Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Besluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen-Holten 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen-Holten 2015
CiteertitelBesluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen-Holten 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning Rijssen-Holten, artikelen 12, derde en vijfde lid, 13 vijfde lid en 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-201501-01-2018Vervangt het besluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen-Holten 2014

16-12-2014

Overheid.nl (via GVOP), 9 februari 2015

D2014 027 043

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen-Holten 2015

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten;

gelet op de artikel 12, derde en vijfde lid, 13 vijfde lid en 17 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Rijssen-Holten;

besluit:

vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen-Holten 2015

 

Artikel 1. Begripsbepaling

 • 1.

  In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a.

   persoonsgebonden budget: een geldbedrag om zelf ondersteuning in te kopen of een voorziening mee aan te schaffen;

  • b.

   persoonsgebonden budget-alfa: een geldbedrag bestaande uit een vergoeding voor een arbeidsverhouding als bedoeld in artikel 5, eerste lid van de Wet op de loonbelasting 1964 inclusief een bedrag voor bemiddeling en service;

  • c.

   service en bemiddeling PGB Alfa: kosten die in een maatwerkvoorziening worden vergoed voor service en bemiddeling door een bemiddelingsbureau. Deze maatwerkvoorziening wordt naast de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning PGB Alfa verstrekt.

  • d.

   woningaanpassing: ingreep van bouw- of woontechnische aard die gericht is op het opheffen of verminderen van beperkingen die een persoon ondervindt bij het normale gebruik van de woonruimte.

  • e.

   verordening: de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2015.

  • f.

   zorgaanbieder: organisatie die huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij zelfredzaamheid en/of ondersteuning bij maatschappelijke deelname biedt;

  • g.

   professional: in dienst van een zorgaanbieder of in het bezit van een diploma waardoor hij of zij op hetzelfde niveau werkt als zijnde in dienst van een zorgaanbieder. Inzien niet in dienst van een zorgaanbieder is een professional ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

  • h.

   niet-professional: een ouder of familielid (bloed- of aanverwante in de eerste of tweede graad) die ondersteuning levert, ongeacht of deze hiervoor gediplomeerd is;

  • i.

   een zorgverlener die niet beschikt over een BIG-registratie;

  • j.

   een zorgverlener of instelling die niet staat ingeschreven in het handelsregister als zijnde verlener van zorg.

 • 2.

  De begripsbepalingen in artikel 1 van de verordening zijn van toepassing op de begrippen die in dit besluit worden gebruikt.

Artikel 2 Hoogte PGB

 • 1.

  De hoogte van een PGB:

  • a.

   wordt bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het PGB gaat besteden; b. is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en

  • b.

   bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura.

 • 2.

  De hoogte van een PGB voor:

  • a.

   een zaak wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de zaak die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de zaak in natura zou zijn verstrekt. Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de zaak technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering;

  • b.

   huishoudelijke hulp door een niet daartoe opgeleid persoon wordt bepaald per resultaat van een schoon huis op basis van het laagste tarief per resultaat van een schoon huis voor huishoudelijke hulp in natura door een niet daartoe opgeleid persoon werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling.

  • c.

   huishoudelijke hulp:

  • ·

   1°. door een daartoe opgeleid persoon; of

  • ·

   2°. waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist;

wordt per resultaat van een schoon huis bepaald op basis van het laagste tarief per resultaat van een schoon huis voor huishoudelijke hulp in natura door een daartoe opgeleide beroepskracht werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling;

 • d.ondersteuning bij zelfredzaamheid:

 • ·

  1°. door een daartoe opgeleid persoon; of

 • ·

  2°. waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist;

wordt per uur voor ondersteuning bij zelfredzaamheid bepaald op basis van het laagste tarief per uur voor ondersteuning bij zelfredzaamheid in natura door een daartoe opgeleide beroepskracht werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling;

 • f.

  gespecialiseerde dagbesteding met hoog intensieve ondersteuning uitgevoerd door daartoe opgeleide personen wordt per dagdeel of per groep bepaald op basis van het laagste tarief per dagdeel of per groep voor dergelijke begeleiding in natura door daartoe opgeleide beroepskrachten werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling;

 • g.

  kortdurend verblijf- en respijtzorg:

wordt per etmaal bepaald op basis van het laagste tarief per etmaal voor kortdurend verblijf- en respijtzorg in natura door een daartoe opgeleide beroepskracht(en) werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling;

 • h.

  vervoer van en naar de dagbesteding wordt bepaald op basis van het tarief voor vervoer per dag van en naar de dagbesteding dat is bepaald op grond van het “opplustarief” dat aanbieders in natura ontvangen voor vervoer als cliënt dit niet zelf kan organiseren en/of uitvoeren;

 • i.

  taxikosten en rolstoeltaxikosten wordt bepaald op basis van een onderzoek naar marktconforme tarieven en uitgaande van een maximaal aantal kilometers per jaar;

 • j.

  een autoaanpassing wordt bepaald op basis van het programma van eisen voor de aanpassing en de laagste kostprijs voor een vergelijkbare aanpassing in natura opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een leverancier van autoaanpassingen;

 • k.

  verhuiskosten wordt bepaald op basis van:

 • ·

  1°. de omvang van de verhuizing;

 • ·

  2°. de keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende verhuizer, en

 • ·

  3°. de laagste kostprijs van een verhuizing in natura.

 • l.

  aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel wordt bepaald op basis van het laagste tarief voor een sportrolstoel in natura opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een leverancier van hulpmiddelen;

 • m.

  het bezoekbaar maken van een woning wordt bepaald op basis van:

 • ·

  1°. de omvang van de aanpassing;

 • ·

  2°. het programma van eisen voor de aanpassing;

 • ·

  3°. de keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende aannemer, en

 • ·

  4°. de laagste kostprijs voor het bezoekbaar maken van een woning opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een erkende aannemer

3 Een cliënt aan wie een PGB wordt verstrekt, kan diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen onder de volgende voorwaarden betreffende het tarief, betrekken van een persoon die behoort tot het sociaal netwerk:

 • a.

  dat deze persoon een lager tarief krijgt betaald voor zijn diensten dan het ingevolge het eerste en tweede lid vastgestelde tarief en;

 • b.

  dat tussenpersonen of belangbehartigers niet uit het PGB worden betaald.

 • 4.

  De hoogte van de PGB bedragen zijn als volgt of worden als volgt berekend:

1a

Wmo: huishoudelijke ondersteuning

165 euro -15% per vier weken

120 euro per vier weken

(15 euro per uur/ZIN- ± 25%)

1b

Wmo: huishoudelijke ondersteuning PGB alfa

106 euro per vier weken

1c

Wmo: zelfstandig leven, maatschappelijk deelname

ZIN-15%

20 euro per uur/dagdeel per persoon/

1d

Wmo: kortdurend verblijf

ZIN-0%

30 euro per etmaal per persoon

2a

zelfstandig leven, maatschappelijke deelname, behandeling en persoonlijke verzorging, specialistische jeugdhulp, Jeugd GGZ

ZIN-5%

20 euro per uur/dagdeel per persoon

2b

Jeugdwet: kortdurend verblijf en intramuraal

ZIN-0%

30 euro per etmaal per persoon

3

Jeugdwet en Wmo; vervoer bij maatschappelijke deelname

Tarief vervoer overig ZIN -15%

n.v.t.

Artikel 3 Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of PGB’s

De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015.

Voor de voorzieningen die reeds zijn toegekend wijzigt er niets in de bijdrage en looptijd die men verschuldigd is. Hiervoor wordt aangesloten bij artikel 4.1 van het landelijke besluit maatschappelijke ondersteuning, hoofdstuk IV Eigen Bijdrage en Financiële Tegemoetkoming.

Artikel 4. Waardering mantelzorgers

De jaarlijkse blijk van waardring voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente bestaat uit VVV bonnen. Zie hiervoor de "regeling mantelzorgcompliment"

 

Artikel 5. Terugbetaling van de financiële tegemoetkoming kosten woonvoorziening (anti-speculatiebeding)

 • 1.

  De maatwerkvoorziening voor de kosten van het treffen van een woonvoorziening als bedoeld in artikel 8 en 9 van de verordening moet, met inachtneming van een eventueel zelf betaalde bijdrage, worden terugbetaald indien de woning binnen 10 jaar na gereedmelding van de woonvoorziening wordt verkocht, verhuurd, verpacht, geërfd, er sprake is van alle vormen van schenking of het in onderpand geven en de hoogte van de financiële tegemoetkoming meer bedraagt dan € 5.000,00.

 • 2.

  De hoogte van het terug te betalen bedrag wordt vastgesteld volgens onderstaand afschrijvingsschema:

voor het eerste jaar 100%

voor het tweede jaar 90%

voor het derde jaar 80%

voor het vierde jaar 70%

voor het vijfde jaar 60%

voor het zesde jaar 50%

voor het zevende jaar 40%

voor het achtste jaar 30%

voor het negende jaar 20%

voor het tiende jaar 10%

Artikel 6. overgangsrecht huishoudelijke ondersteuning

Voor alle cliënten die na herindicatie een indicatie behouden voor huishoudelijke ondersteuning geldt dat de huidige indicatie, gesteld in uren, zes maanden na de nieuwe indicatie doorloopt. Deze periode is bedoeld als overgangstermijn, om te wennen aan de nieuwe situatie. Tijdens de overgangstermijn worden de huidige tarieven (2014) gehanteerd.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2015

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen - Holten 2015.

 • 3.

  Het besluit maatschappelijke ondersteuning Rijssen – Holten 2014 komt hiermee te vervallen.

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten op 16 december 2014

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester

Toelichting

Artikelsgewijze toelichting

Enkel die bepalingen die nadere toelichting behoeven, worden hieronder behandeld.

Artikel 3. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen

Deze bepaling is een uitwerking van artikel 13 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Rijssen - Holten. De bedragen per vier weken en de inkomensbedragen worden op grond van artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd.