Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Subsidieverordening Gevelverfraaiing Centrum Rijssen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieverordening Gevelverfraaiing Centrum Rijssen 2017
CiteertitelSubsidieverordening Gevelverfraaiing Centrum Rijssen 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201730-06-2018Nieuwe regeling

23-05-2017

gmb-2017-152567

2017-0049

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieverordening Gevelverfraaiing Centrum Rijssen 2017

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

 • Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 24 april 2017;

 • Gezien de behandeling in de commissie Grondgebied van 11 mei 2017.

besluit:

 • 1.

  Vast te stellen de Visie Subsidie Gevelverfraaiing Centrum Rijssen 2017;

 • 2.

  Vast te stellen de Subsidieverordening Gevelverfraaiing Centrum Rijssen 2017.

HOOFDSTUK 1 INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1 - Begripsomschrijvingen

In het bij of krachtens deze verordening bepaalde wordt verstaan onder:

 • a.

  Aanvrager: de eigenaar of eigenaar-bewoner die de subsidie aanvraagt. Bij twee of meer eigenaren gelden uitsluitend alle eigenaren gezamenlijk als aanvrager.

 • b.

  Bouwplan: het totaal van de te treffen voorzieningen aan een pand gebaseerd op de visie.

 • c.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-Holten.

 • d.

  Eigenaar: eigenaar als bedoeld in het Burgerlijk Wetboek; met de eigenaar wordt gelijkgesteld de opstaller, erfpachter, gerechtigde tot een appartementsrecht of degenen aan wie door een rechtspersoon een deelnemings- of lidmaatschapsrecht is verleend dat recht geeft op gebruik van een pand alsmede de toekomstige eigenaar die in het bezit is van een voorlopig koopcontract.

 • e.

  Erkend bedrijf: bedrijf dat ingeschreven staat in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en aantoonbare relevante ervaring heeft met pandverbetering c.q. verbouwingen.

 • f.

  Geaccepteerde subsidiabele kosten: de kosten voor de te treffen voorzieningen die in aanmerking komen voor een subsidiebijdrage.

 • g.

  Gereedkomingsdatum: de dag waarop de werkzaamheden aan het bouwplan zijn voltooid.

 • h.

  Goedgekeurde kosten: de geaccepteerde subsidiabele kosten en de kosten van de te treffen voorzieningen op basis van het bouwplan, goedgekeurd door het college.

 • i.

  Kernwinkelgebied: gebied dat in de Structuurvisie centrum Rijssen 2025 als zodanig is aangewezen

 • j.

  Omgevingsvergunning: Een vergunning als omschreven in de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht.

 • k.

  Pand: het gehele pand zoals benoemd in bijlage 2 en 3 van de visie.

 • l.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten.

 • m.

  Subsidie: Een bedrag ineens dat wordt toegekend ten behoeve van het treffen van voorzieningen als bedoeld in deze verordening.

 • n.

  Subsidieplafond: het door de raad vastgestelde bedrag dat ten hoogste beschikbaar is voor het verstrekken van subsidie als bedoeld in deze verordening.

 • o.

  Subsidieontvanger: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon aan wie subsidie is verleend.

 • p.

  Verordening: Subsidieverordening Gevelverfraaiing Centrum Rijssen 2017.

 • q.

  Visie: Visie Subsidie Gevelverfraaiing Centrum Rijssen 2017 vastgesteld op 23 mei 2017.

 • r.

  Voorzieningen: maatregelen tot verbouw, herstel, reparatie en vervanging als bedoeld in de visie.

 • s.

  Winkelruimte: een pand of gedeelte van een pand, dat niet kan worden aangemerkt als woning en dat naar de aard van de ruimtelijke indeling is bestemd voor de uitoefening van een bedrijf in de bestemming “Centrumdoeleinden-2” in het geldend bestemmingsplan Kern Rijssen 2010.

 • t.

  Zelfwerkzaamheid: Arbeid die verricht wordt door privé personen, aan of rond het pand en die ook tegen betaling door anderen (vakmensen) zou kunnen worden verricht.

HOOFDSTUK 2 DOEL EN TOEPASSINGSBEREIK

Artikel 2 – Doel

De subsidie wordt verstrekt om te stimuleren dat voorzieningen worden getroffen voor het herstel van de voorgevels van de betrokken panden, waardoor deze gevels voldoen aan de randvoorwaarden beschreven in de visie.

Artikel 3 - Toepassingsbereik

Deze verordening is uitsluitend van toepassing op de panden die in bijlagen 2 en 3 van de visie hiervoor zijn aangewezen.

HOOFDSTUK 3 BEVOEGDHEDEN EN OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 4 – Bevoegdheid college

 • 1.

  Het college is bevoegd om in het belang van de kwaliteitsverbetering van de gevels van de bestaande bebouwing in het aangewezen plangebied als omschreven in de visie en met inachtneming van het bepaalde in deze verordening, gemeentelijke subsidies te verlenen, weigeren, vast te stellen en in te trekken.

 • 2.

  Voor panden gelegen in het kernwinkelgebied welke genoemd staan in bijlage 2 en 3 van de visie kunnen de betreffende eigenaren aan het college verzoeken een subsidie voor hun pand toe te kennen. Het college kan aan het verlenen van gemeentelijke subsidie nadere voorschriften en voorwaarden verbinden.

 • 3.

  Het college stelt bij nadere regels vast welke activiteiten in aanmerking kunnen komen voor subsidie, hoe de subsidie wordt berekend en hoe de subsidiebedragen worden uitbetaald.

Artikel 5 – Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor het verstrekken van subsidies als bedoeld in artikel 4, eerste lid bedraagt € 75.000,-.

 • 2.

  Het college verdeelt het maximaal beschikbare subsidiebedrag in de volgorde van ontvangst van de geregistreerde, volledige aanvragen.

Artikel 6 – Beslistermijnen

 • 1.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van een aanvraag over de toekenning van een voorlopige subsidie. Het college kan deze termijn eenmaal met ten hoogste 8 weken verdagen.

 • 2.

  Het college beslist binnen 8 weken na ontvangst van de gereedmelding over de toekenning van de definitieve subsidie. Het college kan deze termijn eenmaal met ten hoogste 8 weken verdagen.

Artikel 7 - Privaatrechtelijke rechtshandelingen

Het college kan ter uitvoering van de nadere regels met alle betrokken partijen overeenkomsten aangaan en/of convenanten sluiten.

HOOFDSTUK 4 SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

Artikel 8 - Hardheidsclausule

Indien strikte toepassing van deze verordening leidt tot een onbillijkheid van een overwegende aard dan wel tot ernstige afbreuk van het belang dat deze verordening beoogt te beschermen, dan kan het college in bijzondere gevallen afwijken van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 9 - Werkingsgebied en citeertitel

 • 1.

  Het werkingsgebied is het kernwinkelgebied zoals beschreven in de Structuurvisie Centrum Rijssen 2025 (SCR2025).

 • 2.

  Deze verordening kan worden aangehaald als Subsidieverordening Gevelverfraaiing Centrum Rijssen 2017.

Artikel 10 - Inwerkingtreding en duur

Deze verordening is vastgesteld op 23 mei 2017 en treedt in werking op 1 juli 2017. De verordening vervalt op 30 juni 2018 en blijft van toepassing op reeds ingediende aanvragen.

Besluit genomen op in de raad van de gemeente Rijssen-Holten op 23 mei 2017

G.H. Veerman, A.C. Hofland

griffier, voorzitter