Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2013
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten Rucphen 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-2014Onbekend

13-12-2012

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2013

 

 

 

 

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN

 

 

De raad van de gemeente Rucphen;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 november 2012;

 

gelet op de artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet;

 

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 28 november 2012;

 

b e s l u i t  vast te stellen de :

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2013.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a.    begraafplaats(en): de begraafplaats(en) aan de Kerkstraat te Rucphen en aan de Kaaistraat te St. Willebrord;

b.    graf: een zandgraf;

c.    asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

d.    urn: een voorwerp ter berging van een of meer asbussen;

e.    particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het     uitsluitend recht is verleend tot:

1. het doen begraven en begraven houden van lijken;

2. het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

f.     algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

g.    particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het  uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

h.    algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt            geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

i.     particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het              uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

j.     grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

 

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

  • 1.

    De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

  • 2.

    Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

 Artikel 5 Belastingjaar

  • 1.

    Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

 

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur.

 Artikel 7 Heffing naar tijdsgelang

Indien het gebruik van de begraafplaats, vóór het einde van de periode waarvoor het uitsluitend recht is verleend, eindigt, wordt voor de rechten opgenomen in de hoofdstukken 1 en 2 ontheffing verleend. Het bedrag van de ontheffing wordt over de hiervoor bedoelde periode naar rato berekend over het aantal kalendermaanden als na het einde van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven.

 

Artikel 6 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

 

Artikel 7  Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8  Inwerkingtreding

1. De "Verordening lijkbezorgingsrechten Rucphen 2012" van 15 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening lijkbezorgingsrechten Rucphen2013’.

 

 

Aldus vastgesteld door

de raad van de gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 13 december 2012

 

 

 

de voorzitter,

de griffier,

 

 

 

 

 

 

 

mr. M. van der Meer Mohr

drs. R.A.F. van Pareren

 

 

Tarieventabel behorende bij de Verordening lijkbezorgingsrechten Rucphen 2013

 

Hoofdstuk 1

Verlenen van rechten

 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) wordt geheven voor een periode van 20 jaar:

€ 448,00

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier urnengraf) wordt geheven voor een periode van 20 jaar:

€ 448,00

1.3

Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere urnennis) wordt geheven voor een periode van 20 jaar:

€ 448,00

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven voor een periode van 5 jaar:

€ 112,00

1.5

Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande onderdelen wordt geheven voor een periode van 10 jaar:

€ 224,00

 

 

 

Hoofdstuk 2

Onderhoud begraafplaats

 

2.1

Voor het onderhouden van de begraafplaats wordt voor de periode genoemd in de onderdelen 1.1 tot en met 1.3 geheven:

€ 425,00

2.2

Voor het onderhouden van de begraafplaats wordt voor de periode genoemd in de onderdeel 1.4 geheven:

€ 105,00

2.3

Voor het onderhouden van de begraafplaats wordt voor de periode genoemd in de onderdeel 1.5 geheven:

€ 210,00

 

 

 

Hoofdstuk 3

Begraven

 

3.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder in een particulier of algemeen graf wordt geheven:

€ 520,00

3.2

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar in een particulier of algemeen graf wordt geheven:

€ 208,00

3.3

Voor een bijbegraving van een lijk van een persoon in een bestaand graf (particulier/algemeen) wordt geheven:

€ 416,00

 

 

 

Hoofdstuk 4

Bijzetten van asbussen en urnen

 

4.1

Voor het plaatsen van een asbus of urn wordt geheven:

 

4.1.1

in een urnennis

€ 560,00

4.1.2

in een urnengraf

€ 560,00

 

 

 

4.2

Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:

 

4.2.1

in een urnennis

€ 128,00

4.2.2

in een urnengraf

€ 128,00

4.2.3

in een particulier of algemeen graf

€   64,00

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5

Opgraven of ruimen

 

5.1

Voor het opgraven van een lijk voor crematie of herbegraven wordt geheven:

€ 102,00

5.2

Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven:

€   51,00

 

 

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 13 december 2012.

De griffier van Rucphen,