Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening naamgeving en nummering (adressen) 2007
CiteertitelVerordening naamgeving en nummering (adressen) 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-03-2009Onbekend

06-03-2008

Rijssens Nieuwsblad, 3-3-2009

2008-13

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2007

 

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  College: het college van burgemeester en wethouders.

 • b.

  Beheergroep basisregistraties: een door het college ingestelde beheergroep die verantwoordelijk is voor het overkoepelende beheer van de bij landelijke wetgeving vastgestelde basisregistraties.

 • c.

  Openbare ruimte: alle voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen, bruggen, viaducten, knooppunten of daarmee vergelijkbare plaatsen of constructies en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouwwerken die daar deel van uitmaken.

 • d.

  Woonplaats: een door de raad aangewezen gebied waaraan een woonplaatsnaam is toegekend.

 • e.

  Bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren.

 • f.

  Gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

 • g.

  Complex: een afgebakend samengesteld geheel van gebouwen en bouwwerken (industriecomplex, complex met vakantiehuisjes, kazernecomplex, agrarisch complex, jachthavencomplex, etc.).

 • h.

  Pand: een pand is de kleinste, bij de totstandkoming functioneel en bouwkundig constructief zelfstandige eenheid, die direct en duurzaam met de aarde is verbonden.

 • i.

  Afgebakend terrein: een terrein met afsluitbare toegang, waarop zich geen bouwwerken bevinden.

 • j.

  Ligplaats: een deel van het openbare water dat is bestemd voor het permanent afmeren van een (woon)schip of een woonark.

 • k.

  Standplaats: een kavel, die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop (nuts) voorzieningen aanwezig zijn.

 • l.

  Nummer: een nummer dat bestaat uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of cijfer, of combinatie van letters en cijfers.

 • m.

  Object: een gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats.Verblijfsobject: een verblijfsobject is de kleinste binnen één of meerdere panden gelegen en voor woon- bedrijfsmatige - of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik, die ontsloten wordt via een eigen toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte en die onderwerp kan zijn van rechtshandelingen.

 • n.

  Woonplaats: een gebied, geometrisch afgebakend, zoals vastgelegd in het door de raad vastgestelde woonplaatsbesluit.

 • o.

  Rechthebbende: eenieder die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht de beschikking heeft over een onroerende zaak, alsmede de beheerder.

 • p.

  Uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

Artikel 2 Naamgeving van woonplaatsen en van delen van de openbare ruimte

 • 1.

  De raad stelt voor het totale grondgebied van de gemeente ten minste één woonplaats vast en kan een woonplaats in wijken of buurten verdelen, zonodig daaraan namen, letters of nummers toekennen. Het besluit wordt voorzien van een kaart met begrenzing van het benoemde gedeelte.

 • 2.

  Het college kent voor het totale grondgebied van de gemeente namen toe aan te onderscheiden delen van de openbare ruimte en zonodig aan bouwwerken. Het besluit wordt voorzien van een kaart met begrenzing van het benoemde gedeelte.

 • 3.

  De beheergroep basisregistraties adviseert het college bij het benoemen van openbare ruimten.

 • 4.

  Onder vaststellen, verdelen en toekennen, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de vaststelling, verdeling en toekenning.

Artikel 3 Nummering van objecten

 • 1.

  Het college kan aan een object of een te onderscheiden deel daarvan een al dan niet authentiek nummer toekennen. Nummering wordt toegekend conform de richtlijn “Overzicht adresseerbare objecten”. In het kader van de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) krijgen verblijfsobjecten altijd een authentiek uniek nummer. Het besluit wordt voorzien van een kaart met een grafische aanduiding van het benoemde gedeelte.

 • 2.

  De beheergroep basisregistraties adviseert het college, draag zorg voor de kwaliteit en houdt toezicht bij / op het nummering van objecten.

 • 3.

  Aan een object dat een nummer heeft gekregen, moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

 • 4.

  Onder toekennen, zoals bedoeld in het eerste lid, wordt tevens begrepen het wijzigen en intrekken van de toekenning.

Artikel 4 Namen en nummers aanbrengen

 • 1.

  De door het college aan delen van de openbare ruimte toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

 • 2.

  Het is eenieder verboden op eigen initiatief naam- of nummerborden aan te brengen.

Artikel 5 Gedoogplicht naamborden

 • 1.

  Indien het college het nodig oordeelt dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen en verwijsborden aan een bouwwerk, gebouw, muur, paal, schutting of een andere soort terreinafscheiding worden aangebracht, is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden overeenkomstig de aanwijzingen van het college worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

 • 2.

  De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat de in het eerste lid genoemde borden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6 Nummerborden aanbrengen

 • 1.

  De rechthebbende is verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, eerste lid, binnen vier weken na kennisgeving van het besluit van het college op een vanaf de openbare ruimte zichtbare plaats op het object aan te brengen.

 • 2.

  Tenzij door het college anders is besloten, is de rechthebbende van een object verplicht het in het eerste lid genoemde nummer, alsmede daarmee verband houdende verwijs- en verzamelborden aan te brengen op een wijze zoals krachtens artikel 7 is bepaald.

 • 3.

  Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen vier weken na voltooiing aangebracht.

 • 4.

  Het college kan de in het eerste en derde lid genoemde termijn verlengen.

Artikel 7 Uitvoeringsvoorschriften

Het college is bevoegd nadere uitvoeringsvoorschriften te stellen betreffende het bepaalde in deze

verordening.

Artikel 8 Strafbepaling

 • 1.

  Overtreding van artikel 4, tweede lid, of het niet voldoen aan de bepalingen in artikel 5 en 6, wordt gestraft met een geldboete van de eerste categorie.

 • 2.

  Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze regeling zijn belast de afdeling Openbare werken.

Artikel 9 Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de eerste dag na de datum van uitgifte van het Rijssens Nieuwsblad waarin zij is geplaatst.

Artikel 10 Vervallen oude regels

Met de inwerkingtreding van deze verordening vervallen de volgende gemeentelijke regels en voorschriften voor het benoemen van delen van de openbare ruimte en het nummeren van de daaraan liggende objecten: “Verordening straatnaamgeving en huisnummering”, besluit 23-04-2001, nummer 2001-IV-3.

Artikel 11 Overgangsbepalingen

 • 1.

  Namen en nummers die op grond van de in artikel 10 genoemde regels en voorschriften aan delen van de openbare ruimte en objecten zijn toegekend, blijven na het in werking treden van deze verordening bestaan.

 • 2.

  Het college kan in afwijking van het eerste lid besluiten dat de op grond van de in het eerste lid genoemde regels en voorschriften aangebrachte namen en nummers binnen een door hem te bepalen termijn moeten worden vervangen door namen en nummers die voldoen aan de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften.

 • 3.

  Bij het wijzigen van een naam of nummer, als bedoeld in het tweede lid, zullen zowel de oude en de nieuwe naam als het oude en het nieuwe nummer gedurende een jaar mogen worden gebruikt op de wijze die bepaald is in de uitvoeringsvoorschriften, bedoeld in artikel 7, eerste lid.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de 'Verordening naamgeving en nummering (adressen) 2007'.

Technische uitvoeringsvoorschriften voor de nummering

Technische uitvoeringsvoorschriften als bedoeld in artikel 7 van de “verordening naamgeving en nummering (adressen) 2007”

Het college van burgemeester en Wethouders van Rijssen-Holten,

gelet op artikel 3 en artikel 7 van de Verordening naamgeving en nummering, besluit vast te stellen

de volgende:

Artikel 1

1.De wijze van toekenning van de nummers gebeurt in het bij woonplaatsbesluit geometrisch vastgestelde woonplaatsgebied Rijssen overeenkomstig systeem B, en in de woonplaatsgebied Holten overeenkomstig systeem A uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 2 Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 3 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1.

  Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

 • 2.

  Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 4 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten

nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de

Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Artikel 5 Voeren oude en nieuwe nummers

Bij het gedurende een jaar naast elkaar gebruiken van de oude naam of het oude nummer naast de

nieuwe naam of het nieuwe nummer wordt de oude naam met een streep en het oude nummer met

een kruis doorgehaald.

Artikel 6 Naamdragers

De naamdragers moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de

uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste

materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse

norm NEN 1772, uitgave 1992.

Aldus vastgesteld door het college

De secretaris, De burgemeester,

A.C. van Eck drs. mr. B. Koelewijn

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holtenop: 6 maart 2008

drs. H.A.J. van de Vliert,H.J. Dul,

griffier,plaatsvervangend voorzitter