Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Verordening inzake het niet van toepassing verklaren van de plicht tot het vaststellen van een beschikking indien een geldschuld moet worden betaald als bedoeld in artikel 4:86 van de Algemene wet bestuursrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake het niet van toepassing verklaren van de plicht tot het vaststellen van een beschikking indien een geldschuld moet worden betaald als bedoeld in artikel 4:86 van de Algemene wet bestuursrecht
CiteertitelVerordening bestuurlijke geldschulden
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schagen. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147, lid 1
 2. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:88, lid 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-01-201028-12-2013Nieuwe regeling

15-12-2009

Schager Weekblad, 13-01-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening bestuursrechtelijke geldschulden

De raad van de gemeente Schagen;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 oktober 2009;

Gezien het advies van de commissie Algemene Zaken en Middelen van 1 december 2009;

Gelet op artikel 147, eerste lid, van de Gemeentewet en artikel 4:88, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

BESLUIT

Vast te stellen de navolgende Verordening inzake het niet van toepassing verklaren van de plicht tot het vaststellen van een beschikking indien een geldschuld moet worden betaald als bedoeld in artikel 4:86 van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 1

Voor de uit de volgende wettelijke voorschriften voortvloeiende geldschulden wordt bepaald, dat geen beschikking wordt vastgesteld, alvorens een geldsom moet worden betaald:

 • a.

  hondenbelasting, zoals bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting;

 • b.

  afvalstoffenheffing, zoals bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing;

 • c.

  onroerende zaakbelastingen, zoals bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen;

 • d.

  forensenbelasting, zoals bedoeld in de Verordening op de heffing en de invordering van forensenbelasting;

 • e.

  staangelden, zoals bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van staangelden;

 • f.

  lig- en kadegelden, zoals bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van lig- en kadegelden;

 • g.

  liggeld voor pleziervaartuigen, zoals bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van liggeld pleziervaartuigen;

 • h.

  begrafenisrechten, zoals bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten;

 • i.

  rioolrecht, zoals bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van rioolrecht;

 • j.

  toeristenbelasting, zoals bedoeld in de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting.

Artikel 2

De betaaltermijn voor geldschulden als bedoeld in het eerste lid is: de termijn zoals aangegeven op de nota.

Artikel 3

Deze verordening treedt in werking op de dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Artikel 4

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening bestuursrechtelijke geldschulden”.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 15 december 2009.

De voorzitter,

De griffier,