Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015
CiteertitelBeleidsregels Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Participatiewet, artikel 31, 32, 34 en 35
 2. Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201520-08-2018Vervangen de beleidsregels WWB 2014

18-11-2014

Overheid.nl (via GVOP),

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen - Holten

Gelet op het bepaalde in artikel 31, 32, 34 en 35 van de Participatiewet en gelet op titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUITEN:

Vast te stellen de volgende beleidsregels Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 201

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Artikel 1. Begripsbepaling

a.De wet

Participatiewet;

b.Beleidsregels

Beleidsregels Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015;

c.Doelgroep

Inwoners van de gemeente Rijssen-Holten die een Participatiewet uitkering ontvangen. De doelgroep wordt verder belanghebbende genoemd;

d.Inkomen

Inkomen zoals bedoeld in artikel 32 van de wet;

e.Vermogen

Vermogen zoals bedoeld in artikel 34 van de wet;

f.Woonkosten

-Als een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs, als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet op de huurtoeslag

-Als een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten, bestaande uit de rioolrechten, het eigenaarsgedeelte van de onroerendezaakbelasting, de opstalverzekering en het eigenaarsdeel van de waterschapslasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor groot onderhoud.

Hoofdstuk 2. Inkomen

Artikel 2. Vrijlaten giften

 • 1.

  Een ontvangen gift wordt in aanmerking genomen:

  • a.

   als inkomen, voor zover de gift een periodiek karakter heeft.

  • b.

   als vermogen, indien de gift een eenmalig karakter heeft en de giften na cumulatie per kalenderjaar meer bedragen dan 5% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm op jaarbasis.

 • 2.

  Wanneer de gift een gift in natura betreft zal de waarde bepaald moeten worden zoals geldend in het economische verkeer.

 • 3.

  De schadevergoeding die de uitkeringsgerechtigde ontvangt voor materiële schade wordt vrijgelaten, tenzij de schadevergoeding als compensatie is bedoeld voor het verlies van arbeidsvermogen. In dat geval zal de schadevergoeding als inkomen worden aangemerkt voor de periode waarop de vergoeding toeziet.

 • 4.

  De schadevergoeding die de uitkeringsgerechtigde ontvangt voor immateriële schade kan voor 1/3e deel worden vrijgelaten. De resterende schadevergoeding (2/3e deel) kan als vermogen in aanmerking worden genomen.

Artikel 4. Inkomstenkorting

 • 1.

  De inkomsten uit en/of in verband met arbeid zullen als volgt gekort worden op de uitkering:

  • a.

   Salarisstrook/uitkeringsspecificatie aanwezig: korten in de huidige maand;

  • b.

   Salarisstrook/uitkeringsspecificatie niet aanwezig en inkomsten niet ontvangen: inkomsten korten in de maand dat deze worden ontvangen en huidige maand volledig uitbetalen.

  • c.

   Salarisstrook/uitkeringsspecificatie niet aanwezig, maar inkomsten wel ontvangen: uitkering blokkeren en voorschot verstrekken. De uitkering wordt nabetaald bij de eerstvolgende nabetaling nadat de salarisstrook/uitkeringsspecificatie is ingeleverd.

 • 2.

  Als de inkomsten bedoeld in lid 1 onder a van dit artikel doorlopen tot het einde van het uitkeringsrecht dan zullen de laatste inkomsten niet kunnen worden gekort op de uitkering, maar zullen deze moeten worden verrekend met het vakantiegeld en als het vakantiegeld niet voldoende is, zal er een terugvordering volgen.

Artikel 5. Kostendelersnorm

 • 1.

  De kostendelersnorm is niet van toepassing bij de persoon met wie een commerciële huur of verhuurprijs is afgesproken.

 • 2.

  Onder commerciële huurprijs wordt verstaan een huurprijs die gelijk of hoger is aan de minimale huurprijs als genoemd in de Wet op de huurtoeslag.

Artikel 6. Inkomsten (onder)huur en kostganger

 • 1.

  Inkomsten uit (onder)huur of kostganger worden als inkomen aangemerkt indien daarmee nog geen rekening is gehouden bij de vaststelling van de norm.

 • 2.

  Als inkomsten genoemd in lid 1 wordt aangemerkt een bedrag van 30% van de huurprijs met een minimum van 10% van de gehuwdennorm.

Artikel 7. Verlaging van de norm

1.De verlaging in verband met de woonsituatie, zoals bedoeld in artikel 27 van de wet bedraagt:

 • a.

  het bedrag van de basishuur zoals omschreven in de artikelen 16 en 17 van de Wet op de Huurtoeslag als een woning wordt bewoond waarvoor de belanghebbende geen woonkosten verschuldigd is voor de alleenstaande, alleenstaande ouder en gehuwden;

 • b.

  18% van de gehuwdennorm voor gehuwden die geen woning bewonen;

 • c.

  het bedrag van de basishuur zoals omschreven in de artikelen 16 en 17 van de Wet op de Huurtoeslag voor de alleenstaande van 21 of 22 jaar die geen woning bewoont.

Hoofdstuk 3. Vermogen

Artikel 8. Vaststelling vermogen

 • 1.

  Het vermogen van belanghebbende dient bij aanvang van de bijstand te worden vastgesteld. Indien het vermogen negatief is, dient ook dit bedrag in de beschikking te worden vermeld.

 • 2.

  De groeiruimte (resterende vermogensvrijlating) kan in geval van een negatief vermogen, zoals benoemd in lid 2 van dit artikel, nooit meer bedragen dan de actuele vermogensgrens.

 • 3.

  Bij vermogenswijzigingen gedurende bijstandsverlening dient de actuele vermogensgrens te worden gehanteerd.

 • 4.

  Pensioenafkoop, afkoop levensverzekering en andere vergelijkbare ontvangsten tot een bedrag van € 125,00 per jaar worden als kruimelbedrag aangemerkt en leiden niet tot een herziening van het vermogen of vrij te laten vermogen, mits er geen sprake is van schending inlichtingenplicht.

Artikel 9. Vrijlating vermogen auto

 • 1.

  Bij de vaststelling van het vermogen, bij aanvang van de bijstand, wordt de waarde van één auto of motor tot een bedrag van € 7.000,- vrijgelaten.

 • 2.

  De waarde van het voertuig wordt vastgesteld aan de hand van www.anwb.nl (of een vergelijkbare site).

 • 3.

  De vaststelling van de waarde van de auto wordt los gezien van de vaststelling van het vermogen op grond van artikel 34 lid 1 van de wet.

Artikel 10. Vermogensintering

 • 1.

  Indien er sprake is van een onverantwoorde manier van interen op het vermogen, waardoor (te snel) een bijstandsbehoeftige situatie ontstaat, zal berekend worden over welke periode belanghebbende geen beroep op bijstand zou hoeven te doen als het vermogen op een verantwoorde wijze was ingeteerd.

 • 2.

  De interingsperiode wordt berekend door de vermogensoverschrijding (totale vermogen minus het vrij te laten bescheiden vermogen volgens artikel 34 Participatiewet) te delen door 1,5 maal de van toepassing zijnde bijstandsnorm, vermeerderd met de te betalen maandelijkse zorgpremie en eventueel aanwezige bijzondere kosten.

 • 3.

  Voor de berekening van een terugvordering bij herziening van het recht op bijstand wordt niet 1,5 maal de van toepassing zijnde bijstandsnorm gehanteerd indien er sprake is geweest van vermogen boven de vrijlatingsgrens bij schending inlichtingenplicht.

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

Artikel 11. Hardheidsclausule

Er kan in bijzondere gevallen ten gunste van de belanghebbende afgeweken worden van de bepalingen in deze beleidsregels, indien strikte toepassing van deze beleidsregels tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

Artikel 12. Citeertitel

De beleidsregels kunnen aangehaald worden als: Beleidsregels Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1.

  De Beleidsregels Participatiewet gemeente Rijssen-Holten 2015 treden met ingang van 1 januari 2015 in werking.

 • 2.

  De Beleidsregels WWB 2014 worden met ingang van 1 januari 2015 ingetrokken.

Aldus vastgesteld bij besluit van 18 november 2014

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester

Nota-toelichting Artikelsgewijze toelichting Participatiewet 2015

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Artikel 1. Begripsbepaling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting

Hoofdstuk 2. Inkomen

Artikel 2. Vrijlaten giften

Artikel 31 lid 2 onder m Participatiewet beschrijft dat een gift en een materiële en immateriële schadevergoeding niet als middel worden aangemerkt zover deze naar het oordeel van het college uit het oogpunt van bijstandsverlening verantwoord zijn.

Onder periodieke inkomsten zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel, wordt verstaan dat een bedrag één keer in de twee maanden of vaker wordt ontvangen.

De gift die in het kader van bijstandsverlening binnen de gemeente Rijssen-Holten als verantwoord wordt aangemerkt is vastgesteld op 5% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm op jaarbasis. Het voordeel van het in ogenschouw nemen van de giften op jaarbasis is dat de uitkeringsgerechtigde eenmalig een hogere gift mag ontvangen. Dit komt overeen met de gedachte dat het geven van een gift niet ontmoedigd moet worden.

Uit onderstaande schema blijkt welke vrijlating van toepassing is bij 5% van de bijstandsnorm op jaarbasis, volgens lid 2 van dit artikel (normen januari 2014).

 

Norm

Uitkering op jaarbasis (incl. vt)

Maximale vrij te laten gift op jaarbasis

Alleenstaande

€ 11.378,16

€ 568,91

Alleenstaande ouder

€ 11.378,16

€ 568,91

Gehuwden

€ 16.254,48

€ 812,72

 

De gift die wordt ontvangen als compensatie voor het verlies in arbeidsvermogen (lid 3), wordt op het inkomen in mindering gebracht. Indien blijkt dat de vergoeding niet wordt aangewend om de geleden schade weg te nemen, dan wordt het resterende bedrag als vermogen in aanmerking genomen.

De vrijlating van 1/3e deel van de immateriële schadevergoeding (lid 4) is gebaseerd op een uitspraak van de CRvB (CRvB 06-07-1999, nr. 97/5510 NABW en CRvB 13-09-2005, nr. 04/1980 NABW).

 

Artikel 4. Inkomstenkorting

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 5. Kostendelersnorm

In artikel 22a lid 5 onder c wordt bepaald dat de kostendelersnorm niet van toepassing is indien er sprake is van een (onder)huur of kostgangers met wie is afgesproken dat die persoon zijn hoofdverblijf heeft in dezelfde woning als belanghebbende en hiervoor een commerciële prijs is overeengekomen. Voor de uitleg van het begrip commerciële huurprijs is aansluiting gezocht met de minimale huurprijzen die in de Wet op de huurtoeslag genoemd worden. Indien de huurprijs gelijk of hoger is dan de minimale huurprijs genoemd in de Wet op de huurtoeslag wordt er uitgegaan van een commerciële huurprijs en is de kostendelersnorm niet van toepassing.

 

Artikel 6. Inkomsten (onder)huur en kostganger

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting

 

Artikel 7. Verlaging van de norm

Als belanghebbende uitzonderlijk lage (of geen) woonlasten heeft, kan dat aanleiding zijn om met toepassing van artikel 27 van de wet, de bijstand lager vast te stellen. In de wet wordt overigens niet het begrip ‘woonkosten’ of ‘woonlasten’ gehanteerd, maar ‘lagere noodzakelijke kosten van het bestaan als gevolg van de woonsituatie’. Daarmee wordt duidelijke dat het hebben van kosten voor water, gas, licht en dergelijke, voor belanghebbende niet afdoende is om een verlaging van de uitkering te voorkomen.

De verlening van bijstand aan belanghebbende zonder adres als bedoeld in artikel 1 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens geschied op grond van artikel 40, eerste en tweede lid van de wet door bij AMVB (Bijstandsbesluit adreslozen) aan te wijzen centrumgemeenten. Maar niet elke belanghebbende zonder woning is een adresloze in de zin van aangehaalde wet. Belanghebbende kan immers ook de beschikking hebben over een postadres bij familie of een instantie.

Op grond van artikel 27 Participatiewet kan het college de norm voor een alleenstaande (ouder) of gehuwden, of de toeslag voor een alleenstaande (ouder) lager vaststellen indien een belanghebbende lagere algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan heeft dan waarin de norm of de toeslag voorziet als gevolg van zijn woonsituatie, waaronder begrepen het niet aanhouden van een woning.

 

Geen woonkosten

In artikel 3 onderdeel b van deze beleidsregel is bepaald dat de norm wordt verlaagd met 18 procent van de gehuwdennorm indien een woning wordt bewoond waaraan voor belanghebbende geen woonkosten zijn verbonden. In artikel 1 van deze verordening is bepaald wat onder woonkosten moet worden verstaan:

 • 1.

  Indien een huurwoning wordt bewoond, de per maand geldende huurprijs zoals bedoeld in artikel 1 onderdeel d Wet op de huurtoeslag;

 • 2.

  Indien een eigen woning wordt bewoond, de tot een bedrag per maand omgerekende som van de ten behoeve van de financiering van de woning verschuldigde hypotheekrente en de in verband met het in eigendom hebben van de woning te betalen zakelijke lasten en een naar omstandigheden vast te stellen bedrag voor onderhoud. 

  Van lagere bestaanskosten als gevolg van de woonsituatie kan sprake zijn:

 • 1.

  bij het niet aanhouden van een woning;

 • 2.

  bij bewoning van een woning waaraan geen woonlasten zijn verbonden, bijvoorbeeld in het geval van krakers;

 • 3.

  indien een derde, bijvoorbeeld een onderhoudsplichtige, de woonlasten betaalt van de woning.

 • 4.

  Als een derde, bijvoorbeeld de ex-echtgenoot, de woonlasten van de door belanghebbende bewoonde woning draagt, heeft het college de keuze om het aldus verkregen woongenot aan te merken als inkomen in natura of de norm of toeslag te verlagen op grond van artikel 27 Participatiewet (zie ook TK 2002-2003, 28 870, nr. 3, p. 54-55).

Overigens kan het college, indien noch in het kader van artikel 27 Participatiewet noch in het kader van artikel 33 lid 1 Participatiewet rekening wordt gehouden met de situatie waarin een ander dan belanghebbende de woonkosten betaalt, de bijstand in voorkomende gevallen lager vaststellen op grond van het individualiseringsbeginsel van artikel 18 lid 1 Participatiewet.

 

Hoofdstuk 3. Vermogen

 

Artikel 8. Vaststelling vermogen

De vaststelling van vermogen bij aanvang van en tijdens de bijstandsperiode, wordt in deze toelichting uitgewerkt en middels voorbeelden verder verduidelijkt.

 

Het vermogen wordt exact vastgesteld. Dit betekent bijvoorbeeld dat de banksaldi worden teruggerekend naar de ingangsdatum van de uitkering. Er wordt geen saldo vrijgelaten in verband met lopende uitgaven.

 

Indien het vermogen bij aanvang van de bijstand niet definitief kan worden vastgesteld, dan wordt dit voorlopig vastgesteld. Er wordt een heronderzoek gepland voor definitieve vaststelling op de termijn waarop verwacht wordt dat deze vaststelling kan plaatsvinden (beoordeling door de consulent). Dit is bijvoorbeeld het geval als er een boedelscheiding moet plaatsvinden.

 

In de hieronder genoemde voorbeelden wordt uitgegaan van een vermogensvrijlating van € 10.000 (art. 34 lid 3 Participatiewet). Het grondprincipe is dat eerst wordt bekeken of een vermogensmutatie gedurende de bijstandverlening leidt tot een overschrijding van het resterend vrij te laten vermogen. Indien dit het geval is, zal de bijstand (tijdelijk) worden beëindigd, tenzij het vermogen van de belanghebbende een negatief saldo kent. Er wordt dus een tweetrapsmethode gehanteerd:

 • 1.

  Berekenen van het bedrag dat (eventueel) het vrij te laten vermogen overschrijdt;

 • 2.

  Berekenen van het feitelijke vermogen.

 

Voorbeeld 1: De aanvraag

De belanghebbende beschikt tijdens de bijstandsaanvraag over een spaartegoed van € 7.000 en hij heeft een schuld van € 1.000. Het in aanmerking te nemen vermogen en de resterende vermogensvrijlating worden als volgt vastgesteld:

Spaargelden : € 7.000

Schulden : € 1.000 -/-

Vermogen : € 6.000

Vermogensvrijlating : € 10.000 -/-

Resterend vrij te laten vermogen : € 4.000

 

Voorbeeld 2A:  Vermogensmutatie tijdens bijstandsverlening (toename bezittingen)

De onder voorbeeld 1 bedoelde belanghebbende wint gedurende de bijstandsverlening een prijs van

€ 3.000. Er zijn inmiddels geen nieuwe schulden bijgekomen en er zijn geen uitgaven gedaan vanuit

het vastgestelde vermogen van € 6.000, dat door de vermogensmutatie is gestegen naar € 9.000.

De berekening is nu als volgt:

Resterend vrij te laten vermogen : € 4.000

Prijzengeld : € 3.000 -/-

Nieuw resterend vrij te laten vermogen : € 1.000

Het recht op bijstand blijft bestaan, daar er nog steeds een resterend vrij te laten vermogen bestaat.

 

Voorbeeld 2B:  Vermogensmutatie gedurende de bijstandsverlening (tweede toename bezittingen)

De onder voorbeeld 2A bedoelde belanghebbende ontvangt na verloop van tijd tevens een erfenis van

€ 500.

Resterend vrij te laten vermogen : € 1.000

Erfenis   : € 500 -/-

Nieuw resterend vrij te laten vermogen : € 500

Het recht op bijstand blijft ook hier bestaan.

 

Voorbeeld 3: Vermogensmutatie gedurende de bijstandsverlening (toename bezittingen en bestedingen)

De onder voorbeeld 1 bedoelde belanghebbende wint gedurende de bijstandsverlening een prijs van

€ 6.000. Voorts heeft hij ondertussen voor € 5.000 een algemeen gebruikelijke en noodzakelijke

inboedel gekocht van zijn spaargeld.

Dit leidt tot het volgende: Het vermogen is positief. De besteding heeft geen consequenties. Het kan

immers niet zo zijn dat door besteding van een eerder vrijgelaten vermogen een nieuwe ruimte voor

een positieve vermogensmutatie ontstaat. Dat zou niet in overeenstemming zijn met het eenmalige

karakter van de vrijlating.

De bezitting die wordt verworven tijdens de bijstandsverlening, in casu de prijs ad € 6.000 bedraagt

meer dan het restant van de vrijlating ad € 4.000. De bijstand dient tijdelijk te worden beëindigd.

 

Voorbeeld 4: Vermogensmutatie gedurende de bijstandsverlening: toename bezittingen en extra schulden

De onder voorbeeld 1 bedoelde belanghebbende wint gedurende de bijstandsverlening een prijs van

€ 6.000. Voorts is ondertussen een nieuwe schuld ontstaan van € 1.000. Dit leidt tot het volgende.

Het vermogen is, ondanks de schuld, positief gebleven.

De schuld heeft nu geen consequenties. Het staat de betrokkene vrij om kosten te betalen uit zijn

vermogen dan wel om voor die betaling schulden aan te gaan. Hier geldt dat het niet zo kan zijn dat

door directe betaling of het aangaan van schulden een nieuwe ruimte voor positieve

vermogensmutaties ontstaat. Ook dat zou niet in overeenstemming zijn met het eenmalige karakter

van de vrijlating. De bezitting die wordt verworven tijdens de bijstandsverlening, in casu de prijs ad €

6.000 bedraagt meer dan het restant van de vrijlating ad € 4.000. De bijstand dient tijdelijk te

worden beëindigd.

 

Voorbeeld 5: Negatief vermogen

Bij aanvang van de bijstandsverlening beschikte de belanghebbende over een spaartegoed van

€ 1.000 en een schuld van € 15.000. De berekening is nu als volgt:

Spaartegoed : € 1.000

Schuld : € 15.000 -/-

Vermogen : € 14.000 -/-

Resterend vrij te laten vermogen € 10.000. Er is immers geen vermogen dat het vrij te laten vermogen vermindert.

 

Voorbeeld 6A:  Negatief vermogen en vermogenstoename 1

De belanghebbende als bedoeld in voorbeeld 5 ontvangt gedurende de bijstandsperiode een erfenis

van € 12.000. De berekening wordt nu als volgt:

Spaartegoed bij aanvraag : € 1.000

Schuld bij aanvraag : € 15.000 -/-

Vermogen bij aanvraag : € 14.000 -/-

 

Resterend vrij te laten verm bij aanvr. : € 10.000

Vermogenstoename : € 12.000 -/-

Overschrijding vrij te laten verm : € 2.000

 

Nieuw feitelijk vermogen : € 2.000 -/-

Resterend vrij te laten vermogen : € 0

 

Het vrij te laten vermogen kan nooit negatief zijn. Omdat dat het vermogen € 2.000 negatief is, blijft het recht op bijstand bestaan. Belanghebbende beschikt ondanks de positieve vermogensmutatie nog steeds niet over middelen om te kunnen voorzien in de noodzakelijke kosten van het bestaan. Wel kan de bijstand afgestemd worden.

 

Voorbeeld 6B:  Negatief vermogen en vermogenstoename 2

De belanghebbende als bedoeld in voorbeeld 6a ontvangt in plaats van een erfenis van € 12.000,

een erfenis van € 30.000. De berekening is nu als volgt.

Spaartegoed bij aanvraag : € 1.000

Schuld bij aanvraag : € 15.000 -/-

Vermogen bij aanvraag : € 14.000 -/-

 

Resterend vrij te laten verm bij aanvr : € 10.000

Vermogenstoename : € 30.000 -/-

Overschrijding vrij te laten vermogen : € 20.000

 

Nieuw feitelijk vermogen : € 16.000

Resterend vrij te laten vermogen : € 0

 

Het nieuw vermogen (€ 16.000) is nu positief en hoger dan het resterende vrij te laten vermogen

(€ 10.000). De belanghebbende zal derhalve het verschil (€ 6.000) moeten interen nadat de

bijstand is beëindigd.

 

Artikel 9. Vrijlating vermogen auto

De waarde van de auto of motor tot € 7.000 wordt buiten beschouwing gelaten bij de vermogenstoets. Het bezit van een auto of motor wordt hierbij als algemeen gebruikelijk bezit in natura aangemerkt.

Indien de waarde van de auto meer is dan € 7.000 wordt het meerdere als vermogen in aanmerking genomen. De waarde van eventuele andere auto’s of motoren wordt geheel in aanmerking genomen.

 

Artikel 10. Vermogensintering

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Hoofdstuk 4. Slotbepalingen

 

Artikel 11. Hardheidsclausule

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 12. Citeertitel

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

 

Artikel 13. Inwerkingtreding

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.