Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen
CiteertitelVerordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wwb, art. 21 en 22

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-200501-07-2012Onbekend

31-01-2005

Onbekend

2005-I-11

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen

 

 

Hoofdstuk 1. Inleidende bepalingen

Verordening bijdrage maaltijdvoorziening ouderen

Artikel 1. Begripsomschrijving

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  oudere: persoon van 55 jaar of ouder, zelfstandig woonachtig in de gemeente Rijssen-Holten, die in aanmerking komen en gebruikmaken van een maaltijdvoorziening als bedoeld onder b.

 • b.

  maaltijdvoorziening: verstrekking van maaltijden aan huis door middel van bezorging gedurende meerdere dagen per week door nader door het college aan te wijzen organisaties.

 • c.

  bijstandsniveau: het voor de betrokken oudere geldend bijstandsniveau op basis van de artikelen 21 en 22 van de Wet werk en bijstand (WWB)

 • d.

  uitvoeringsregeling: de door burgemeester en wethouders op te stellen nadere regels op grond van deze verordening.

Hoofdstuk 2 Voorwaarden voor het recht op de bijdrage in de maaltijdvoorziening

Artikel 2 Bijdrage in de maaltijdvoorziening

 • 1.

  Aan een oudere die maaltijden afneemt van een maaltijdvoorziening wordt een in de uitvoeringsregeling nader te bepalen bijdrage per maaltijd verstrekt.

 • 2.

  De bijdrage wordt uitsluitend verstrekt indien het netto inkomen per maand van betrokken oudere maximaal 115% bedraagt van het voor betrokkene geldend bijstandsniveau.

 • 3.

  De bijdrage is beperkt tot 1 maaltijd per persoon per dag.

Hoofdstuk 3 Aanvragen van een bijdrage in de maaltijdvoorziening

Artikel 3 Aanvragen van de bijdrage

 • 1.

  De oudere moet jaarlijks een aanvraag bij de gemeente Rijssen-Holten indienen voor de toekenning van de bijdrage in de maaltijdvoorziening.

 • 2.

  Bij de aanvraag moeten de benodigde inkomensgegevens verstrekt worden voor de beoordeling als bedoeld in artikel 2, lid 2.

 • 3.

  De oudere is verplicht burgemeester en wethouders onmiddellijk mededeling te doen van de feiten en omstandigheden die van belang zijn voor de uitvoering van deze verordening.

Hoofdstuk 4 Toekennen en uitbetalen van de bijdrage

Artikel 4 Betaalbaarstelling van de bijdrage

 • 1.

  De toekenning van de bijdrage in de maaltijdvoorziening vindt jaarlijks plaats voor maximaal een kalenderjaar.

 • 2.

  De uitbetaling van de bijdrage vindt maandelijks plaats.

Hoofdstuk 5 Slotbepalingen

Artikel 5 Terugvordering

 • 1.

  In situaties waar sprake is van fraude danwel nalatigheid in de vorm van het niet melden van gewijzigde omstandigheden, kunnen burgemeester en wethouders besluiten geen bijdrage in de maaltijdvoorziening beschikbaar te stellen.

 • 2.

  Ten onrechte verstrekte bijdragen in de maaltijdvoorziening kunnen teruggevorderd worden. Dit ter nadere beoordeling van burgemeester en wethouders.

Artikel 6 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze verordening niet voorziet, beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2005.

 

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op: 31 januari 2005

 

A.C. van Eck drs. mr. B. Koelewijn

griffier voorzitter