeming leden bezwarencommissies

 

college

port. houder

port. houder

 

3

niet-ontvankelijk verklaren bezwaarmaker in zijn/haar bezwaar

Awb

raad/college/bgm

beh. medewerker

beh. medewerker

ter kennisname aan afdeling

4

opdracht tot plaatsing advertenties/afsluiten contracten

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

grens begroting

5

a.besluiten over de gegrondheid van klachten tegen gedragingen van ambtenaren

Procedureregels afhandeling klachten ambtenaren en bestuurders gem. (klachtenregeling),

art. 6

college

algemeen directeur/ secretaris

afdelingshoofd

indien de klacht een afdelingshoofd betreft, ondertekent de secretaris

 

b.verdagen afhandelingstermijn klacht

art. 7

college

klachten-coördinator

klachten-coördinator

 

 

c.afhandelen klachten tegen heffings- en invorderingsambtenaren

art. 5 lid 3

bgm

afdelingshoofd

Afdelingshoofd

 

6

jaarverslag klachtencoördinator t.k.n.

art. 11

klachtenregeling,

college

port. houder

nvt

 

7

bepalen wijze van aanbesteding werken conform Aanbestedingswet 2012 (A.W.2012) en beleidsnota

Inkoop- en aanbestedingsnota 1-4-2014

college

budgethouder

afdelingshoofd en teamleider

 

8

bepalen wijze van aanbesteding werken conform (A.W.2012) en beleidsnota met een opdrachtwaarde boven € 1.500.000 bij werken en boven € 180.000 bij diensten en leveringen

Inkoop- en aanbestedingsnota 1-4-2014

college

budgethouder

afdelingshoofd, teamleider en inkoopcoördinator

 

9

bepalen wijze van aanbesteding werken in afwijking van de Gids Proportionaliteit (onder de EU-drempel)

Inkoop- en aanbeste-dingsnota 1-4-2014

college

budgethouder

afdelingshoofd, teamleider en inkoopcoördinator

Indien geen overeenstemming van inkoopcoördinator beslist het college

10

aanpassen inhoud en werkwijze Twents Reglement klachtenafhandleing bij inkoop en aanbestedingen

Inkoop- en aanbeste-dingsnota 1-4-2014

college

inkoopcoördinator

Inkoopcoördinator en afdelingshoofd

 

11

aanpassen standaarden omtrent inkoopvoorwaarden en standaard van toepassing te verklaren branchevoorwaarden

Inkoop- en aanbeste-dingsnota 1-4-2014

college

inkoopcoördina-tor

Inkoopcoördinator en afdelingshoofd

 

12

verstrekking informatie over het gemeentewapen en de –vlag

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

 

Team Stafafdeling Personeel en Organisatie (SPO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

het preciseren (en daartoe aanwijzingen geven) van de hoofdtaken en de toedeling daarvan aan (staf)afdelingen en teams

organisatiebesluit (art. 4, derde lid)

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

2

indeling van de afdeling in teams

uitvoeringsbesluit van art. 22 organisatiebesluit

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

n.v.t.

 

3

vaststellen functieboek gemeente Rijssen-Holten

procedureregeling HR21

college

port.houder

n.v.t.

 

4

Conversietabel

procedureregeling HR21

college

port.houder

n.v.t.

 

5

(voorlopig) indelingsbesluit van de functie in norm- en/of lokale functiebeschrijving

procedureregeling HR21

college

port.houder

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

6

inzetten van vervanging bij ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof en ouderschapsverlof

uitvoeringsbesluit van art. 22 organisatiebesluit

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

passend binnen afd. budget afgestemd op functieschaal anciënniteit 9.

7

wijzigingen in de CAR-UWO (incl. herziening salarisbedragen)

principiële zaken + financieel belang van de gemeente

CAR-UWO

college

college

port. houder

college

port. houder

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

8

lokale uitwerkingsregelingen voortvloeiend uit de CAR-UWO of Arbowet, met uitzondering van

principiële zaken

CAR-UWO en Arbowet

college

port. houder

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

9

besluiten betreffende uitvoering van artikelen uit CAR-UWO cq. interne verordeningen ten aanzien van ambtenaren

met uitzondering van de algemeen directeur / gemeentesecretaris, en adjunct-directeur.

CAR-UWO en interne verordeningen

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

port. houder

algemeen directeur / gemeente-secretaris

port. Houder

 

10

besluiten betreffende uitvoering van Arbowetgeving,

met uitzondering van besluiten aangaande de algemeen directeur / gemeentesecretaris en adjunct-directeur.

Arbowet

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

port. houder

algemeen directeur / gemeente-secretaris

port. houder

 

11

bezwaar instellen tegen beschikkingen van de belastingdienst of het UWV

 

college

behandelend medewerker

behandelend medewerker

 

12

Werving en selectie (ontvangstbevestiging, oproepen en afwijzen van sollicitanten)

 

college

behandelend medewerker

behandelend medewerker

 

13

aanstelling in vaste of tijdelijke dienst en ontslag op eigen verzoek van medewerkers boven schaal 6

(m.u.v. de functie van adjunct-directeur/concerncontroller)

Van medewerkers tot en met schaal 6

art. 2:1 en art. 8:1 CAR-UWO

College

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

(ontvangend) afdelingshoofd

algemeen directeur / gemeente-secretaris

(ontvangend)

afdelignshoofd

aanstellen in vaste dienst bij positieve beoordeling

m.b.t. afdelingshoofd vindt vooraf overleg plaats met de portefeuillehouder P&O

14

aanpassing arbeidsduur

art. 2:7 CAR-UWO

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

passend binnen de toegestane formatie

15

boventalligverklaring

art. 10d:11

CAR-UWO

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

16

plicht tot aanvaarden andere betrekking en herplaatsing van medewerkers

art. 2:1B CAR-UWO

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

17

aanbieden , arbeidsovereenkomst oproepcontract / detacheringsovereenkomst / stageovereenkomst

art. 2:5 CAR-UWO

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

passend binnen de toegestane formatie en het afdelingsbudget

18

besluit uitbetalen premie schadevrij rijden

art. 27 Bezoldigingsregeling

college

teamleider IWU

teamleider IWU

 

19

toekennen van langdurend zorgverlof, vakbondsverlof, kortdurend zorgverlof, buitengewoonverlof, ouderschapsverlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof, adoptie- en pleegzorgverlof, onbetaald verlof onder meer t.b.v. de gemeentelijke levensloopregeling aan medewerkers (niet zijnde afdelingshoofd of adjunct-directeur)

art. 6 :4 :1a, art. 6:4:2, art. 6:4:3, art. 6:4:5, art. 6:5, art. 6:7, art. 6:8 en art. 6:9 CAR-UWO

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

20

accepteren meldingen nevenwerkzaamheden (geen strijdigheid met dienstbelang)

besluiten bij kans op strijdigheid met dienstbelang

art. 15:1e CAR-UWO

college

afdelingshoofd

algemeen directeur / gemeente-secretaris

behandelend medewerker

behandelend medewerker

Verant-woording wordt afgelegd aan portefeuille-houder P&O

21

aanmelden cursussen

art. 15:1:26 en 17:1:1 CAR-UWO

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

passend binnen opl. budget van afdeling / organisatie

22

voornemen tot strafoplegging

art. 5 protocol disciplinaire maatregelen voor ambtenaren van de gemeente Rijssen-Holten

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

23

opleggen disciplinaire straffen aan en horen (verantwoording afleggen) van ambtenaar (m.u.v. de algemeen directeur / gemeentesecretaris en de adjunct-directeur)

art 16:1:2, lid 2, art.16:1:3, CAR-UWO

college

algemeen directeur / gemeente-secretaris

algemeen directeur / gemeente-secretaris

Verant-woording wordt afgelegd aan portefeuillehouder P&O

24

toekennen en afwijzen van faciliteiten i.h.k.v. het persoonlijk ontwikkelingsplan

art. 17:1:1 CAR-UWO

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

25

afsluiten telewerkovereenkomsten

regeling Telewerken Rijssen-Holten

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

26

Arbojaarplan

Arbowet

College

algemeen directeur / gemeente-secretaris

 

 

27

bestellingen i.h.k.v. ARBO binnen Arboplan; daarboven port. Houder

 

budget-

houder

SPO

preventie-medewerker

preventie-medewerker

conform budget-houders-regeling

28

aanwijzing BHV-er/EHBO-er

Arbowet

college

port. houder

preventiemdw

 

29

verlenen opdracht tot aanschaf van attenties (o.a. bloemen/fruitmanden/VVV-bonnen)

attentieregeling personeel

college

behandelend

medewerker

behandelend

medewerker

grens-begroting

 

Afdeling Faciliteiten en Bedrijfsvoering (FB)

 

 

 

 

 

vaststellen en wijzigen van het protocol gevonden voorwerpen

art. 171 gemeentewet, titel 2.5 Burgerlijk wetboek

bgm

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

Team Faciliteiten en Bedrijfsvoering Financiën (FBF)

 

 

 

 

1

hypotheekregeling gemeentepersoneel

 

college

port. houder

port. houder

 

2

melding mutaties in de verzekeringspolissen

Gemeentewet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

liquiditeitsbeheer

-aantrekken kasgeld

Gemeentewet

raad/

uitvoering

college

beleidsmedewerker FBF /administrateur

afdelingshoofd

 

4

vaste geldleningen

Gemeentewet

raad

college

seniormedewerker/teamleider FBF

afdelingshoofd

uitvoering aan portefeuillehouder

5

Aangifte BTW en statistiek

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

6

het aansprakelijk stellen van derden en het factureren van kosten daarbij

 

college

seniormedewerker/teamleider FBF

seniormedewerker/teamleider FBF

 

7

uitkeren van bedragen bij aansprakelijkheidsstellingen tot eigen risico

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

8

uitvoeren van enige wettelijke bepalingen betreffende invordering van belastingen en retributies

Invorderingswet/ Gemeentewet

ontvanger

ontvanger

ontvanger

geattribueerd aan beleidsmedewerker (ondertekening namens

ontvanger)

9

versturen van de vastgestelde begroting, alsmede wijzigingen daarop aan GS

art. 191 en 192 Gemeentewet

college

teamleider FBF

teamleider FBF

 

 

Team Faciliteiten en Bedrijfsvoering Belastingen (FBB)

 

 

 

 

1

uitvoeren van enige wettelijke bepalingen betreffende heffing van belastingen en retributies

Gemeentewet/

Algemene Wet Rijksbelastingen

aangewezen ambtenaar

beh. medewerker

beh. medewerker

geattribueerd aan teamleider Belastingen met bevoegdheid tot mandaat

2

uitspraak doen op bezwaarschrift WOZ/Belastingen

Wet WOZ

aangewezen ambtenaar

de heffingsambtenaar

de heffingsambtenaar

geattribueerd aan teamleider Belastingen/WOZ met bevoegdheid tot mandaat

3

kwijtschelding:

beslissen op verzoek

beslissen op beroep

Gemeentewet/ Invorderingswet

aangewezen ambtenaar

college

beh. medewerker

port. houder

beh. medewerker

port. houder

 

 

Team Faciliteiten en Bedrijfsvoering Digitale Ondersteuning (FBDO)

 

 

 

1

begeleidend schrijven bij toezending verslag van bespreking

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

2

verstrekking informatie uit het archief

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

vervreemden dossiers aan andere overheden

 

 

seniormedewerker/teamleider

seniormedewerker/teamleider

 

4

uitvoering WKPB

a.toetsen brondocumenten aan vereisten voor inschrijving

b.uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers

c.inschrijven van documenten in het register en het opnemen van gegevens daarover in de registratie

d.plaatsen van aantekeningen op het brondocument

e.verwerken kadastrale mutaties in de administratie

f.verstrekken bewijs van inschrijving

g. waarmerken afschriften van brondocumenten, waarbij publiekrechtelijke beperkingen zijn opgelegd

h.op verzoek verstrekken afschriften of uittreksels uit het register en registratie

i.verstrekken van verklaringen, dat uit het register blijkt, dat op het betreffende aangevraagde perceel geen publiekrechtelijke beperking van toepassing zijn

j.herstellen fouten en doorvoeren van correcties

k.(doen) verstrekken berichten aan de landelijke voorziening

Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke beperkingen

college

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties

 

5

uitvoering beheer BAG:

a.het opstellen van de ‘ambtelijke verklaringen’ behalve bedoeld onder lid d.;

b.het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de Wet bag;

c.het uitgeven van inschrijfnummers en

identificatienummers;

d.het inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet bag

aangewezen brondocumenten in het

adressenregister dan wel het

gebouwenregister;

e.het verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en het

gebouwenregister, dat de inhoud

daarvan duurzaam kan worden bewaard

en te allen tijde binnen een redelijke

termijn raadpleegbaar en beschikbaar is ingevolge artikel 9 van de Wet bag;

f.het zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging

van de adressenregistratie respectievelijk

de gebouwenregistratie ingevolge artikel 14 van de Wet bag;

g.het op basis van de brondocumenten

opnemen van gegevens in de

adressenregistratie en de

gebouwenregistratie overeenkomstig de

voorschriften uit de artikelen 14a en 15

van de Wet bag;

h.het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 van de Wet bag en verzoeken

zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet

bag, inclusief de verwerking daarvan

zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40

en 41 van de Wet bag;

i.het onderhouden dan wel doen

onderhouden van het berichtenverkeer

met de Landelijke Voorziening

basisregistraties adressen en gebouwen

zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet

bag;

j.het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregister, het

gebouwenregister, de adressenregistratie

en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid, onder a, van de Wet bag;

k.het bevorderen van de nakoming van de

gemeentelijke verplichtingen in het kader

van de Wet bag, met inbegrip van de

inrichting van de processen, de

conformiteit van het gebruikte

informatiesysteem en de

beveiligingsmaatregelen alsmede het

rapporteren over de nakoming daarvan

aan burgemeester en wethouders;

l.het opmaken van processen-verbaal van

constatering, zoals bedoeld in artikel 10,

eerste lid, onder b, van de Wet bag;

m.het nummeren van objecten, zoals bedoeld in artikel 6 van de Wet bag en artikel 3 van de Verordening “Naamgeving en nummering 2007”, uitgezonderd objecten die ontstaan krachtens de Wet bag aangewezen brondocumenten.

Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

college

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties.

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties.

uitvoerende functionarissen beheer BAG, de bevoegdheden uitvoering processen benoemd in het Processenhandboek BAG BAO, zijn beschreven in het gemeentelijk hoofddocument beheerprocessen BAG (kenmerk BAG_HPD000)

6

ondertekenen formulieren met betrekking tot het bijhouden van de gemeentelijke gegevens in het Handelsregister

Wet Handelsregister

college

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties

medewerker beleidsuitvoering I en III verantwoordelijk voor het beheer van de geometrische basisregistraties

 

7

bruikleenovereenkomst tbv het ter beschikking stellen van mobiele elektronica (o.a. i-pad, telefoon, laptop etc.)

 

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

 

Team Faciliteiten en Bedrijfsvoering Facilitaire Zaken (FBFZ)

1

in gebruik geven ruimten in gemeentehuis aan derden

 

college

teamleider FBFZ

teamleider FBFZ

 

2

afhandelen gevonden voorwerpen

artikelen 5, tweede lid, 6, derde lid, 8, eerste en tweede lid, 9 en 11 van boek 5 van het Burgerlijk Wetboek, Protocol verloren en gevonden voorwerpen

bgm

teamleider FBFZ

teamleider FBFZ

 

 

Team Faciliteiten en Bedrijfsvoering Zwembad Sporthallen (FBZS)

 

 

 

 

1

incidentele verhuur sportaccommodaties

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

alleen t.b.v. sport

2

verhuur ruimten overdekte sportaccommodaties

 

college

hoofd afdeling FB

hoofd afdeling FB

betreft volmacht; vervanging door medewerkster sport

3

vaststelling rooster gebruik

 

 

afdelingshoofd

teamleider FBZS

 

 

Afdeling Mens en Werk (MW)

 

 

 

 

Team Mens en Werk Beleid (MWB)

 

 

 

 

1

afrekening huisvestingsvoorzieningen en subsidies

standaardgevallen

niet-standaard gevallen

 

seniormedewerker MWB

college

seniormedewerker MWB

seniormedewerker MWB

 

2

onderwijs:

verlenen voorschotten huisvestingsvoorzieningen, subsidies

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

grens door raad

beschikbaar

gesteld krediet

3

toestemming verlenen voor verhuur schoollokalen (leegstand)

Artikel 108 WPO

college

seniormedewerker MWB

seniormedewerker MWB

Alleen in standaard gevallen

4

toepassing verordening materiële financiële gelijkstelling onderwijs

WPO/WVO

college

seniormedewer-ker MWB

seniormedewer-ker MWB

 

5

leerlingenvervoer

4 WPO,

4 WEC, en

4 WVO

 

seniormedewerker MWB

seniormedewerker MWB

complexe gevallen

6

aanwijzing toezichthouder

Awb

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

7

vaststellen gymnastiek- en zwemrooster onderwijs inclusief schoolsportdagen

 

college

seniormedewerker MWB

seniormedewerker MWB

 

8.

Uitvoering nadere regels sportinvesteringen 2009

 

college

college

seniormedewerker MWB

 

9

Uitvoering nadere regels cultuurbudget

 

college

college

seniormedewerker MWB

 

10

opleggen van huisverbod

Wet tijdelijk huisverbod

bgm

hulpofficier van justitie

hulpofficier van justitie

 

11

verstrekken subsidie combinatiefunctionaris

art. 3 algemene subisidieverordening

college

port. houder

port.houder

 

12

verstrekken subsidie combinatiefunctionaris

art. 3 algemene subsidieverordening

college

port. houder

port. houder

 

 

Team Mens en Werk Administratie en Juridisch (MWAJ)

 

 

 

 

1

verlenen subsidievoorschotten

 

college

teamleider MWAJ

teamleider MWAJ

binnen bedrag subsidiebeschikking

2

kenbaar maken subsidievoornemens aan instellingen

 

college

college

teamleider MWAJ

binnen begrotingsuitgangspunten

3

uitvoering alle nadere regels( muv nadere regels incidentele subsidies en nadere regels sportinvesteringen en cultuurbudget) die op basis van de Algemene Subsidieverordening zijn vastgesteld

ASV en nadere regels

college

teamleider MWAJ

teamleider MWAJ

 

4

uitvoering nadere regel incidentele subsidies

 

college

college

teamleider MWAJ

 

5

subsidievaststellingen op basis van de ASV :

Tot € 10.000,-;

Vanaf € 10.000,--

ASV

college

teamleider MWAJ

conform toekenning teamleider MWAJ

niet-conform toekenning portefeuillehouder

teamleider MWAJ

teamleider MWAJ

 

6

subsidieverlening op basis subsidiestaat

 

college

college

teamleider MWAJ

 

7

leerlingenvervoer

4 WPO,

4 WEC, en

4 WVO

 

teamleider MWAJ

teamleider MWAJ

standaardgevallen

8

toezicht leerplicht

art.16 Leerplichtwet

college en leerplichtambt. v.w.b. art. 14 lid 3

leerplicht-ambtenaar

leerplicht-ambtenaar

bezwaarprocedure bij college

9

besluiten in verband met herziening en intrekking van het recht op WWB dan wel een voorziening Wmo, terugvordering van uitkering WWB dan wel een voorziening Wmo, verhaal van kosten van bijstand, het opleggen van maatregelen en boeten en het geven van een waarschuwing

WWB, Bbz 2001, IOAW, IOAZ, Verordening maatregelen en boeten WWB/Bbz gemeente Rijssen-Holten 2013, verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2007, maatregelenverordening IOAW/IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2013, beleidsregels Boete WWB/Bbz, IOAW en IOAZ gemeente Rijssen-Holten 2013, beleidsregels terugvordering afdeling Mens en Werk gemeente Rijssen-Holten 2013, Beleidsregels verhaal gemeente Rijssen-Holten

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

10

verhaalsverzoekschriften (incl. verlenen machtiging tot vertegenwoordiging

 

college

afdelingshoofd MW

beh. medewerker

 

11

termijn van orde aanvraag, heronderzoek en rechtmatigheidsformulier

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

12

hersteltermijn

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

13

fraudezaken

verzoek onderzoek sociale recherche

 

college

contactpersoon sociale recherche

contactpersoon sociale recherche

 

14

kennisgeving boete

 

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

15

verzoek horen sociale recherche

 

 

contactpersoon sociale recherche

contactpersoon sociale recherche

 

16

beslissing aangifte

 

 

afdelingshoofd

beh. medewerker

 

17

uitnodigingen, oproepen, termijn van orde, verstrekken van algemene informatie. Handelingen zonder rechtsgevolgen en ter uitvoering van vastgestelde regelgeving

Bbz

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

18

positieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en positieve besluiten met rechtsgevolg conform een extern advies

Bbz (kredieten

< € 22.750,- en

periodiek)

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

19

negatieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en negatieve besluiten die conform een extern advies zijn

Bbz (kredieten

< € 22.750,- en

periodiek)

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

20

besluiten met rechtsgevolg die afwijkend zijn van een extern advies

Bbz (kredieten

< € 22.750,- en

periodiek)

college

afdelingshoofd

beh. medewerker

 

21

besluiten zowel positief als negatief

Bbz (kredieten

> € 22.750,-)

college

afdelingshoofd MW

afdelingshoofd MW

 

22

besluiten die voortvloeien uit de verantwoording van persoonsgebonden budget

Wmo

college

behandelend medewerker

behandelend medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

23

melding`

-toezending aan houder

-bevestiging (vroegtijdige) inschrijving en uitschrijving gemeentelijk register

-opdracht aan GGD onderzoek nieuw kindercentrum/ gastouderbureau/gewijzigde exploitatie

-brief aan houder vertraging inspectie door onvoldoende informatie

-bevestiging aan houder positief advies GGD (gewijzigde) exploitatie

Wet Kinderopvang

 

beh. medewerker

teamleider

beh. medewerker

beh. medewerker

teamleider

beh. medewerker

teamleider

beh. medewerker

beh. medewerker

teamleider

 

24

handhavingsbesluiten Wet Kinderopvang

-waarschuwing

-schriftelijke aanwijzing

-last onder dwangsom/ bestuursdwang

-verbod op in exploitatie nemen/ voortzetting exploitatie

-opleggen bestuurlijke boete

Artikel 1.65 Wet Kinderopvang

Gemeentewet/Awb

Artikel 1.66 Wet Kinderopvang

Artikel 1.72 Wet Kinderopvang

college

teamleider

teamleider

afdelingshoofd MW

afdelingshoofd MW

afdelingshoofd MW

teamleider

teamleider

afdelingshoofd MW

afdelingshoofd MW

afdelingshoofd MW

 

 

 

 

 

 

Team Mens en Werk Werk en Bijstand (MWWB)

 

 

 

 

1

uitnodigingen, oproepen, termijn van orde, verstrekken van algemene informatie. Handelingen zonder rechtsgevolgen en ter uitvoering van vastgestelde regelgeving

WWB, Ioaw, Ioaz, WI, Wiw, Wet kinderopvang, Reïntegratie, bijzondere bijstand, terugvordering en verhaal, Wet boeten en maatregelen, Schuldhulpverlening, VVTV

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

2

positieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en positieve besluiten met rechtsgevolg conform een extern advies

WWB, Ioaw, Ioaz, WI, Wet kinderopvang, Reïntegratie, bijzondere bijstand, Schuldhulpverlening, VVTV, Wij

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

negatieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en negatieve besluiten die conform een extern advies zijn

WWB, Ioaw, Ioaz, WI Wet kinderopvang, Reïntegratie, bijzondere bijstand, Schuldhulpverlening, VVTV, Wij

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4

besluiten met rechtsgevolg die afwijkend zijn van een extern advies

WWB, Ioaw, Ioaz, WI, Wet kinderopvang, Reïntegratie, bijzondere bijstand, Schuldhulpverlening, VVTV

college

teamleider MWWB

beh. medewerker

 

5

gebruikmaken van hardheidsclausule, op individuele gronden afwijken van regelgeving

alle regelingen

college

teamleider MWWB

beh. medewerker

 

6

besluiten over uitvoering minimabeleid

Regeling duurzame gebruiksgoederen

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

7

hersteltermijn

 

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

8

besluiten over uitvoering minimabeleid

Regelingen maatschappelijke participatie en schoolgaande kinderen

college

beh. medewerker

beh. medewerker

binnen kader controleplan WNZ

9

besluiten bijdrage uit schuldhulpfonds

Reglement schuldhulpfonds

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

 

 

 

 

 

Team Mens en Werk Maatschappelijke Ondersteuning (MWMO)

 

 

 

 

1

toekennen en afwijzen van aanvragen voor bijdrage maaltijdkosten

uitvoeringsregeling maaltijdvoorziening

college

beh. medewerker

beh. medewerker

binnen kader controleplan WNZ

2

uitnodigingen, oproepen, termijn van orde, verstrekken van algemene informatie. Handelingen zonder rechtsgevolgen en ter uitvoering van vastgestelde regelgeving

Gpk

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

positieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en positieve besluiten met rechtsgevolg conform een extern advies

Gpk

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4

negatieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en negatieve besluiten die conform een extern advies zijn

Gpk

college

beh. medewerker

beh. medewerker

kopie aan portefeuillehouder

5

besluiten met rechtsgevolg die afwijkend zijn van een extern advies

Gpk

college

afdelingshoofd

beh. medewerker

 

6

uitnodigingen, oproepen, termijn van orde, verstrekken van algemene informatie. Handelingen zonder rechtsgevolgen en ter uitvoering van vastgestelde regelgeving

Wmo

 

beh. medewerker

beh. medewerker

 

7

hersteltermijn

Awb

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

8

positieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en positieve besluiten met rechtsgevolg conform een extern advies

Wmo

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

9

negatieve besluiten die een rechtsgevolg hebben en negatieve besluiten die conform een extern advies zijn

Wmo

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

10

besluiten met rechtsgevolg die afwijkend zijn van een extern advies

Wmo

college

afdelingshoofd MW

beh. medewerker

 

 

 

 

 

 

 

Team Mens en Werk Burgerzaken (MWBU)

 

 

 

 

1

reisdocumenten

Paspoortwet

bgm

medewerker burgerzaken

medewerker burgerzaken

 

2

grafakten (bewijs van eigendom)

 

college

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

3

volmacht- en kiezerslegitimatiekaarten

Kieswet

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

4

optie en afstandsverklaring

Rijkswet

Ned.schap

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

5

afgifte verklaring omtrent inkomen en vermogen

 

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

6

bewijzen van Nederlanderschap

 

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

7

attestatie de vita

 

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

8

afgifte verklaring omtrent gedrag +

verzoek uittreksel strafregisters

 

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

9

rijbewijzen, m.u.v

-vordering rijbewijs

-ongeldig verklaring rijbewijs

-weigering verlenging

 

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

10

het stellen van een van art. 6 lid 1 Wet

op de lijkbezorging afwijkende termijn

 

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

11

advisering aan Min. van Justitie inzake

naturalisatieverzoeken

 

bgm.

teamleider burgerzaken

teamleider burgerzaken

 

12

afgifte uittreksels, verklaringen, inlichtingen uit GBA

Wet GBA

bgm.

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

13

huisnummering

 

college

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

14

(correspondentie over) ambtshalve inschrijven en uitschrijven GBA

 

college

medewerker burgerzaken

medewerker burgerzaken

 

15

afkoop onderhoud graf

 

college

medewerker

burgerzaken

medewerker

burgerzaken

 

16

eenmalig benoemen van BABS die in een andere gemeente is benoemd t.b.v. voltrekken huwelijk kennis/familielid

 

college

teamleider burgerzaken

teamleider burgerzaken

 

 

 

 

 

 

Afdeling Wonen en Ondernemen (WO)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

afdoen van aan het college gerichte brieven met verzoeken om informatie of specifieke toelichtingen

 

college

port. houder

afdelingshoofd WO

 

2

correspondentie over grondtransacties

Gemeentewet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

verlenen ontheffingen o.g.v. art. 22 WVGS

Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4

toekennen bijdrage

Stimuleringsregeling verbeteren kwaliteit private kavels en gebouwen

college

bedrijfscontactfunctionaris

bedrijfscontactfunctionaris

 

5

kennisgeving voornemen om een ruimtelijk plan voor te bereiden

1.3.1 Bro

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

6

vaststelling wijzigen/uitwerken bestemmingsplan:

-zonder zienswijzen

-zonder negatief advies wettelijk adviseurs

3.6 Wro

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

7

afwijzen van aanvraag om wijzigen/uitwerken bestemmingsplan

3.6 Wro

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

8

het authenticeren van het manifest.xml in het kader van het digitaliseren van ruimtelijke plannen

Wro in combinatie met artikel 1.2.1 Bro

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

9

beslissen op aanvragen VROM Startersregeling

Verordening VROM startersregeling

college

afdelingshoofd WO

afdelingshoofd WO

 

10

aanvragen advies welstandscommissie

9.1 Bv

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

11

aanwijzing van toezichthouders

Wabo, APV, DHW, Awb Wegenverkeerswet, Brandbeveiligingsverordening, Afvalstoffenverordening, Wet op de kansspelen

college/bgm

afdelingshoofd WO

 

 

12

mededeling resultaten (bedrijfs)bezoeken en controles in het kader van de Wet milieubeheer, de Woningwet, de Wro, e.a.

a.bezoekrapport

b.brief

Wabo, APV, DHW, Awb Wegenverkeerswet, Brandbeveiligingsverordening, Afvalstoffenverordening, Wet op de kansspelen

college/bgm

beh. medewerker

beh. medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

14

toepassing bestuursdwang inzake asbestbeleid bij spoedeisende gevallen

Gemeentewet

college

afdelingshoofd WO

afdelingshoofd WO

 

15

waarschuwing, aanzegging bestuursdwang, dwangsom en zienswijze bestuursdwang/dwangsom ivm overtreding van voorschriften gesteld in of op grond van Wabo, bouwverordening, Woningwet, Wet milieubeheer, APV, DHW e.a.)

Wabo, APV, DHW Awb, Monumentenwet, Brandbeveiligingsverordening

college/bgm

teamleiders WO

teamleiders WO

 

16

mondeling geven van een last onder bestuursdwang en het ten uitvoer leggen daarvan indien deze niet (tijdig) worde uitgevoerd

Woningwet, Wabo, APV, DHW Awb, Gemeentewet

college/bgm

toezichthouders WOH

 

 

17

beslissen op een verzoek om handhaving

-afwijzen

-positieve besluiten

Wabo, APV, DHW Awb, Gemeentewet, Monumentenwet

college/bgm

teamleiders WO

teamleiders WO

 

18

stilleggen van bouw/gebruik/sloop activiteiten dan wel het geven van het bevel tot het treffen van voorzieningen, inclusief de bepaling dat het bevel geldt voor een rechtsopvolger

Wabo, APV, DHW Awb, Gemeentewet, Monumentenwet

college

toezichthouders WOH

 

 

19

routinecorrespondentie over gemandateerde bevoegdheden en taakvelden die op de afdeling WO liggen

Wabo, APV, DHW, WvW, Wm, Woningwet

college/bgm

medewerkers WO

medewerkers WO

 

20

afhandeling van correspondentie mbt statistische gegevens

Awb

college

medewerkers WOC

medewerkers WOC

 

21

opvragen van aanvullende stukken tbv ontvankelijkheid van aanvraag om vergunning

Wabo, APV, DHW, WvW, Wm, Woningwet

college/bghm

medewerkers WOC

medewerkers WOC

 

22

voornemen tot weigeren, buiten behandeling laten van de aanvraag om omgevingsvergunning

Wabo

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

23

verlenen, weigeren, intrekken, buiten behandeling laten, verdagen en wijzigen van een omgevingsvergunning, ontheffing Lozingsbesluit, tijdelijke verhuur, tijdelijke gebruiksvergunning e.d,

Wabo, Wm, Bouwbesluit, Leegstandswet, Brandbeveiligingsverordening

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

24

besluiten dat een omgevingsvergunning terstond in werking treedt

Wabo, Waterwet

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

 

 

 

 

 

 

 

25

afdoen van meldingen, inclusief opleggen maatwerkvoorschriften, gelijkwaardigheidstoets en besluit om akoestisch rapport te verlangen

Wm

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

26

MER

Wm

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

27

vaststellen van Programma van Eisen

Wm, Vuurwerkbesluit, Bouwbesluit

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

28

mededeling omtrent en besluit aanhouden beslissing

Wabo, Wm

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

29

verlenen van omgevingsvergunning in afwijking van wettelijke aanhoudingsgrond

Wabo

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

30

inwinnen en verstrekken verklaring van geen bedenkingen bij andere bestuursorganen

Wabo

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

31

inwinnen en verstrekken van adviezen van/aan andere bestuursorganen

Wabo, waterwet

college

medewerkers WO

medewerkers WO

 

32

betaalbaar stellen rietsubsidies en verlenen uitstel uitvoering werkzaamheden

Subsidieverordening rieten daken Rijssen-Holten 2004

college

beh. medewerker

beh. medewerker

mits standaardgevallen en na verificatie

33

beslissingen op aanvragen als bedoeld in de Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

Subsidieverordening gemeentelijke monumenten

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

34

besluiten over ontheffing wedstrijden op de weg

10 WVW 1994

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

35

besluiten o.g.v.

APV

4:6Awb,

APV/beleidsregels Brandbeveiligingsverordening

college/

bgm.

teamleiders WO

teamleiders WO

 

36

besluiten DHW:

-vergunningen/meldingen

-ontheffingen

DHW

bgm.

teamleiders WO

teamleiders WO

 

37

besluiten Wet op de Kansspelen:

-verlotingen

-speelautomaten

WKS

college

burg.

teamleiders WO

teamleiders WO

teamleiders WO

teamleiders WO

 

38

privaatrechtelijke toestemming gebruik openbare ruimte

 

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

39

beschikbaar stellen prijzen

Prijzenregeling

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

41

nummeren van objecten

art. 3 Verordening naamgeving en nummering,

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

42

vaststellen hogere waarden + ondertekenen verklaring van eensluidendheid voor inschrijving in Kadaster

Wet geluidhinder

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

 

 

 

 

 

 

 

44

aanstelling verkeersregelaars evenementen etc.

art. 56 BABW

bgm.

teamleiders WO

teamleiders WO

-registratie moet worden bijgehouden

-ondermandaat mogelijk

45

effectuering bestuursdwang; innen dwangsom bij hand-havingsprocedures

Awb

college/bgm

teamleiders WO

teamleiders WO

ongewijzigde omstandigheden t.o.v. handhavingsbeschikking

46

verhuur volkstuinen

Gemeentewet

college

teamleiders WO

teamleiders WO

 

47

instellen planschadecommissie per aanvraag om planschade

 

college

afdelingshoofd WO

afdelingshoofd WO

 

48

Niet-ontvankelijk verklaren aanvraag om planschadevergoeding

Awb

college

port. houder

port. houder

 

49

besluit op aanvraag om planschade conform advies planschadecommissie

Wro

college

port. houder

port. houder

 

50

aanvaarden melding uitwegvergunning

2:12 APV

college

teamleider WO

teamleider WO

 

51

Aanwijzen toezichthouders WABO, WBB en APV

WABO, WBB en APV

college

RUD-directeur

RUD-directeur

 

52

verlengen begunstigingstermijn permanente bewoning

-verlengen termijn uit primair besluit

-verlengen termijn uit een beslissing op bezwaar

Uitvoeringsbeleid verlening begunstigingstermijn permanente bewoning

college

college

teamleider WO

port. houder

teamleider WO

port. houder

 

53

ontheffing verbranden snoeihout

Wet Milieubeheer

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57

effectuering last onder bestuursdwang; innen dwangsom bij handhavingsprocedures (ongewijzigde omstandigheden t.o.v. handhavingsbeschikking

Awb, Brandbeveiligingsverordening

college

teamleider WO

teamleider WO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling Infra en wijkbeheer (IW)

 

 

 

 

1

markt:

beslissing op (aanvraag):

-vergunning standplaats

-intrekken vergunning

-inschrijving/doorhaling wachtlijst

-overschrijving vergunning

-toewijzing dagplaatsen

-toewijzing standwerkers-plaatsen

-ontheffing aanwezigheidsplicht en vervanging

-ontheffing innemen standplaats tot sluitingstijd markt

-intrekking vergunning en schorsing

-uitsluiting dagplaats of

standwerker

-onmiddellijke verwijdering

-ontheffing nadere regels

-afdoening uitvoeringsbrieven

Marktverordening

art. 5

art. 13

art. 9 + 10

art. 12

art. 14

art. 15

art. 19

art. 21

art. 23

art. 24

art. 25

art. 3

div.

college

marktmeester

port. houder

beh. medewerker

beh. medewerker

marktmeester

marktmeester

marktmeester

marktmeester

port. houder

marktmeester

marktmeester

marktmeester

beh. medewerker

beh. medewerker

port. houder

beh. medewerker

beh. medewerker

marktmeester

marktmeester

beh. medewerker

beh. medewerker

port. houder

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

 

2

-zelfstandige herplantplicht

-lastgeving bestrijding

boomziekte

-vergunning voorhanden

hebben en vervoer

Kapverordening:

art. 2, lid 4

art. 6, lid 1

art. 6, lid 2 en 3

college

port. houder

beh. medewerker

beh. medewerker

port. houder

beh. medewerker

beh. medewerker

 

3

instemmingsbesluit melding graafwerkzaamheden kabels en leidingen

Algemene verordening ondergrondse infrastructuren, art. 5

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

4

-1e waarschuwing onjuist aanbieden afval en onjuist gebruik cocons en containers

-ontheffing reiniging

minicontainers

-ontheffing opslagverbod

-vooraanmelding en begeleidingsformulieren afvalstromen PMV

-beslissen op aanvragen inzamelingsvergunningen

Afvalstoffen-

verordening:

div. bep.

art. 27

art. 30, lid 3

art. 11

college

college

beh. medewerker

port. houder

port. houder

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

port. houder

port. houder

beh. medewerker

beh. medewerker

 

5

beslissen op aanvraag:

-individuele gehandicaptenparkeerplaats

-tijdelijke verkeersvoorzieningen

-ontheffing bijzondere transporten

-dagontheffing toegangsregeling winkelkerf

-ontheffing parkeerschijfzone

-Uitreiking KeyCard parkeer- en toegangssysteem De Hoge Wal en De Hagen

-ontheffing Voertuigreglement en afgeven verklaring t.b.v. eigen personeel

-overige ontheffingen WVW 1994 + RVV 1990

-aanstelling verkeersbrigadiers

-mandaat LZV

par. 2 WVW 1994 en par. 5 BABW

art. 34 BABW

Voertuigreglement

RVV 1990

RVV 1990

geen

Voertuigregl.hdst. 7

WVW 1994 art. 149

BABW hfdst. V

college

college

college

college

college

college

college

college

college

bgm.

college

beh. medewerker

beh. medewerker

RDW

beh. medewerkerbeh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

politie

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

RDW

beh. medewerkerbeh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

politie

beh. medewerker

Op voordracht afd. hfd. mogelijk

-opl. politie

-bij voldoen aan ministeriële eisen en positief advies politie

6

-ontheffing parkeren grote voertuigen

5:8 APV

college

port. houder

port. houder

 

7

vergunning rioolaansluiting

Bouwverordening

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

8

-ontheffing gebruik van de weg

-verwijderen overhangend groen

2:10 APV

BW

college

college

port. houder

beh. medewerker

port. houder

beh. medewerker

 

9

-beschikbaar stellen dranghekken

-aanschrijving herstel

gemeente-eigendom

n.v.t.

n.v.t.

 

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

 

11

actieplan GVP:

-toekennen subsidies/ bijdragen

-vaststellen verantwoording en definitieve subsidies

 

college

college

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

beh. medewerker

binnen budget begroting; zowel naar Regio als overige partners

12

schriftelijke afdoening van (schriftelijke) aanvragen betreffende verkoop van openbare groenstroken

passend binnen

vastgesteld beleid/

artikel 171 Gemeentewet

college/ bgm

afdelingshoofd IW

afdelingshoofd IW

betreft

volmacht/ machtiging

 

afdoening van aanvragen verkoop van openbare groenstroken

In afwijking van vastgesteld beleid/artikel 171 Gemeentewet

college/bgm

port. houder

afdelingshoofd IW

 

13

Doorvoeren van periodieke huuraanpassing woonwagenstandplaatsen, gemeentelijke woningen, gemeentelijke gebouwen

160 Gemeentewet en beleid ministerie van VROM

college

beh. medewerker

beh. medewerker

Op basis van door VROM jaarlijks voorgestelde verhoging

14

doorvoeren van periodieke aanpassing pachtprijs op door de gemeente verpachte gronden

Pachtprijzenbesluit

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

15

aanvragen subsidie rijksmonumenten

Art. 34 Monumentenwet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

16

verlenen van machtigingen voor het treffen van uitvoeringsmaatregelen

Flora- en Faunawet

college

beh. medewerker

beh. medewerker

 

17

nemen van verkeersbesluiten

Art. 18 lid 1 onder d WVW

college

port. houder

port. houder

 

18

verrichten van noodzakelijke en wenselijke handelingen betreffende verjaringszaken van groenstroken

Verkoop van groenstroken afwijkend van het groenstructuurplan

Boek 3 Burgerlijk Wetboek

College

port. Houder

port. houder

 

19

overeenkomst uitvoeren geluidwerende voorzieningen als gevolg van (weg)reconstructies

 

college

afdelingshoofd

afdelingshoofd

 

 

Rijssen, 30 september 2014

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester