Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

Klachtenverordening Rucphen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKlachtenverordening Rucphen 2014
CiteertitelKlachtenverordening Rucphen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpGeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014Onbekend

12-02-2014

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Klachtenverordening Rucphen 2014

De raad van de gemeente Rucphen;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 17 december 2013, inzake het afhandelen van (bejegenings-)klachten binnen de gemeente Rucphen en het benoemen van de leden van de Commissie Ombudsman;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

gehoord de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen d.d. 30 januari 2014

Overwegende,

 • ·

  dat het van wezenlijk belang wordt geacht dat (bejegenings-)klachten binnen de gemeente Rucphen op een zorgvuldige wijze worden behandeld omdat klachten signalen zijn die meehelpen aan de verbetering van de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening;

 • ·

  dat er ten behoeve van een zorgvuldige afhandeling van klachten een ombudscommissie wordt ingesteld, die onder meer door de inzet van mediationvaardigheden sneller en meer laagdrempelig dan de Nationale ombudsman klachten kan behandelen;

 • ·

  dat de Raad op 25 juni 2013 heeft besloten met ingang van 1 januari 2014 daartoe een gemeentelijke ombudscommissie in te stellen;

 • ·

  dat door deze aanpak meer oplossingsgericht wordt gewerkt en naar verwachting bij de afhandeling van klachten eerder het vertrouwen van de Rucphense burger hersteld zal zijn;

besluit vast te stellen:

Klachtenverordening Rucphen 2014

 

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

1.In deze verordening wordt verstaan onder:

a) Ambtenaar: een persoon werkzaam onder de verantwoordelijkheid van bestuursorganen, zoals bedoeld onder b;

b) Bestuursorgaan: De gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders, de burgemeester; de Commissie bezwaarschriften gemeente Rucphen,

c) Gedraging: Het in een bepaalde aangelegenheid jegens een natuurlijk persoon of rechtspersoon handelen of nalaten te handelen door: 1. een bestuursorgaan; 2. de voorzitter of een lid van een bestuursorgaan;

d) Klager: De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een klacht heeft ingediend;

e) Commissie Ombudsman: Het onafhankelijke orgaan, als bedoeld in artikel 9:17

aanhef en onder b van de wet, waarbij een klacht kan worden ingediend indien men niet tevreden is over de klachtafhandeling door de gemeente;

f) Wet: De Algemene wet bestuursrecht (Awb);

 • 2.

  Een gedraging van een ambtenaar, verricht in de uitoefening van zijn functie, wordt aan-gemerkt als een gedraging van het orgaan onder wiens verantwoordelijkheid hij werkzaam is.

 • 3.

  Deze verordening heeft geen toepassing voor beleidsterreinen, waarvoor krachtens wettelijke regeling een specifieke klachtenregeling is vastgesteld.

Hoofdstuk 2 Interne klachtbehandeling

Artikel 2 De behandeling van klaagschriften

Een schriftelijk ingediende klacht wordt behandeld overeenkomstig de bepalingen van afdeling 9.1.2. van de wet en met inachtneming van de bepalingen van deze verordening.

Artikel 3 Voldoen aan indieningsvereisten

Indien een schriftelijke klacht niet voldoet aan het gestelde in artikel 9:4 van de wet, is de wet overeenkomstig van toepassing en wordt de klager alsnog in de gelegenheid gesteld om dit verzuim te herstellen binnen een daartoe gestelde termijn.

Artikel 4 Informele behandeling

Uitgangspunt bij de behandeling van klachten is om de klacht op informele wijze naar tevredenheid van de burger af te handelen.

Hoofdstuk 3 Behandeling door de Commissie Ombudsman

Artikel 5 Instelling Commissie Ombudsman

 • 1.

  Er is een Commissie Ombudsman (hierna: de commissie).

 • 2.

  De commissie is niet ondergeschikt aan enig bestuursorgaan en vervult haar taak zonder vooringenomenheid.

 • 3.

  De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan het onderzoek indien de klacht betrekking heeft op een gedraging waarbij zij op enigerlei wijze direct of indirect zijn betrokken of betrokken zijn geweest.

Artikel 6 Samenstelling commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit drie leden

 • 2.

  Tot voorzitter of lid van de commissie zijn niet benoembaar:

  • a.

   de burgemeester en leden van een orgaan, bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub b;

  • b.

   ambtenaren en andere personen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a;

  • c.

   bestuurders en personeelsleden van een publiekrechtelijk samenwerkingsverband, waarin de gemeente deelneemt.

Artikel 7 Financiële middelen

 • 1.

  De leden van de commissie ontvangen een vergoeding van € 75,00 per uur voor de uitvoering van hun werkzaamheden en een tegemoetkoming in de kosten. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen conform de Reisregeling Binnenland de vergoeding voor de reiskosten van de leden van de commissie vast.

 • 3.

  De raad verschaft de commissie voldoende financiële middelen voor een goede uitoefening van haar werkzaamheden.

Artikel 8 Bemiddeling

 • 1.

  De commissie kan gedurende een onderzoek, de verzoeker en het bestuursorgaan voorstellen doen teneinde onderling tot een oplossing van de klacht te komen.

 • 2.

  De commissie brengt ook na een geslaagde bemiddeling een verslag uit.

Artikel 9 Ontvangstbevestiging en toezending verzoekschrift

 • 1.

  De commissie bevestigt de ontvangst van het verzoekschrift schriftelijk aan de verzoeker.

 • 2.

  Indien de commissie een onderzoek als bedoeld in artikel 9:18 van de wet instelt, zendt zij tevens een afschrift van het verzoekschrift aan het bestuursorgaan en aan degene over wiens gedragingen wordt geklaagd.

Artikel 10 Deskundigenonderzoek

 • 1.

  Indien de commissie op grond van artikel 9:32 van de wet voornemens is om in het belang van het onderzoek deskundigen werkzaamheden te laten verrichten of tolken op te roepen, dient door de commissie vooraf offerte opgevraagd te worden.

 • 2.

  De betrokken partijen dienen allen akkoord te gaan met de offerte.

 • 3.

  De opgevraagde offerte wordt na goedkeuring van alle betreffende betrokken partijen, door hen ondertekend.

 • 4.

  De kosten voor het opleggen van werkzaamheden aan deskundigen komen ten laste van de rechtspersoon waartoe het bestuursorgaan behoort op wiens gedraging het verzoek betrekking heeft.

Artikel 11 Werkinstructie

Voor zover de commissie dit nodig acht, maakt zij een werkinstructie voor haar werkzaamheden.

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2014.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “ Klachtenverordening Rucphen 2014”.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 februari 2014,

de gemeenteraad van Rucphen,

de griffier,

J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc.

de voorzitter,

mr. M. van der Meer Mohr