Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand - Wet investeren in jongeren 2009

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand - Wet investeren in jongeren 2009
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand - Wet investeren in jongeren 2009
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet werk en bijstand, art. 47
 2. Wet investeren in jongeren, art. 12
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-11-200909-02-2011Onbekend

05-11-2009

Rijssens Nieuwsblad, 24-11-2009

2009-73

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand - Wet investeren in jongeren 2009

 

 

Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand – Wet investeren in jongeren 2009

Tekst van de verordening:

Artikel 1 Doelstelling

De doelstelling van cliëntenparticipatie is:

 • a.

  Vergroting van de betrokkenheid van cliënten die een bijstandsuitkering ontvangen en het betrekken van hun vertegenwoordigers bij beleidsbepaling en de uitvoering van de Wet werk en bijstand, Wet investeren in jongeren en aanverwante wet- en regelgeving;

 • b.

  Een bijdrage te leveren aan de verbetering van de kwaliteit van producten en dienstverlening op het onderdeel Wet werk en bijstand, Wet investeren in jongeren en aanverwante wet- en regelgeving.

Artikel 2 Beleidsterreinen

In het kader van de cliëntenparticipatie adviseert de cliëntenraad het college van burgemeester en wethouders over:

 • a.

  Het gemeentelijk beleid op het terrein van de Wet werk en bijstand;

 • b.

  Het gemeentelijk beleid op het terrein van de Wet investeren in jongeren;

 • c.

  Het overig gemeentelijk beleid op het terrein van sociale voorzieningen;

 • d.

  De cliëntenraad houdt zich niet bezig met de behandeling van individuele cliëntenzaken.

Artikel 3 Samenstelling en zittingsduur

 • 1.

  De samenstelling van de cliëntenraad is als volgt:

  • a.

   Portefeuillehouder Sociale Zaken, overlegvoorzitter;

  • b.

   Ambtenaar van de afdeling Mens en Werk, ambtelijke ondersteuning;

  • c.

   Afgevaardigde namens maatschappelijk werk Noord West Twente, lid;

  • d.

   2 Afgevaardigden namens FNV en CNV, leden;

  • e.

   3 Afgevaardigden namens de cliënten die een uitkering op grond van WWB, Ioaw of Ioaz ontvangen, leden;

  • f.

   Afgevaardigde namens cliënten die een voorziening op grond van de WIJ ontvangen, lid;

  • g.

   Afgevaardigde namens cliënten die een uitkering op grond van de Wao ontvangen, lid;

  • h.

   Afgevaardigde namens cliënten die een uitkering op grond van de Aow ontvangen, lid;

  • i.

   Afgevaardigde namens het diaconaal netwerk gemeente Rijssen-Holten, lid.

 • 2.

  De zittingsduur van de cliëntenraad komt overeen met die van de gemeenteraad.

 • 3.

  De leden van de cliëntenraad worden door burgemeester en wethouders benoemd.

Artikel 4 Werkwijze en bevoegdheden

 • 1.

  In het kader van de cliëntenparticipatie vragen burgemeester en wethouders de cliëntenraad om advies. De cliëntenraad is ook gerechtigd uit eigen beweging advies uit te brengen aan burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders vragen de cliëntenraad in ieder geval advies over het gemeentelijk beleid inzake de uitvoering van de Wet werk en bijstand, Wet investeren in jongeren en aanverwante wet- en regelgeving;

 • 3.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd dat het door de cliëntenraad uitgebrachte advies kan worden toegevoegd aan de aan de gemeenteraad ter beschikking te stellen stukken;

 • 4.

  De cliëntenraad vergadert minimaal viermaal per jaar;

 • 5.

  Burgemeester en wethouders dragen er zorg voor dat aan de cliëntenraad de nodige informatie wordt verstrekt ten behoeve van het naar behoren kunnen functioneren van de cliëntenraad.

Artikel 5 Faciliteiten

 • 1.

  Ten behoeve van de cliëntenraad wordt jaarlijks in de gemeentebegroting een budget opgenomen; 2. Ten laste van dit budget kunnen, ter beoordeling van burgemeester en wethouders, onder meer kosten worden gebracht die verband houden met deskundigheidsbevordering en organisatiekosten;

 • 3.

  De gemeente stelt vergaderruimte beschikbaar ten behoeve van de cliëntenraad;

 • 4.

  De ambtelijke ondersteuning worden geboden  door een ambtenaar van de afdeling Mens en Werk.

Artikel 6 Slotbepalingen

 • 1.

  In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet besluiten burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking van de uitvoering van deze verordening nadere regels stellen.

Artikel 7 Inwerktreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 oktober 2009.

Artikel 8 Citeertitel

De verordening wordt aangehaald als: verordening cliëntenparitcipatie Wet werk en bijstand-Wet investeren in jongeren 2009

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op: 5 november 2009

drs. H.A.J . van de Vliert P. van Veen

griffier voorzitter

Toelichting Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand – Wet investeren in jongeren 2009

Artikelsgewijs

Artikel 1

In dit artikel wordt de doelstelling van cliëntenparticipatie omschreven. Enerzijds wordt de cliëntenraad ingeschakeld bij de ontwikkeling van nieuw beleid. Anderzijds wordt de cliëntenraad betrokken bij de verbetering van de bestaande producten en dienstverlening.

Artikel 2

De cliëntenraad houdt zich bezig met het beleidsveld WWB, WIJ en aanverwante wet- en regelgeving. De cliëntenraad houdt zich duidelijk niet bezig met aangelegenheden op cliëntniveau.

Artikel 3

Dit artikel regelt de samenstelling en zittingsduur van de cliëntenraad. Omwille van de werkbaarheid is ervoor gekozen om het aantal leden beperkt te houden. Naast ervaringsdeskundigen (cliënten) hebben ook belangenorganisaties zitting in de cliëntenraad. Door middel van een vertegenwoordiger van het diaconaal netwerk zijn diaconieën van verschillende kerkgenootschappen ook in de cliëntenraad vertegenwoordigd.  De cliëntenraad heeft dezelfde zittingsduur als de gemeenteraad. Voor deze periode is gekozen om de continuïteit en deskundigheid binnen de cliëntenraad zoveel mogelijk te waarborgen. Personen die zitting hebben gehad in de cliëntenraad kunnen opnieuw benoemd worden.

Artikel 4

De cliëntenraad kan gevraagd en ongevraagd adviseren aan het college van burgemeester en wethouders. Het college vraagt in ieder geval actief om advies bij beleidsontwikkeling op het gebied van de WWB en WIJ. Het advies van de cliëntenraad wordt gevoegd bij de voorstellen van het college aan de raadscommissie en gemeenteraad. Wanneer het advies van de cliëntenraad niet wordt overgenomen wordt dat met redenen omkleed aan de cliëntenraad meegedeeld.

Artikel 5 

In dit artikel worden de faciliteiten benoemd die het college van burgemeester en wethouders beschikbaar stellen aan de cliëntenraad.

Artikel 6

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 7

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.

Artikel 8

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting.