Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Rijssen-Holten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingOrganisatieverordening van de griffie van de gemeente Rijssen-Holten 2020
CiteertitelOrganisatieverordening van de griffie Rijssen-Holten 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-202001-01-2020deze verordening vervangt de Organisatieverordening 2011

19-12-2019

gmb-2020-1541

2019-0126

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Rijssen-Holten 2020

De raad van de gemeente Rijssen-Holten

overwegingen:

- gelezen het voorstel van de werkgeverscommissie d.d. 25 november 2019;

- gelet op artikel 107e eerste lid, van de Gemeentewet;

- gezien de bespreking in het presidium van 9 december 2019;

besluit:

vast te stellen de navolgende

‘Organisatieverordening van de griffie van de gemeente Rijssen-Holten 2020’:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

griffier: de op grond van artikel 107 van de Gemeentewet door de raad benoemde functionaris of diens plaatsvervangers;

andere bij de griffie werkzame werknemers de onder de verantwoordelijkheid van de griffier functionerende andere werknemers van de griffie;

griffie: de organisatie die valt onder de verantwoordelijkheid van de raad, bestaande uit de griffier en de andere werknemers van de griffie;

werkgeverscommissie: de door de raad op grond van artikel 83 van de Gemeentewet ingestelde

commissie waaraan de werkgeversfunctie van de raad met betrekking tot de griffie is gedelegeerd, met uitzondering van de bevoegdheid van de raad tot benoeming, schorsing en ontslag van de griffier.

Artikel 2 Organisatie van de griffie

De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie de organisatiedoelstellingen en formatie

van de griffie en de op de griffie aanwezige functies vast.

De formatie van de griffie bedraagt 2,5 fte en is onderverdeeld in:

• 1,0 fte Griffier (normfunctie griffier II)

• 1,5 fte Administratieve ondersteuning (normfunctie medewerker administratief & secretarieel II)

Binnen deze 1,5 fte voor administratieve ondersteuning is rekening gehouden met 0,2 fte aan administratieve ondersteuning ten behoeve van de rekenkamerfunctie.

Artikel 3 Aansturing griffier

 • 1.

  De werkgeverscommissie is verantwoordelijk voor de aansturing van de griffier.

 • 2.

  De raad stelt op voorstel van de werkgeverscommissie een instructie vast, zoals bedoeld

 • in artikel 107a tweede lid van de Gemeentewet.

 • 3.

  De griffier handelt naar zijn instructie.

 • 4.

  De griffier legt verantwoording af aan de werkgeverscommissie over het functioneren van de griffie.

Artikel 4 Arbeidsvoorwaarden

De Cao Gemeenten en het Personeelshandboek Rijssen-Holten zoals deze op dit moment zijn vastgesteld en in de toekomst (gewijzigd) worden vastgesteld, zijn van toepassing op de griffier en de andere bij de griffie werkzame werknemers.

Artikel 5 Mandaten

 • 1.

  De werkgeverscommissie mandateert de bevoegdheid tot het nemen van personele besluiten ten aanzien van de bij de griffie werkzame werknemers, met uitzondering van de griffier, aan de griffier.

 • 2.

  Tot het mandaat behoort mede het afdoen en voeren van correspondentie ter zake van de toegekende bevoegdheden, alsmede het (doen) treffen van voorbereiding- en uitvoeringshandelingen.

 • 3.

  Bij afwezigheid van de griffier oefent de plaatsvervangend griffier de in dit mandaatbesluit aan de griffier gemandateerde bevoegdheden uit.

 • 4.

  De krachtens mandaat te nemen besluiten moeten in overeenstemming zijn met alle ter zake geldende regelingen, het door de raad en de werkgeverscommissie gevoerde beleid en mogen niet leiden tot een budgetoverschrijding.

 • 5.

  Indien redelijkerwijs te verwachten is dat een in mandaat te nemen besluit bestuurlijke of politieke implicaties kan hebben, wordt de werkgeverscommissie in de gelegenheid gesteld haar wensen of bedenkingen over een ontwerp van het te nemen besluit te melden aan de griffier.

Artikel 6 Financiën

Het budget van de griffie maakt onderdeel uit van de programmabegroting. De griffier overlegt met het presidium over de besteding hiervan.

Artikel 7 Beheer

De griffier kan afspraken over dienstverlening maken met het college of de gemeentesecretaris voor het gebruik van binnen de ambtelijke organisatie van de gemeente. bestaande ondersteunende faciliteiten op het terrein van Personeel, Informatie, Juridische Zaken, Organisatie, Financiën, Automatisering en Huisvesting.

Artikel 8 Medezeggenschap

 • 1.

  De griffie kan worden beschouwd als zelfstandige onderneming.

 • 2.

  De griffier treedt op als bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden met betrekking tot de bij de griffie werkzame werknemers.

 • 3.

  De ondernemingsraad van de ambtelijke organisatie van de gemeente behartigt ook de belangen van de bij de griffie werkzame werknemers.

 

Artikel 10 Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet, pleegt de griffier voor zover nodig overleg

met de voorzitter van de werkgeverscommissie.

Artikel 11 Inwerkingtreding

De organisatieverordening griffie 2020 treedt in werking op 1 januari 2020 onder gelijktijdige intrekking van de Organisatieverordening griffie 2011.

Artikel 12 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Organisatieverordening van de griffie Rijssen-Holten 2020.

 

Besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op 19 december 2019

drs. G.H. Veerman, A.C. Hofland

griffier, voorzitter

Toelichting organisatieverordening griffie 2020

Algemeen

Organisatiedoelstelling griffie

De griffie biedt de raad en raadscommissies logistieke, procedurele en inhoudelijke ondersteuning om zo de politieke besluitvorming volgens de regels van de democratische rechtstaat tot stand te laten komen.

De griffie voert hierbij het secretariaat van de verschillende door de raad ingestelde gremia en de griffier is eerste adviseur van raad, raadscommissies, werkgroepen en presidium.

De griffie vormt daarbij de schakel tussen de volksvertegenwoordiging enerzijds en het college / de ambtelijke organisatie van de gemeente anderzijds. Daarnaast vervult de griffie een informatieve functie naar de inwoners van de gemeente toe die hun belangen onder de aandacht willen brengen van de politiek.

De griffie streeft naar een transparant en goed gefaciliteerd besluitvormingsproces waarin de volksvertegenwoordiging de weging van de bestuurlijke dilemma’s helder maakt voor de inwoners.

Wettelijke grondslag

In artikel 107e, eerste lid van de Gemeentewet is de raad de mogelijkheid geboden regels te stellen over de organisatie van de griffie. De raad legt deze regels vast in een organisatieverordening.

 

Artikelsgewijs

 

Artikel 2 Organisatie van de griffie

Het is van belang dat de raad stilstaat bij wat voor een soort griffie hij als ondersteuning wenst te hebben en dus welke functies hij wenst te zien ingevuld. In dat kader is het van belang de organisatiedoelstellingen te benoemen en de formatie van de griffie te bepalen.

De organisatie van de griffie sluit aan op de wensen en behoefte van de raad aan ondersteuning. De griffie bestaat uit de wettelijk verplichte griffier. Deze functionaris heeft een formatie omvang van 1.0 fte. Daarnaast heeft de griffie 1,5 fte aan administratieve ondersteuning. Dat is inclusief de 0,2 fte ondersteuning voor de rekenkamer. De rekenkamerfunctie is opgedragen aan de Stichting Rekenkamer West-Twente, waarin 4 gemeenten (Rijssen-Holten, Hellendoorn, Twenterand en Wierden) samenwerken. De griffier van Rijssen-Holten vervult in de stichting de functie van secretaris/penningmeester.

 

Artikel 3 Aansturing griffier

De raad heeft de aansturing van de griffie neergelegd bij de werkgeverscommissie. Deze commissie is verantwoordelijk voor het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier. De raad kan verder op basis van de wettelijke instructie de griffier aansturen. De griffier legt verantwoording af aan de werkgeverscommissie over het functioneren van de griffie. De werkgeverscommissie is een door de raad ingestelde commissie ex artikel 83 van de Gemeentewet en kent een eigen wettelijke regeling.

 

Artikel 4 Arbeidsvoorwaarden

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 5 Mandaten

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 6 Financiën

De inhoud van dit artikel spreekt voor zich.

 

Artikel 7 Beheer

Het is niet efficiënt en doelmatig dat de griffier alle uit de arbeidsvoorwaardenregelingen en de hierop gebaseerde personele besluiten voortvloeiende technische uitvoeringshandelingen verricht. Dat geldt evenzeer voor overige bedrijfsvoering technische handelingen (huisvesting, financiën, e.d.). Daarnaast is het ook van belang de advisering en de overige ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van personeel en organisatie, te regelen.

Tot nu toe vindt ondersteuning van de griffie in goed overleg plaats en zijn afspraken hierover niet nodig.

Mocht in de toekomst verschil van inzicht ontstaan over de mate van ondersteuning, dan biedt dit artikel een handvat om afspraken hierover te maken.

 

Artikel 8 Medezeggenschap

In het kader van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) moet de gemeente, als publiekrechtelijke rechtspersoon, worden aangemerkt als ondernemer. De griffie en de ambtelijke organisatie van de gemeente kunnen beiden worden beschouwd als onderneming en de griffier en de gemeentesecretaris als bestuurder in de zin van de WOR.

 

Artikelen 10, 11 en 12 Onvoorziene omstandigheden, inwerkingtreding en citeertitel

De inhoud van deze artikelen spreekt voor zich.