Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGS-RECHTEN 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGS-RECHTEN 2010
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Rucphen2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201001-01-2011Nieuwe Regeling

22-12-2009

www.rucphen.nl

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN

De raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2009;

gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuurlijke zaken en Middelen (ABM) van

3 december 2009;

b e s l u i t vast te stellen de :

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGS-RECHTEN 2010.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkstraat in Rucphen en aan de Kaaistraat in St.Willebrord;

 • b.

  eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden;

 • c.

  urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • d.

  asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • e.

  urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Voor het gebruik van de begraafplaatsen en de in verband daarmede door de gemeente te verlenen diensten, worden rechten geheven overeenkomstig de bepalingen van deze verordening.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van het gebruik of de diensten, dan wel degene te wiens behoeve het gebruik of de diensten worden aangevraagd of verleend.

Artikel 4 Tarieven

 • 1.

  De eenmalige kosten bedragen voor een:

 • 1.

  1 eigen graf: € 494,00

 • 1.

  2 eigen graf voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar: € 197,00

 • 1.

  3 urnennis of urnenkelder: € 532,00

 • 1.

  4 bijbegraving: € 394,00

 • 1.

  5 urnbijzetting in urnennis, of urnenkelder: € 121,00

 • 1.

  6 urnbijzetting in of op een bestaand graf: € 60,00

2. De kosten genoemd onder 1.1, 1.2 en 1.3 worden voor een periode van 20 jaar

verhoogd met:

 • 2.

  1 graf- of urnrechten: € 425,00

 • 2.

  2 onderhoudsbijdrage begraafplaatsen: € 400,00

3. De kosten van verlenging met een periode van 10 jaar bedragen:

 • 3.

  1 graf- of urnrechten: € 212,50

 • 3.

  2 onderhoudsbijdrage begraafplaatsen: € 200,00

Artikel 5 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Inwerkingtreding

 • 1.

  De "Verordening lijkbezorgingsrechten Rucphen 2009" van 11 december 2008 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Rucphen2010’.

 

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering

van 17 december 2009

 

 

 

 

de voorzitter,

de griffier,

 

 

 

 

 

 

 

M.L. Everaers.

drs. R.A.F. van Pareren.

Tabel : Overzicht tarieven 2010

 

Eenmalige kosten (1.)

Graf-of urnrechten (2.1)

Onderhouds-bijdrage (2.2)

 

Totale kosten

Graf

494,00

425,00

400,00

1.319,00

Kindgraf

197,00

425,00

400,00

1.022,00

Urnennis/Urnenkelder

532,00

425,00

400,00

1.357,00

Bijbegraving

394,00

--

--

394,00

Urnbijzetting in nis/kelder

121,00

--

--

121,00

Urnbijzetting in/op graf

60,00

--

--

60,00

Verlenging

 

212,50

200,00

412,50