Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Destructieverordening 1995

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDestructieverordening 1995
CiteertitelDestructieverordening 1995
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Destructiewet, art. 17

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-199501-01-2008Nieuwe regling

28-03-1995

Onbekend

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

De Raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

gelet op artikel 17 van de Destructiewet;

besluit:

I.in te trekken de destructieverordening, vastgesteld 11 oktober

1989, en goedgekeurd door gedeputeerde staten d.d. 28 november 1989;

II. vast te stellen de navolgende destructieverordening 1995:

Artikel 1

Deze verordening verstaat onder:

  • a.

    wet: de destructiewet;

  • b.

    aangifteplichtige: degene die als houder of eigenaar van destructie-

materiaal ingevolge de wet verplicht is daarvan aangifte te doen;

c.destructiemateriaal: dode honden, dode katten en het krachtens

artikel 2, tweede lid, van de wet aangewezen dierlijke afval;

d.verwerkingsbedrijf: verwerkingsbedrijf voor hoog-risico-materiaal.

Artikel 2

Burgemeester en wethouders wijzen één of meer verzamelplaatsen aan, waar het destructiemateriaal in ontvangst wordt genomen.

Artikel 3

De aangifteplichtige is gehouden uiterlijk op de eerste werkdag, die volgt op de dag waarop het destructiemateriaal is ontstaan, het materiaal te vervoeren naar de naastbijgelegen verzamelplaats en het daar aan te geven en af te staan.

Artikel 4

Tot het tijdstip van afgifte is de aangifteplichtige gehouden het destructiemateriaal zodanig te bewaren dat vermenging met ander materiaal wordt voorkomen.

Artikel 5

Burgemeester en wethouders regelen de afgifte van het destructiemateriaal aan het verwerkingsbedrijf.

Artikel 6

De artikelen 3 en 4 vinden geen toepassing voor zover artikel 6 van het destructiebesluit van toepassing is.

Artikel 7

a.deze verordening kan worden aangehaald als: destructieverordening

1995;

b deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na

die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van

, voorzitter

, secretaris