Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Instellingsbesluit auditcomité Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstellingsbesluit auditcomité Rijssen-Holten
CiteertitelInstellingsbesluit auditcomité Rijssen-Holten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Controleverordening gemeente Rijssen-Holten, artikel 2
 2. Gemeentewet, artikel 84, 139 en 213

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-201502-07-2015Nieuw instellingsbesluit

02-07-2015

Overheid.nl (via GVOP), juli 2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instellingsbesluit auditcomité Rijssen-Holten

De raad van de gemeente Rijssen-Holten  

overwegingen:

Gezien artikel 2 van de controleverordening gemeente Rijssen-Holten;

Gezien artikelen 84, 139 en 213 Gemeentewet; 

besluit:

I Instellingsbesluit

1. Het auditcomité in te stellen als commissie ex. art. 84 Gemeentewet;

2. Als leden in deze commissie te benoemen:

 • .

  dhr. R. Jansen (SGP)

 • .

  dhr. H. Kreijkes (CDA)

 • .

  dhr. W.J.M. Muller (Gemeentebelang)

 • .

  dhr. R.A. de Koe (Lokaal Liberaal)

3. Als vaste adviseurs aan te wijzen: de wethouder financiën, de secretaris-directeur, de

concerncontroller, het afdelingshoofd facilitaire zaken en bedrijfsvoering, de comptabele

en de externe accountant.

4. Aan het auditcomité de bevoegdheden te mandateren genoemd in artikel 2, lid 2, 3, 4 en 5

van de controleverordening.

5. vast te stellen het reglement auditcomité.

Hoofdstuk II Reglement auditcomité

Artikel 1. Taken en bevoegdheden

Het auditcomité voert namens de raad afstemmingsoverleg met de accountant, het college en

de ambtelijke organisatie om te komen tot een doelmatige en doeltreffende accountantscontrole

en oefent namens de raad de bevoegdheden m.b.t. de aanbestedingsprocedure voor de

opdrachtverlening van de accountantscontrole.

Artikel 2. Samenstelling auditcomité

 • 1.

  Het auditcomité bestaat uit tenminste twee leden vanuit de raad;

 • 2.

  De leden worden door de raad benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  Het lidmaatschap van het auditcomité eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van het

  • d.

   auditcomité te vervullen;

 • 4.

  De adviseurs kunnen gevraagd en ongevraagd adviseren, zij hebben geen stemrecht.

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van het auditcomité

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van dit reglement

 • d.

  het ondertekenen van de besluiten die van het auditcomité uitgaan;

Artikel 4 Secretaris auditcomité

De griffier draagt zorg voor het secretariaat van het auditcomité.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoalsbedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering tenminste twee leden aanwezigzijn.

Artikel 6 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen worden in beslotenheid gehouden, tenzij het auditcomité anders beslist;

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij het auditcomité beslist dat opgrond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop ofop een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd;

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe eenverzoek indienen bij de voorzitter van het auditcomité. De voorzitter weigert een dergelijkverzoek slechts als er sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is vanovereenkomstige toepassing.

Artikel 7 Verantwoording

Het auditcomité brengt voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening advies uit aan de

raad.

Artikel 8 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin dit reglement niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist het

auditcomité op voorstel van de voorzitter.

Artikel 9 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als ‘Reglement auditcomité'.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Dit reglement treedt in werking de dag na bekendmaking en heeft terugwerkende kracht tot 2 juli2015.

besluit genomen in de openbare vergadering van de raad van Rijssen-Holten op 2 juli 2015.

drs. H.A.J. van de Vliert, A.C. Hofland,

griffier, voorzitter