Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Beleidsregels van het college van de gemeente Rijssen-Holten voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen Rijssen-Holten 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels van het college van de gemeente Rijssen-Holten voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen Rijssen-Holten 2020
CiteertitelBeleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen Rijssen-Holten 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2020nieuwe regeling

16-06-2020

gmb-2020-161818

D2019084897

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels van het college van de gemeente Rijssen-Holten voor de toewijzing van woonwagenstandplaatsen Rijssen-Holten 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-Holten;

b e s l u i t :

1. vast te stellen de navolgende Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen Rijssen-Holten 2020.

 

HOOFSTUK I ALGEMEEN
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a.

  standplaats: standplaats, zijnde een kavel die is bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

 • b.

  woonwagen: een voor bewoning bestemd gebouw, dat is geplaatst op een standplaats, in zijn geheel of in delen kan worden verplaatst en waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is verleend;

 • c.

  bloedverwanten: 1ste graad: (adoptie)ouders, (adoptie)kinderen. 2e graad: grootouders, kleinkinderen, broers en zussen. 3e graad: overgrootouders; achterkleinkinderen; neven en nichten (kinderen van broers of zussen); ooms en tantes (broers of zussen van de ouders).4e graad: betovergrootouders, achterneven en achternichten (kleinkinderen van broers of zussen), neven en nichten (kinderen van broers of zussen van de ouders), oudooms en oudtantes (ooms en tantes van de ouders).

 • d.

  huishouden: een alleenstaande, dan wel twee personen met of zonder kinderen, die een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren of wensen te voeren;

Artikel 2 Afstammingsbeginsel en lokale binding

In eerste instantie worden (voormalige) woonwagenbewoners in staat gesteld een woonwagen te plaatsen. De (voor)ouders of betrokkene zelf moet in een woonwagen zijn geboren of er ooit hebben gewoond. Daarnaast moet er in het huishouden sprake zijn van een sociale binding, van minimaal 6 jaar in de afgelopen 10 jaar, in de gemeente Rijssen - Holten.

HOOFSTUK II BELANGSTELLINGSREGISTER

Artikel 3 Belangstellingsregister

 • 1.

  De gemeente Rijssen-Holten is verantwoordelijk voor het belangstellingsregister.

 • 2.

  Naast het registeren van belangstellenden voor een woonwagenstandplaats wordt het register tevens gebruikt om de behoefte aan standplaatsen in beeld te brengen.

Artikel 4 Inschrijving belangstellingsregister

 • Om op het belangstellingsregister te kunnen worden geplaatst moeten personen:
 • 1.

  voldoen aan het eerdergenoemde “Afstammingsbeginsel” (aantoonbaar door middel van uittreksel bevolkingsregister, geboorteakte, trouwboekje);

 • 2.

  meerderjarig zijn en de Nederlandse nationaliteit bezitten of op grond van een wettelijke bepaling als Nederlander worden behandeld;

 • 3.

  zelf op de standplaats komen te wonen. Onderverhuur is niet toegestaan;

 • 4.

  beschikken, dan wel, conform de termijnen die in de Wabo worden gehanteerd, kunnen beschikken over een voor de betreffende standplaats geschikte woonwagen, waarvoor op basis van het vigerende omgevingsplan / bestemmingsplan (al dan niet via een afwijkingsprocedure) een omgevingsvergunning kan worden verleend. Woonwagenbewoners die een huishoudinkomen hebben genoemd in artikel 48 van de Woningwet, behoren tot de doelgroep van de woningcorporaties;

 • 5.

  schriftelijk kenbaar maken dat men zich wil inschrijven in het belangstellingsregister.

De belangstellende wordt schriftelijk geïnformeerd over de registratie (met inschrijfdatum) in het belangstellingsregister. De belangstellende wordt uit het register verwijderd als hem/haar een standplaats wordt toegewezen en hij/zij deze ook daadwerkelijk accepteert of bij overlijden.

Artikel 5 Kosten inschrijving belangstellingsregister

De kosten voor het inschrijven in het belangstellingsregister woonwagenstandplaats bedraagt € 15,- per inschrijving per jaar. Dit bedrag kan jaarlijks worden geïndexeerd.

HOOFSTUK III TOEWIJZING WOONWAGENSTANDPLAATSEN

Artikel 6 Bekendmaking vrijkomende woonwagenstandplaats

Bij het beschikbaar komen of zijn van een standplaats schrijft de gemeente Rijssen-Holten, de personen aan die in het belangstellingsregister staan geplaatst, met het verzoek binnen 2 weken schriftelijk kenbaar te maken dat men geïnteresseerd is in het huren van een standplaats.

Artikel 7 Volgordebepaling en toewijzing

Om in aanmerking te komen voor een standplaats dient men:

a. ingeschreven te staan in het belangstellingsregister;

Vrijkomende standplaatsen worden toegewezen aan de hand van de volgende voorrangsregels en volgorde:

 • 1.

  woonwagenbewoner(s) die op een woonwagenlocatie in Rijssen-Holten woont dan wel wonen, in het bezit is/zijn van een huurcontract en de standplaats moet ontruimen vanwege opheffing of verkleining van die locatie;

 • 2.

  jongeren van 18 tot 30 jaar die nog bij hun ouders in de woonwagen op de woonwagenlocatie in Rijssen-Holten wonen;

 • 3.

  eerste- en tweedegraads bloedverwanten van de zittende huurder(s) die ten tijde van het beschikbaar komen van de standplaats al ten minste zes jaar op de betreffende locatie woont;

 • 4.

  voormalige bewoner die ten tijde van het beschikbaar komen van de standplaats niet (meer) op de betreffende locatie verblijft, echter daar in het verleden wel heeft gewoond;

 • 5.

  overige, nu in een woning wonende, woonwagenbewoners in Rijssen-Holten, die voor een standplaats in aanmerking komen;

 • 6.

  overige belangstellenden voor een woonwagenstandplaats;

 • 7.

  bij gelijke geschiktheid vindt toewijzing in eerste instantie plaats op basis van datum inschrijving. Is de datum van inschrijving gelijk dan toewijzing op basis van loting.

De gemeente Rijssen-Holten kan in gevallen, waarin deze beleidsregels naar hun oordeel tot een bijzondere hardheid leiden, ten gunste van een belanghebbende van deze beleidsregels afwijken.

Artikel 8 Te overleggen gegevens

Om in aanmerking te komen voor een standplaats dienen de volgende gegevens te worden overlegd:

 • 1.

  en geldig identiteitsdocument waarin is opgenomen de naam, contactgegevens, leeftijd en, nationaliteit en een uittreksel van Gemeentelijk Basis Administratie (GBA);

 • 2.

  het aantal personen dat deel uitmaakt van het huishouden dat de woonruimte zal betrekken;

 • 3.

  bescheiden aan de hand waarvan het inkomen van de aanvrager kan worden vastgesteld, te weten: een inkomensverklaring (IB60-verklaring);

 • 4.

  een afschrift van een recente salarisstrook of een afschrift van een bewijs van uitkering;

 • 5.

  Indien van toepassing, een positieve verhuurdersverklaring van de voormalige verhuurder.

Artikel 9 Toewijzing en huurovereenkomst

 • 1.

  De gemeente Rijssen-Holten biedt een recht van opstal / huurovereenkomst voor de woonwagenstandplaats aan als wordt voldaan aan het gestelde in Hoofdstukken I, II en III.

 • 2.

  Het recht van opstal / huurovereenkomst komt pas tot stand nadat deze door beide partijen voor akkoord is getekend.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1.

  Personen die zich al hebben gemeld worden getoetst aan deze regels, waarbij de datum van aanmelding blijft bestaan.

 • 2.

  Deze regels kunnen worden aangehaald als de ‘Beleidsregels toewijzing woonwagenstandplaatsen Rijssen-Holten 2020’.

 • 3.

  Deze regels treden in werking op de dag na de bekendmaking.

 

Aldus besloten in de vergadering van 16 juni 2020

A. van Eck, A.C. Hofland

secretaris, burgemeester