Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen houdende regels omtrent asbest eraf, zon en/of groen erop Uitvoeringsregeling Subsidie asbest eraf, zon en/of groen erop! 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen houdende regels omtrent asbest eraf, zon en/of groen erop Uitvoeringsregeling Subsidie asbest eraf, zon en/of groen erop! 2017
CiteertitelUitvoeringsregeling Subsidie asbest eraf, zon en/of groen erop! 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlagenAanvraagformulier gemeente Schagen Vaststellingsformulier gemeente Schagen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 3 Algemene subsidieverordening Schagen 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-2017nieuwe regeling

03-05-2017

Gemeenteblad 2017, 107448

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsregeling Subsidie asbest eraf, zon en/of groen erop! 2017

Het college van burgemeester en wethouders,

 

gelezen het besluit van burgemeester en wethouders d.d. aangaande de besteding van het in de begroting 2017 beschikbare budget klimaattaken, waarbij € 30.000,- is bestemd voor subsidie voor het verwijderen van asbest van daken tot 55 m2 in combinatie met het plaatsen van zonnepanelen of -collectoren en/of een groendak door particuliere woningeigenaren.

 

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Schagen 2015

 

Besluit, vast te stellen de

 

Uitvoeringsregeling Subsidie asbest eraf, zon en/of groen erop! 2017

1. Algemene bepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de regeling: de uitvoeringsregeling Subsidie asbest eraf, zon en/of groen erop! 2017;

 • b.

  aanschaf: eigendomsverkrijging krachtens een met een leverancier gesloten koopovereenkomst;

 • c.

  aanvraag: schriftelijk verzoek, middels het aanvraagformulier in bijlage 1, aan burgemeester en wethouders om verlening van subsidie ingevolge de “uitvoeringsregeling Subsidie asbest eraf, zon en/of groen erop! 2017”;

 • d.

  aanvrager: natuurlijk persoon die als eigenaar en bewoner van een als gebruikte onroerende zaak in de gemeente Schagen, een aanvraag heeft ingediend;

 • e.

  asbestinventarisatierapport: rapport als bedoeld in artikel 1, eerste lid onder b van het Asbestverwijderingsbesluit 2005;

 • f.

  bestaande koopwoning: een woning die op het moment van de indiening van een aanvraag in het kader van deze regeling is opgeleverd aan de eigenaar-bewoner;

 • g.

  groendak: een dak van een bestaande koopwoning en/of bijbehorende schuurdak welke is bedekt met aarde en planten en met een waterbergend vermogen van minimaal 25 liter per vierkante meter;

 • h.

  sloopmelding: melding als bedoeld in paragraaf 1.7 van het Bouwbesluit;

 • i.

  voorzieningen: groendaken en installaties die energie (elektriciteit of warmte) opwekken uit zonlicht.

2. Doelstelling

De gemeente wil meer klimaatneutraal worden, in 2013 is daarvoor een uitvoeringsprogramma vastgesteld. Binnen dit programma zet de gemeente zich actief in om bewustwording en energiebesparing en -opwekking bij bewoners te stimuleren. Daarnaast wil de gemeente meewerken aan de landelijke uitfasering van asbest. De doelstelling van deze regeling is het stimuleren van het verwijderen van asbest en asbesthoudende materialen in daken van woningen en schuren met een maximum van 55 m2 asbest en dit te combineren met duurzame energieopwekking (zonnepanelen, zonnecollectoren) en regenwateropvang (groendaken). Deze regeling is aanvullend op de landelijke subsidieregeling voor het verwijderen van asbest van daken groter dan 35 m2 waar juist bedrijven gebruik van kunnen maken.

3. Subsidieplafond en subsidiabele kosten

 • a.

  Het subsidieplafond voor 2017 is vastgesteld op € 30.000,-.

 • b.

  Voor elk adres waarvoor een aanvraag wordt ingediend, wordt maximaal:

  • € 250,- voor het laten opstellen van een asbestinventarisatierapport;

  • € 247,50 voor het laten verwijderen van het asbest en asbesthoudende materialen op het dak, inclusief eindbeoordeling van de sanering;

  • € 1.000,- voor de aanschaf en installatie van zonnepanelen en/of zonnecollector;

  • € 1.000,- voor het laten aanbrengen van een groendak.

   toegekend.

 • c.

  Het subsidiebedrag bestaat uit:

  • 50% van de kosten voor het laten uitvoeren van een asbestinventarisatierapport;

  • € 4,50 per m2 verwijderd asbest;

  • 20% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen, installeren en in bedrijf stellen van een zonnepanelen- of zonnecollectorsysteem;

  • 20% van de daadwerkelijk gemaakte kosten inclusief BTW voor het aanschaffen en laten aanbrengen van een groendak.

 • d.

  Voor zover aan de eigenaar-bewoner subsidie is toegekend op grond van een andere regeling voor het verwijderen van asbest, wordt dit bedrag niet in mindering gebracht op het bedrag waarop de eigenaar-bewoner recht heeft op grond van deze regeling. De subsidiebedragen voor het verwijderen van asbest zijn stapelbaar.

4. Subsidiecriteria

 • a.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan particuliere woningeigenaren die een aanvraag hebben ingediend voor de asbestverwijdering bij een door henzelf bewoonde woning (inclusief schuur) in de gemeente Schagen.

 • b.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien het plaatsen c.q. treffen van voorzieningen heeft plaatsgevonden na het in werking treden van de regeling.

 • c.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien de voorzieningen zijn toegepast bij bestaande woningen of schuren op het grondgebied van de gemeente Schagen.

 • d.

  Subsidie wordt alleen verstrekt wanneer een asbestinventarisatierapport is opgesteld. Dit rapport mag niet eerder zijn opgesteld dan 1 mei 2017.

 • e.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor een asbestinventarisatierapport met eindbeoordeling van de asbestverwijdering in combinatie met de aanschaf en installatie van voorzieningen. Wanneer uit het asbestinventarisatierapport blijkt dat er geen asbest aanwezig is, wordt alleen subsidie verstrekt voor het laten opstellen van het asbestinventarisatierapport.

 • f.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien en voor zover met facturen en betaalbewijzen is aangetoond dat de voorzieningen daadwerkelijk zijn toegepast en betaald binnen de criteria van de regeling.

 • g.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien wordt aangetoond dat de voorzieningen zijn geïnstalleerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf.

 • h.

  Subsidie wordt uitsluitend verstrekt indien met een factuur wordt aangetoond dat asbest is verwijderd door een asbestverwijderingsbedrijf in het bezit van een procescertificaat asbestverwijdering zoals genoemd in bijlage XIIIA van de Arbeidsomstandighedenregeling.

 • i.

  De factuur, bedoeld in lid i van dit artikel, bevat tenminste de volgende gegevens:

  • het aantal verwijderde m² asbestdak;

  • de datum waarop de verwijdering van het asbestdak is voltooid;

  • het nummer dat is toegewezen aan het object in het landelijk asbestvolgsysteem, waar het asbestdak onderdeel van uitmaakt;

  • de adresgegevens van het object waarvan het asbestdak is verwijderd, en

  • de Ascert/SCA-code van het gecertificeerde bedrijf dat de asbestsanering uitvoert.

  • de stortbewijzen van het verwijderde asbest.

 • j.

  Binnen twee maanden na afronding van de werkzaamheden en uiterlijk 1 maart van het daaropvolgende kalenderjaar dient de aanvraag tot vaststelling van de subsidie te zijn ingediend.

 • k.

  De aanvrager dient, voordat subsidie in het kader van de onderhavige regeling wordt vastgesteld, in het bezit te zijn van alle eventueel noodzakelijke vergunningen met betrekking tot het verwijderen van het asbest en de plaatsing van voorzieningen.

5. Aanvraagprocedure

 • a.

  Subsidieaanvragen kunnen pas worden ingediend wanneer de regeling in werking is getreden.

 • b.

  Alleen volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraagformulieren uit bijlage 2 worden in behandeling genomen.

 • c.

  De regeling is geldig tot 1 januari 2018. Met ingang van deze datum vervalt zij van rechtswege, met dien verstande dat zij blijft gelden voor het afhandelen van aanvragen die voor 1 januari 2018 zijn ingediend. Aanvragen ingediend op of na 1 januari 2018 worden niet in behandeling genomen.

6. Subsidieverlening

 • a.

  Het college beslist op een aanvraag om subsidie binnen acht weken na datum van binnenkomst. Deze termijn kan éénmaal onder opgaaf van redenen, voordat de termijn als bedoeld in voorgaande zin is verstreken, met tien weken worden verlengd.

 • b.

  Het nemen van besluiten tot verlening van subsidie vindt plaats in volgorde van ontvangst van de aanvragen. Met dien verstande dat wanneer de aanvrager in de gelegenheid is gesteld de aanvraag om subsidie aan te vullen, de dag waarop die aanvraag is aangevuld, zodat sprake is van een volledig ingevulde, gedagtekende en ondertekende aanvraag met vereiste bijlagen, als datum van ontvangst van die aanvraag geldt.

 • c.

  Indien honorering van alle aanvragen die op één dag zijn ontvangen ertoe zou leiden dat het beschikbare subsidieplafond voor het betreffende kalenderjaar zou worden overschreden, wordt de volgorde van ontvangst van deze aanvragen vastgesteld door middel van loting. Loting vindt plaats conform het in bijlage I opgenomen reglement van loting.

 • d.

  Aanvragen die worden ontvangen op werkdagen na 17:00 uur of andere dagen, worden aangemerkt als ontvangen op de eerstvolgende werkdag.

7. Weigeringsgronden

 • a.

  De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd wanneer het subsidieplafond is overschreden.

 • b.

  De aangevraagde subsidie wordt in ieder geval geweigerd voor zover door verstrekking van de subsidie het subsidieplafond zou worden overschreden.

 • c.

  De aanvraag wordt geweigerd indien het uit te keren subsidiebedrag lager uitvalt dan € 100,-.

8. Subsidievaststelling

 • a.

  Het college stelt de subsidie vast na indiening van het daartoe bestemde vaststellingsformulier uit bijlage 3, inclusief alle vereiste documenten.

 • b.

  Bij het indienen van het onder lid a bedoelde formulier dienen de kopieën van rapportages, facturen en betaalbewijzen (bijvoorbeeld bankafschriften) en de installateursverklaring te worden meegezonden.

 • c.

  Het subsidiebedrag wordt vastgesteld binnen acht weken, nadat het formulier, ten behoeve van vaststelling van subsidie op grond van de “Uitvoeringsregeling Subsidie asbest eraf, zon en/of groen erop! 2017” is ingediend, en wordt na vaststelling binnen vier weken betaalbaar gesteld.

9. Hardheidsclausule

Indien vanwege bijzondere omstandigheden een strikte toepassing van deze regeling naar het oordeel van het college zou leiden tot een onredelijke beslissing, kan het college afwijken van het bepaalde in deze regeling.

10. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling Subsidie asbest eraf, zon en/of groen erop! 2017.

11. Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de bekendmaking heeft plaatsgevonden.

datum 3 mei 2017

namens burgemeester en wethouders gemeente Schagen

burgemeester

griffier

Bijlage 1 Besluit van loting

 • 1.

  Alle aanvragen op grond van bovengenoemde verordening, binnengekomen op de dag zoals omschreven in artikel 6 lid c, krijgen een nummer voor de loting toegekend. Er wordt een lijst met namen, adressen en lotingnummers opgesteld.

 • 2.

  Alle aanvragers worden uitgenodigd om bij de loting aanwezig te zijn. Op de uitnodiging staat vermeld welk lotingnummer aan hun aanvraag is toegekend. Tevens is het reglement voor de loting bijgevoegd en staat vermeld wie de loting uitvoert.

 • 3.

  De loting vindt plaats in het kantoor van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord of het gemeentehuis van Schagen.

 • 4.

  Bij de aanvang van de loting worden in aanwezigheid van de uitgenodigde en verschenen aanvragers kaarten met de betreffende lotingnummers in het bijzijn van de notaris in een daartoe bestemde bus gedeponeerd.

 • 5.

  De loting wordt, onder toezicht van de notaris, in het openbaar verricht door de directeur van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, dan wel een door hem aangewezen vertegenwoordiger door telkens een lot uit de bus te nemen net zolang totdat alle loten getrokken zijn.

 • 6.

  Het resultaat van de loting wordt schriftelijk vastgelegd en door de notaris ondertekend.

 • 7.

  Het resultaat van de loting wordt aan alle aanvragers verstuurd.

 • 8.

  De aanvragen worden in volgorde van loting in behandeling genomen.

Bijlage 2 Aanvraagformulier gemeente Schagen

Aanvraagformulier gemeente Schagen

Bijlage 3 Vaststellingsformulier gemeente Schagen

Vaststellingsformulier gemeente Schagen