Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening regelende de organisatie van de in de Wet Geluidhinder omschreven geluidmeet- en rekentaken

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening regelende de organisatie van de in de Wet Geluidhinder omschreven geluidmeet- en rekentaken
CiteertitelVerordening regelende de organisatie van de in de Wet Geluidhinder omschreven geluidmeet- en rekentaken
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet Geluidhinder, art. 162, lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-06-198501-10-2018Nieuwe Regeling

29-04-1985

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening regelende de organisatie van de in de Wet Geluidhinder omschreven geluidmeet- en rekentaken

 

 

Rucphen – Schijf – Sprundel – St.Willebrord – Zegge

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Rucphen;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 april 1985;

gelet op artikel 162, lid 4 van de Wet Geluidhinder;

B E S L U I T :

vast te stellen de volgende:

“Verordening regelende de organisatie en de uitvoering van de in de Wet Geluidhinder omschreven geluidmeet- en rekentaken”.

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet Geluidhinder van 16 februari 1979, staatsblad 99;

 • b.

  de minister: de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

 • c.

  het streekgewest: het Streekgewest Westelijke Noord-Brabant.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders dragen zorg voor een goede uitvoering van de door de wet aan het gemeentebestuur opgelegde geluidmeettaken en rekentaken.

Artikel 3
 • 1.

  Vanwege burgemeester en wethouders zullen de in artikel 2 genoemde taken worden verricht door de afdeling Algemene Zaken;

 • 2.

  voorzover burgemeester en wethouders besluiten de in artikel 2 genoemde taken niet door de in het eerste lid genoemde dienst of afdeling te doen uitvoeren, zal het college in overleg met het streekgewest de taken door de geluidmeetdienst van de gemeente Bergen op Zoom en/of de gemeente Roosendaal en Nispen, danwel door derden doen uitvoeren;

 • 3.

  indien het college van burgemeester en wethouders besluit tot uitvoering van projecten, waarvoor de minister slechts dan subsidies beschikbaar stelt indien deze uitvoering in intergemeentelijke samenwerking geschiedt, zal het college de uitvoering aan het streekgewest opdragen. Het streekgewest dient in dat geval door burgemeester en wethouders aan te wijzen derden te betrekken bij de uitvoering.

Artikel 4

De coördinatie van de ingevolge artikel 3.2 en 3.3 uit te voeren taken zal vanwege burgemeester en wethouders plaatsvinden door het streekgewest.

Artikel 5

De metingen en berekeningen zullen worden uitgevoerd met inachtneming van de door de minister krachtens de artikelen 73, 102, 116 en 163 van de wet gestelde regels.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 29 april 1985.

 

 

 

 

 

de voorzitter,

de secretaris,