Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Subsidieregeling voor de restauratie van gemeentelijke monumenten 1997

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregeling voor de restauratie van gemeentelijke monumenten 1997
CiteertitelSubsidieregeling voor de restauratie van gemeentelijke monumenten 1997
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schagen. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-199701-01-2015Onbekend

29-04-1997

Schager Weekblad, 07-05-1997

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregeling voor de restauratie van gemeentelijke monumenten 1997

De raad van de gemeente Schagen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 15 april 1997;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de “Subsidieregeling voor de restauratie van gemeentelijke monumenten 1997”.

Artikel 1

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  gemeentelijke monumenten : monumenten, die zijn opgenomen in de lijst van gemeentelijke monumenten van de gemeente Schagen;

 • b.

  restauratie : werkzaamheden, die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van een monument en die het onderhoud volgens de "Subsidieregeling voor onderhoud aan gemeentelijke monumenten" te boven gaan;

 • c.

  restauratiewerkzaamheden : de in de bij deze regeling behorende lijst genoemde werkzaamheden;

 • d.

  eigenaar : de eigenaar of zakelijk gerechtigde van het gemeentelijk monument, zoals die is vermeld in de kadastrale legger;

 • e.

  subsidiabele kosten : de kosten van de restauratie aan een monument, zoals die bij monumenten voorkomende op de gemeentelijke monumentenlijst, worden vastgesteld door het College van burgemeester en wethouders;

 • f.

  subsidie : een bijdrage in de subsidiabele kosten;

 • g.

  regeling : de "Subsidieregeling voor de restauratie van gemeentelijke monumenten 1997".

Artikel 2

Burgemeester en wethouders kunnen aan de eigenaar een subsidie verstrekken in de kosten van restauratie van een gemeentelijk monument.

Artikel 3

De in artikel 2 genoemde subsidie bedraagt ten aanzien van monumenten voorkomende op de lijst van gemeentelijke monumenten als bedoeld in de Monumentenverordening 25% van de subsidiabele lasten met een maximum van f 20.000,--.

Artikel 4
 • 1.

  De subsidie wordt slechts verleend onder de volgende voorwaarden:

  • a.

   de restauratiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door ter zake bekwame en erkende bedrijven.

   Indien de werkzaamheden, geheel of gedeeltelijk worden verricht door derden anders dan in de uitoefening van een bedrijf, al dan niet met behulp van anderen, zonder dat er sprake is van de uitoefening van een bedrijf, wordt het maximaal subsidiabele bedrag berekend over de aangetoonde kosten, met uitzondering van loonkosten voortvloeiende uit eigen arbeid;

  • b.

   met de restauratiewerkzaamheden mag geen begin worden gemaakt voordat op de aanvraag een beslissing is genomen, tenzij hiervoor toestemming is verleend door het College van burgemeester en wethouders;

  • c.

   binnen 12 weken na de toekenning van de subsidie dient met het treffen van restauratiewerkzaamheden een aanvang te zijn gemaakt;

  • d.

   binnen 52 weken na toekenning van de subsidie dienen de restauratiewerkzaamheden te zijn voltooid en gereed gemeld;

  • e.

   dat aan de door burgemeester en wethouders met de controle belaste personen op de door hen te bepalen tijdstippen:

   • 1.

    toegang wordt verleend;

   • 2.

    inzage wordt verleend in de op de restauratiewerkzaamheden betrekking hebbende bescheiden;

   • 3.

    de op de restauratiewerkzaamheden betrekking hebbende gegevens worden verstrekt;

   • 4.

    gelegenheid wordt gegeven tot het controleren van de op de restauratiewerkzaamheden betrekking hebbende gegevens;

  • f.

   dat de bescheiden en gegevens, die nodig zijn voor een juiste toepassing van deze regeling worden verstrekt;

  • g.

   het monument, blijvend voldoende tegen brand-, storm- en bliksemschade wordt verzekerd;

  • h.

   dat aanwijzingen door of namens het College van burgemeester en wethouders stipt worden opgevolgd.

  • i.

   de eigenaar, een en ander ter beoordeling van het College van burgemeester, een bewijs kan tonen dat de elektrische installatie van het monument is goedgekeurd door de hiervoor bevoegd zijnde instelling.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen afwijken van de in het 1e lid onder c en d vermelde termijnen.

Artikel 5

De subsidie wordt niet toegekend indien:

 • a.

  met het plegen van de voorgestelde restauratiewerkzaamheden niet of niet in voldoende mate de doelstelling van de restauratie wordt gediend;

 • b.

  de kosten van de restauratie niet geacht kunnen worden te staan in een redelijke verhouding tot het te verkrijgen resultaat;

 • c.

  het door de Raad van de gemeente Schagen vastgestelde budget voor het betreffende jaar waarin de aanvraag om subsidie is ingekomen niet meer toereikend is;

 • d.

  op grond van een verzekeringsovereenkomst de kosten van de restauratie zijn gedekt;

 • e.

  voor restauratiewerkzaamheden binnen een termijn van 10 jaar, voorafgaand aan het jaar waarop de aanvraag wordt ingediend, subsidie is verleend.

Artikel 6
 • 1.

  De aanvraag om subsidie dient schriftelijk bij het College van burgemeester en wethouders te worden ingediend vergezeld van de volgende bescheiden:

  • a.

   een gespecificeerde begroting van de kosten van de restauratie in tweevoud;

  • b.

   voor zover van toepassing in tweevoud een tekening, waarop de bestaande toestand en de nieuwe toestand staan aangegeven;

  • c.

   voor zover van toepassing een bestek en voorwaarden;

  • d.

   een opgave van de aannemers.

 • 2.

  Het College van burgemeester en wethouders beslist binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders nemen niet eerder een beslissing dan nadat de Monumentencommissie gelegenheid is gegeven omtrent de aanvraag een advies uit te brengen.

 • 4.

  Burgemeester en wethouders kunnen hun beslissing met 4 weken verdagen.

 • 5.

  In spoedeisende gevallen kan het College van burgemeester en wethouders een voorlopig bedrag aan subsidie toekennen.

 • 6.

  Bij de aanmelding van de voltooiing van de restauratiewerkzaamheden dient de eigenaar rekeningen en/ of betaalbewijzen te overleggen.

 • 7.

  Indien uit de bij de gereedmelding overgelegde stukken blijkt dat de kosten van de restauratie hoger zijn, dan in de aanvraag zijn genoemd, dan wordt de toegekende subsidie niet verhoogd.

 • 8.

  Uitbetaling van de toegekende subsidie vindt plaats nadat de bij de gereedmelding overgelegde bescheiden door of namens het College van burgemeester en wethouders voor akkoord zijn verklaard.

Artikel 7

Indien blijkt, dat de subsidie is toegekend en uitbetaald op grond van onjuiste of onvolledig verstrekte gegevens, dan kan het College van burgemeester en wethouders het gehele of een gedeelte van de subsidie terugvorderen.

Artikel 8
 • 1.

  In gevallen, waarin deze regeling niet (onmiddellijk) voorziet, kan het College van burgemeester en wethouders een passende voorziening treffen. Hiervan dient ten spoedigste mededeling te worden gedaan aan de Monumentencommissie.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Subsidieregeling voor de restauratie van gemeentelijke monumenten 1997”.

 • 3.

  Deze regeling treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Schagen d.d. 29 april 1997.

De voorzitter,

De secretaris,

Bijlage A

SUBSIDIABELE RESTAURATIEWERKZAAMHEDEN

Ingevolge artikel, 1 sub c van de “Subsidieregeling voor restauratie van gemeentelijke monumenten 1997” zijn de volgende restauratiewerkzaamheden subsidiabel:

 

 • 1.

  Casco.

  • 1.1.

   Kosten van herstel van het casco, dat wil zeggen de hoofdstructuur van het monument bestaande uit de dragende onderdelen en het omhulsel, te weten: dak-, kap- en gebintconstructie, vloeren, balklagen, dragende muren, fundering, kelder, gewelven, mits uit cultuurhistorisch oogpunt verantwoord uitgevoerd.

  • 1.2.

   Kosten ten behoeve van het aanbrengen van een dakbeschot zijn subsidiabel waar dit niet aanwezig is en voor zover hiertoe een constructieve noodzaak bestaat. Indien de voorkeur wordt gegeven aan isolerende dakplaten kan de helft van de kosten in de meeste gevallen als subsidiabel worden aangemerkt.

  • 1.3.

   Alle in de bijlage behorende bij de “Subsidieregeling voor onderhoud van gemeentelijke monumenten” vermelde kostensoorten die:

  • a.

   tegelijk worden uitgevoerd met een algehele restauratie respectievelijk algeheel cascoherstel en/ of;

  • b.

   betrekking hebben op onderdelen die afzonderlijk of in hun gezamenlijkheid een aanzienlijk/ substantieel deel van het gehele gebouw beslaan (groot onderhoud).

    

 • 2.

  Monumentale onderdelen.

  • 2.1.

   Herstel van afzonderlijke onderdelen (in- en exterieur) al dan niet in combinatie met herstel van het casco, waaronder schouwen, vloeren, trappartijen, plafonds (hout, sleutelstukken, stuc), schilderingen, pleister- en schilderwerk, bijzonder behang, raam- en deurpartijen met omlijsting, gevelonderdelen (kroonlijsten), mits uit cultuurhistorisch oogpunt verantwoord uitgevoerd.

  • 2.2.

   Het aanbrengen van constructies ter bescherming en handhaving van monumentale onderdelen die niet te herstellen zijn zonder ingrijpend te worden gewijzigd.

    

 • 3.

  Casco en monumentale onderdelen.

  • 3.1.

   Reconstructies van verdwenen of in latere tijd gewijzigde onderdelen indien deze afbreuk doen aan de monumentale waarde van het geheel, mits uit cultuurhistorisch oogpunt verantwoord uitgevoerd.

  • 3.2.

   Kosten van verbetering mits uit cultuurhistorisch oogpunt verantwoord uitgevoerd. Hiertoe kunnen bijvoorbeeld worden gerekend:

  • -

   verbeteringskosten muren en gevels respectievelijk dichtzetten bestaande of oorspronkelijke openingen;

  • -

   kosten ten behoeve van herstel van waardevolle kerkmeubilering en specifieke technische installaties in monumenten van bedrijf en techniek, mits deel uitmakend van de gehele restauratie (het betreft hier werkzaamheden aan de monumentale onderdelen van het bouwwerk zelf);

  • -

   (extra) technische voorzieningen in geval van restauratie van zeer waardevolle interieurs;

  • -

   het treffen van maatregelen en het aanbrengen van installaties ter bescherming tegen verval en aantasting (het injecteren van funderingen tegen optrekkend vocht) en ter voorkoming van brand en blikseminslag (sprinklerinstallaties en rook detectoren, brandmeldingsystemen, loze brandleidingen, slanghaspels en bliksemafleiders);

  • -

   het aanbrengen van goten en hemelwaterafvoeren, waar deze voordien ontbraken en het aanbrengen van nieuwe technische constructies in muren, daken en kappen ten behoeve van het bevorderen van stijfheid van het gebouw wanneer ter plaatse de oude cultuurhistorische verantwoorde constructies zijn verdwenen, respectievelijk onvoldoende blijken te zijn voor dit doel;

  • -

   het aanbrengen van nieuwe plafonds, waarvan de vormgeving zodanig is aangepast dat deze in overeenstemming zijn met de monumentale kwaliteit van het bouwwerk als geheel of op onderdelen.

    

 • 4.

  Vooronderzoek.

  Kosten van voor- en bouwhistorisch onderzoek ten behoeve van restauratie.

   

 • 5.

  “Staartkosten”.

  Kosten voor winst of risico, bedrijfskosten en bouwplaatskosten (tijdelijke voorzieningen e.d.) voor zover niet bij de bouwkundige kosten opgenomen.

   

 • 6.

  Directiekosten

  Honorarium opmeet- en tekenkosten, reiskosten en kosten voor toezicht (opzichter) en BTW, behoudens BTW terugvorderbaar is.