Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten houdende regels omtrent werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Rijssen-Holten 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten houdende regels omtrent werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Rijssen-Holten 2020)
CiteertitelVerordening werkgeverscommissie van de raad Rijssen-Holten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 83, eerste lid, van de Gemeentewet
 2. artikel 156 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-202001-01-2020deze verordening vervangt de verordening werkgeverscommissie 2011

19-12-2019

gmb-2020-1528

2019-0126

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Rijssen-Holten houdende regels omtrent werkgeverscommissie (Verordening werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Rijssen-Holten 2020)

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

- gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 25 november 2019;

- gelet op artikel 83 eerste lid, de artikelen 107 tot en met 107e en artikel 156 van de Gemeentewet en de afdelingen 10.1.1 en 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

- gezien de bespreking in het presidium van 9 december 2019;

besluit:

vast te stellen de navolgende

'Verordening werkgeverscommissie van de raad van de gemeente Rijssen-Holten 2020':

Artikel 1 Taken en bevoegdheden

 • 1.

  De werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de andere bij de griffie werkzame werknemers, op grond van delegatie door de raad aan de werkgeverscommissie: van delegatie zijn uitgezonderd de besluiten van de raad over benoeming, schorsing en ontslag van de griffier;

 • 2.

  Tot de bevoegdheid van de werkgeverscommissie behoren ook de voorbereiding en uitvoering van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende besluiten en regelingen;

 • 3.

  De werkgeverscommissie kan de aan haar gedelegeerde bevoegdheden ten aanzien van de andere bij de griffie werkzame werknemers mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling

 • 1.

  De werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee andere leden van de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie;

 • 2.

  De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad;

 • 3.

  Het lidmaatschap van de werkgeverscommissie eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek; het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de werkgeverscommissie te vervullen;

 • 4.

  De voorzitter van de raad is als adviseur toegevoegd aan de commissie.

 

 

Artikel 3 Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

a. het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

b. het leiden van de vergaderingen;

c. het doen naleven van deze verordening;

d. het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

e. het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

De griffier of een door deze aan te wijzen functionaris staat de werkgeverscommissie terzijde, draagt zorg voor het secretariaat en maakt met het college of de gemeentesecretaris afspraken over ondersteuning.

Artikel 5 Besluitvorming

 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering meer dan de helft van het aantal zitting hebbende leden aanwezig is.

Artikel 6 Verslaglegging

De griffier draagt zorg voor het opstellen van een besluitenlijst van elke vergadering. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden;

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn niet openbaar.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als er sprake is van strijd met het een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste eenmaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9 Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7, jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van de “Verordening werkgeverscommissie van de raad”, zoals vastgesteld op 27 januari 2011.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening werkgeverscommissie van de raad Rijssen-Holten 2020.

 

 

Besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op 19 december 2019

drs. G.H. Veerman, A.C. Hofland

griffier, voorzitter

Toelichting verordening werkgeverscommissie van de raad

Algemeen

De gemeente is de werkgever van de werknemers die werkzaam zijn bij deze rechtspersoon. Raad en college vullen dit werkgeverschap verschillend in. De raad is de werkgever van de griffier en de andere bij de griffie werkzame werknemers. De artikelen 107 en 107e vormen de wettelijke grondslag hiervoor.

Gelet op de publieke taken, de grootte en de samenstelling van de raad is voor de feitelijke invulling van het werkgeverschap een commissie ingesteld waaraan hij deze werkgeverstaak delegeert. Gelet op artikel 83 en artikel 156, eerste lid van de Gemeentewet is een bestuurscommissie ingesteld. Deze verordening regelt de taken en bevoegdheden van deze bestuurscommissie. De oude verordening is samen met het formele instellingsbesluit van een werkgeverscommissie op 27 januari 2011 door de raad vastgesteld. In het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, die in werking treedt op 1 januari 2020, is een actualisering van de oude verordening uit 2010 noodzakelijk. De overige beslispunten, zoals het instellingsbesluit behoeven geen actualisering. Ten aanzien van de personele samenstelling van de werkgeverscommissie is al bij het aantreden van de nieuwe raad in 2018 een besluit genomen.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 1 Taken en bevoegdheden

Artikel 1, lid 1 geeft aan dat de werkgeverscommissie alle bij het werkgeverschap horende taken en bevoegdheden vervult, met uitzondering van de besluiten van de raad over benoeming, schorsing en ontslag van de griffier. Naast het nemen van personele besluiten, buigt deze commissie zich bijvoorbeeld ook over het te voeren personeelsbeleid, integriteitsbeleid (o.a. gedragscode, ambtseed, vertrouwenspersoon) en bereidt zij de voorstellen aan de raad voor die voortvloeien uit het werkgeverschap.

Andere voorbeelden van onderwerpen die horen tot de werkgeverstaak zijn het voeren van overleg met de griffier over de voortgang van de werkzaamheden van de griffie, het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier en het doen van voorstellen over de inrichting van de griffie.

Artikel 1, lid 3 geeft aan dat de werkgeverscommissie de aan haar gedelegeerde bevoegdheden ten aanzien van de andere bij de griffie werkzame werknemers kan mandateren aan de griffier.

 

Artikel 2 Samenstelling

Uit artikel 83 van de Gemeentewet vloeit voort dat de burgemeester en wethouders geen lid kunnen zijn van de werkgeverscommissie. Dit is volledig in de lijn met het feit dat de raad het bevoegde gezag is van de griffie. Overigens is de burgemeester wel lid van het college en stuurt hij rechtstreeks de gemeentesecretaris aan, maar niet de griffier. De griffier is dus niet aan hem ondergeschikt.

Omdat de burgemeester voorzitter is van de raad doet hij in die hoedanigheid vaak een beroep op de griffier. In dat kader neemt de burgemeester als adviseur deel aan de vergaderingen van de werkgeverscommissie. In de oude verordening was gekozen voor een ingewikkelde constructie in die zin dat de commissie de burgemeester kon uitnodigen om de vergaderingen van de commissie bij te wonen. In de praktijk is gebleken dat de burgemeester altijd aanwezig is, dus is het correct om dat nu ook formeel vast te leggen.

 

Artikel 3 Taken voorzitter

Dit inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 4 Ondersteuning van de commissie

Dit artikel geeft aan dat de ondersteuning van de commissie plaatsvindt door de griffier en dat als ondersteuning nodig is bijvoorbeeld op het terrein van personeel en organisatie, op het betreffende organisatieonderdeel een beroep kan worden gedaan. Desgewenst kunnen hierover nadere afspraken gemaakt worden met de gemeentesecretaris, aangezien deze afdeling onder verantwoordelijkheid van het college valt. Dit sluit naadloos aan op de regeling zoals vastgelegd in de verordening op de ambtelijke bijstand.

 

Artikelen 5 en 6 Besluitvorming en verslaglegging

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.

 

Artikel 7 Beslotenheid van vergaderingen

Omdat in vergaderingen van de werkgeverscommissie veelal personele aangelegenheden aan bod komen en hetgeen daar wordt besproken niet bedoeld is om aan derden kenbaar te maken, ligt het voor de hand dat de commissie in beslotenheid vergadert. De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn niet openbaar. Een raadslid kan een verzoek indienen als hij stukken wil inzien. De werkgeverscommissie is op grond van artikel 7, derde lid van deze verordening en in lijn met artikel 86 van de Gemeentewet, bevoegd de geheimhouding op te heffen. De werkgeverscommissie kan beslissen dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, op de agenda, de stukken en de besluitenlijst of een deel ervan geheimhouding moet worden gelegd.

 

Artikel 8 Vergaderfrequentie

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 9 Verantwoording

De raad heeft sinds de dualisering van het gemeentebestuur een eigen secretaris gekregen, de griffier. Daarnaast heeft de raad ook vaak een griffie ingericht om hem, zijn organen en de griffier te ondersteunen. Daardoor heeft de raad er formeel een taak bij gekregen, de invulling van het werkgeverschap. Het is van belang dat de raad inzicht krijgt en houdt in wat hieronder moet worden verstaan. De verantwoording door de werkgeverscommissie van haar werkzaamheden en bevindingen kan hieraan bijdragen.

 

Artikelen 10, 11 en 12 Onvoorziene omstandigheden, inwerkingtreding en citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.