Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schagen houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen Wegsleepverordening gemeente Schagen 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de gemeenteraad van de gemeente Schagen houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen Wegsleepverordening gemeente Schagen 2015
CiteertitelWegsleepverordening gemeente Schagen 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenToelichting Bijlage 2 Werkinstructie gemeente Schagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. art. 149 Gemeentewet
 2. art. 173 lid 2 Wegenverkeerswet 1994
 3. Besluit wegslepen van voertuigen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2019bijlage 2

17-01-2019

gmb-2019-78958

19.004157
31-12-201504-04-2019nieuwe regeling

15-12-2015

Gemeenteblad 2015, 130340

15.026.670

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de gemeenteraad van de gemeente Schagen houdende regels omtrent het wegslepen van voertuigen Wegsleepverordening gemeente Schagen 2015

De raad van de gemeente Schagen,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethoudersd.d.  8 september 2015;  

 

gezien het advies van de commissie d.d. 23 november 2015;

 

gelet op het bepaalde in artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 173, tweede lid van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit wegslepen van voertuigen;

 

overwegende dat het wenselijk is om in voorkomende gevallen op de weg staande voertuigen te kunnen verwijderen, over te brengen en in bewaring te stellen;

 

besluit:

 

vast te stellen het navolgende: Wegsleepverordening gemeente Schagen 2015, met bijbehorende bijlagen.

 

 • I

  Toelichting verordening

 • II

  Werkinstructie Wegslepen van Voertuigen

 • III

  Concept Dienstenovereenkomst

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 • b.

  Wet: de Wegenverkeerswet 1994;

 • c.

  Besluit: het Besluit wegslepen van voertuigen op grond van artikel 173 van de Wet;

 • d.

  Voertuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, van het RVV 1990;

 • e.

  Motorrijtuig: hetgeen hieronder wordt verstaan in artikel 1, eerste lid onder c van de Wet;

 • f.

  Het college: het college van burgemeester en wethouders van gemeente Schagen.

Artikel 2 Aanwijzing van wegen en weggedeelten waar voertuigen kunnen worden verwijderd,overgebracht en in bewaring gesteld.

 

Als wegen en weggedeelten, bedoeld in artikel 170, eerste lid, onder c, van de Wet worden aangewezen alle wegen en weggedeelten binnen de gemeente Schagen voor zover die behoren tot een van de in artikel 2 van het Besluit bedoelde soorten van wegen en weggedeelten.

Artikel 3 Plaats bewaring voertuigen en openingstijden.

Als plaats van bewaring van voertuigen wordt aangewezen:

 • 1.

  De bedrijfslocatie van de berger, Haulo Berging, de Fok 10, 1741 PD Schagen.

 • 2.

  De openingstijden van het in het eerste lid bedoelde bewaarplaatsen zijn in overleg met de berger vastgesteld.

Artikel 4 Kosten overbrengen en bewaren voertuigen.

 • 1.

  De kosten voor het overbrengen van een voertuig (uitgezonderd voertuigen waarvan de totaalmassa hoger is dan 3,5 ton) naar de bewaarplaats en de uitgifte bedragen:

  • a.

   Basistarief/voorrijkosten en loze rit € 99,17

  • b.

   voorrijkosten en slepen/ verplaatsen € 185,95

  • c.

   Bewaarkosten per dag € 8,26

 • 2.

  De kosten voor het overbrengen van een voertuig waarvan de totaalmassa hoger is dan 3,5 ton naar de bewaarplaats en de uitgifte bedragen:

  • a.

   Basistarief/voorrijkosten en loze rit € 123,97

  • b.

   voorrijkosten en slepen/ verplaatsen (per uur) € 161,16

  • c.

   Bewaarkosten per dag € 24,79

 • 3.

  De kosten voor het overbrengen van snorscooter, bromscooter en 45 km voertuigen naar de bewaarplaats en de uitgifte bedragen:

  • a.

   Basistarief/voorrijkosten en loze rit € 99,17

  • b.

   voorrijkosten en slepen/ verplaatsen € 185,95

  • c.

   Bewaarkosten per dag € 4,96

 • Alle in de vorige leden van dit artikel genoemde bedragen zijn exclusief BTW. De bedragen zijn

  gebaseerd op prijspeil 2015 en wordt de eerste twee jaar niet geïndexeerd. Hierna kan jaarlijks per 1 januari aan de hand van de consumentenprijs indexcijfer de bedragen verhoogd worden.

Artikel 5 Overbrengen en in bewaring stellen van motor rijtuigen in het geval van onvoldoende rijgeschiktheid of rijvaardigheid dan wel het ontbreken van een behoorlijk zichtbare kentekenplaat

Wanneer gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid, zoals bedoeld in artikel 130, vierde lid, 164, zevende lid, en 174, eerste lid van de wet, zijn artikel 1,3 en 4 van deze verordening overeenkomstig van toepassing.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag, na de dag waarop zij openbaar bekend is gemaakt.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: “Wegsleepverordening gemeente Schagen 2015”.

Aldus besloten in de vergadering van: 15 december 2015.

De raad van de gemeente Schagen,

griffier voorzitter

     

Mevrouw E. Zwagerman     Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen

Bijlage 1: Toelichting

Toelichting

Bijlage 2: Werkinstructie Wegslepen van Voertuigen

Werkinstructie Wegslepen van Voertuigen