Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

[Wegsleepverordening gemeente Roerdalen]

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regeling[Wegsleepverordening gemeente Roerdalen]
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-01-2019

15-01-2019

gmb-2019-17988

Tekst van de regeling

Intitulé

[Wegsleepverordening gemeente Roerdalen]

Burgemeester en wethouders van de gemeente Roerdalen

Overwegende dat het om redenen van doelmatigheid wenselijk is ter uitvoering van de Wegsleepverordening gemeente Roerdalen een aantal bevoegdheden te mandateren,

Gelet op het bepaalde hieromtrent in de Gemeentewet, Algemene wet bestuursrecht,

de Wegenverkeerswet 1994, het Besluit wegslepen van voertuigen en de

Wegsleepverordening gemeente Roerdalen;

b e s l u i t e n:

Mandaat te verlenen aan de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder a, van de Politiewet 2012, de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder c en d, van die wet, voor zover zij zijn aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, aan de Toezichthouder integraal – BOA domein I alsmede aan Takel- en bergingsbedrijf Autohulpdienst Broekmans B.V. om:

Artikel 170 van de Wegenverkeerswet 1994 toe te passen, zijnde het uitoefenen van bestuursdwang met betrekking tot het doen overbrengen en in bewaring stellen van een op de weg staand voertuig in gevallen genoemd in dit artikel;

Op grond van artikel 5:29, lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 5 van het Besluit wegslepen van voertuigen proces-verbaal op te maken inzake het doen meevoeren en opslaan van het voertuig als mede van de aangetroffen toestand van het weg te slepen voertuig.

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

St. Odiliënberg, 15 januari 2019

Burgemeester en wethouders van Roerdalen,

De secretaris,

J.J.W.M. L’Ortije

De burgemeester,

mr. M.D. de Boer-Beerta