Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rijssen-Holten

Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRijssen-Holten
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen
CiteertitelVerordening straatnaamgeving en huisnummering
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpopenbare orde en veiligheid

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

1.Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-05-200104-03-2009nieuwe regeling

23-04-2001

Rijssens Nieuwsblad, 10-5-2001

2001-IV-3

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen

De raad van de gemeente Rijssen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2001, nummer R200100033;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

Be s l u i t vast te stellen:

Verordening op het benoemen van openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen, lig- en standplaatsen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

openbare ruimte: alle voor het openbaar rij- of ander verkeer openstaande wegen of paden, pleinen, plaatsen, plantsoenen en alle wateren die, al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn, alsmede daarin begrepen alle bouw- en kunstwerken die daar deel van uitmaken;

bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct, hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond en bedoeld is om ter plaatse te functioneren;

gebouw: elk bouwwerk dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt;

complex: een afgebakend samengesteld geheel van onroerende zaken (industriecomplex, ziekenhuiscomplex, complex van vakantiehuisjes, enzovoort);

afgebakend terrein: een terrein, waarop zich geen bouwwerken bevinden en dat afzonderlijk wordt gebruikt;

ligplaats: een deel van het openbare water dat door burgemeester en wethouders is aangewezen voor het permanent afmeren van een woonschip of een woonark;

standplaats: een kavel, bestemd voor het plaatsen van een woonwagen, waarop voorzieningen aanwezig zijn die op het leidingnet van de openbare nutsbedrijven, van andere instellingen of van gemeenten kunnen worden aangesloten;

burgemeester en wethouders: het college van burgemeester en wethouders;

nummer: een nummer bestaande uit een of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een letter of een cijfercombinatie;

object: een bouwwerk, gebouw, complex, afgebakend terrein, ligplaats of standplaats;

rechthebbende: ieder, die krachtens eigendom of een beperkt zakelijk recht zodanige beschikking heeft over een onroerende zaak, dat hij naar burgerlijk recht bevoegd is met betrekking tot die zaak te handelen als in de verordening is voorgeschreven, zomede de beheerder;

uitvoeringsvoorschriften: nadere bepalingen van technische en administratieve aard.

Hoofdstuk 2. Het benoemen van de openbare ruimte en het nummeren van bouwwerken, gebouwen, complexen, afgebakende terreinen en ligplaatsen of standplaatsen

Artikel 2.

Burgemeester en wethouders verdelen de gemeente, al dan niet op basis van bouwblokken, in wijken en buurten en duiden deze aan met nummers, zonodig aangevuld met letters of namen.

Burgemeester en wethouders kunnen de openbare ruimten en gemeentelijke bouwwerken benoemen.

Artikel 3.

Burgemeester en wethouders kunnen aan een object of aan een te onderscheiden deel daarvan een nummer toekennen.

Aan een object dat een nummer heeft gekregen moet het nummer op een doeltreffende wijze zijn aangebracht.

Artikel 4.

De door burgemeester en wethouders aan delen van de openbare ruimte en aan gemeentelijke bouwwerken toegekende namen worden zichtbaar en in voldoende aantallen ter plaatse aangebracht.

Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan delen van de openbare ruimte, aan de daaraan liggende gemeentelijke bouwwerken en aan ligplaatsen of standplaatsen namen of nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

Het is een ieder, die daartoe niet bevoegd is, verboden aan zijn onroerende zaak nummers toe te kennen door deze op zichtbare wijze aan te brengen.

Hoofdstuk 3. Plaatsen van naam- en nummerborden

Artikel 5.

Indien burgemeester en wethouders het nodig oordelen dat borden met een wijk- of buurtaanduiding, borden met straatnamen, huisnummerverzamelborden en verwijsaanduidingen aan een bouwwerk, een gebouw, een muur, paal, schutting of ander soort terreinafscheiding worden aangebracht is de rechthebbende verplicht toe te laten dat de hier bedoelde borden vanwege of op verzoek en overeenkomstig de aanwijzingen van burgemeester en wethouders worden aangebracht, onderhouden, gewijzigd of verwijderd.

De rechthebbende dient er zorg voor te dragen dat naamborden vanaf de openbare weg duidelijk leesbaar blijven.

Artikel 6.

Tenzij door burgemeester en wethouders anders is besloten, is de rechthebbende van een object verplicht het nummer, zoals bedoeld in artikel 3, lid 1, aan te brengen op een wijze zoals in artikel 7, lid 1, is bepaald.

De rechthebbende is verplicht het in lid 1 genoemde nummer binnen 4 weken na kennisgeving van het besluit van burgemeester en wethouders aan te brengen.

Indien een object nog niet is voltooid, wordt het nummer binnen 4 weken na de voltooiing aangebracht.

Burgemeester en wethouders kunnen de in de leden 2 en 3 genoemde termijn verlengen.

Hoofdstuk 4. Uitvoeringsvoorschriften

Artikel 7.

Burgemeester en wethouders stellen nadere technische uitvoeringsvoorschriften vast voor de wijze van nummeren en voor het aanbrengen van nummerborden.

Burgemeester en wethouders stellen, met oog op het interbestuurlijk en maatschappelijk belang van een systematische registratie van door hen uitgegeven namen en nummers, nadere registratievoorschriften.

Hoofdstuk 5. Straf-, overgangs- en slotbepalingen

Artikel 8. Strafbepaling

Overtreding van artikel 4, leden 2 en 3, of het niet voldoen aan de bepalingen in de artikelen 5 en 6, leden 1 en 2, wordt gestraft met een geldboete van de 1e categorie.

De opsporing van de in lid 1 strafbaar gestelde feiten is, naast de in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering genoemde opsporingsambtenaren, opgedragen aan hen die door burgemeester en wethouders met de zorg voor de naleving van deze verordening zijn belast, ieder voorzover het de feiten betreft die in de aanwijzing zijn vermeld.

Artikel 9. Inwerkingtreding

De verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij wordt bekendgemaakt.

Artikel 10. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening straatnaamgeving en huisnummering".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 23 april 2001.

.

De voorzitter,

De secretaris,

J.A.H.Lonink.

D.R. van der Borg.

Uitvoeringsbesluit

Technische uitvoeringsvoorschriften voor huisnummering

Artikel 1. Algemeen

De algemene bepalingen van de Verordening straatnaamgeving en huisnummering zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 2. Toekenningswijze van de huisnummers

De wijze van toekenning van de huisnummers gebeurt in Rijssen in principe overeenkomstig systeem B uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983, in Holten overeenkomstig systeem A uit genoemde norm.

Artikel 3. Plaatsing van de huisnummeraanduidingen

Huisnummeraanduidingen worden aangebracht overeenkomstig het inzake hun plaatsing gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

In Rijssen worden de even nummers ter rechterzijde en de oneven nummers ter linkerzijde van de straat aangebracht, in Holten worden de even nummers ter linkerzijde en de oneven nummers ter rechterzijde van de straat aangebracht.

Artikel 4. Afmetingen en vormgeving huisnummeraanduidingen

Huisnummeraanduidingen moeten voldoen aan het gestelde inzake afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

Indien niet wordt voldaan aan het voorschrift van lid 1, hebben de huisnummeraanduidingen een mate van leesbaarheid die tenminste gelijkwaardig is aan hetgeen wordt beoogd met lid 1.

Artikel 5. Materiaalkeuze voor de huisnummeraanduidingen

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten huisnummeraanduidingen, is in overeenstemming met het inzake de uitvoering van de aanduidingen gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.