Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleid ontheffingen parkeerschijfzone voor woningen Haarstraat 83-93 in Rijssen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid ontheffingen parkeerschijfzone voor woningen Haarstraat 83-93 in Rijssen
CiteertitelBeleid ontheffingen parkeerschijfzone Haarstraat 83-93 in Rijssen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageSituatietekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-2019nieuwe regeling

18-04-2019

gmb-2019-135567

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid ontheffingen parkeerschijfzone voor woningen Haarstraat 83-93 in Rijssen

Het college van burgemeester en wethouders besluit:

Bijgaande beleidsregel vast te stellen voor het verlenen van ontheffingen.

Artikel 1 Algemeen

Bij besluit van burgemeester en wethouders van 18 april 2019 is een parkeerschijfzone voor de zuidzijde van de zuidelijke parallelweg Haarstraat ingesteld tussen inrit Westerkerk en parkeerplaats Haarstraat (voor de woningen Haarstraat 83 tot en met 93) Op grond van artikel 25 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 is parkeren binnen een parkeerschijfzone alleen toegestaan op plaatsen die zijn voorzien van een blauwe streep (lid 1). Binnen een parkeerschijfzone is het parkeren van een motorvoertuig op meer dan 2 wielen alleen toegestaan, indien het motorvoertuig is voorzien van een parkeerschijf, waarop het tijdstip staat aangegeven waarop met parkeren is begonnen en de toegestane parkeerduur niet is verstreken (lid 2). Dit ontheffingenbeleid voorziet alleen in het verlenen van ontheffing van het lid 2 (gebruik parkeerschijf).

De parkeerschijfzone voor de woningen Haarstraat 83-93 geldt van maandag tot en met zaterdag van 08.00 tot 18.00 uur en op donderdag tot 21.00 uur. De maximale parkeerduur is gesteld op 1,5 uur.

Artikel 2 Wettelijke basis

Op grond van artikel 149 van de Wegenverkeerswet 1994 ligt de bevoegdheid voor het verlenen van ontheffingen op wegen of weggedeelten, die niet in beheer zijn bij het Rijk, Provincie of Waterschap, bij de gemeente. Artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) geeft aan van welke artikelen het bevoegde gezag ontheffing kan verlenen.

Voor de Haarstraat, waar de parkeerschijfzone geldt, is de gemeente het bevoegde gezag. In artikel 87 van het RVV is bepaald dat van artikel 25 ontheffing verleend kan worden.

Artikel 3 Reikwijdte

Dit ontheffingenbeleid is van toepassing voor de parkeerschijfzone voor de woningen Haarstraat 83-85.

bewoners

Het ontheffingenbeleid is bestemd voor aanwonenden en beperkt zich tot de bewoners van de woningen Haarstraat 83 tot en met 93.

bedrijven

In het gebied waar de parkeerschijfzone van toepassing is bevinden zich geen bedrijven. Bedrijven komen niet in aanmerking voor een ontheffing.

Artikel 4 Procedure

Op de behandeling van de aanvraag is de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing. Een ontheffing is een besluit als bedoeld in artikel 1:3 van de Awb. De procedure is globaal als volgt:

  • De aanvraag moet schriftelijk worden ingediend bij burgemeester en wethouders.

  • De aanvraag wordt door de behandelend ambtenaar getoetst, die via mandaat namens het college op de aanvraag beslist.

  • Bij een positief besluit ontvangt de aanvrager een ontheffing en een ontheffingsbewijs, die bij gebruik zichtbaar achter de voorruit geplaatst moet worden.

  • Bij een besluit tot weigering van de ontheffing, heeft de aanvrager de mogelijkheid binnen 6 weken bezwaar in te dienen bij het college.

  • De legeskosten voor het in behandeling nemen van de aanvraag (tarief zie Legesverordening) worden bij de aanvrager in rekening gebracht door een factuur.

 

Artikel 5 Criteria

  • Alleen de bewoners van de woningen Haarstraat 83 tot en met 93 komen voor een ontheffing in aanmerking

  • Per woning wordt ten hoogste één parkeerontheffing voor één voertuig verleend aan de bewoner(s).

  • Een ontheffing wordt alleen verleend, indien aanvrager aantoont dat er geen parkeergelegenheid op eigen erf of terrein beschikbaar is.

  • Een ontheffing biedt de mogelijkheid om te parkeren zonder het gebruik van een parkeerschijf, langer dan de van toepassing zijnde maximale parkeerduur op de parkeervakken gelegen voor de woningen Haarstraat 83 tot en met 93.

  • Parkeren met ontheffing is alleen toegestaan op plaatsen die voorzien zijn van een blauwe streep.

Artikel 6 Voorschriften

Aan de ontheffing worden standaardvoorschriften verbonden. Aan een ontheffing kunnen specifieke voorschriften verbonden worden, indien het college dit nodig acht.

Artikel 7 Kosten

Aan de aanvrager worden legeskosten in rekening gebracht, overeenkomstig het tarief dat vermeld staat in de Legesverordening.

Artikel 8 Inwerkingtreding

De beleidsregels treden in werking op de dag na de dag waarop deze worden gepubliceerd.

Artikel 9 Citeertitel

Dit beleid kan aangehaald worden als:” Beleid ontheffingen parkeerschijfzone Haarstraat 83-93 in Rijssen”.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders op 18 april 2019.

A.C. Hofland, A. van Eck

Burgemeester, secretaris

Bijlage: situatietekening