Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen houdende regels omtrent beleids- en subsidiekader 'Ontmoeting in de kernen'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen houdende regels omtrent beleids- en subsidiekader 'Ontmoeting in de kernen'
CiteertitelBeleids- en subsidiekader 'Ontmoeting in de kernen'
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-319213

b19.01179

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen houdende regels omtrent beleids- en subsidiekader 'Ontmoeting in de kernen'

Gemeente Schagen, december 2019

Inleiding

Om inwoners te stimuleren en te ondersteunen om in staat te zijn zelf te voorzien in de eigen ondersteuning en zorg, wil de gemeente Schagen een ‘huiskamer’ in ieder dorp, omdat ontmoeten belangrijk is.

 

Doel:

Ontmoeten in alle kernen van de gemeenten Schagen bevorderen, op een wijze die aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van de inwoners, om een prettige leefomgeving te creëren en zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen.

 

Doelgroep(en)

Kwetsbare ouderen staan centraal, maar er is aandacht en oog voor het verbinden van doelgroepen en activiteiten breder in te zetten, ‘van binnen naar buiten en van buiten naar binnen’.

 

Participatie

De inclusieve samenleving is een samenleving waaraan iedereen mee kan doen en erbij hoort. We zijn allemaal inwoners van gemeente Schagen en maken deel uit van de maatschappij. Een sterk sociaal netwerk is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen (blijven) doen. Ontmoeting draagt bij aan het vormen en onderhouden van een sociaal netwerk en is hiermee een instrument om op een goede manier zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Daarom stimuleren wij het eigen initiatief van de inwoners, van ideevorming tot uitvoering. Vrijwilligers worden ondersteund en begeleid vanuit professionele organisaties.

 

Kaders voor ontmoeting aanvullend op al vastgesteld subsidie- en accommodatiebeleid

De inhoud van activiteiten gericht op ontmoeting dienen te passen binnen de kaders van het subsidie- en accommodatiebeleid die al zijn vastgesteld. Deze kaders bevatten beleidsuitgangspunten en afspraken die in bestaande documenten zijn vastgelegd. Hieronder wordt een aanvullend beleidskader geschetst, specifiek voor ‘Ontmoeting in de kernen’:

 

 • -

  Er is sprake van maatwerk per kern;

 • -

  De activiteiten worden ingevuld op basis van de behoeften van de doelgroep en er is sprake van het verbinden van verschillende doelgroepen (bijvoorbeeld jong en oud, mobiel en minder mobiel);

 • -

  Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partners om ontmoeting vorm te geven. Samenwerking tussen partijen bevordert de verbinding, stimuleert en inspireert;

 • -

  Daar waar mogelijk wordt aansluiting gezocht bij bestaande infrastructuur en initiatieven. De activiteiten zijn een aanvulling op al bestaand aanbod in de kernen, zoals vanuit de dorpshuizen;

 • -

  We streven naar duurzame, toekomstbestendige initiatieven, die integraal onderdeel uitmaken van een breder voorzieningen- en activiteitenaanbod;

 • -

  De activiteiten en de locaties waar deze worden aangeboden hebben een open, vriendelijk en uitnodigend karakter. Hierbij worden uiterlijke kenmerken en imago meegenomen in de communicatie en uitvoering, zodat de inwoners geen drempels ervaren.