Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Roerdalen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent digitale kennisgeving (Verordening digitale kennisgeving gemeente Roerdalen 2019)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRoerdalen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent digitale kennisgeving (Verordening digitale kennisgeving gemeente Roerdalen 2019)
CiteertitelVerordening digitale kennisgeving gemeente Roerdalen 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 149 van de Gemeentewet
 2. artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

12-12-2019

gmb-2019-314513

Z19-012149

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Roerdalen houdende regels omtrent digitale kennisgeving (Verordening digitale kennisgeving gemeente Roerdalen 2019)

De raad van de gemeente Roerdalen heeft;

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2019,

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en artikel 2:14 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

het volgende besluit genomen:

 

Besluit:

 

vast te stellen de navolgende Verordening digitale kennisgeving gemeente Roerdalen 2019:

Artikel 1. Elektronische kennisgeving

 • 1.

  Het is mogelijk berichten van het gemeentebestuur die niet tot een of meer geadresseerden zijn gericht, uitsluitend elektronisch te verzenden, tenzij een wettelijk voorschrift zich daartegen verzet. De verzending geschiedt door plaatsing in het elektronisch gemeenteblad.

 • 2.

  Het elektronisch gemeenteblad is te vinden op www.overheid.nl.

 • 3.

  Onder berichten worden in elk geval verstaan kennisgevingen van ontwerpbesluiten, besluiten, aanvragen en meldingen.

Artikel 2. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: “Verordening digitale kennisgeving gemeente Roerdalen 2019”.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 12 december 2019.

De gemeenteraad van Roerdalen,

De griffier,

R.J.J. Notermans

De voorzitter,

mr. M.D. de Boer-Beerta