Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregel tijdelijke ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel tijdelijke ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet
CiteertitelBeleidsregel tijdelijke ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 35 van de Drank- en Horecawet
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-06-2019nieuwe regeling

28-05-2019

gmb-2019-143287

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel tijdelijke ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet

De burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten;

Overwegende,

dat het wenselijk is om beleidsregels vast te stellen voor de ontheffingsmogelijkheid die artikel 35 van de Drank- en Horecawet biedt;

gelezen het voorstel van 6 mei 2019;

gelet op artikel 35 van de Drank- en Horecawet en artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht.

BESLUIT

vast te stellen; ’Beleidsregel tijdelijke ontheffing artikel 35 van de Drank- en Horecawet’.

Artikel 1: bereik van de beleidsregels

 • 1.

  De burgemeester verleend alleen een ontheffing voor bijzondere gelegenheden van (zeer) tijdelijke aard. Hieronder verstaan wij:

  • a.

   een evenement als bedoeld in artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening Rijssen-Holten. Hierbij worden ook latere veranderingen van die verordening meegerekend;

  • b.

   een opening van een instelling of;

  • c.

   1- 5- 10- 25- of 50-jarig jubileum van een instelling of;

  • d.

   een niet-reguliere bedrijfsactiviteit voor klanten door een instelling.

 • 2.

  Voor een instelling is een inschrijving in het handelsregister een voorwaarde voor het krijgen van de ontheffing.

Artikel 2: duur en aantal ontheffingen

 • 1.

  Evenementen kunnen een ontheffing krijgen voor een periode van maximaal 12 dagen achter elkaar.

 • 2.

  Instellingen krijgen maximaal 3 keer per kalenderjaar een ontheffing voor niet-reguliere bedrijfsactiviteiten voor klanten.

 • 3.

  Van de ontheffing mag gebruik gemaakt worden vanaf het aanvangstijdstip van de bijzondere gelegenheid. Voor 12.00 uur mag de ontheffing niet worden gebruikt, met uitzondering van evenementen.

 • 4.

  Het eindtijdstip van de ontheffing ligt een half uur voor het eindtijdstip van de bijzondere gelegenheid. De burgemeester kan hier gemotiveerd van afwijken.

Artikel 3: Manier van aanvragen

 • 1.

  De ontheffing wordt ingeleverd op een daarvoor beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier moet compleet, gedateerd en ondertekend worden ingeleverd.

 • 2.

  Een aanvraag moet maximaal 8 weken voor de bijzondere gelegenheid worden ingeleverd bij de burgemeester.

 • 3.

  Bij de aanvraag wordt ook ingeleverd:

  • a.

   een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

  • b.

   een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van de personen onder wie de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank gebeurt.

Artikel 4: Manier van verstrekking

 • 1.

  De direct leidinggevende en verantwoordelijke waaronder de verstrekking van zwak-alcoholhoudende drank gebeurt is minimaal 21 jaar.

 • 2.

  De verantwoordelijke is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag.

 • 3.

  De verantwoordelijke moet in het bezit zijn van een Verklaring Sociale Hygiëne.

 • 4.

  De zwakalcoholhoudende drank wordt, buiten, niet verstrekt in glas of blik.

 • 5.

  De alcoholverstrekking vindt, buiten evenementen om, alleen binnen plaats.

Artikel 5: Weigeringsgronden

 • 1.

  De burgemeester weigert de ontheffing als:

  • a.

   de aanvraag niet gaat over een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard.

  • b.

   de leidinggevende niet voldoet aan de vereisten van artikel 35, eerste lid Drank- en Horecawet.

  • c.

   het verlenen van de ontheffing mogelijk gevaar oplevert voor de openbare orde en veiligheid.

  • d.

   de feitelijke situatie niet overeenkomt met de aanvraag.

 • 2.

  De ontheffing kan worden geweigerd als de bijzondere gelegenheid zich vooral richt op jongeren onder de 18 jaar.

Artikel 6: Voorschriften aan de ontheffing

De burgemeester heeft de mogelijkheid om beperkingen en/of voorschriften te verbinden aan de te verlenen ontheffing (artikel 35, tweede lid DHW). Deze voorschriften gaan over sociaal hygiënische aspecten, economische aspecten en openbare orde- en veiligheidsaspecten.

Artikel 7: Overgangsbepaling

Aanvragen die tijdens de inwerkingtreding van deze beleidsregels nog niet zijn afgehandeld worden afgehandeld via de nieuwe beleidsregels.

Artikel 8: Inwerkingtreding

De beleidsregel treedt in werking vanaf de eerste dag na bekendmaking.

 

Artikel 9: Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als ‘beleidsregel tijdelijke ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet’.

 

Aldus vastgesteld door de burgemeester van Rijssen-Holten op 28 mei 2019;

Burgemeester,

A.C. Hofland

Uitleg beleidsregels tijdelijke ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet

Algemene Uitleg

Zonder vergunning is het niet toegestaan een horecabedrijf uit te oefenen. De burgemeester kan hiervoor bij bijzondere gelegenheden van (zeer) tijdelijke aard ontheffing voor verlenen. Dit kan door artikel 35 van de Drank- en Horecawet.

Verstrekken zwakalcoholhoudende drank in een horeca-inrichting

De ontheffing gaat over het bedrijfsmatig of anders dan om niet verstrekken van zwakalcoholhoudende drank, buiten een horeca-inrichting. Voor het verstrekken van alcohol binnen een inrichting is een vergunning vereist.

 

Mobiele tap

Een ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet is niet nodig als:

• de mobiele tap op het terras staat;

• het terras op de vergunning voor die inrichting staat.

 

Artikelsgewijze uitleg

Artikel 1: bereik van de beleidsregels

In dit artikel staat wanneer deze beleidsregel geldt. Bij een niet-reguliere activiteit gericht op klanten moet worden gedacht aan een feest:

• voor een (aankomende)feestdag;

• een (open)dag voor klanten/relaties van de ondernemer.

 

Artikel 2: duur en aantal ontheffingen

Er is gekozen om 3 bijzondere gelegenheden van zeer tijdelijke aard toe te staan bij instellingen. Daarmee zijn de activiteiten incidenteel en ondergeschikt aan de hoofddoelstelling. Er is dan geen sprake van oneerlijke- concurrentie of mededinging. Bij de 3 ontheffingen wordt ook een opening of jubilea gerekend.

 

Artikel 3: Manier van aanvragen

De aanvrager moet de aanvraag inleveren via een standaard formulier. Bij de aanvraag wordt ook ingeleverd:

• een kopie van een geldig legitimatiebewijs;

• een kopie van de Verklaring Sociale Hygiëne van de personen onder wie de verstrekking van zwakalcoholhoudende drank gebeurt.

 

Artikel 4: Manier van verstrekking

Onder slecht levensgedrag valt onder andere verstoring van de openbare orde of het hebben van een strafblad.

De burgemeester kan als voorwaarde aan de ontheffing verbinden dat de persoon die leiding geeft aan de alcoholverstrekking in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne. Van de persoon die verantwoordelijk is voor de verkoop/verstrekking van alcoholhoudende drank mag worden verwacht dat hij:

• beschikt over basiskennis over alcohol;

• de gevolgen kent van alcoholgebruik;

• de regels van de Drank- en Horecawet kent.

Bij eenmalige feesten/activiteiten is de kans op risicovollere alcoholverstrekking in het algemeen groter. Het bezit van een Verklaring Sociale Hygiëne maakt de kans op vervelende en onveilige situaties door alcoholgebruik bij feesten/activiteiten kleiner.

 

Artikel 5: Weigeringsgronden

Dit artikel bepaald wanneer de burgemeester de ontheffing geweigerd of kan weigeren.

Artikel 6: Voorschriften aan de ontheffing

Er wordt geen alcoholhoudende drank verstrekt als dat dit leidt tot verstoring van:

• de openbare orde;

• veiligheid;

• zedelijkheid.

Om verstoringen te voorkomen worden voorschriften verbonden aan de ontheffing.

 

De sociaal hygiënische aspecten hebben gaan over leeftijdsgrenzen, zedelijkheidseisen en eisen aan leidinggevenden.

 

Artikel 7 t/m 9: Nvt.