Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting aanleg riolering recreatieterrein De Borkeld

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van baatbelasting aanleg riolering recreatieterrein De Borkeld
CiteertitelVerordening baatbelasting aanleg riolering recreatieterrein De Borkeld
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 222 en het bekostigingsbelsuit, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 september 2003

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-07-200601-07-2006Onbekend

26-06-2006

Rijssens Nieuwsblad, 18-7-2006

2006-VIII-22

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting aanleg riolering recreatieterrein De Borkeld

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders "Baatbelastingverordening aanleg riolering recreatieterrein De Borkeld" van 4 mei 2006, nummer 2006003617;

gelet op artikel 222 van de Gemeentewet en het bekostigingsbesluit, vastgesteld bij raadsbesluit van 8 september 2003;

gezien de bespreking in de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen van 7 juni 2006;

besluit:

1. vast te stellen de volgende verordeningen:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  een onroerende zaak:

  • 1.

   een gebouwd eigendom;

  • 2.

   een ongebouwd eigendom;

  • 3.

   een gedeelte van een onder 1 of 2 bedoeld eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

  • 4.

   een samenstel van twee of meer van de onder 1 of 2 bedoelde eigendommen of onder 3 bedoelde gedeelten daarvan die naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen.

 • b.

  het bestemmingsplan: bestemmingsplan De Borkeld, herziening 1990;

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'baatbelasting aanleg riolering recreatieterrein De Borkeld' wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven terzake van de onroerende zaken gelegen in de gemeente binnen de als zodanig aangegeven omlijning op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, die op 1 januari 2006 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn of worden gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

 • 2.

  De in lid 1 bedoelde voorzieningen omvat de aanleg van drukriolering.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, lid 1, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2.

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3.

  Indien de lasten die zijn verbonden aan de voorzieningen genoemd in artikel 2, tweede lid, terzake van een onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn voldaan, wordt de belasting terzake van die onroerende zaak niet geheven.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

De belasting bedraagt per onroerende zaak € 2.183,83.

Artikel 5 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt op verzoek van de belastingplichtige de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 5 jaren. Het verzoek genoemd in de eerste volzin dient binnen 6 weken na de dagtekening van de aanslag schriftelijk de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar te worden ingediend.

 • 2.

  Het belastingjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 • 3.

  De jaarlijkse belasting bedraagt de annuïteit van het totaal verschuldigde, berekend op basis van een periode van 5 jaren en een rentevoet van 5%.

 • 4.

  De belasting over de nog niet verstreken belastingjaren kan elk jaar worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 1 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen berekend naar een rentevoet van 5%.

  a Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de nieuwe genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren van het belastingtijdvak, berekend overeenkomstig lid 4 van dit artikel.

  b In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig lid 1gecontinueerd. Het verzoek daartoe dient binnen zes wekenna de dagtekening van de aanslag ingevolge onderdeel a, schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar te worden ingediend.

 • 5.

  Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en in de loop van het belastingtijdvak de eigendom, het bezit of het beperkt recht van een gedeelte van de onroerende zaak wordt overgedragen, wordt, voor de verdeling van de resterende belastingschuld, de maatstaf van heffing als bedoeld in artikel 4 voor de betreffende onroerende zaken opnieuw vastgesteld voor de nog niet verstreken belastingjaren.

Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 7 Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de invorderingswet moeten de aanslagen worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2006.

 • 3.

  Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening baatbelasting aanleg riolering recreatieterrein De Borkeld'.

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraadvan Rijssen-Holten op: 26 juni 2006

J.Th. Beverloo,drs. mr. B. Koelewijn

griffier, voorzitter