Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Nadere regels stimulering vrijetijdsbesteding voor mensen met een handicap Rijssen-Holten 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels stimulering vrijetijdsbesteding voor mensen met een handicap Rijssen-Holten 2017
CiteertitelNadere regels stimulering vrijetijdsbesteding voor mensen met een handicap Rijssen-Holten 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

algemene subsidieverordening gemeente rijssen-holten 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

25-04-2016

Gemeenteblad 2016, 55397

D2016011423

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels stimulering vrijetijdsbesteding voor mensen met een handicap Rijssen-Holten 2017

Op grond van artikel 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten stelt het college van burgemeester en wethouders de nadere regels stimulering vrijetijdsbesteding voor mensen met een handicap vast.

Regel 1 Doel

Bevorderen en stimuleren dat mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke handicap in hun vrije tijd deelnemen aan sport- en /of sociaal-culturele activiteiten.

Regel 2  

 • 1.

  Onder organisatie wordt verstaan: een in de gemeente Rijssen-Holten gevestigde organisatie, of in een aangrenzende gemeente gevestigde organisatie die voor een belangrijk deel op de gemeente Rijssen-Holten is georiënteerd, die blijkens haar statuten sportbeoefening en/of de organisatie van sociaal-culturele en/of culturele activiteiten voor gehandicapten ten algemeen doel heeft of (sport)organisaties die in de gemeente Rijssen-Holten gevestigd zijn die specifieke (sport)activiteiten hebben voor gehandicapten.

 • 2.

  Onder gehandicapte wordt verstaan: iemand die woonachtig is in Rijssen-Holten en ten gevolge van zijn/haar handicap in een nadelige positie verkeert.

 • 3.

  Onder handicap wordt verstaan: een nadelige positie van een persoon als gevolg van een stoornis of een beperking, welke de normale rolvervulling van de betrokkene begrenst of verhindert.

 • 4.

  Activiteiten: vrijetijdsbesteding in de vorm van sport en sociaal-culturele bezigheden.

Regel 3  

 • 1.

  Instellingen binnen en buiten Rijssen-Holten, die activiteiten organiseren als genoemd onder artikel 2, lid 4, kunnen voor elke deelnemer afkomstig uit Rijssen-Holten, een subsidieaanvraag indienen voor toekenning van een vast bedrag per deelnemer.

 • 2.

  De subsidieaanvragen moeten voorzien zijn van een lijst met de gehandicapte deelnemers uit Rijssen-Holten (stand per 1 januari van het lopende subsidiejaar, inclusief naam en adres) en moeten uiterlijk vóór 1 april van het lopende subsidiejaar ingediend worden bij het college.

 • 3.

  Aan instellingen binnen en buiten Rijssen-Holten, die activiteiten organiseren als genoemd onder artikel 2, lid 4, kan voor elke deelnemer, afkomstig uit Rijssen-Holten een vast bedrag worden toegekend.

 • 4.

  Aan instellingen genoemd onder lid 1 van dit artikel wordt per deelnemer afkomstig uit Rijssen-Holten een vast bedrag beschikbaar gesteld voor de genoemde activiteiten met een maximum van € 40,- per deelnemer. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de financiële positie van de subsidievrager en wordt jaarlijks vastgesteld door het college.

 • 5.

  De maximale bijdrage die aan een instelling op grond van deze nadere regel kan worden toegekend, bedraagt € 1.500,-.

Regel 4  

 • 1.

  Naast het genoemde in artikel 8 van de algemene subsidieverordening wordt geen subsidie toegekend aan organisaties indien de activiteiten het karakter hebben van belangenbehartiging.

 • 2.

  De activiteiten die op een andere wijze worden gesubsidieerd komen niet voor een subsidie in aanmerking.

Regel 5  

In alle gevallen waarin deze nadere regels niet voorzien of onduidelijk zijn, treft het college de nodige voorzieningen en/of nemen zij de nodige beslissingen.

Regel 6  

Deze nadere regels kunnen worden aangehaald als ´Nadere regels stimulering vrijetijdsbesteding voor mensen met een handicap´ en treden in werking op 1 januari 2017.

Regel 7  

De procedureregels van de Algemene subsidieverordening gemeente Rijssen-Holten worden hierbij van toepassing verklaard.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten op 25 april 2016.

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester