Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Schagen (Verordening GBA)
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schagen. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie, art. 96 en 100

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-06-200301-09-200101-01-2013Onbekend

24-06-2003

Schager Weekblad, 29-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De raad der gemeente Schagen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

Gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende Verordening:

Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Artikel 1

Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

Artikel 2
  • 1.

    Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

  • 2.

    Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 september 2001.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Schagen (Verordening GBA).

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 24 juni 2003.

De secretaris, De voorzitter

Toelichting bij de verordening

Inleiding

Per 1 september 2001 is de Wet bescherming persoonssgegevens (WBP) in werking getreden. Deze wet vervangt de Wet persoonsregistraties (WPR). Dit betekent dat de Verordening persoonsregistraties van 25 september 1990 dient te worden ingetrokken. Daarmee is de basis van het privacyreglement GBA, zoals dit door het College is vastgesteld, vervallen.

In dit reglement werken burgemeester en wethouders, door de gemeenteraad aangewezen als verantwoordelijke voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens een aantal zaken nader uit, zoals inlichtingenverstrekkingen binnen en buiten de gemeente, de wijze waarop het inzagerecht van de burger kan worden uitgeoefend etc.

Noodzaak voor een GBA verordening

Hoewel de verantwoordelijkheid voor de GBA door een wijziging van de wet GBA per 1 september 2001 van de gemeenteraad is overgegaan naar burgermeester en wethouders, dient er toch een verordening te worden vastgesteld, aangezien de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens bepaalt dat uitsluitend bij of krachtens verordening de inlichtingenverstrekking aan binnengemeentelijke afnemers en aan de zgn. vrije derden geregeld wordt. Het is derhalve wenselijk het nieuwe privacyreglement GBA wederom van een formele basis te voorzien. In verband met andere gewijzigde bepalingen dient het privacyreglement vervolgens gewijzigd te worden.

Met de nieuwe verordening voldoet de gemeente Schagen aan de vereisten, zoals gesteld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA).

Terugwerkende kracht

Bij het opstellen van deze verordening is uitgegaan van de aanpassingswet WBP (Stbl. 2001, 180) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (Stbl. 2000, 302). Beide wetten zijn van kracht per 1 september 2001.

Hoewel de WBP een overgangstermijn van één jaar kent, dat wil zeggen tot 1 september 2002, is in de aanpassingswet WBP door de wetgever niet in een overgangstermijn voor de GBA voorzien.

De gemeenteraad wordt derhalve gevraagd om deze verordening vast te stellen en in werking te laten treden met terugwerkende kracht tot en met 1 september 2001. Daarnaast wordt de verordening Persoonsregistratie ingetrokken per diezelfde datum.