Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Evenementenbeleid Rijssen-Holten 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEvenementenbeleid Rijssen-Holten 2016
CiteertitelEvenementenbeleid Rijssen-Holten 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Rijssen-Holten/CVDR409130/CVDR409130_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-08-201609-09-2016Nieuwe regeling

23-08-2016

gmb-2016-118305

D2016 022 013

Tekst van de regeling

Intitulé

Evenementenbeleid Rijssen-Holten 2016

Het college van burgemeester en wethouders;

besluit:

 • 1.

  het evenementenbeleid 2009 in te trekken;

 • 2.

  het evenementenbeleid 2016, met als onderdeel het regionaal kader evenementen vaststellen;

 • 3.

  het aanwijsbesluit indieningstermijnen aanvragen evenementenvergunning intrekken;

 • 4.

  het aanwijsbesluit indieningstermijnen aanvragen evenementenvergunning 2016 vaststellen;

 • 5.

  de stukken m.b.t. het regionaal kader ter kennisgeving aannemen;

 • 6.

  memo toezicht bij evenementen ter kennisgeving aannemen;

 • 7.

  de stukken die in beslispunten 1 t/m 6 genoemd staan ter kennisname sturen aan de commissie ABZM

1. Inleiding

 

Voor de gemeente Rijssen-Holten vormen evenementen een waardevol onderdeel van de samenleving, omdat deze activiteiten voor sociale cohesie, gemeenschapszin en levendigheid zorgen. Ook versterken evenementen de saamhorigheid in buurten wijken en de buurtschappen ( bijv. de paasvuren, de volksfeesten van Beuseberg, Dijkerhoeksfeest) Daarnaast versterken evenementen het imago van de stad en geven impulsen aan de lokale economie. Tevens kunnen evenementen een brug slaan tussen diverse culturen en bieden evenementen ook de vele vrijwilligers een zinvolle bezigheid.

Ook kunnen evenementen een aantrekkingskracht hebben op toeristen , zoals de Lommerdmarkten. Ook de Triahtlon Holten zorgt ervoor dat Rijssen Holten regionale en landelijke bekendheid krijgt. Ditzelfde geldt voor de paasvuren. De verscheidenheid aan evenementen is vooral in de zomermaanden een aantrekkelijke voorziening voor de gasten van de gemeente (uiteraard ook voor de eigen inwoners)

 

De evenementenvergunning is een belangrijk instrument om wildgroei van evenementen te voorkomen en daardoor ook de openbare orde en veiligheid te bewaken. De vergunningverlening van evenementen is een structurele aangelegenheid waarbij elk evenement zijn eigen tijdspad heeft. Het beleid stelt regels en beschrijft procedures voor het verlenen van een vergunning waardoor er een eenduidig beleid kan worden gevoerd. Het beleid is ter verduidelijking en verdieping van wat er in de APV is vastgesteld. Het geeft duidelijkheid aan de organisatie, de omwonenden, de middenstand en aan de ambtelijke organisatie zelf. Daarnaast wordt met dit beleid naar een evenwicht gewerkt tussen de positieve kanten van evenementen van evenementen en de leefbaarheid en imago van de gemeente.

 

Het doel van dit beleid is om een toetsingskader te creëren welke toegepast wordt door de gemeente om evenementen veilig, beheersbaar en ordelijk te laten verlopen. Het beleid beoogt met dit wettelijk beleidskader tevens duidelijkheid en transparantie te bieden voor organisatoren, bezoekers en omwonenden. Daarbij moet het beleid een duidelijk beeld weergeven inzake de dienstverlenende en faciliterende rol van de gemeente in het kader van evenementen. Tot slot willen we de regionaal vastgestelde handreiking “Veiligheid en gezondheid bij grootschalige publieksevenementen in Twente”, zoveel mogelijk door vertalen naar ons beleid.

 

In het kort willen we de volgende doelstellingen bereiken met dit beleid:

 • het opstellen van een helder toetsings- en uitvoeringskader voor evenementen;

 • de zorg voor openbare orde en veiligheid;

 • een consequente handhaving van regelgeving en beleid ten aanzien van evenementen

 • het verbeteren van de relatie tussen gemeente enerzijds en evenementenorganisatoren anderzijds, opdat de kwaliteit van evenementen gewaarborgd is c.q. verbeterd wordt, maar ook rekening wordt gehouden met leefomgevingen;

 • het verbeteren van de dienstverlening en advisering op het gebied van regelgeving en vergunningverlening.

 

Gemeentelijk evenementenbeleid en regionaal kader evenementen

Het evenementenbeleid bestaat uit 2 delen, het gemeentelijk beleid en het regionaal kader evenementen. het gemeentelijk evenementenbeleid waarin voornamelijk het lokale maatwerk in verwerkt is en het regionale kader evenementen waarin het proces en de werkwijze beschreven staan. Beide stukken zijn gelijkwaardig, onlosmakelijk en aanvullend aan elkaar. Daarnaast is in het gemeentelijk een aantal onderdelen van de werkwijze uit het regionaal kader evenementen verder uitgewerkt.

 

2. Evenementen in Rijssen-Holten

 

In de gemeente vinden jaarlijks verschillende evenementen plaats. De belangrijkste zijn hieronder weergegeven:

Sportwedstrijden1

Braderieën

Koningsdag

Kerstmarken

Kermissen

Paasvuren

Keunefeesten

Hellendoornrally Dorpsfeesten (o.a. Dijkerhoek en Espelo)

1 Hieronder vallen o.a. de triatlons, wielerrondes en voetbalwedstrijden buiten het KNVB programma om

 

één vergunning per evenemententerrein

Er wordt maar één vergunning verleend per evenemententerrein voor een bepaalde periode c.q. dag. Dit om te voorkomen dat er “meeliftende” evenementen georganiseerd worden. Ook worden er geen aparte standplaatsvergunningen verleend. Zijn er goede ideeën voor nevengeschikte activiteiten moet dit met toestemming en in overleg met de organisatie van het vergunde of vergunningsvrije evenement plaatsvinden.

 

Evenementenlocaties en bestemmingsplannen

Naar aanleiding van het Hollandse Muziekfestival en Elsrock in 2009 is er discussie ontstaan over de relatie tussen evenementen en bestemmingsplannen. Evenementen die naar omvang, duur en uitstraling wel een planologische relevantie hebben kunnen slechts plaatsvinden als het bestemmingsplan dit toestaat of als er een omgevingsvergunning is afgegeven om te mogen afwijken van het bestemmingsplan. In Rijssen-Holten is dit verwerkt in een bestemmingsplan parapluregeling Evenementen. In deze parapluregeling hebben diverse locaties een dubbelbestemming gekregen, waaronder die van evenemententerrein. Deze regeling is van toepassing op alle bestemmingsplannen van de gemeente Rijssen-Holten die van kracht zijn en als zodanig in dit plan expliciet zijn vermeld.

Terreinen die geen bestemming “evenemententerrein” hebben kunnen een een omgevingsvergunning strijdig gebruik aanvragen. Deze kan per jaar voor maximaal 3 keer voor hetzelfde terrein verleend worden.

 

Locatie Kalfstermansweide

Als de plannen voor het nieuwe hart voor Holten afgerond zijn, zal het parkeren in het centrum zich met name concentreren rond de Kalfstermansweide. Op het moment dat hier onbeperkt evenementen kunnen plaatsvinden is de parkeerfunctie van de Kalfstermansweide voor langere periode onbruikbaar. Dit is ongewenst vanuit de visie voor het nieuwe hart voor Holten. Maar de Kalstermansweide is ook een geschikt terrein voor het houden van evenementen. Het is daarom onwenselijk alle evenementen te weren, maar wel te beperken tot de twee grote evenementen die plaatsvinden op de Kalfstermansweide: de Triatlon en de Keunefeesten. Voor deze twee evenementen geldt een uitsterfconstructie, wat betekent dat als een van deze evenementen ophoudt te bestaan er geen ander evenement voor in de plaats komt. Daarbij is de Smidsbelt nu de locatie waar evenementen kunnen plaatsvinden.

 

3. Evenementen: Wanneer een vergunning?

3.1 Definitie evenement

artikel 2:24 van de APV gemeente Rijssen-Holten (Algemene Plaatselijke Verordening) geeft de definitie voor een evenement.

 

Elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak, met uitzondering van:

 • a.

  bioscoopvoorstellingen;

 • b.

  markten als bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder h, van de Gemeentewet;

 • c.

  kansspelen als bedoeld in de Wet op de kansspelen;

 • d.

  het in een inrichting in de zin van de Drank- en Horecawet gelegenheid geven tot dansen;

 • e.

  betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de Wet op de openbare manifestaties;

 • f.

  activiteiten als bedoeld in artikel 2:39 van deze verordening;

 • g.

  reguliere wedstrijden van sportverenigingen, daaronder inbegrepen jaarlijkse kleinschalige toernooien.

 

Onder het begrip evenementen kan een veelheid van publieksgerichte activiteiten worden samengevat. Hieronder vallen bijvoorbeeld braderieën, muziekevenementen, wedstrijden op- of aan de weg en tentfeesten.

 

Onder evenement wordt verstaan een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Het is dus niet nodig een evenementenvergunning aan te vragen voor een evenement dat zich in besloten kringen (zoals in een “huiskamersituatie”) afspeelt. Een organisator moet een evenementenvergunning aanvragen als het evenement wordt gehouden op een locatie die normaal niet voor het publiek toegankelijk is maar tijdens het evenement wel voor publiek toegankelijk is. (bijvoorbeeld een schuur).

 

Valt de activiteit niet onder de definitie van een evenement zoals in bovenstaand artikel beschreven dan is er ook geen evenementenvergunning vereist.

 

3.2 Wettelijk kader

Naast de evenementenvergunning die op grond van de APV door de burgemeester verleend wordt, zijn er vaak nog meer ontheffingen of vergunningen nodig

Voorbeelden hiervan zijn:

 

 • ontheffing 35 Drank- en Horecawet voor het schenken van zwak-alcoholhoudende dranken;

 • een tijdelijke verkeersmaatregel op basis van de Wegenverkeerswet;

 • een ontheffing van de Zondagswet.

 

In de te nemen beschikking zal naast het primaire besluit van de burgemeester om vergunning te verlenen voor het houden van het evenement, integraal ontheffing en/of vergunning worden verleend voor de activiteiten waarvoor dit vereist is en welke zijn aangevraagd.

3.3 Onderscheid in evenementen door gebruik van risicoclassificatie

Er worden diverse evenementen georganiseerd, van groot tot kleinschalige evenementen. Naast de belangen van de organisatie en de deelnemers spelen voor de gemeente ook andere belangen mee waarmee rekening gehouden moet worden, zoals openbare orde en veiligheid, overlast, volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

 

De risicoscan geeft een eerste indruk van de risico’s op het gebied van openbare orde, veiligheid en/of gezondheid.

Het maakt ook de noodzaak tot het stellen van nadere regels op één of meerdere gebieden inzichtelijk.

Op basis van de verstrekte gegevens voor de vergunningaanvraag kan ook een eerste beoordeling van de kwaliteit van de organisator en eventuele leveranciers worden gedaan.

 

Deze classificatie sluit in grote lijnen aan bij de categorie indeling uit het regionaal kader evenementenveiligheid . Wij hebben alleen een categorie vergunningsvrije evenementen eraan toegevoegd. Dit zijn evenementen waarbij de impact laag is en waarbij de risico’s van dien aard zijn dat er geen aanvullende maatregelen getroffen hoeven te worden.

 

De evenementen worden onderverdeeld in 4 klassen evenementen:

 

Categorie

Omschrijving

Voorbeeld

vergunning

Vergunningsvrije evenementen

kleinschalig

Buurtfeest/barbecue

nee

Categorie A

Kleine reguliere evenementen

Restantenmarkt/ skeelerwedstrijd

ja

Categorie B

Evenementen met verhoogde aandacht ( regionale uitstraling

Meerdaags volksfeest, paasvuur, Koningsdag

ja

Categorie C

Risico evenementen (met o.a. (boven) regionale uitstraling

Triathlon Holten/ Hellendoorn rally

ja

 

3.4 Vergunningsvrije evenementen

Als men voldoet aan de voorwaarden die genoemd staan in artikel 2:25 lid 2 van de APV mag het evenement plaatsvinden zonder dat hiervoor een vergunning voor aangevraagd is.

 

Toestemming gemeentegrond

Voor wat betreft centrum Rijssen (Haarstraat, plein Tusveld, Schild, Grotestraat, Europaplein, parkeerplaats Hoge Pad, plein winkelcentrum Hoge wal) en centrum Holten (Kalfstermansweide, Smidsbelt, Tuinstraat) moet er bij de gemeente toestemming gevraagd worden voor het gebruik van gemeentegrond. Dit om te voorkomen dat er meerdere evenementen op dezelfde dag plaatsvinden, terwijl hiervoor geen ruimte is. In het Volkspark in Rijssen kunnen geen vergunningsvrije evenementen worden gehouden.

 

Marktdagen

Op maandag en zaterdag is er markt in Rijssen en op de vrijdag in Holten. Alleen voor de Triathlon en de Kermis in Holten wordt de markt verplaatst. Voor (eventuele) andere evenementen wordt de markt in principe niet verplaatst maar wordt er bekeken of deze inpasbaar zijn

 

3.5 Evenementenkalender

Alle evenementen in Twente worden opgenomen in een digitale evenementenkalender. Deze is alleen in te zien door de gemeente en de hulpdiensten. Een overzicht van evenementen is belangrijk voor de openbare orde en veiligheid binnen de gemeente en de regio Twente. Door dit overzicht ontstaat er een totaalbeeld over de drukte in de regio op bepaalde momenten. Hierdoor is het mogelijk om tijdig met zijn allen te anticiperen op eventuele onwenselijke situaties.

 

Met deze kalender wordt gestreefd alle evenementen te vermelden die dat jaar zullen plaatsvinden. Voor 1 december voorafgaande aan het komende evenementenjaar jaar moeten organisaties van de evenementen een vooraankondiging indienen. Hierin wordt onder meer aangegeven wanneer hun evenement plaatsvindt zodat jaarlijks in januari een grotendeels complete evenementenkalender kan worden gepresenteerd.

Wanneer een evenement als vooraankondiging op de kalender wordt geplaatst houdt dit niet in dat de benodigde vergunningen per definitie verleend worden; een vergunningaanvraag wordt getoetst aan de relevante regelgeving. Daarnaast kunnen evenementen die niet zijn aangemeld, eventueel wel vergund worden.

3.6 Jaarvergunning

Een jaarvergunning kan worden afgegeven voor bepaalde soorten evenementen die vallen in de risico-categorie A of B (met weinig risico) . De consulent bepaalt in overleg met zijn adviseurs of de aanvraag in aanmerking komt voor een vergunning of ontheffing voor een jaar

 

Jaarvergunning

Vergunningen worden in de regel per individueel evenement verleend. Een evenement duurt één of enkele dagen en daarna is de vergunning uitgewerkt. Sommige organisaties organiseren meerdere evenementen per jaar, denk aan de HABI, HHV, MAC de Holterberg. Vaak is aan het begin van het jaar al bekend welke evenementen dat zijn. Vanuit de wens om de regeldruk te verminderen kan een jaarvergunning worden afgegeven. De organisaties die meer evenementen in één jaar organiseren, geven aan het begin van het jaar hun evenementenkalender door en indien mogelijk worden al deze evenementen in één vergunning verwerkt. Hiervoor is het wel noodzakelijk dat er een volledig ontvankelijke aanvraag ligt, waarbij de volledige programma’s en de situatietekeningen van de evenementen bekend moeten zijn. Bij een jaarvergunning hoeft er dan slechts één keer een vergunning te worden aangevraagd en zijn er ook minder leges verschuldigd.

 

4. Proces evenementen

 

Wij volgen het proces zoals deze in het regionaal kader evenementenveiligheid omschreven staat. In dit kader staan een aantal optionele mogelijkheden. Deze mogelijkheden zijn hieronder verder uitgewerkt.

 

Vooroverleg

In tegenstelling tot wat in het regionaal kader genoemd staat vindt er niet voor alle evenementen een standaard vooroverleg plaats. Voor de categorieën A is er een evenementenoverleg als dit door de consulent noodzakelijk geacht wordt. Bij B evenementen vindt er altijd een lokaal- evenementenoverleg plaats. Is er sprake van een C- evenement dan wordt deze opgeschaald en besproken in een multi regionaal overleg.

 

Gunningscriteria

Om duidelijkheid te scheppen hanteren wij gunningscriteria. Het omschrijven van gunningscriteria voorkomt enige vorm van willekeur en geeft het bevoegde bestuursorgaan handvatten in het oplossen van geschillen. De gunningscriteria geven aan hoe, in het geval van een conflict in de evenementenkalender, het bestuursorgaan omgaat met het toewijzen van een aanvraag om een evenementenvergunning.

De criteria zijn opgesteld in orde van belang:

 • jaarlijks terugkerende evenementen gaan voor op nieuwe initiatieven;

 • elk evenement dat op de evenementenkalender staat, gaat voor op een evenement dat later in het kalenderjaar aangemeld wordt;

 • “wie eerst komt, wie eerst maalt’’ – principe. Bij twee evenementen die voor dezelfde datum en/of plaats worden aangevraagd wordt gekeken naar de datum van binnenkomst van de aanvraag;

 • Als de eerste drie criteria geen uitsluitsel geven, zal de burgemeester bepalen welk evenement doorgang kan vinden.

 

Verlening of weigering vergunning

Nadat adviezen van de gemeentelijke organisatie en de hulpdiensten over de aanvraag zijn ontvangen, er eventueel overleg is geweest met de organisator, eventuele zienswijzen beoordeeld zijn, wordt een besluit tot het verlenen of weigeren van de evenementenvergunning opgesteld.

 

artikel 1.8 van de APV staat dat een evenementenvergunning door burgemeester geweigerd kan worden in het belang van:

 • de openbare orde

 • de openbare veiligheid

 • de volksgezondheid;

 • de bescherming van het milieu;

Aan de vergunning worden voorschriften en/of beperkingen verboden waaraan de organisator zich moet houden.

 

Integrale evenementenvergunning

Met een integrale evenementenvergunning wordt bedoeld dat de organisator alle vergunningen en ontheffingen die benodigd zijn voor het houden van een evenement tegelijkertijd aanvraagt en ontvangt. Het proces van vergunningverlening en rechtsbescherming tegen besluiten is hierbij zoveel mogelijk gestroomlijnd, wat tegemoet komt aan de Wet samenhangende besluiten. Zo wordt de administratieve last voor zowel aanvrager als gemeente zo laag mogelijk.

 

Bekendmaking en terinzagelegging

Een besluit treedt pas in werking nadat het op de voorgeschreven wijze bekend is gemaakt. (artikel 3.40 Awb). Dit zal in de regel zijn door de aanvrager het besluit toe te sturen.

 

Daarnaast wordt een evenementenvergunning ook gepubliceerd in het huis-aan-huis blad en op de website van de gemeente. Hiermee wordt bereikt dat de eventuele kring van belanghebbenden wordt geïnformeerd over het feit dat er in hun fysieke leefomgeving een evenement wordt gehouden.

 

Bezwaar en beroep

De Awb bepaalt dat zowel door de aanvrager als door belanghebbenden binnen zes weken nadat het besluit op de voorgeschreven bekend is gemaakt bezwaar kan worden gemaakt tegen het besluit. Tevens kan, gelijktijdig met het indienen van een bezwaarschrift, bij de rechtbank een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

Na het doorlopen van de bezwaarschriftprocedure staat er de mogelijkheid van beroep open bij de rechtbank. Ook dan kan er wederom een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend.

 

Schouw

In het regionaal kader is een schouw optioneel benoemd. Tijdens de schouw kan de gemeente zich laten bijstaan door de hulpverleningsdiensten. Een schouw wordt bijvoorbeeld gehouden als het gaat om (nieuwe) B en C evenementen, maar het kan ook gaan om bestaande evenementen. De gemeente (het team Handhaving) initieert deze schouw.

 

Evaluatie

In het regionaal kader staat omschreven dat er bij alle evenementen een evaluatie plaatsvindt. Hiervan wijken wij ietwat af. Bij evenementen die voor het eerst plaatsvinden en bij C evenementen vindt er altijd een evaluatie plaats. Voor de overige evenementen is er een evaluatie, tenzij alle betrokken partijen ( hulpdiensten, organisator en gemeente) vinden dat dit niet nodig is.

 

5. Voorwaarden en richtlijnen

 

Aan een vergunning worden voorwaarden meegegeven waaraan men zich moet houden. Bijvoorbeeld voorwaarden met betrekking tot milieu- en brandweereisen, alcohol- en drugsgebruik, het inzetten van verkeersregelaars, beveiligers en EHBO, het nemen van verkeersmaatregelen etc. Hieronder staat een uitzetting van diverse maatregelen die kunnen gelden als voorwaarden om een vergunning te krijgen.

 

5.1 Openbare orde en veiligheid

Het waarborgen van de veiligheid bij evenementen is de hoofdverantwoordelijkheid van de organisatoren ook zijn zij aansprakelijk voor de schade die daaruit voortvloeit. Voor de categorie B en C evenementen moet er een veiligheidsplan opgesteld worden. Voor de A- evenementen beoordeeld de consulent of een (verkorte versie van het )veiligheidsplan noodzakelijk is. In het veiligheidsplan staan de afspraken die worden gemaakt met organisator, gemeentelijke diensten, brandweer, politie, Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Afspraken gaan onder meer over het inrichten van een EHBO-post, beveiliging (in verband met crowd management en -control), vluchtwegen, sanitaire voorzieningen, eventueel een hekkenplan, verkooptijden, etc. De organisator stelt dit plan op, waarna het ter advisering wordt voorgelegd aan onder andere politie, brandweer, politie en GHOR. Het goedgekeurde veiligheidsplan maakt deel uit van de vergunning.

De organisator blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de veiligheid van de bezoekers en een ordelijk verloop van het evenement. Het veiligheidsplan moet bij de evenementenaanvraag volledig worden ingediend.

 

Crowd management

Crowd management staat synoniem voor de systematische planning voor en het sturing geven aan het ordelijke verloop van gebeurtenissen waar zich grote aantallen mensen verzamelen. Toegepast op een evenement komt crowd management neer op het plannen en sturen van de manier waarop het publiek samenkomt op het evenement en zich op en rondom het evenement verplaatst.

 

Crowd control

Als onderdeel van crowd management kunnen vervolgens maatregelen worden genomen om het gedrag van groepen mensen bij te sturen of in te perken. Dit wordt crowd control genoemd. Beperkende maatregelen kunnen een vast onderdeel zijn van de plannen of ingezet worden om een incident weer terug te brengen naar de gewenste situatie.

 

Het verschil tussen crowd management en crowd control wordt vaak eenvoudig gemaakt door het te onderscheiden als respectievelijk de voorbereiding en de uitvoering. Dit is onterecht, omdat crowd management zich niet hoort te beperken tot de voorbereiding.

Uitvoering, monitoring en sturing tijdens het evenement zijn minstens zo belangrijk. Er is dan ook geen sprake van fasering in tijd, waarbij crowd management wordt gevolgd door crowd control. En hoewel crowd control als onderdeel van crowd management kan worden toegepast, vindt het op zichzelf pas plaats naar aanleiding van een incident of verstoring van de publieksveiligheid. Bij crowd management is dit niet het geval. Het gegeven dat er veel mensen samenkomen en dus het evenement zelf is daar de aanleiding. De Veiligheidsregio Twente heeft een aantal uitgangspunten opgesteld die gehanteerd kunnen worden bij evenementen waarbij crowd control aan de orde is.

 

Vluchtwegen en bereikbaarheid hulpdiensten

Bij de inrichting van het evenemententerrein moet de organisator ook zorgen dat het publiek tijdens een incident het terrein (zo) snel en veilig (mogelijk) kan verlaten. Daarom zijn voldoende en duidelijk gemarkeerde vluchtwegen vereist. Het aanwezig personeel moet bovendien goede instructies krijgen over de vluchtroutes. Bij calamiteiten moet het evenemententerrein goed bereikbaar zijn voor hulpdiensten. Om deze redenen is een goede plattegrond vereist.

 

5.2 Beveiliging

Aan de vergunninghouder kan de voorwaarde tot het inzetten van beveiligers in de vergunning worden opgelegd. Hierbij geldt het algemene uitgangspunt dat er 1 beveiliger op de 250 bezoekers wordt ingezet. Dit is echter afhankelijk van het risicoprofiel van het evenement. De aanvrager geeft in de aanvraag aan of en zo ja hoeveel beveiligers er komen. Hierover geeft de politie advies.

Elk evenement vraagt maatwerk op dit punt. Een horecaondernemer kan door middel van een Horeca portiers zorg dragen voor de bedrijfsbeveiliging van zijn eigen horecabedrijf. Voor evenementen zal veelal gebruikgemaakt moeten worden van medewerkers van een beveiligingsbedrijf, die beschikken over het diploma Evenementbeveiliger.

 

De erkende beveiligers moeten voldoen aan de daaraan gestelde wettelijke eisen. De beveiligers plegen voorafgaande aan en tijdens het evenement overleg met de organisatie en eventueel met de politie.

 

5.3 Brandveiligheid

Wat betreft de brandveiligheidseisen beoordeelt Brandweer Twente een aanvraag op brandveiligheid. Er is een vragenlijst door hen opgesteld, worden al deze vragen met ja beantwoord dan hoeft er geen advies gevraagd te worden aan de brandweer. Voornamelijk zal dit gaan om de A-evenementen. Voor wat betreft de B en C evenementen word advies op maat gevraagd aan de brandweer.

 

Evenementen in een gebouw of tent

In het belang van de brandveiligheid van een tent of een vast gebouw waarin meer dan 50 personen gelijktijdig aanwezig zijn, worden specifieke brandpreventieve maatwerkvoorschriften verbonden aan de evenementenvergunning dan wel is een aparte te verlenen tijdelijke gebruiksvergunning nodig zijn op grond van de Brandbeveiligingsverordening) De regionale brandweer Twente bekijkt onder ander ook de benodigde blusapparatuur, het gebruik van bak- en braadapparatuur, brandpreventie voorzieningen etc.

 

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van een tent of een tijdelijk bouwsel (bijv. een tribune) waarin zich meer dan 50 personen tegelijkertijd bevinden, dan wordt dit vermeld in de evenementenaanvraag. Hierbij moeten dan constructieberekeningen, inrichtingstekening tent, situatietekening omgeving ingediend worden.

 

Als er tenten of andere tijdelijke bouwwerken geplaatst worden bij (besloten) feesten, niet zijnde evenementen dan moet er een tijdelijke gebruiksvergunning aangevraagd worden.

 

Brandweergerelateerde onderwerpen

Naast de gebruiksvergunning worden ook brandveiligheidsvoorschriften gesteld in de

evenementenvergunning zoals voorwaarden rondom:

 • barbecues/vuurkorven;

 • bakken en braden;

 • kramen;

 • gebruik van brandbare materialen.

5.4 Volksgezondheid

GHOR en advies

Het GHOR-bureau adviseert over de geneeskundige inzet bij evenementen. Omdat elk evenement anders is en de inzet afhankelijk is van de activiteiten die plaatsvinden, het aantal bezoekers en de aard van het publiek, de bereikbaarheid voor hulpdiensten, de plaats, het tijdstip enz. moet er per evenement bekeken worden of er met het standaardadvies van het GHOR volstaan kan worden. Hiervoor heeft de GHOR een checklist ontwikkeld Door de invulling van deze checklist wordt duidelijk of advies op maat van de GHOR noodzakelijk is. Of dat er volstaan kan worden met het standaardadvies. Bij A-evenement wordt altijd volstaan met het standaardadvies.

 

Sanitaire voorzieningen

De organisatie is verplicht te voorzien in voldoende sanitaire voorzieningen. Wanneer deze voldoende aanwezig zijn, dan voorkomt dit veel overlast. De gemeente ziet toe op de aanwezigheid en optimale plaatsing. Afhankelijk van het evenement en reguliere horeca wordt in de regel de volgende norm gehanteerd: één toiletgroep per 150 gelijktijdig aanwezige bezoekers, met minimaal 2 toiletten (1 heren en 1 dames) . Bij het gebruik van chemische toiletten mag er geen lozing plaatsvinden op het gemeentelijk riool plaatsvinden. Daarnaast kunnen er door de GHOR nog andere bijbehorende voorschriften opstellen. Het aantal toiletten is afhankelijk van het geschatte maximaal aantal bezoekers dat op één moment aanwezig is, maar ook onder andere van het soort evenement, de leeftijd van de bezoekers, de doelgroep en de gemiddelde verblijftijd van bezoekers.

 

Voedsel

Als tijdens het evenement etenswaren worden verkocht moet men voldoen aan de richtlijnen voor publieksevenementen van het landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid (LCHV).

 

Schenken van alcoholhoudende drank en glasgebruik:

Gebruik plastic en karton

Het verstrekken van consumpties in glas is vanuit veiligheidsoogpunt niet toegestaan bij een evenement. Alle eet- en drinkwaren moeten worden geserveerd en/of uitgeschonken in plastic of karton of veiligheidsglas binnen het evenemententerrein. De horecagelegenheden die binnen het evenemententerrein vallen mogen eventueel wel glas gebruiken, mits zij een portier bij de toegangsdeur(en) hebben, die erop kan toezien dat er geen glas naar buiten gaat.

 

Deelnemende horeca

Wanneer consumpties worden verstrekt vanuit het horecabedrijf aan deelnemers en bezoekers van het evenement die zich binnen het evenemententerrein bevinden , dan is er sprake van deelname en moet door een horecaondernemer in plastic worden geschonken. Binnen mag er eventueel in glas geschonken worden, maar dan moet er een portier bij de deur aanwezig zijn om erop toe te zien dat er geen glas naar buiten meegenomen wordt.

 

Alcohol schenken

Voor alle bedrijfsmatige verstrekking van alcoholhoudende dranken bij een evenement buiten een horeca-inrichting en daarbij behorend terrasoppervlak is een ontheffing op grond van artikel 35 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) benodigd, dus ook in het geval een horecaexploitant net buiten een vergund terras schenkt. Het schenken van sterke dranken is niet toegestaan in gebieden waar een artikel 35 ontheffing op van toepassing is. Bij vergrote terrassen mag er alleen zwak alcoholhoudende geschonken worden op het hele terras.

 

Alcoholmatiging

In het kader van alcoholmatiging kunnen de volgende maatregelen voorgeschreven worden in de evenementenvergunning:

 • 1.

  Het gebruik van evenementenbier;

 • 2.

  Het gebruik van polsbandjes;

 • 3.

  Deskundigheidsbevordering barpersoneel/vrijwilligers.

 

1. Evenementenbier

“evenementenbier” ook wel kermisbier of festivalbier genoemd, is geen officiële term maar spreektaal voor bier met een lager alcoholpercentage. Doorgaans bevat evenementenbier tussen de 2 en 3,5% alcohol in plaats van 5%. Vanuit gezondheids- en veiligheidsperspectief is de inzet van bier met een lager alcoholpercentage bij bepaalde evenementen aan te raden. Bijvoorbeeld bij sportwedstrijden, muziekfestivals en meerdaagse activiteiten. Tijdens de Triathlon Holten wordt er bijvoorbeeld evenementenbier geschonken. Of evenementenbier wel of niet voorgeschreven wordt moeten afwegingen gemaakt worden ten aanzien van het risicoprofiel van de bezoekers van het evenement of de wedstrijd, de beheersbaarheid, de handhaving, mogelijk ongewenste nevenactiviteiten en goed gastheerschap.

 

2.Polsbandjes

Door het gebruik van polsbandjes kan er toezicht gehouden worden op de leeftijd waarop bezoekers alcohol drinken. Bij binnenkomst moeten bezoekers zich legitimeren met een geldig identiteitsbewijs waarna ze door de organisatie een gekleurd polsbandje om hun pols krijgen. Het is belangrijk dat het bandje niet kan worden verwijderd zonder beschadiging en dat het goed zichtbaar gedragen kan worden. Belangrijk is dat het polsbandje getoond wordt bij de aankoop van consumpties maar ook dat personeel toezicht houdt op het doorgeven van alcoholische consumptie.

Bij evenementen waarbij ook personen onder de wettelijke leeftijdsgrens, opgenomen in de drank- en horecawet, toegang hebben tot dit evenement, kan de organisator verplicht gesteld worden om aan de bezoekers polsbandjes uit te reiken met als doel om duidelijk herkenbaar de leeftijdsgrens te markeren.

 

3.Deskundigheidsbevordering barpersoneel/vrijwilligers

Personeel en vrijwilligers moeten goed op de hoogte zijn van de regel om risico’s rond alcoholgebruik goed in te schatten. Er kan voorgeschreven worden dat het barpersoneel, security en/of vrijwilligers geschoold worden rondom het thema alcohol aan jongeren. Dit kan door bijvoorbeeld de Instructie Veilig Alcohol (IVA) te volgen.

 

5.5 Milieu en geluid

Afval

De organisator van een evenement is verantwoordelijk om te zorgen dat alle afval tijdens en na afloop van het evenement wordt opgeruimd. Slaagt de organisator er niet in om alles zelf op te ruimen dan doet de gemeente dit op kosten van de organisator.

 

Bodem en groen

Wordt een evenement op een plaats van openbaar groen gehouden waar de kans op schade aan het terrein door het houden van het evenement ontstaat, kan de gemeente een voor- en naschouw doen. Als schade

om zelf maatregelen te nemen om schade te voorkomen. Zo kunnen perken worden afgezet zodat het publiek er niet doorheen kan lopen.

 

Weersomstandigheden

Regen kan het evenemententerrein veranderen in een modderpoel, waardoor de bodem veel schade kan ondervinden. Vooral op plaatsen waar de catering plaatsvindt, veel publiek samen komt of veel kuilen in het terrein zitten, is het noodzakelijk om eventuele schade te voorkomen. Voor noodgevallen is het handig om houtkrullen, houtsnippers, strooisel, zand ,e.d. achter de hand te hebben om wateroverlast aan te pakken. Daarnaast moeten organisatoren rekening houden met slechtweerscenario’s. Dit maakt onderdeel uit van het veiligheidsplan.

 

Begin- en eindtijden

Om de overlast van om- en aanwonenden te beperken en/of te voorkomen worden er begin- en eindtijden gesteld voor het houden van een evenement en het gebruik van geluidsapparatuur.

 

Voor A Evenementen geldt een eindtijd van 24:00 uur. Voor de overige evenementen (B/C)wordt in de vergunning een eindtijd voor het evenement aangegeven, met een maximum tijd tot 02.00 uur ( het evenemententerrein moet dan leeg zijn). Waarbij er een geleidelijke afloop van het evenement moet plaatsvinden. Dit betekent dat het eindtijd voor het geluid en het schenken van alcoholische dranken respectievelijk 1 uur en 0,5 uur voor het eindtijdstip van het evenement ligt.

 

Voor bijzondere, incidentele evenementen kunnen er afwijkende tijden worden vastgesteld door de burgemeester. Dit kan ook als er sprake zou zijn van problemen die uit klachten bij de gemeente of politie bekend worden.

 

Geluidsnormen

Er geldt een uiterlijke eindtijd van geluid van 01.00 uur, waarbij er een geluidsnorm opgelegd wordt die ligt tussen de 65 dB(A) en 85 dB(A).

 

Maatwerk

Het uitgangspunt is dat er maatwerk toegepast wordt. Het geluidsniveau kan vergund worden met een maximum van 85 dB(A), maar als bijv. 65 dB(A) volstaat, dan wordt dit vergund.

Bij het toepassen van maatwerk zijn in elk geval de volgende aspecten van belang .

 • afstand tot woning

 • het aantal woningen/gehinderde

 • duur van het evenement

 • opstelling van het podium

 • -aantal evenementen op de locatie

 • indirecte hinder (parkeren, komende en gaande bezoekers)

 • hoogte van de dB(C) norm; Deze norm is gericht op bastonen die doorgaans de meeste overlast opleveren.

Het opnemen van deze norm betekent niet dat het geluid minder hard is, maar anders wordt ervaren omdat bastonen beperkt worden.

 

dB(C)

Naast het gemiddelde geluidniveau spelen ook de bassen een belangrijke rol in de beleving van de muziek. Kennelijk voor de bezoekers van het evenement belangrijk, maar voor omwonenden zijn die bastonen hinderlijk. Om die hinder te beperken wordt in vergunningen ook een grenswaarde in dB(C) opgenomen waarbij de getalswaarde 10 decibel hoger zal zijn dan de waarde in dB(A).

 

Geluidsvoorschriften

Zoals al eerder gezegd, verschilt per locatie de geluidsruimte in de vorm van – onder – meer – afstand tot woningen, richting en aard van de geluidsbron. Omdat evenementen en locaties zo verschillen is maatwerk per evenement vereist. In de evenementenvergunning kan dit maatwerk vorm gegeven worden door het stellen van voorschriften. In vooroverleg kan samen met de aanvrager worden gekomen tot de meest geschikte opstelling. De resultaten worden vervolgens in de vergunning vastgelegd.

De volgende punten maken deel uit van de voorschriften in de vergunning;

 • 1.

  De geluidsbelasting op woningen.

 • 2.

  de eindtijd(en) voor muziek.

 • 3.

  een situatietekening met de locatie en opstelling van de geluidsnormen.

 • 4.

  per evenement of onderdeel daarvan wordt bepaald of een geluidsbegrenzer nodig is.

 

Bestemmingsplan evenementen

De evenementen die plaatsvinden op de locaties die de bestemming evenementen terrein hebben, worden getoetst aan de geluidsniveaus die in het bestemmingsplan opgenomen zijn.

 

5.6 Verkeer

Parkeren en verkeersmaatregelen

Organisatoren van evenementen moeten rekening houden met de parkeerbehoefte van de bezoekers en met de bereikbaarheid van de hulpdiensten. De nodige parkeergelegenheid moet door de organisatie zelf worden geregeld, bovendien moet de aan- en de afvoerroute minimaal 4 meter breed zijn. Ook kan worden bepaald dat er bij de parkeergelegenheid medewerkers van de organisatie aanwezig moeten zijn om het parkeren in goede banen te leiden en toezicht te houden. Verder moet de organisatie ervoor zorgen dat er voldoende bewegwijzering is aangebracht naar het parkeerterrein. Ook moeten de parkeerplaatsen voorzien zijn van deugdelijke verlichting. Omwonenden mogen gedurende de evenementen geen (overmatige) overlast ondervinden van geparkeerde auto's van bezoekers. De hulpverleningsdiensten moeten te allen tijde vrije doorgang hebben.

 

Verkeersplan

Verkeersveiligheid is grond om eventueel van de organisatie een verkeersplan te vragen. Dit geldt met name bij evenementen die gepaard gaan met een groot aantal te verwachten bezoekers en daarmee gepaard gaande verkeersstromen. Of bij evenementen waarbij veel verkeersmaatregelen, zoals wegafsluitingen, genomen moeten worden. Dit is bijvoorbeeld het geval zijn bij triatlons en

wielerrondes. De politie heeft een eigen taak voor het verkeer en de openbare orde op de weg, terwijl de aanvrager primair verantwoordelijk is voor particuliere gebieden of locaties. Omdat deze scheiding in de praktijk vaak moeilijk aan te brengen is, is gezamenlijke planvorming op dit punt essentieel.

 

De organisator is verantwoordelijk voor de raming van het aantal te verwachten bezoekers/deelnemers en voor de planning van de parkeercapaciteit. Hierbij moet rekening gehouden worden met een parkeervoorziening die zowel bij goed als bij slecht weer voldoende draagvlak biedt om personenvoertuigen te parkeren.

Waar het gaat om de regionale verkeerssituatie is de organisator afhankelijk van de informatie en medewerking van de politie en de gemeente. In het verkeersplan worden aspecten als capaciteitsberekening, verkeersroutering en- regeling integraal beschouwd, alsmede het parkeerbeleid. In een verkeersplan wordt rekening gehouden met calamiteitenroutes.

De organisatie is verantwoordelijk voor het opstellen van het verkeersplan. Op basis van het verkeersplan wordt er beoordeeld of er toestemming verleend wordt voor de te nemen verkeersmaatregelen.

Verkeersregelaars

Bij activiteiten op de openbare weg, waarbij het verkeer voor de veiligheid van de deelnemers en weggebruikers geregeld moet worden, zijn verkeersregelaars vereist. Of er verkeersregelaars moeten worden ingezet wordt bepaald door de gemeente in overleg met de politie. Aan de hand van de route wordt in samenspraak met de organisatie, het aantal verkeersregelaars vastgesteld. Het werven van verkeersregelaars is een eigen verantwoordelijkheid van de organisatie. De burgemeester stelt de verkeersregelaars aan.

 

5.7 Communicatie

Communicatie omwonenden/bedrijven/handelsverenigingen.

De organisator is zelf verantwoordelijk om om- en aanwonenden, evt. bedrijven, winkeliers/ handelsverenigingen op de hoogte te stellen van het evenement.

Door bijvoorbeeld het sturen van een brief of flyer kunnen de bewoners op de hoogte worden gesteld. Dit moet uiterlijk twee weken voorafgaand aan het evenement worden gedaan. De mededeling omvat in ieder geval:

 • De aard en duur van het evenement;

 • De aard en de duur van verkeersmaatregelen (indien van

 • toepassing);

 • De manier waarop de overlast door de organisator wordt beperkt;

 • Gegevens van de organisator waarop de omwonenden de organisatie kunnen bereiken voor eventuele vragen of klachten.

 

5.8 Aanspreekpunt

Bij ieder evenement moet er een aanspreekpunt zijn voor de gemeente, de politie en de brandweer, die bevoegd en ter zake kundig is. Dit aanspreekpunt moet gedurende het gehele evenement bereikbaar en aanspreekbaar (dus niet onder invloed van alcohol zijn). Er mag uiteraard wel gewerkt worden met wisselende aanspreekpunten. De organisatie bepaalt wie het aanspreekpunt is. Het aanspreekpunt moet anticiperen op eventuele (onverwachte) gebeurtenissen en klachten.

In de vergunningaanvraag moet worden aangegeven hoe dit aanspreekpunt te bereiken is. Het telefoonnummer en de naam van het aanspreekpunt in de vergunning opgenomen.

 

5.9 Verzekering

De organisator van een evenement is zelf verantwoordelijk voor het adequaat verzekeren van het evenement. Dit kan door een aansprakelijkheidsverzekering of een evenementenverzekering af te sluiten. Aangezien geen evenement hetzelfde is, adviseren wij de organisator contact op te nemen met een verzekeraar om eventuele schade via een verzekeringspolis financieel af te dekken.

 

5.10 Bijzondere activiteiten

Het komt regelmatig voor dat tijdens evenementen bijzondere activiteiten worden georganiseerd. De mogelijkheden voor deze activiteiten zijn uitputtend en niet allemaal te beschrijven. Een bijzondere activiteit is onder andere het gebruik van vuurwerk en het gebruik van helikopters. Voor alle bijzondere activiteiten geldt steeds dat deze aangeven moeten worden op de aanvraag voor een evenementenvergunning. Per geval moet beoordeeld worden of de activiteit doorgang kan vinden en of er andere beschikkingen van de gemeente of andere instanties noodzakelijk zijn. De meest voorkomende activiteiten zijn hieronder beschreven.

 

Voetbalwedstrijden

Door lokale voetbalverenigingen worden regelmatig wedstrijden georganiseerd tegen betaalde voetbal competitieclubs of tegen buitenlandse clubs. De voorbereiding op de competitie, een benefiet of jubilea zijn meestal aanleiding voor deze evenementen. Daarnaast kan het ook zijn dat er in het reguliere programma van de KNVB tegen betaald voetbalclubs gespeeld wordt (bijvoorbeeld in de KNVB- beker). Al deze wedstrijden worden gezien als risicowedstrijden waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. Tevens kunnen ook wedstrijden binnen de eigen competitie gezien worden als risicowedstrijd. Dit wordt in samenspraak met politie en gemeente besloten. Het is mogelijk om een vergunning voor het gehele seizoen af te geven.

 

Vuurwerk

Tijdens evenementen kan vuurwerk worden afgestoken. Vuurwerk mag alleen afgestoken worden door een gespecialiseerd bedrijf. Verder moet er een ontbrandingsmelding of in sommige gevallen een ontbrandings toestemming ingediend worden bij de Provincie Overijssel.

 

Activiteiten in gebouwen of sportcomplex met een gebruiksbesluit

Een sportcomplex is in de eerste plaats bedoeld om te sporten. Vaak is ook een kantinefunctie aanwezig. Steeds vaker worden er concerten, kinderactiviteiten of liefdadigheidsactiviteiten in kerken, sportzalen of scholen gehouden. Deze activiteiten vallen onder de omschrijving van een evenement uit de APV en zijn dus vergunningsplichtig, of als ze voldoen aan de voorwaarden, vergunningsvrij. Voor deze activiteiten wordt gebruik gemaakt van gebouwen waarvoor een gebruiksbesluit is afgegeven. Over het algemeen is het gebruiksbesluit voor een sportcomplex niet ingesteld op andersoortig gebruik zoals evenementen, aangezien hierbij over het algemeen meer personen van het gebruik maken. Daar komt bij dat voor een sportfunctie op onderdelen lichtere bouwkundige eisen gelden dan voor bijeenkomst functies. Dit kan betekenen dat voor een andersoortig gebruik zwaardere gebruikseisen noodzakelijk zijn om een brandveilig gebruik te garanderen.

Daarnaast wordt de ruimte tijdelijke anders ingericht (bijv. door het plaatsen van een podium, bar). Vandaar dat er een evenementenvergunning aangevraagd moet worden.

Mocht de hal of kantine en/of het horecagedeelte bij het evenement betrokken worden en men overschrijdt de geluidsnormen dan moet ook een melding incidentele festiviteiten worden ingediend. Deze actie moet door de directe eigenaar/huurder van het sportcomplex worden aangevraagd.

Een voorbeeld wanneer er zowel een evenementenvergunning als een melding incidentele festiviteit mag plaatsvinden is Transformed wat in de Reggehal in Rijssen gehouden wordt. Op basis van de APV mag 6 keer een melding van een incidentele festiviteit gedaan worden.

 

Een evenementenvergunning kan in deze situaties achterwege blijven wanneer de activiteiten passen binnen een normaal gebruik van het gebouw en er geen risico bestaat voor de openbare orde en veiligheid of dat ze vergunningsvrij kunnen plaatsvinden. Bovengenoemde activiteiten betreffen ook sportactiviteiten als deze activiteiten vallen binnen de gebruiksfunctie.

 

In situaties waarin er sprake is van te verwachten overlast (bijvoorbeeld geluidsoverlast, parkeerproblemen) of openbare orde problemen is wel een evenementenvergunning nodig. In de vergunning kunnen voorwaarden opgenomen worden:

 • Ter bescherming van de openbare orde;

 • De verkeersveiligheid, en

 • Ter voorkoming van overlast.

 

Sportwedstrijden die niet op sportaccommodaties worden gehouden, zoals bijvoorbeeld een beachvolleybaltoernooi op een plein, wielertocht of triatlon, zijn evenementen die al dan niet vergunningsvrij kunnen plaatsvinden.

Evenementen in een horeca-inrichting

Een evenement in een horeca-inrichting is een festiviteit. Hiervan kan geen evenementenvergunning worden aangevraagd. Hiervoor is in de APV de regeling voor collectieve en incidentele festiviteiten opgenomen. Deze bepalingen hebben alleen betrekking over de hoeveelheid geluid.

 

Wordt een evenement in een horeca-inrichting gehouden dan is er geen evenementenvergunning nodig, mits de activiteiten onder de normale bedrijfsvoering vallen.

 

Besloten feesten

Een besloten feest (bijv. een bruiloft, bedrijfsfeest of een examenfeest ) of een voorstelling in een theater is in beginsel geen evenement. Maar als kaarten worden verkocht voor een zogenaamd “besloten” feest en er reclame voor wordt gemaakt, dan kan een dergelijk feest toch als een evenement wordt beschouwd. Ook feesten die worden gehouden in een horecabedrijf en niet behoren tot de normale bedrijfsvoering, kunnen worden aangemerkt als een evenement. Hierbij valt te denken aan een dance-event/houseparty. Besloten feesten mogen niet plaatsvinden op gemeentegrond.

 

Kermissen

Vaak worden kermissen georganiseerd in combinatie met een dorpsfeest, ook worden wel eens afzonderlijke kermissen georganiseerd. Kermissen produceren een ander soort overlast dan muziek bij een tentfeest, omdat er sprake is van verschillende geluidsbronnen. Bovendien zijn er aan kermisattracties meer veiligheidsrisico’s verbonden.

 

Aan een evenementenvergunning voor een kermis worden verschillende voorwaarden verbonden. Om de overlast van kermissen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken, moeten kermissen uiterlijk om 24.00 sluiten.

 

Kermisattracties moet de exploitant aanmelden bij de Voedsel en Waren Autoriteit/ Keuringsdienst van Waren, afdeling non-food. Aan de gemeente moet de organisator een Certificaat va n Goedkeuring overleggen van de aangewezen keuringsinstantie ( AKI)

 

Vechtevenementen/ evenementen in strijd met de menselijke waardigheid

Kooigevechten en andere soortgelijke vechtevenementen waarbij niet of nauwelijks regels gelden en het sportieve karakter dus niet of nauwelijks een rol speelt zijn in de gemeente Rijssen-Holten niet toegestaan. Volgens de gemeente zijn kooigevechten, kickboksgala’s en dat soortgelijke evenementen in strijd met de openbare orde en is een exponent van de verruwing van de maatschappij; een dergelijk evenement heeft negatieve gevolgen voor het maatschappelijk leven en is een fenomeen dat maatschappelijk niet is geaccepteerd. De gemeente staat in beginsel uitsluitend vechtsportevenementen toe die onder auspiciën staan van koepelorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF.

 

Monstertrucks en stuntshows

De laatste jaren zijn evenementen met grote voertuigen in opkomst. Bij dergelijke evenementen moet er goed gekeken worden naar de locatie en naar de opstelling van het publiek ten opzichte van de stunt. Daarnaast moet gezien het aantal toeschouwers rekening

gehouden worden met voldoende parkeerlocaties, een goede verkeersafwikkeling, en voldoende

bereikbaarheid voor de hulpdiensten. Geluidshinder, lichthinder en stankoverlast zijn in meer of mindere mate wel aanwezig

Naar aanleiding van het incident in september 2014 met de monstertruck in Haaksbergen zijn er diverse onderzoeken gestart waarbij onder meer naar de veiligheid bij deze evenementen gekeken wordt. De eventuele uitkomsten en voorschriften die uit dit onderzoek komen worden door ons meegenomen bij aanvragen voor dergelijke evenementen in de toekomst.

 

Tentfeesten

Een bijzondere categorie grote evenementen zijn de tentfeesten. Ook de gemeente Rijssen-Holten heeft een aantal tentfeesten. Voorbeelden zijn de tentfeesten in Espelo ,Dijkerhoek en de Aftersummerparty. Deze zijn bijzonder omdat zij behoren tot de jarenlange traditie van de dorpsfeesten in de verschillende kernen van onze gemeente. Vandaar dat deze feesten gekoesterd moeten worden. Desalniettemin moeten juist deze feesten goed en professioneel georganiseerd worden. Het gaat immers om een grote groep mensen die bij elkaar zijn en waarbij alcohol wordt gedronken. Een of meerdere tenten waarin muziek gespeeld wordt vaak aangevuld met verschillende kermisattracties. Daardoor bestaat er een risico voor de openbare orde. Ook wordt door deze feesten een bepaalde mate van overlast veroorzaakt.

 

Crosswedstrijden

Onder crosswedstrijden vallen bijvoorbeeld autocross en motorcross, maar ook trekker-trek wedstrijden. Naast een evenementenvergunning moet voor dergelijke evenementen een aanwijzingsbesluit op grond van artikel 5:32 APV te worden genomen of een milieuvergunning worden verstrekt. Omdat er bij dergelijke evenementen sprake is van een verhoogd risico voor de veiligheid, moet aan een aantal bepalingen voldaan worden. Deze worden verbonden aan de vergunning. Hierbij moet gedacht worden aan het aanwezig hebben van een wedstrijdleider maar ook het parcours en het omliggende terrein moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

 

Incidentele festiviteit

Het merendeel van de horeca-inrichtingen valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven die onder dit Besluit vallen moeten voldoen aan de voorschriften die daarin zijn opgenomen.

Het afwijken van de normen van het Besluit (hogere geluidsproductie) kan worden toegestaan met het aanvragen van een incidentele festiviteit. Het doel hiervan is om horeca- inrichtingen de mogelijkheid te bieden gedurende 6 dagen festiviteiten in de inrichting te organiseren, die normaal vanwege de strenge geluidsnormen niet mogelijk zijn. Dit betekent dat op die aangewezen dagen mogelijk een bepaalde mate van geluidsoverlast voor de omgeving moet worden geaccepteerd. Het mogen afwijken van de geluidsnorm geldt tot uiterlijk 24.00 uur.

 

Collectieve festiviteiten

In de APV staat dat er per kalenderjaar collectieve festiviteiten kunnen worden aangewezen, waarbij de geluidsnormen zoals bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Activiteitenbesluit niet gelden. Onder collectieve festiviteit wordt verstaan: een festiviteit die niet specifiek aan één of een aantal inrichtingen is verbonden. Voorbeelden van collectieve festiviteiten zijn Oud en Nieuw, Koningsdag. Het aanwijzen van de collectieve festiviteiten gebeurt in samenspraak met de plaatselijke horeca.

Door collectieve festiviteiten aan te wijzen per kern van de gemeente is het voor horeca ondernemers en voor de inwoners duidelijk welke festiviteiten collectief van aard zijn en voor is het aanwijzen hiervan slechts een eenmalige registratie c.q. publicatie. Ook hier geldt, net als bij de incidentele festiviteiten dat er tot uiterlijk 24.00 uur afgeweken mag worden van de geluidsnorm.

 

Verschil evenement en festiviteit is:

 • Evenementen kunnen maar hoeven niet (al dan niet geheel) plaats te vinden binnen een bedrijf dat onder de Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit valt.

 • Festiviteiten op grond van de Wet milieubeheer/Activiteitenbesluit, zijn activiteiten waarvoor de reguliere geluidsregels niet gelden. Festiviteiten kunnen gemeld worden door of namens exploitanten van horecabedrijven en houders van inrichtingen.

 

Circussen

Voor het houden van circussen heeft de gemeente geen terrein beschikbaar. Het is mogelijk om op particulier terrein een circus te houden. Er moet bij de aanvraag een schriftelijke verklaring van de eigenaar worden overlegd waarin toestemming gegeven wordt voor het gebruik van de grond. De aanvraag voor een circus moet volledig en tijdig worden aangevraagd. De circussen moeten aangesloten zijn bij de Vereniging Nederlandse Circus Ondernemers (VNCO) en die zich derhalve houden aan de Richtlijn Welzijn Circusdieren (die tot stand is gekomen in een samenwerkingsverband tussen VNCO, de Raad voor Dierenaangelegenheden en met ondersteuning van het Ministerie van LNV). Het circus is een evenement waarvoor een vergunning moet worden aangevraagd. Per jaar worden er maximaal 4 vergunningen verleend

 

5.11 Speeltoestellen, attracties en ander constructies

Vaak worden er bij evenementen gebruik gemaakt van diverse attracties, speeltoestellen of andere constructies zoals tenten of andere bouwwerken. Hiervoor gelden ook voorwaarden.

 

Locatie

Evenementen op het Europaplein krijgen extra aandacht vanwege de onderliggende parkeergarage. Op dit plein zijn belastingen tot verkeersklasse 450 toelaatbaar. Op de berekeningen die aangeleverd moeten worden, moet onder andere aangegeven worden welke gewichten op het plein zullen worden geplaatst. Ook moet zijn aangegeven of deze belastingen binnen verkeersklasse 45 passen.

 

Speeltoestellen en attracties

Een speeltoestel is een inrichting bestemd voor vermaak of ontspanning waarbij uitsluitend van zwaartekracht of van fysieke kracht van de mens gebruik wordt gemaakt.

Een attractietoestel is een al dan niet permanent geïnstalleerde inrichting ter voortbeweging van personen, die bestemd is voor vermaak of ontspanning en die aangedreven wordt door een niet-menselijke energiebron. Voor toestellen en attracties geldt dat ze moeten voldoen aan het Warenwetbesluit attractie en speeltoestellen en gecertificeerd moeten zijn door één van de keuringsinstellingen die de overheid heeft aangewezen.

Als een certificaat ontbreekt, moet een constructieberekening worden ingediend.

 

Tenten/tribunes/podia

Voor tenten, podia en tribunes geldt dat er een certificaat of een constructieberekening moet worden ingediend.

 

Overige constructies

In geval van overige toestellen/ constructies kan ten minste een berekening worden opgevraagd. Dit is ter beoordeling aan de consulent.

 

Worden de gevraagde gegevens niet overlegd, dan is dit een reden om de aanvraag te weigeren.

 

5.12 Reclame

Evenementen kunnen niet zonder bezoekers, daarom is het van belang dat organisatoren de kans krijgen om reclame te maken zodat het evenement bekend wordt onder het publiek. Deze regels staan genoemd in de reclamenota.

 

5.13 Gemeentelijke leges

Iedereen die een evenement organiseert en daarvoor een evenementenvergunning aanvraagt moet legeskosten betalen. Deze kosten worden jaarlijks vastgesteld in de Legesverordening. Voor een aantal vergunningen etc. dat vaak betrekking heeft op een evenement wordt ook leges geheven. Deze zijn onder andere:

 • Ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet;

 • Ontheffing Zondagswet;

 • Ontheffing bestemmingsplan (via omgevingsloket online);

 

5.14 Gebruik van materiaal

Huidige situatie

Diverse organisaties maken gebruik van faciliteiten door de gemeente. Bijvoorbeeld als het gaat om gebruik van dranghekken, bebording of het vegen van de straten. Er is hiervoor geen vaste gedragslijn. Als een organisatie vraagt om fysieke facilitering (bijv. bebording of dranghekken) kan men dit kosteloos lenen bij de gemeentewerf. Wel wordt het principe gehanteerd van “op is op”. Wat er is kan worden meegenomen maar er wordt niet wat bijgemaakt of gekocht. Daarnaast worden de dranghekken de ene keer gebracht en geplaatst door mensen van de buitendienst en de andere keer doet de organisatie dit zelf. Daarnaast wordt er soms wel van gemeentewege geveegd de andere keer niet. Kortom er zijn op dit moment geen duidelijke regels omtrent de facilitering door de gemeente, terwijl hier wel behoefte aan is.

 

Nieuwe situatie

De wet Markt en Overheid verbiedt gemeenten om oneerlijke concurrentie te voeren bij de uitvoering van activiteiten. Voor gemeentelijke diensten, die ook op commerciële basis door het bedrijfsleven worden aangeboden, geldt dat de gemeente een commerciële prijscalculatie en prijsbepaling moet hanteren.

Voor sommige activiteiten kan de gemeenteraad bepalen dat het vanwege het algemeen belang wenselijk is om geen commerciële prijscalculatie te hanteren. Na vaststelling van dit beleid willen wij het college vragen om de raad voorstellen om het faciliteren van evenementen aan te wijzen als dienst van algemeen economisch belang in het kader van de Wet markt en overheid. Op deze wijze blijft het mogelijk om bebording of drankhekken, mits voorradig, kosteloos bij de gemeentewerf te lenen.

 

Vegen

Op het moment dat blijkt dat de organisatie het evenemententerrein niet schoon achtergelaten heeft, waardoor de buitendienst van de gemeente extra zal moeten vegen, worden deze kosten doorberekend aan de organisatie.

 

6. Handhaving

Algemeen

Als blijkt dat de organisator zich niet aan de voorwaarden heeft gehouden kunnen er consequenties aan verbonden worden. Een maatregel kan variëren va neen bestuurlijke maatregel tot het onmiddellijk stilleggen van het evenement. In eerste instantie wordt er na constatering van een overtreding eerst gewaarschuwd me het doel de situatie te herstellen. Afhankelijk van de aard en de ernst van de geconstateerde overtreding of het niet nakomen van afspraken, beslist de burgemeester welke bestuurlijke maatregel passend is.

 

Bestuurlijke instrumenten

De burgemeester kan besluiten tot het geven van een bestuurlijke waarschuwing. Er wordt kenbaar gemaakt dat de organisator in overtreding is geweest. In de waarschuwingsbrief kan ook opgenomen worden dat bij een nieuw overtreding de burgemeester kan overgaan tot een bestuursrechtelijke maatregel, zoals een last onder dwangsom of last onder bestuursdwang. De bestuurlijke waarschuwing is geen besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Hiertegen kan ook geen bezwaar worden gemaakt.

 

Het opleggen van het soort bestuursrechtelijke maatregel is afhankelijk van de spoedeisendheid. Het ongedaan maken van een overtreding en/of gevaarlijke situatie tijdens een evenement heeft vaak een spoedeisend belang. Om die reden wordt in de regel eerder gebruik gemaakt van een last onder bestuursdwang, dan een last onder dwangsom.

 

Last onder dwangsom (art. 5.32 Awb )

Bij een last onder dwangsom wordt aan de organisator een termijn gegeven om de overtreding alsnog ongedaan te maken. De overtreder wordt zelf opgedragen om een eind te maken aan de overtreding, wanneer de overtreder hier geen gehoor aan geeft wordt de dwangsom verbeurd. Een last onder dwangsom kan ook worden opgelegd om herhaling te voorkomen. De hoogte van de dwangsom moet in redelijke verhouding staat tot de ernst van de overtreding en de beoogde werking van het opleggen van de dwangsom. Ook is het mogelijk om een preventieve dwangsom op te leggen.

 

Last onder bestuursdwang (art. 5.25 Awb )

Als er een last onder bestuursdwang wordt opgelegd krijgt de organisator, indien er geen sprake is van spoedeisendheid, de gelegenheid tot het herstel van de overtreding. Wanneer de organisator hier geen gehoor aan geeft of als er spoedeisendheid is wordt de overtreding door of namens de gemeente beëindigd. De eventuele kosten kunnen op de organisator verhaald worden. Hieronder vallen materiele, personele en administratieve kosten.

 

7. Overige bepalingen

7.1 Evaluatie

Het Evenementenbeleid gemeente Rijssen-Holten wordt na 2 jaar geëvalueerd. Als blijkt dat het evenementenbeleid tot onbedoelde (neven) effecten blijkt, dan zal tussentijdse bijstelling worden overwogen.

 

7.2 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin het Evenementenbeleid gemeente Rijssen-Holten niet voorziet, beslist het bevoegde bestuursorgaan. Het bevoegde orgaan kan een of meer beleidsregels buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing daarvan in een individueel geval leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

 

7.3 Inwerkingtreding

Het Evenementenbeleid gemeente Rijssen-Holten treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 23 agustus 2016

De burgemeester van Rijssen-Holten,

A.C. Hofland

Burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten

A.C. van Eck, A.C. Hofland,

secretaris, burgemeester