Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Nadere regel basissubsidie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regel basissubsidie
CiteertitelNadere regel basissubsidie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpSubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, titel 4.3, Algemene Subsidieverordening Roerdalen 2013, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-02-2015Nieuwe regeling

23-12-2014

Gemeenteblad, 11418

D.1

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regel basissubsidie

Conform titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 2 van de Algemene Subsidieverordening (ASV) Roerdalen 2013. Deze nadere regel is vastgesteld in de collegevergadering van 23 december 2014.

1. beleidsinhoud

De nadere regel is gebaseerd op de door de raad vastgestelde strategische visies ‘Toekomstvisie 2025, de Kadernota 2015, het Beleidskader nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning 2015 regio Midden-Limburg Oost , het beleidskader Voorzieningenbeleid en het Sturingskader subsidies.

 

In Roerdalen staat de mens centraal, voelt zich veilig in zijn omgeving en draagt bij aan de kracht van zijn dorp. Inwoners, hun netwerken, verenigingen, ondernemers en professionals geven ‘uit zichzelf en met elkaar’ invulling aan hun leefomgeving en aan mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, zich te ontplooien en te ontspannen. Burger- en verenigingsinitiatieven ontwikkelen mee met de veranderende vraag in buurten en dorpen en staan open voor inwoners die aan de kant staan.

 

2. afbakening

1. Algemeen

Een basissubsidie is een subsidie met als doel om verenigings- of stichtingsactiviteiten te ondersteunen, die zijn gericht op eigen leden of deelnemers, binnen de statutaire doelstellingen van de organisatie. Hiermee wordt beoogd de zelfredzaamheid van de organisatie te versterken. De subsidie geldt als aanvullend aan de autonome bedrijfsvoering.

 

2. Aanvrager

a. De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door rechtspersonen (verenigingen of niet-professionele stichtingen) die als vrijwilligersorganisatie een statutaire zetel in de gemeente Roerdalen hebben, ingeschreven zijn in de handelsregisters van de Kamer van Koophandel en in Roerdalen structureel actief zijn op het gebied van:

 • 1.

  instrumentale muziek,

 • 2.

  koorzang,

 • 3.

  schutterijen,

 • 4.

  heemkunde,

 • 5.

  methodisch jeugdwerk,

 • 6.

  ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten,

 • 7.

  sport en bewegen.

b. Aanvragers kunnen aanspraak maken op maximaal één van bovengenoemde categorieën.

 

3. Subsidiebudget

Het beschikbare budget wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld in de Programmabegroting.

 

4. Inwerkingtreding, citeertitel en intrekking

a. Deze nadere regel is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders op 23 december 2014 en treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

b. Deze regeling kan worden aangehaald als ‘nadere regel basissubsidie’.

c. Met de inwerkintreding van de nadere regel basissubsidie worden de nadere regels Cultuur, Participatie, Sport en Zorg ingetrokken.

 

3. subsidiecriteria

1. Berekeningsgrondslag

a. De berekening van de subsidie vindt plaats aan de hand van het aantal actieve en tevens in de leden- c.q. contributie-administratie geregistreerde leden of deelnemers, woonachtig in de gemeente Roerdalen. Voor de opgave van dit aantal actieve leden of deelnemers geldt de peildatum van 1 januari van het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

b. Aanvragers met minder dan 20 actieve leden of deelnemers uit Roerdalen komen niet voor subsidie in aanmerking.

 

2. Toegankelijkheid voor leden en deelnemers

De aanvrager mag geen drempels voor inwoners opwerpen, om als lid of deelnemer toe te treden tot de organisatie, in de zin van beperkende financiële, levensbeschouwelijke, politieke of andere drempels.

 

3. Verzekering

De aanvrager is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid voor schade en ongevallen ten aanzien van leden en deelnemers aan de activiteiten en uitvoerders van de activiteiten.

 

4. soort subsidie

Een basissubsidie is een jaarlijkse subsidie, die meerjarig kan worden toegekend.

 

5. subsidiemethode

1. Subsidieaanvraag

a. Een subsidieaanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

b. De aanvraag wordt ingediend met behulp van het daarvoor door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde aanvraagformulier.

c. Ingeval een aanvrager niet eerder van de gemeente Roerdalen subsidie heeft ontvangen, dient de aanvraag vergezeld te gaan van een gewaarmerkt afschrift van de geldende Statuten en een actueel bewijs van inschrijving bij van de Kamer van Koophandel.

 

2. Aanvrager

De subsidieaanvraag kan uitsluitend worden ingediend door rechtspersonen (verenigingen of stichtingen) die als vrijwilligersorganisatie in de gemeente Roerdalen hun werkgebied hebben.

 

3. Subsidiegrondslag/bedrag

Voor deze subsidie geldt een subsidieplafond dat jaarlijks door de gemeenteraad wordt vastgesteld in de Programmabegroting.

Daarnaast geldt een maximum bedrag per actief lid of deelnemer (zie 3.1) van:

a. € 79,- voor de categorie instrumentale muziek;

b. € 17,- voor de categorie zangkoren;

c. € 52,- voor de categorie schutterijen;

d. € 77,- voor de categorie heemkunde;

e. € 38,- voor de categorie methodisch jeugdwerk;

f. € 12,- voor de categorie ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten;

g. € 27,- voor de categorie sport en bewegen.

 

De subsidie wordt binnen het beschikbare budget berekend aan de hand van het totaal aantal actieve deelnemers of leden vermenigvuldigd met een bedrag per lid.

 

4. Verplichtingen subsidieontvanger

a. Bij subsidies vanaf € 5.000,- brengt de subsidieontvanger binnen dertien weken na de beëindiging van het subsidiejaar verslag uit van de resultaten.

b. Voor het overige gelden de verplichtingen, zoals opgenomen in de ASV, voor zover van toepassing.

c. Subsidieaanvragen en verantwoording van de ontvangen subsidie worden steekproefsgewijs nader onderzocht. Subsidieaanvragers verlenen hieraan actief hun medewerking.

 

5. Subsidievaststelling

a. Bij akkoord wordt de subsidie verleend en direct vastgesteld bij bedragen tot € 5.000,-. Het bijbehorende subsidiebedrag wordt daarop volledig uitgekeerd.

b. Bij akkoord wordt de subsidie vanaf € 5.000,- voorlopig vastgesteld. Het bijbehorende subsidiebedrag wordt daarop in twee tranches uitgekeerd. De voorlopig vastgestelde subsidie wordt bij akkoord definitief vastgesteld binnen dertien weken na indiening van de verslaglegging van de gerealiseerde resultaten met behulp van het zelfcontroleformulier.

c. Indien de subsidieontvanger heeft voldaan aan alle aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen, wordt de subsidie definitief vastgesteld.

d. Indien de subsidieontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidievaststelling verbonden verplichtingen, trekken burgemeester en wethouders de subsidievaststelling in of wijzigen deze ten nadele van de ontvanger. De verleende subsidie wordt alsdan geheel of gedeeltelijk teruggevorderd.

 

6. toelichting

1. Beleidsinhoud

Het Het subsidiestelsel draagt bij aan de realisering van de beleidsdoelen. Het ondersteunt enerzijds het verenigingsleven en daarnaast aan burgerkracht (sociale cohesie, 0de lijn) in de dorpen. Het maatschappelijk rendement en de bijdrage aan krachtige dorpen staan bij subsidieverlening centraal.

Het stelsel kent de volgende pakketten:

° een verenigingspakket met daarin de basissubsidie en waarderingssubsidie,

° een maatschappelijk pakket met daarin participatiesubsidie voor burgerinitiatieven en verenigingsinitiatieven en

° een educatief pakket, waarin de nadere regel combivouchers nader wordt uitgewerkt in nadere regels kunst & cultuur (waaronder muziek) en sport & spel. Het educatief pakket is gebaseerd op de regeling Brede Impuls Combinatiefuncties.

 

2. Afbakening

1. Per categorie komen de volgende typen organisaties voor een basissubsidie in aanmerking:

a. instrumentale muziek: uitgevoerd door fanfares, harmonieën en tamboerkorpsen;

b. zangkoren: zangkoren die openbare optredens verzorgen;

c. schutterijen: schuttersbroederschappen en bijbehorende instrumentale muziek;

d. heemkunde: bevorderen en uitdragen van kennis van het heem en het culturele erfgoed;

e. methodisch jeugdwerk: uitgevoerd door jeugdclubs zoals bijv. Jong Nederland;

f. ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten: uitgevoerd door bijvoorbeeld seniorenverenigingen, vrouwenverenigingen en ontspanningsverenigingen;

g. sport en bewegen: waaronder binnensport, buitensport en gehandicaptensport.

2. Aanvragers kunnen aanspraak maken op maximaal één van bovengenoemde categorieën.

 

3. Subsidiecriteria

Aantal actieve leden en deelnemers

1. Actieve leden en deelnemers zijn leden of deelnemers die zijn opgenomen in de leden- c.q. contributieadministratie en die (niet incidenteel):

a. instrumentale muziek: actief een instrument bespelen tijdens repetities en uitvoeringen;

b. zangkoren: actief koorzang beoefenen tijdens repetities en uitvoeringen;

c. schutterijen: conform opgave aan de Oud Limburgse Schuttersfederatie;

d. heemkunde: actief een bijdrage leveren aan de uitvoering van de activiteiten gericht op genealogie, geologie, biologie, archeologie, documentatie, etc.

e. methodisch jeugdwerk: actief deel uitmaken van de groepen in de jeugdclubs;

f. ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten: actief deelnemen aan het activiteiten- en ontspanningsaanbod;

g. sportverenigingen: actief als speler deelnemen aan trainingen, wedstrijden en competities;

2. Met actieve leden worden niet bedoeld: betaalde krachten, supporters, steunende leden, vrijwilligers (zoals bijv. bestuurs-, commissie- of werkgroepleden, leiders, scheidsrechters, helpers) en andere personen, voor zover die niet actief zijn zoals is bedoeld onder 3.1.

3. Studenten

Actieve leden of deelnemers die ten behoeve van hun studie uitwonend zijn, komen voor subsidie in aanmerking als een kopie van een geldige studentenkaart wordt overgelegd.

4. Minimum aantal leden

Het minimum aantal leden wordt gehanteerd als ondergrens voor maatschappelijk draagvlak, maar ook om de duurzaamheid van het organisatieperspectief te stimuleren.

 

4. Soort subsidie

De basissubsidie is een jaarlijkse subsidie. Het college kan bepalen of de subsidie meerjarig wordt toegekend.

 

5. Subsidiemethode

De subsidiemethode bevat een beschrijving van de wijze waarop een subsidiebedrag tot stand komt. De genoemde bedragen per actief lid of actieve deelnemer zijn maximum bedragen. De subsidie wordt binnen het beschikbare budget berekend aan de hand van het aantal actieve deelnemers of leden, vermenigvuldigd met het bedrag per lid. Het maximum bedrag per lid of deelnemer kan dalen, als het beschikbare budget per categorie gedeeld door het totaal aantal bij de subsidieaanvragen aangemelde leden/deelnemers lager uitvalt dan het maximum bedrag. Dit kan het geval zijn bij een grote toename van leden.

 

Tot slot verwijzen wij naar de algemene subsidieverordening Roerdalen 2013, die regelt hoe en wanneer een aanvraag moet worden ingediend, welke verplichtingen voor de subsidieontvanger en -verstrekker gelden en hoe en wanneer een subsidie wordt vastgesteld en toegekend. De verordening treft u aan op de website www.roerdalen.nl in de bibliotheek onder het tabblad bestuur en organisatie.