Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Gewijzigd uitvoeringsbesluit 2015 behorende bij de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Roerdalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGewijzigd uitvoeringsbesluit 2015 behorende bij de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Roerdalen
CiteertitelGewijzigd uitvoeringsbesluit 2015 behorende bij de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Roerdalen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Uitvoeringsbesluit 2015 behorende bij de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Roerdalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2012

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2015nieuwe regeling

22-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad, 30-12-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Gewijzigd uitvoeringsbesluit 2015 behorende bij de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Roerdalen

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening;

 

dat door aanpassingen in het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen het noodzakelijk is om het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2012 te wijzigen;

 

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Roerdalen;

 

B E S L U I T E N:

 

 • I.

  In te trekken het Uitvoeringsbesluit 2015 behorende bij de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Roerdalen.

 • II.

  Vast te stellen het Gewijzigd uitvoeringsbesluit 2015 behorende bij de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Roerdalen.

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:

 • a.

  verordening: Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Roerdalen;

 • b.

  inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden;

 • c.

  inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd bewaarmiddel of bewaarplaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of brengdepot, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

 • 1.

  Als inzameldienst op grond van artikel 2, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Reinigingsdienst Maasland te Haelen.

 • 2.

  Als inzamelaar op grond van artikel 2, tweede lid, van de verordening worden aangewezen:

  • a.

   De gemeente Roerdalen voor de inzameling van grof tuinafval;

  • b.

   Reinigingsdienst Maasland te Haelen voor de inzameling van kunststof verpakkingen, drinkpakken, grof huishoudelijk afval, verpakkingsglas en klein chemisch afval;

  • c.

   Attero Zuid b.v. te Haelen, voor de inzameling van de in artikel 3, lid 1 van de verordening vermelde categoriën huishoudelijke afvalstoffen op de milieustraat te Montfort;

  • d.

   De plaatselijke verenigingen Harmonie Ons Genoegen uit Herkenbosch, Schutterij St. Andreas uit Melick, buurtvereniging Mariaput en ZVV Hercules uit Montfort, Harmonie Wilhelmina uit Posterholt, Harmonie Juliana, Fanfare St. Wiro en put Lerop uit St. Odiliënberg en Fanfare Wilhelmina uit Vlodrop, voor de gescheiden inzameling van oud papier en karton;

  • e.

   De plaatselijke verenigingen Schutterij St. Sebastianus uit Herkenbosch, Schutterij St. Andreas uit Melick, Schutterij St. Urbanus uit Montfort, Harmonie Juliana en Fanfare St. Wiro uit St. Odiliënberg, Schutterij/Lyrakorps St. Mathias & Cornelius uit Posterholt en Fanfare Wilhelmina uit Vlodrop, voor het gescheiden inzamelen van metaalschroot en blik;

  • f.

   Kringloopbedrijf Allerhande te Panningen voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval en elektrische en elektronische apparatuur;

  • g.

   De plaatselijke verenigingen Harmonie Ons Genoegen en Oudervereniging van de basisschool uit Herkenbosch, Schutterij St. Andreas en Oudervereniging van bredeschool uit Melick, Fluit- en tamboerkorps Excelsior uit Montfort, Harmonie Juliana uit St. Odiliënberg, Schutterij/Lyrakorps St. Mathias & Cornelius uit Posterholt Oudervereniging van de basisschool uit Posterholt en Fanfare Wilhelmina uit Vlodrop voor het inzamelen van textiel;

  • h.

   Attero Zuid b.v. te Haelen en de lokale ondernemers van sporthal Koeweide in Montfort, Plus supermarkt in Posterholt en St. Odiliënberg, Jan Linders supermarkt in Herkenbosch, voor de gescheiden inzameling van frituurvet en –olie.

Artikel 3. Voorschriften en beperkingen aan het inzamelen

Op grond van artikel 2, derde lid, van de verordening worden de volgende voorschriften en beperkingen gesteld aan hew inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen door inzamelaars die zijn aangewezen krachtens artikel 2, tweede lid van dit besluit:

 • 1.

  Jaarlijks moet een overzicht worden overgelegd waarop de volgende gegevens zijn vermeld:

  • -

   de naam en het adres van de vervoerder van het afval naar de verwerker;

  • -

   de naam en het adres van de verwerker van het afval;

  • -

   een overzicht van de verwerker waaruit blijkt hoeveel afval is verwerkt.

 • 2.

  Bij het inzamelen van frituurvet en –olie geldt dat de inzamelcontainer op het terrein van de inzamelaar moet staan. De openbare ruimte mag hiervoor niet worden gebruikt.

 • 3.

  De aanwijzing als inzamelaar kan door de gemeente te allen tijde worden ingetrokken.

Artikel 4. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 3, tweede lid, van de verordening vastgesteld:

 • 1.

  groente-, fruit- en tuinafval: dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld;

 • 2.

  klein chemisch afval: huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst van het ministerie van Infrastructuur en Milieu;

 • 3.

  glas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen, met uitzondering van vlakglas, (glas)keramiek, gloei- en spaarlampen, TL-lampen, nagellakflesjes, stenen kruiken, porselein, kristal, spiegels, doppen van flessen, kunststofflessen en kurken;

 • 4.

  oud papier en karton: huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is met andere afvalfracties, met uitzondering van drinkpakken voor zuivel en frisdranken, ordners en ringbanden met metaal en/of plastic onderdelen, geplastificeerd papier, sanitair papier, behang, vinyl en doorslagpapier;

 • 5.

  kunststof verpakkingen: verpakkingen van kunststof zoals bedoeld in het kader van de Raamovereenkomst verpakkingen;

 • 6.

  drinkpakken: kartonnen verpakkingen voor sap- en zuivelproducten;

 • 7.

  textiel: kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn, niet vervuild met andere afvalfracties en niet eerder gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • 8.

  elektrische en elektronische apparatuur: de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur;

 • 9.

  bouw- en sloopafval: harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen;

 • 10.

  verduurzaamd hout: hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout;

 • 11.

  grof tuinafval: plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval, snoeihout etcetera, met uitzondering van bielzen, tuinhekken en tuinschuttingen;

 • 12.

  asbest en asbesthoudend materiaal: afval waarin zich asbest bevindt;

 • 13.

  grof huishoudelijk afval: volumineus of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden;

 • 14.

  huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen genoemd in artikel 3 van de verordening.

Artikel 5. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 4, tweede lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

Inzamelmiddelen

 • a.

  voor restafval een container en afvalemmer uitgevoerd in grijze kleur en een verzamelcontainer ten behoeve van meerdere huishoudens;

 • b.

  voor GFT-afval een container en afvalemmer uitgevoerd in groene kleur;

 • c.

  voor klein chemisch afval een kca-box;

 • d.

  voor kunststofverpakkingen samen met drinkpakken een doorzichtige plasticzak;

Inzamelvoorzieningen

 • e.

  voor glas een brengvoorziening op wijkniveau;

 • f.

  voor de in artikel 3, lid 1, van de Afvalstoffenverordening genoemde categorieën huishoudelijke afvalstoffen de milieustraat te Montfort.

Artikel 6. Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 9, derde lid, van de verordening wordt de volgende categorie personen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van GFT- en restafval:

 • 1.

  De gebruikers van een perceel waarop een woning met bedrijfsgedeelte staat, indien:

  • -

   op het perceel een container aanwezig is voor het afvoeren van het bedrijfsafval;

  • -

   het GFT- en restafval afgevoerd kan worden via deze bedrijfsafvalcontainer;

  • -

   voor de bedrijfsafvalcontainer een huurovereenkomst met een afvalinzamelbedrijf overgelegd kan worden.

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

 • 1.

  Op grond van artikel 10, derde lid, van de verordening worden de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen voor GFT- en restafval gesteld:

  • a.

   het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij de Reinigingsdienst Maasland te Haelen;

  • b.

   de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een chip waarop staat vermeld: de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam en een huisnummer.

  • c.

   wanneer in het inzamelmiddel een binnenbak is geplaatst is het verboden de binnenbak te verwijderen;

  • d.

   voor het beschadigen of het verdwijnen van een door of namens de gemeente verstrekt inzamelmiddel is de gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat dit buiten zijn schuld is geschied;

  • d.

   de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

  • e.

   de gebruiker van een perceel dient zich tot Reinigingsdienst Maasland te wenden:

   • -

    indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen;

   • -

    bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

  • f.

   de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

  • g.

   de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

  • h.

   de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

  • i.

   de verstrekte inzamelmiddelen mogen alleen worden gereinigd met water;

  • j.

   ter voorkoming van maden kunnen in een warme periode vlees- en visresten worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 • 2.

  Op grond van artikel 10, vierde lid, van de verordening worden de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden gesteld:

  • a.

   het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container:

   • -

    op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg,

   • -

    bij het ontbreken van een voetpad aan de kant van de openbare weg,

   • -

    op een inzamel- of clusterplaats,

   zodanig dat voetgangers en overig verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen; aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd;

  • b.

   de achterzijde van de container moet naar de openbare weg gekeerd zijn; voor de percelen Hagelkruisweg 21 tot en met 57 zijn langs de Hagelkruisweg locaties ingericht waar de inzamelmiddelen geplaatst moeten worden;

  • c.

   inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

  • d.

   uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

  • e.

   afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

  • f.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden container mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 75 kilogram;

  • g.

   het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden emmer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 23,5 kg;

  • h.

   het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

  • i.

   klein chemisch afval mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de milieustraat of chemocar;

  • j.

   bij de afgifte van afvalstoffen op de milieustraat zijn de acceptatievoorwaarden van Attero Zuid b.v te Haelen,van toepassing;

  • k.

   de ontdoener van afvalstoffen moet zich op de milieustraat kunnen legitimeren;

  • l.

   de inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten aan huis vindt op afroep plaats; de aanbieder dient voor deze inzameling een afspraak te maken met de inzameldienst;

  • m.

   het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

  • n.

   het grof afval mag niet langer zijn dan 2 meter, geen grotere inhoud hebben dan 1 m³ en geen groter gewocht hebben dan 35 kilogram per stuk. Meubilair en ander huisraad is uitgezonderd van deze maximale afmetingen, volume en gewicht;

  • o.

   grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 4 m³ takken en 2 m³ stronken en wortels van bomen; de doorsnee van takken mag maximaal 12 cm. zijn;

 • 3.

  Op grond van artikel 10, vijfde lid, van de verordening kunnen oud papier en karton, grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden.

Artikel 8. Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Op grond van artikel 11, eerste lid, van de verordening worden de volgende regels omtrent de dagen en tijden waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden gesteld:

 • a.

  inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag voor 07.00 uur;

 • b.

  inzamelmiddelen anders dan zakken mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 op de juiste wijze worden aangeboden;

 • c.

  de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk voor 20.00 uur van de vastgestelde inzameldag uit de openbare ruimte zijn verwijderd;

 • d.

  grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparatuur dat aan huis wordt ingezameld mag slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken;

 • e.

  in verband met geluidhinder mogen glasbakken alleen tussen 07.00 en 20.00 worden gebruikt.

Artikel 9. Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

Als het voor de inzameldienst door werkzaamheden niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken, kunnen op grond van artikel 12 van de verordening door of namens de teamcoördinator Openbare Werken voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke inzamelplaatsen worden aangewezen.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 11. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Gewijzigd uitvoeringsbesluit 2015 behorende bij de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Roerdalen

Sint Odiliënberg, 22 december 2015

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris, De burgemeester,

J.J.W.M. L’Ortije mr. M.D. de Boer-Beerta