Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Besluit van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland van 17-7-2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSamenwerkingsverband Noord-Nederland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland van 17-7-2018
Citeertitel
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageMandaat versterking

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-07-201828-05-2018Ondermandaat van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld

07-01-2019

bgr-2019-81

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland van 17-7-2018

 

Het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gelet op artikel 4 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging SNN inzake subsidieverstrekking

Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld;

 

Besluit:

 

Artikel 1

Aan de manager subsidies van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van feitelijke handelingen die verband houden met de subsidieverstrekking op grond van de Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld.

Artikel 2

Aan de projectmedewerker, de juridisch medewerker en de seniorjuridisch adviseur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland wordt, ieder voor zich, ondermandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1 van dit besluit.

Artikel 3

Aan de voorzitter en de secretaris van het Dagelijks Bestuur wordt, ieder voor zich, ondermandaat en machtiging verleend voor het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 4

De uit dit besluit voor de manager subsidies van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op zijn plaatsvervanger.

Artikel 5

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de secretaris-generaal en de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 28 mei 2018.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur SNN inzake subsidieverstrekking Regeling energiebesparing woningen bouwkundig versterkingsprogramma Groningenveld.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Groningen, 17-07-2018