Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels leerlingenvervoer Rijssen-Holten april 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels leerlingenvervoer Rijssen-Holten april 2013
CiteertitelBeleidsregels leerlingenvervoer Rijssen-Holten april 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten 2013

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-07-201323-08-2016Wijziging drempelbedrag en inkomens ten opzichte van beleidsregels februari 2013

25-04-2013

Rijssens Nieuwsblad, 2 juli 2013

D2013 015 767

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels leerlingenvervoer Rijssen-Holten april 2013

 

 

Het leerlingenvervoer is een wettelijke taak op grond van de artikelen 4 van de Wet op het primair onderwijs (WPO), de Wet op de expertisecentra (WEC) en de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO). Op grond van deze wetten is elke gemeente verplicht een regeling vast te stellen waardoor zij een vervoerskostenvergoeding aanbiedt voor passend vervoer. De gemeenteraad van Rijssen-Holten heeft hiervoor de Verordening Leerlingenvervoer Rijssen-Holten vastgesteld.

Naast het kader van de Verordening Leerlingenvervoer gemeente Rijssen-Holten heeft het college beleidsregels vastgesteld gericht op de uitvoering van de Verordening leerlingenvervoer Rijssen-Holten.

 

Passend Vervoer

De beoordeling van aanvragen om een vergoeding leerlingenvervoer vindt plaats op grond van de Verordening Leerlingenvervoer Rijssen-Holten. Als een leerling in aanmerking komt voor een vervoersvoorziening heeft de gemeente de zorgplicht passend vervoer aan te bieden dat aansluit bij het vermogen van de leerling.

 

Uitgangspunt in de gemeente Rijssen-Holten is dat voor leerlingen tot 12 jaar (peildatum 1 augustus van het desbetreffende schooljaar) in principe aangepast vervoer ingezet wordt.

 

Voor leerlingen van 12 jaar en ouder (peildatum 1 augustus van het desbetreffende schooljaar) is sprake van een getrapte vervoerskostenvergoeding, Dit houdt in dat de volgende volgorde wordt gehanteerd:

 • .

  Als de leerling in staat is, al dan niet onder begeleiding, om naar school te fietsen of met de brommer te reizen, dan wordt een fiets/brommer-vergoeding toegekend. Deze vergoeding is afgeleid van de Rijksregeling binnenland. Voor de berekening van het aantal te reizen kilometers wordt de ANWB-routeplanner gehanteerd. Daarbij wordt uitgegaan van de kortste route.

 • .

  Als de leerling in staat is zelfstandig met het openbaar vervoer te reizen en de school kan binnen 1,5 uur vanaf het woonadres bereikt worden, dan wordt de vervoersvoorziening openbaar vervoer toegekend. Voor de bepaling van de reisduur wordt de ANWB-routeplanner gehanteerd.

 • .

  Als de leerling in staat is gebruik te maken van het openbaar vervoer met begeleiding en de school kan binnen 1,5 uur vanaf het woonadres bereikt worden, dan wordt de vervoersvoorziening openbaar vervoer met begeleiding toegekend. Voor de bepaling van de reisduur wordt ANWB-routeplanner gehanteerd.

 • .

  De verzorging van de begeleiding is primair de verantwoordelijkheid van de ouders/verzorgers. De gemeente verstrekt, afhankelijk van de vervoersvoorziening, wel een fiets/brommer-vergoeding of de kosten van het openbaar vervoer van de begeleider.

 • .

  Pas als al deze mogelijkheden geen optie zijn verstrekt de gemeente een vervoersvoorziening voor aangepast vervoer in de (taxi)bus/touringcar.

 • .

  In sommige gevallen of op basis van een medische keuring kan een kilometervergoeding voor eigen vervoer toegekend worden. Deze vergoeding is afgeleid van de Rijksregeling binnenland. Voor de berekening van het aantal te reizen kilometers wordt de ANWB-routeplanner gehanteerd. Daarbij wordt uitgegaan van de kortste route.

 

Begeleiding

Voor de begeleiding van leerlingen is uitgangspunt dat de begeleider tenminste 14 jaar of ouder is.

 

Medische keuring

Voor de bepaling van het vermogen van de leerling met betrekking tot reizen kan de gemeente medische keuring van de leerling door een onafhankelijk arts laten plaatsvinden.

 

Als de leerling opgeroepen wordt voor een keuring en zonder afmelding met opgaaf van reden, tenminste 24 uur vóór de keuring, niet verschijnt op het spreekuur, dan wordt de aanvraag om een vervoersvoorziening afgewezen. In het geval het niet verschijnen voor de keuring het gevolg is van overmacht wordt dit door de ouders gemotiveerd aan de gemeente gemeld.

 

Co-ouderschap

Bij co-ouderschap kan sprake zijn van twee hoofdverblijven. Indien leerlingenvervoer is gewenst, moeten beide ouders afzonderlijk, voor de dagen dat het kind doordeweeks bij hen verblijft, een aanvraag indienen bij de gemeente waar hij of zij woonachtig is. Hierbij gaat het niet om waar de leerling is ingeschreven. Het gaat om de feitelijke verblijfplaats van de leerling.

De aanvraag wordt getoetst aan de Verordening leerlingenvervoer. Hierbij wordt bekeken of er sprake is van een woning in de zin van de verordening, of de school wel de dichtstbijzijnde toegankelijke is en of voldaan is aan de afstandsgrens. Hierbij geldt de extra voorwaarde dat er regelmaat en structuur moet zijn in het verblijf op de woonadressen.

 

 

Openbaar vervoer-educatie

De gemeente Rijssen-Holten stimuleert OV-educatie in het speciaal (basis)onderwijs, gericht op eigen vervoer/openbaar vervoer in het (voortgezet) speciaal onderwijs. De gemeente treedt daarover in overleg met de scholen.

 

Meerjarige beschikking vervoersvoorziening

Voor leerlingen die het speciaal (basis) onderwijs bezoeken kan de gemeente een meerjarige beschikking afgeven tot maximaal 12 jaar.

Voor leerlingen die de leeftijdsgrens van 12 jaar hebben bereikt wordt jaarlijks een beschikking afgegeven, tenzij het medisch advies aangeeft dat een vervoersvoorziening voor langere periode afgegeven kan worden.

 

Centrale opstapplaatsen

De gemeente Rijssen-Holten maakt voor de vervoersvoorziening ‘aangepast vervoer’ onder meer en in toenemende mate gebruik van centrale opstapplaatsen. Deze opstapplaatsen worden door de gemeente aangewezen. Daarbij is aandacht voor de veiligheid van de opstapplaats, voor de mogelijkheid van overdekte wachten en voor stalling van fietsen.

 

Ouders/verzorgers zijn ’s morgens verantwoordelijk voor het vervoer van hun zoon/dochter van het huisadres naar de opstapplaats en ’s middags van opstapplaats naar het huisadres. Zij zorgen dat de leerling tijdig gebracht en gehaald wordt. Ouders/verzorgers dragen de verantwoordelijkheid voor hun zoon/dochter tot het moment dat de leerling ’s morgens in de (taxi)bus/touringcar stapt en vanaf het moment dat de leerling ’s middags uit de (taxi)bus/touringcar stapt. De periode dat de leerling in de bus zit is de vervoerder verantwoordelijk.

 

Stage in voortgezet speciaal onderwijs en leerlingenvervoer

Voor zover stage een onderdeel vormt van het onderwijsprogramma van het voortgezet speciaal onderwijs, is de gemeente gehouden passend vervoer te bieden.

 

De gemeente Rijssen-Holten wil vanuit maatschappelijk oogpunt stimuleren dat stage voor leerlingen in het voortgezet speciaal onderwijs zoveel mogelijk in de eigen woonomgeving kan plaatsvinden, oftewel in Rijssen-Holten of in de direct omgeving. Bijkomend voordeel is dat de kans toeneemt dat de leerling het stageadres zelfstandig kan bereiken, wat de zelfstandigheid van de leerling bevordert. Ook kan de plaats waar de leerling stage loopt voor de gemeente grote financiële gevolgen hebben. De gemeente gaat er van uit dat scholen deze aspecten mee laten wegen en dat zij stageplaatsen zoveel mogelijk zoeken in de buurt van het woonadres van de leerling.

 

Een vervoersvoorziening naar een stageplaats moet voorafgaand aan de stage door ouders of verzorgers aangevraagd worden via een aanvraagformulier stage-vervoer dat bij de gemeente verkregen kan worden. Een verzoek om een vervoersvoorziening naar een stageplaats moet vergezeld gaan van een door de school en het stage-bedrijf ondertekende stage-overeenkomst. Hierin zijn tenminste opgenomen het stageadres, de duur van de stage, de dagen en uren waarop stage wordt gelopen.

 

Een vervoersvoorziening wordt alleen verstrekt voor stage gedurende de schooltijden; voor stage in het weekend of tijdens schoolvakanties wordt geen vervoersvoorziening verstrekt.

Om het plannen van stage-vervoer beter mogelijk te maken, worden bij toekenning van aangepast vervoer de schooltijden zoals die in de schoolgids zijn opgenomen als uitgangspunt genomen.

 

Hoogbegaafdheid

De gemeente Rijssen-Holten verstrekt geen vervoersvoorziening naar een school specifiek gericht op onderwijs voor hoogbegaafde kinderen (als bijvoorbeeld de Leonardoschool) vanuit het standpunt dat het regulier onderwijs dit verzorgt. Als ouders voor een dergelijke school kiezen is het vervoer volledig hun eigen verantwoordelijkheid.

 

Vervoersvoorziening tijdelijke handicap

Bij een tijdelijke handicap van een leerling is het vervoer naar school de eerste drie maanden een verantwoordelijkheid van de ouders. De bekostiging komt voor hun eigen rekening.

 

Als een tijdelijke handicap van een leerling langer duurt dan 3 maanden, kan vanaf dat moment een tijdelijke vervoersvoorziening aangevraagd worden bij de gemeente Rijssen-Holten als de betreffende leerling niet in staat is zelfstandig of met het openbaar vervoer te reizen. De aanvraag moet voorzien zijn van een medische verklaring van de behandeld arts.

 

Vervoersvoorziening naar NT2 basisonderwijs en Internationale Schakelklas

De gemeente Rijssen-Holten verstrekt maximaal één jaar een vervoersvoorziening voor het volgen van onderwijs voor het intensief leren van de Nederlandse taal voor leerlingen in de basisschoolleeftijd.

 

De gemeente Rijssen-Holten verstrekt geen vervoersvoorziening voor het volgen van onderwijs voor het intensief leren van de Nederlandse taal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs omdat deze leerlingen geacht worden zelfstandig te reizen.

 

Gastleerlingen in het speciaal basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs

De gemeente Rijssen-Holten verstrekt geen vervoersvoorziening voor leerlingen die bij wijze van proef tijdelijk een school voor speciaal basisonderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs bezoeken.

 

Drempelbedrag en inkomensgrens

Conform artikel 23 van de Verordening leerlingenvervoer Rijssen-Holten kan aan ouders van leerlingen met een vervoersvoorziening naar het regulier basisonderwijs of het speciaal basisonderwijs een drempelbedrag opgelegd worden. Het college heeft besloten de jaarlijkse ledenbrief van de VNG inzake bedragen leerlingenvervoer als uitgangspunt te nemen voor de bepaling van de te hanteren inkomensgrens als bedoeld in artikel 23 van de Verordening leerlingenvervoer Rijssen-Holten 2013. In het geval het inkomen bij de aanvraag leerlingenvervoer voor enig schooljaar door gewijzigde financiële omstandigheden onder de inkomensgrens is gedaald, in afwijking van de VNG-ledenbrief uit te gaan van het inkomen op de datum van de aanvraag.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders in de vergadering van 19 februari 2013 en inzake de bepalingen rond het drempelbedrag en de inkomensgrens aangevuld op basis van een collegebesluit van 25 april 2013.

A.C. van Eck, secretaris

A.C. Hofland, burgemeester