Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening betreffende het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Rijssen-Holten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening betreffende het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Rijssen-Holten
CiteertitelVerordening betreffende het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Rijssen-Holten
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuurlijke organisatie, gemeentelijke onderscheidingen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-06-2004nieuwe regeling

01-06-2004

onbekend

2004-VII-14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening betreffende het toekennen van het ereburgerschap en de erepenning van de gemeente Rijssen-Holten

 

 

Artikel 1

Aan personen die daarvoor ingevolge de bepalingen van deze verordening in aanmerking komen, kan, bij wijze van onderscheiding, worden toegekend

 • a.

  het ereburgerschap van de gemeente Rijssen-Holten

 • b.

  de erepenning van de gemeente Rijssen-Holten.

Artikel 2

De toekenning van het ereburgerschap geschiedt, bij besluit van de raad, op voorstel van het college.

De erepenning wordt toegekend door het college met instemming van de commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen.

Artikel 3
 • 1.

  Het ereburgerschap kan worden toegekend aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Rijssen-Holten, wegens zeer uitzonderlijke verdiensten jegens de gemeenschap van Rijssen-Holten.

 • 2.

  Als bewijs van de toekenning van het ereburgerschap wordt aan de begiftigde een exemplaar van het raadsbesluit in de vorm van een oorkonde uitgereikt, waarop vermeld wordt de naam van de ereburger, datum en plaats van geboorte, kwaliteit en woonplaats en de redenen die tot toekenning van deze onderscheiding hebben geleid. Tevens wordt aan de begiftigde een penning en een draagspeld met het wapen van de gemeente Rijssen-Holten uitgereikt. De draagspeld mag alleen door de ontvanger daarvan worden gedragen. De uitreiking van de oorkonde, penning en draagspeld, vindt, indien mogelijk, plaats in een zitting van de raad.

 • 3.

  Aan het ereburgerschap zijn geen bepaalde rechten of verplichtingen verbonden.

Artikel 4

Indien zeer bijzondere redenen daartoe aanleiding geven, kan de raad de begiftigde van het ereburgerschap vervallen verklaren. Dit besluit wordt aan betrokkene meegedeeld.

Artikel 5
 • 1.

  De erepenning kan worden toegekend aan zowel ingezetenen als niet-ingezetenen van de gemeente Rijssen-Holten, wegens zeer bijzondere verdiensten jegens de gemeenschap van Rijssen-Holten of wegens verrichting van een menslievende daad, die getuigt van moed, beleid en zelfopoffering.

 • 2.

  De erepenning wordt aan de begiftigde uitgereikt in de vorm van een penning en een draagspeld met het wapen van de gemeente Rijssen-Holten. De draagspeld mag alleen door de ontvanger daarvan worden gedragen.

 • 3.

  Als bewijs dat een erepenning is toegekend, ontvangt de begiftigde een gewaarmerkt uittreksel uit het in artikel 6 bedoelde ereboek.

Artikel 6
 • 1.

  Van elke toekenning van het ereburgerschap of van de erepenning wordt door het college aantekening gehouden in een register, dat de naam draagt ‘Ereboek der gemeente Rijssen-Holten’.

 • 2.

  In het onder lid 1 bedoelde ereboek worden de naam, datum en plaats van geboorte, kwaliteit en woonplaats van de begiftigde en de reden(en) die tot de toekenning heeft (hebben) geleid, vermeld.

Artikel 7

De vormgeving, uitvoering en afmeting van de in artikel 3 en 5 bedoelde onderscheidingen, alsmede de vorm en indeling van het in artikel 6 bedoelde register, worden vastgesteld door het college.

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag van haar vaststelling.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 1 juni 2004

Griffier voorzitter

A.C. van Eck drs. mr. B. Koelewijn