Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van lijkbezorgingsrechten 2011
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagetarieventabel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-201001-01-2012Onbekend

09-12-2010

Rijssens Nieuwsblad, 28 december 2010

2010-111

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening lijkbezorgingrechten 2011

 

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen, gelegen aan de Lentfersweg/Schapendijk,

  genoemd Het Lentfert, de oude begraafplaats aan de Lentfertsweg, de

  begraafplaats aan de Oude Deventerweg en de oude begraafplaats aan de Kerkhofsweg;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, ten aanzien waarvan voor onbepaalde

  tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden

  van lijken;

 • c.

  algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt

  geboden tot het doen begraven van lijken of het bijzetten van asbussen;

 • d.

  eigen urnengraf: een graf, waarvoor voor onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het

  doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met en zonder urnen;

 • e.

  algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt

  geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  urnennis: een nis, waarvoor voor onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • g.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • h.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;

 • j.

  lokale binding: de situatie dat de overledene op het tijdstip van overlijden ingeschreven was in de gemeentelijke basisadministratie van Rijssen-Holten of in een van de aangrenzende gemeenten, dan wel dat er nabestaanden van de (niet-ingeschreven) overledene in de 1e tot en met de 3e graad zijn ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van Rijssen-Holten of in een van de aangrenzende gemeenten.

Artikel 2. Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3. Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt.

Artikel 4. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze

verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5. Belastingjaar

 • 1.

  Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2.

  Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 4.3 van de tarieventabel is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.

Artikel 6. Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7. Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het

gebruik van de bezittingen.

Artikel 8. Termijnen van betaling

De rechten moeten worden betaald voor de aanvang van de dienstverlening, dan wel binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

Artikel 9. Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening lijkbezorgingrechten 2010” van 13 november 2009 wordt ingetrokken met ingang van de in het lid 3 genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingrechten 2011”.

besluit genomen in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Rijssen-Holten

op: 9 december 2010

drs. H.A.J. van de Vliert A.C. Hofland

griffier voorzitter