Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Rucphen

BESLUIT GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieRucphen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBESLUIT GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID 2016
CiteertitelKwijtscheldingsbesluit 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2018Onbekend

16-12-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

BESLUIT GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID 2016

 

 

Besluit gemeentelijk kwijtscheldingsbeleid 2016

De raad van de gemeente Rucphen;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015;

gelet op de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

gezien het advies van de commissie Algemeen Bestuur en Middelen (ABM) van 3 december 2015;

b e s l u i t vast te stellen het:

BESLUIT GEMEENTELIJK KWIJTSCHELDINGSBELEID 2016.

Artikel 1 Uitgesloten van kwijtschelding

Bij de invordering van de volgende belastingen wordt géén kwijtschelding verleend voor:

 • a.

  de belasting (afvalstoffenheffing) als bedoeld in hoofdstuk II, III of IV van de Tarieventabel behorende bij de geldende verordening afvalstoffenheffing;

 • b.

  de forensenbelasting;

 • c.

  de toeristenbelasting;

 • d.

  de leges;

 • e.

  het marktgeld;

 • f.

  de lijkbezorgingsrechten;

 • g.

  het rioolaansluitrecht.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing als bedoeld in hoofdstuk I, onderdelen 1.2.1, 1.2.2 en 1.3 van de Tarieventabel behorende bij de geldende verordening afvalstoffenheffing wordt kwijtschelding verleend voor respectievelijk het volgend maximum aantal aanbiedingen/inworpen:

 • ·

  GFT-container: 7

 • ·

  Restafval-container: 13

 • ·

  Ondergrondse verzamelcontainer: 35

Artikel 3 Verruimde kwijtschelding

 • 1.

  Bij de berekening van kwijtschelding wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent;

 • 2.

  Met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen verschuldigd door een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, zijn de afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing indien de belastingen geen verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep;

 • 3.

  Bij het bepalen van het netto-besteedbare inkomen wordt in afwijking van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 rekening gehouden met de netto-kosten van kinderopvang;

 • 4.

  Voor personen van 65 jaar of ouder worden de huidige kwijtscheldingsnormen verhoogd tot 100% van de toepasselijke netto AOW-bedragen.

Artikel 4 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, met dien verstande dat artikel 3, tweede lid terugwerkt tot en met 1 april 2011;

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als ‘Kwijtscheldingsbesluit 2016.

Aldus vastgesteld door

de raad van de gemeente Rucphen

in zijn openbare vergadering van 16 december 2015

 

de griffier,

de voorzitter,

 

 

 

J.C.W.M. Rosiers-Goorden MSc.

mr. M. van der Meer Mohr.