Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening fractieondersteuning gemeente Roerdalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening fractieondersteuning gemeente Roerdalen
CiteertitelVerordening fractieondersteuning gemeente Roerdalen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 33, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-06-2014Onbekend

05-06-2014

Gemeenteblad, 33442

Jaar 2014/06/05/14

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening fractieondersteuning gemeente Roerdalen

Aanpassing Verordening fractieondersteuning

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gelet op het bepaalde in artikel 33, tweede lid van de Gemeentewet,

 

gezien het voorstel van het raadspresidium van 19 mei 2014,

 

het volgende besluit genomen:

 

Besluit:

de Verordening fractieondersteuning, versie 14 april 2014, vast te stellen;

Artikel 1.

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  fractie: een lid of de leden van een politieke groepering dat (die) in de gemeenteraad zitting heeft (hebben) namens die politieke groepering.

 • b.

  zittingsjaar: periode van 1 maart van enig jaar tot en met februari van het daaropvolgende jaar.

Artikel 2.
 • 1.

  De fracties, als bedoeld in artikel 33, tweede lid, van de Gemeentewet, ontvangen jaarlijks op declaratiebasis een financiële tegemoetkoming in de kosten welke worden gemaakt voor de uitoefening van haar werkzaamheden.

 • 2.

  De fracties dienen de bijdrage te besteden om hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol te versterken.

Artikel 3.
 • 1.

  De in artikel 2 bedoelde financiële tegemoetkoming bedraagt maximaal € 600,- voor elke fractie vermeerderd met € 120,- per raadszetel.

 • 2.

  De financiële tegemoetkoming per fractie wordt berekend naar het aantal leden van de fractie op de peildatum 1 april.

Artikel 4.
 • 1.

  De declaratie voor de aanvraag van de financiële tegemoetkoming wordt jaarlijks door de fractie, onder bijvoeging van daaraan ten grondslagliggende bewijsstukken, uiterlijk één maand na het verstrijken van het zittingsjaar ingediend bij de griffie.

 • 2.

  De griffie stelt jaarlijks op basis van de door de fracties aangeleverde declaraties een rapportage op voor het presidium.

 • 3.

  Het presidium stelt de in het tweede lid bedoelde rapportage vast.

 • 4.

  De op basis van de vastgestelde rapportage uit te keren vergoeding per fractie wordt zo spoedig mogelijk uitgekeerd aan een door elke fractie aan te wijzen persoon (penningmeester).

Artikel 5.
 • 1.

  Indien tijdens een zittingsjaar een of meer raadsleden die deel uitmaken van een fractie, na mededeling aan de voorzitter van de raad, als zelfstandige fractie(s) gaan optreden, heeft zij met ingang van het eerstvolgende zittingsjaar recht op de in artikel 2 genoemde financiële tegemoetkoming.

 • 2.

  Indien tijdens een zittingsjaar meer fracties als één fractie gaan optreden, na mededeling aan de voorzitter van de raad, heeft deze nieuw gevormde fractie met ingang van het eerstvolgende zittingsjaar recht op de in artikel 2 genoemde financiële tegemoetkoming.

 • 3.

  Indien tijdens een zittingsjaar een lid van een fractie zich aansluit bij een andere bestaande fractie, na mededeling aan de voorzitter van de raad, hebben betrokken fracties met ingang van het eerstvolgende zittingsjaar aanspraak op de in artikel 2 genoemde financiële tegemoetkoming gebaseerd op het nieuwe aantal leden.

Artikel 6.
 • 1.

  De uitvoering van de verordening wordt opgedragen aan de griffier.

 • 2.

  De raad wordt jaarlijks in kennis gesteld van de uitvoering van deze verordening.

Artikel 7.

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening fractieondersteuning gemeente Roerdalen”.

Artikel 8. Inwerkingtreding

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die

van de bekendmaking.

 

2. De Verordening fractieondersteuning, versie 30 maart 2010, komt hiermede  te vervallen.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 5 juni 2014.

 

De griffier De voorzitter

R.J.J. Notermans mr. M. D. de Boer-Beerta

Toelichting Verordening fractieondersteuning gemeente Roerdalen

Artikel 33 van de Gemeentewet bepaalt dat de gemeenteraad en ieder raadslid recht hebben op ambtelijke bijstand en dat de fracties recht hebben op ondersteuning. Deze rechten moeten door middel van het vaststellen van (een) verordening(en) geregeld worden.

 

In de gemeente Roerdalen is de fractieondersteuning geregeld in de Verordening fractieonder-steuning die op 15 april 2010 is vastgesteld. In deze verordening is geregeld dat de ondersteuning bestaat uit een financiële tegemoetkoming van maximaal € 550,-- voor elke fractie, vermeerderd met € 110,-- per raadszetel.

 

Met onderhavige verordening worden de jaarlijkse normbedragen voor financiële tegemoetkoming verhoogd naar maximaal € 600,- per fractie, vermeerderd met € 120,- per raadszetel.

 

De Verordening fractieondersteuning bevat, conform het bepaalde in artikel 2, regels over de besteding en de verantwoording van de bijdrage.

 

De bijdrage kan worden gebruikt voor:

 • A.

  bouw en onderhoud website;

 • B.

  organiseren van bijeenkomsten, zaalhuur, etc.;

 • C.

  spreekuur, emaildienst of telefoonnummer voor vragen;

 • D.

  faciliteiten en communicatie (computers, kantoorinrichting, thuiswerken);

 • E.

  secretariële ondersteuning;

 • F.

  inhuren van extern advies;

 • G.

  aantrekken van een fractieassistent, fractiesecretaris of ander personeel;

 • H.

  financiële en facilitaire ondersteuning bij het uitwerken van initiatieven ter invulling van de volksvertegenwoordigende rol;

 • I.

  contra-expertise;

 • J.

  excursies.

   

maar de bijdrage kan niet worden gebruikt voor:

 • a.

  uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen en overige regelingen;

 • b.

  betalingen aan politieke partijen, met politieke partijen verbonden instellingen of natuurlijke personen anders dan ter vergoeding van prestaties (diensten of goederen) geleverd ten behoeve van de fractie op basis van een gespecificeerde, reële declaratie;

 • c.

  giften;

 • d.

  uitgaven welke dienen bestreden te worden uit vergoedingen die de leden ingevolge

 • e.

  het rechtspositiebesluit raads- en commissieleden toekomen;

 • f.

  opleidingen voor raads- en commissieleden.

   

De declaratie wordt na de indiening, die uiterlijk plaats moet vinden in de maand maart, door de griffie gecontroleerd op toegestaan en niet toegestaan gebruik. De griffie stelt vervolgens een rapportage op die wordt voorgelegd aan het presidium. Het presidium stelt de rapportage vast waarna de financiële tegemoetkoming op basis van de verordening zo spoedig mogelijk wordt uitgekeerd.

 

Toepassing Awb.

Omdat de fractieondersteuning plaatsvindt door middel van een financiële tegemoetkoming is sprake van een subsidie als bedoeld in titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Dit houdt in dat alle bepalingen die in de gemeente Roerdalen gelden voor subsidies, ook hier van toepassing zijn. (bezwaar en beroep tegen niet geaccepteerde declaraties). Dit hoeft echter niet expliciet in de verordening opgenomen te worden.