Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2018
CiteertitelBeleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:82 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 8 van de Participatiewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-07-201830-07-2018nieuwe regeling

03-07-2018

gmb-2018-164624

D2018035712

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2018

Burgemeester en wethouder van de gemeente Rijssen-Holten

Overwegende:

 • dat per 1 januari 2015 de Participatiewet in werking is getreden;

 • dat als gevolg van de inwerkingtreding van de Participatiewet beleidsregels vastgesteld dienen te worden met betrekking tot de invulling van de individuele inkomenstoeslag;

 

Gelet op:

 • de artikelen 4:81, 4:82, 4:83 en 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 8, eerste lid, onder b en c, tweede en derde lid, van de Participatiewet;

 • de Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente Rijssen-Holten 2017.

Besluit:

Vast te stellen de Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2018

Hoofdstuk 1. Begripsbepaling

Artikel 1. Begripsbepaling

 • a.

  De wet: Participatiewet;

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijssen-

Holten;

 • c.

  Verordening: Verordening individuele inkomenstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2017;

 • d.

  Peildatum: datum waarop een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

 • e.

  Referteperiode: onafgebroken periode van 36 maanden voorafgaand aan de peildatum.

Hoofdstuk 2. Invulling voorwaarden individuele inkomenstoeslag

Artikel 2. Geen zicht op inkomensverbetering

 • 1.

  Geen zicht op inkomensverbetering als bedoeld in artikel 3 van de verordening heeft in ieder geval degene die:

  • a.

   Gedurende de referteperiode volledig vrijgesteld zijn van de arbeidsverplichtingen op grond van medische sociale indicatie;

  • b.

   Gedurende de referteperiode arbeid in deeltijd, waarbij een aanvullend recht op uitkering tot de van toepassing zijnde bijstandsnorm, is verstrekt en de reden van het deeltijd werken gelegen is aan het feit dat men voor de resterende tijd vrijgesteld zijn van de arbeidsverplichtingen;

  • c.

   Een arbeidsongeschiktheidspercentage heeft van 80-100%;

  • d.

   Ingeschaald is op trede 1 en 2 van de participatieladder.

 • 2.

  Indien lid 1 van dit artikel geen duidelijkheid geeft over het zicht op inkomensverbetering, dan is dit ter beoordeling van de re-integratieconsulent waarbij gekeken wordt naar het komende jaar vanaf de peildatum.

Artikel 3. Uitsluiting van het recht op individuele inkomensvoorziening

Behoudens artikel 2 heeft in ieder geval geen recht op individuele inkomenstoeslag de belanghebbende die:

 • a.

  Op de peildatum een opleiding volgt als bedoeld in de WTOS, dan wel een studie volgt als genoemd in de Wsf 2000.

 • b.

  In de referteperiode sprake is van fraude en/of verwijtbaar de arbeids- en/of re-integratieverplichtingen niet is nagekomen.

Hoofdstuk 3. Overige bepalingen

Artikel 4. Citeertitel

De beleidsregels kunnen aangehaald worden als: Beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2018.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  De beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2018 de dag na bekendmaking in werking laten treden.

 • 2.

  De beleidsregels individuele inkomenstoeslag gemeente Rijssen-Holten 2015 intrekken met ingang van de dag na afkondiging.

 

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 3 juli 2018

A.C. van Eck, A.C. Hofland

Secretaris, Burgemeester