Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Reglement inschrijving en toewijzing kavelzoekenden gemeente Rijssen 1998

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement inschrijving en toewijzing kavelzoekenden gemeente Rijssen 1998
CiteertitelReglement inschrijving en toewijzing kavelzoekenden gemeente Rijssen 1998
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-04-200504-07-2013onbekend

25-04-2005

Rijssens Nieuwsblad

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement inschrijving en toewijzing kavelzoekenden gemeente Rijssen 1998

 

 

Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen

Gegadigde:Een natuurlijk persoon die voldoet aan de eisen voor inschrijving en in aanmerking wil komen voor het in eigendom verkrijgen van een kavel (met of zonder concreet bouwplan) ten behoeve van eigen bewoning.

Uitgiftegebied:De plannen die zijn opgenomen in het woningbouwprogramma voor de eerstvolgende 5 jaar.

Bouwkavel:Een grondstuk waarop in het uitgiftegebied volgens het daarvoor geldende bestemmingsplan een woning kan worden gebouwd.

Inschrijfgeld: et bedrag dat is verschuldigd bij de aanmelding tot inschrijving in het register.

Register:Het (al dan niet) geautomatiseerde bestand waarin gegadigden voor een bouwkavel worden ingeschreven.

Rangorde:De op basis van puntentoekenning bepaalde volgorde in het register.

Kern:De woonkern waaraan een gegadigde sociaal of economisch is gebonden.

Het reglement gaat uit van een kerngebonden toepassing. Waar in het reglement wordt gesproken over Rijssen wordt daarmee gedoeld op de betreffende kern van de gemeente.

Voor de toepassing van dit reglement wordt begrepen:

 • -

  onder de kern Rijssen mede de op Rijssen georiënteerde buurtschappen Notter, Zuna en Elsen;

 • -

  onder de kern Holten mede de kern Dijkerhoek en de buurtschappen Espelo en Neerdorp;

 • -

  onder de kern Dijkerhoek alleen de kern Dijkerhoek.

Hoofdstuk 2. Vereisten voor inschrijving

Artikel 2.1

Een verzoek om inschrijving in het register moet schriftelijk op het daartoe door burgemeester en wethouders vastgestelde formulier worden gedaan.

Artikel 2.2

Om te kunnen worden ingeschreven moet een gegadigde sociaal of economisch gebonden zijn aan Rijssen.

De criteria voor sociale of economische binding zijn:

a. Inwoner van Rijssen:

sedert geboorte of in een periode van 10 jaar voorafgaand aan de inschrijving gedurende 6 jaar woonachtig in Rijssen.

b. Werk in Rijssen:

 • -

  voor meer dan 20 uur per week werkzaam bij een in Rijssen gevestigd bedrijf;

 • -

  hoofdbestanddeel van het inkomen uit beroep of bedrijf in of uit Rijssen verworven.

Als sprake is van een gering bestanddeel (minder dan 50%) van het gezinsinkomen dan moet degene die dit inkomen verwerft minimaal 1 jaar werkzaam zijn bij een werkgever in Rijssen.

c. Terugkeer na studie:

tussen beëindiging van de studie en het terugkeren naar Rijssen mag geen groter tijdsverloop zijn dan 1 jaar.

d. Bijzondere reden:

burgemeester en wethouders kunnen verklaren dat een bepaald persoon een aantoonbare binding met Rijssen heeft, waardoor een sociale of economische binding aan Rijssen ontstaat.

Artikel 2.3

Om te kunnen worden ingeschreven mag een gegadigde 10 jaar voorafgaand aan de inschrijving geen bouwkavel hebben verkregen van de gemeente dan wel van een bouwondernemer, projectontwikkelaar of anderszins. Burgemeester en wethouders kunnen in zeer bijzondere gevallen ontheffing van deze eis verlenen.

Voor gegadigden die een projectmatig te bouwen woningen wensen te kopen isdeze termijn 5 jaar als de woning aantoonbaar wordt verkocht aan een sociaal economisch gebonden inwoner van de gemeente Rijssen.

Artikel 2.4

Een gegadigde moet tenminste de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt op het moment van inschrijving.

Artikel 2.5

De inschrijving in het register komt tot stand na ontvangst van het inschrijfgeld waarvan de hoogte door burgemeester en wethouders wordt vastgesteld. Het inschrijfgeld wordt nadat de inschrijving heeft plaatsgevonden niet terugbetaald.

Artikel 2.6

Een afwijzing tot inschrijving wordt schriftelijk en gemotiveerd aan verzoeker meegedeeld.

Artikel 2.7

Tegen een afwijzing tot inschrijving kan bezwaar en beroep worden ingesteld overeenkomstig de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht.

Hoofdstuk 3. Bepaling rangorde

Artikel 3.1

De volgorde voor toewijzing wordt bepaald aan de hand van het aantal toegekende urgentiepunten. Van de hierna onder a tot en met e e vermelde onderdelen wordt maar 1 onderdeel voor de berekening van het aantal urgentiepunten in aanmerking genomen. Bij een gelijk aantal urgentiepunten zal loting de rangorde bepalen.

Artikel 3.2

Het aantal urgentiepunten wordt op grond van de hierna genoemde criteria bepaald:

a. wachttijd:

Voor iedere kalendermaand na de inschrijving krijgt een gegadigde 1 punt.

b. in Rijssen thuiswonende kinderen:

Bij het verlaten van de ouderlijke woning of anderszins het beëindigen van een situatie van inwoning in Rijssen: 84 punten.

c. achterlaten huurwoning in Rijssen:

voor een huurwoning met een huurprijs van maximaal het bedrag waarbij een gegadigde met een minimum inkomen voor huursubsidie zonder fiattering door de gemeente in aanmerking kan komen: 72 punten tenzij 5 jaar voorafgaand aan het huren van de woning een eigen woning in Rijssen is verlaten; in dat geval krijgt een gegadigde 0 punten;

voor een huurwoning met een huurprijs hoger dan hiervoor bedoeld: 60 punten tenzij 5 jaar voorafgaand aan het huren van de woning een eigen woning in Rijssen is verlaten; in dat geval krijgt een gegadigde 0 punten.

d. achterlaten koopwoning in Rijssen:

Voor het achterlaten van een koopwoning die aantoonbaar aan een koper met een sociale of economische binding aan Rijssen wordt overgedragen: 60 punten tenzij de woning langer dan 5 jaar voorafgaand aan de inschrijving is overgedragen; in dat geval krijgt een gegadigde 0 punten.

e. economische binding van gegadigden buiten Rijssen:

Bij een economische binding met Rijssen krijgt een gegadigde urgentiepunten volgens de volgende tabel:

tot 10 kilometer: 0 punten

11 - 25 kilometer: 48 punten

26 - 50 kilometer: 60 punten

51 - 100 kilometer: 72 punten

100 kilometer of meer: 84 punten

(afstanden worden gemeten van woonadres tot vestiging werkgever volgens algemeen gebruikte routeplanners).

Artikel 3.3

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd buiten de uitgifte om kavels toe te wijzen in het kader van medische indicatie en wanneer het algemeen belang (bijvoorbeeld verlaten van een woning in verband met gemeentelijke uitbreidings- of stadsvernieuwingsplannen) dit vordert. Van een medische indicatie is sprake als ten behoeve van een gegadigde of een gezinslid van de gegadigde de op dat moment bewoonde woning zou moeten worden aangepast. Basis voor toekennen van urgentiepunten is het medisch advies op grond van de Wet voorzieningen gehandicapten. In andere gevallen wordt op kosten van de gegadigde advies ingewonnen bij de G.G.D.

Artikel 3.4

Gegadigden voor een sociale koop- of daarmee gelijk te stellen vrije sectorwoning met een inkomen boven het daarvoor vast te stellen maximum komen in aanmerking nadat de doelgroep met het juiste inkomen is uitgeput.

Hoofdstuk 4. Aanbieden van een bouwkavel

Artikel 4.1

Bouwkavels worden met inachtneming van de gebondenheid aan de kern waarin de bouwkavels beschikbaar komen aangeboden aan gegadigden in volgorde van de rangorde in het register.

Artikel 4.1a

In afwijking van het bepaalde in 4.1. kunnen bouwkavels worden aangeboden aan gegadigden van andere kernen als er ook na oproep in een plaatselijk verschijnende huis aan huis blad geen ingeschreven gegadigden meer zijn in de kern waarin de bouwkavels beschikbaar komen.

Artikel 4.1b

Bouwkavels die beschikbaar komen in de kern Dijkerhoek worden uitsluitend toegewezen aan gegadigden die sociaal of economisch aan die kern zijn gebonden.

Artikel 4.2

Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat een specifiek bouwproject uitsluitend mag worden toegewezen aan gegadigden die aan nader te stellen eisen voldoen zoals ouderen of gehandicapten.

Artikel 4.3

Bij de aanbieding wordt rekening gehouden met de specifieke wens die een gegadigde bij de inschrijving kenbaar heeft gemaakt.

Artikel 4.4

Een gegadigde krijgt -indien er voor de aangeboden bouwkavel meer gegadigden zijn- gedurende maximaal 2 weken de gelegenheid zich over de aanvaarding van de bouwkavel te beraden.

Artikel 4.5

Zonder reactie na verloop van de termijn genoemd in 4.4 of na weigering vervalt de aanbieding van de bouwkavel en wordt de rangorde als bedoeld onder 3 opnieuw bepaald met inachtneming van een aftrek van maximaal 12 punten op het aantal punten verkregen op grond van de wachttijd (3.2a). De aftrek zal niet meer bedragen dan 12 punten per kalenderjaar.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

Artikel 5.1

Alleen bij de eerste openstelling van de inschrijving worden gegadigden gedurende 4 weken de gelegenheid geboden zich aan te melden. De volgorde wordt eerst bepaald aan de hand van de criteria genoemd onder 3. De volgorde bij een gelijk aantal punten wordt vervolgens door middel van loting bepaald.

Artikel 5.2

Op projecten waarbij inschrijving van gegadigden heeft plaatsgevonden op basis van het "Reglement inschrijving bouwkavels gemeente Rijssen", blijft dat reglement van toepassing.

Artikel 5.3

Voor gevallen waarin het reglement niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

Artikel 5.3a

Ter uitvoering van het reglement kunnen burgemeester en wethouders nadere regels vaststellen.

Artikel 5.4

Dit reglement kan worden aangehaald als "Reglement inschrijving en toewijzing kavelzoekenden gemeente Rijssen 1998"

Vastgesteld door de gemeenteraad in zijn vergadering van 29 maart 1999.