Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke basisregistratie personen
CiteertitelVerordening Gemeentelijke basisregistratie personen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-201206-01-2014Onbekend

09-02-2012

Onbekend

Geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

 

 

 

Verordening Gemeentelijke basisregistratie personen

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

de Wet:

de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494);

 

Besluit:

het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

basisadministratie:

de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over de bevolking van de gemeente Rucphen als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 

basisregistratie personen:

de basisadministratie aangevuld met de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens over personen die niet behoren tot de bevolking van de gemeente Rucphen;

 

GBA-V:

de verstrekkingsvoorziening als bedoeld in artikel 66a van het Besluit;

 

verantwoordelijke:

het orgaan dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen en de uitvoering van het autorisatiebesluit;

 

beheerder:

de functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisregistratie personen en het beheer van het autorisatiebesluit;

 

autorisatiebesluit:

een besluit als bedoeld in artikel 91, eerste lid, van de wet betreffende de systematische verstrekking van persoonsgegevens uit de GBA-V of uit de basisadministraties van andere gemeenten;

 

ingeschrevene:

degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de basisadministratie is opgenomen;

 

geregistreerde:

degene die niet behoort tot de bevolking van de gemeente Rucphen en over wie de verantwoordelijke persoonsgegevens heeft opgenomen in de basisregistratie personen;

 

afnemer:

bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1:1, 1e lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 

binnengemeentelijk afnemer:

elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 

derde:

elke andere persoon of instelling dan een afnemer, een ingeschrevene of een geregistreerde;

 

vrije derde:

een derde als bedoeld in artikel 100 van de wet;

 

authentiek gegeven:

een in de basisregistratie personen opgenomen gegeven dat op grond van artikel 3a van de wet als authentiek wordt aangemerkt.

 

Artikel 2 Verantwoordelijkheid en beheer

 • 1.

  De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de basisregistratie personen is het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  Beheerder van de basisregistratie personen en het autorisatiebesluit is de functionaris die daarvoor krachtens besluit van de verantwoordelijke wordt aangewezen.

 

Artikel 3 Doel van de basisregistratie personen

De basisregistratie personen heeft tot doel:

 • 1.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen binnengemeentelijke afnemers te voorzien van gegevens ter vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers kunnen voldoen aan de verplichtingen als bedoeld in artikel 3b en 62 van de wet;

 • 2.

  de krachtens een besluit van de verantwoordelijke aangewezen derden te voorzien van gegevens;

 • 3.

  een ingeschrevene en een geregistreerde van hem betreffende gegevens te voorzien;

 • 4.

  gegevens te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek.

 

 

Artikel 4 Categorieën van personen over wie gegevens worden verwerkt

In de basisregistratie personen worden gegevens verwerkt over ingeschrevenen en geregistreerden.

 

Artikel 5 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen en toegang tot de GBA-V

 • 1.

  De verantwoordelijke regelt de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisregistratie alsmede de verbanden tussen de basisregistratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente;

 • 2.

  De verantwoordelijke regelt de verstrekking van de authentieke gegevens uit de basisadministratie aan binnengemeentelijke afnemers ingevolge het verplichte gebruik op grond van artikel 3b van de wet;

 • 3.

  De verantwoordelijke regelt de toegang tot de GBA-V van de binnengemeentelijke afnemers die daartoe op grond van het autorisatiebesluit zijn geautoriseerd voor de in het autorisatiebesluit genoemde publiekrechtelijke taken.

 

Artikel 6 Verstrekkingen aan vrije derden

 • 1.

  Burgemeester en wethouders kunnen gegevens uit de basisadministratie verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de wet;

 • 2.

  Zij stellen hiervoor nadere regels.

 

Overige bepalingen

 

Artikel 7

De verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van 12-02-2009 wordt ingetrokken per datum van inwerkingtreding van de nieuwe verordening.

 

Artikel 8

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie.

 

Artikel 9

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisregistratie personen Rucphen (Verordening BRP).

 

 

Aldus vastgesteld door

de raad van de Gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 9 februari 2012.

 

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

drs. R.A.F. van Pareren.

mr. M. van der Meer Mohr.

 

 

Artikelsgewijze toelichting

 

Artikel 2. Verantwoordelijkheid en beheer

De Wet GBA wijst in artikel 2 het college van burgemeester en wethouders aan als verantwoordelijke van de basisadministratie. Opneming van die verantwoordelijkheid in de verordening is daarom op zichzelf niet nodig. Wel is het noodzakelijk de verantwoordelijkheid en het beheer van basisregistratie personen, als overkoepelende voorziening waarvan de basisadministratie deel uitmaakt, te beleggen.

 

Burgemeester en wethouders wijzen de beheerder van de basisregistratie personen aan.

 

Artikel 3. Doel van de basisregistratie personen

In het doel van de basisregistratie personen komt tot uitdrukking ten behoeve van welke organen en instellingen de gegevens worden geadministreerd. Bovendien geeft dit artikel aan ten behoeve waarvan deze organen en instellingen gegevens verstrekt kunnen krijgen.

 

Artikel 4: Categorieën van personen in de basisregistratie personen

Het verplicht gebruik van de gegevens van personen betreft zowel personen die in de basisadministratie van gemeente Rucphen zijn opgenomen c.q. in gemeente Rucphen woonachtig zijn, als in de basisadministratie van andere gemeenten. Zo dienen de gegevens van woningeigenaren die niet in gemeente Rucphen woonachtig zijn, in verband met de belastingheffing te worden betrokken uit de basisadministratie van de andere gemeente. De begrippen ingeschrevene en geregistreerde zijn bepalend voor het onderscheid tussen inwoners en niet inwoners.

 

Artikelen 5 en 6 verstrekkingen

Deze artikelen betreffen de informatievoorziening binnen de organisatie en aan vrije derden, zoals omschreven in het algemeen deel van de toelichting. Het is om redenen van efficiency aan te bevelen om de verstrekkingen uit de basisregistratie binnen de eigen organisatie alsmede de verdere uitwerking van de verstrekking aan vrije derden over te laten aan het college, binnen de door de wet en door de raad in de verordening gestelde kaders.