Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Sociaal Statuut Gemeente Schagen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSociaal Statuut Gemeente Schagen
CiteertitelSociaal Statuut Gemeente Schagen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schagen. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-2009Onbekend

25-06-2009

Schager Weekblad, 29-12-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Sociaal Statuut Gemeente Schagen

Burgemeester en wethouders van de Gemeente Schagen;

gelet op:

de organisatieverordening van de gemeente Schagen

de Wet op de ondernemingsraden (WOR)

de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR) en de

uitwerkingsovereenkomst (UWO) met name de artikelen 8:3, 8:3:1, 12:1:5,

12:2 en 15:1:10;

gezien de uitspraak van de Lokale Advies- en Arbitragecommissie d.d. 29 mei 2009;

BESLUITEN:

vast te stellen de volgende verordening: Sociaal Statuut Gemeente Schagen.

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1:1 Definities

1.Ambtenaar

:

De ambtenaar in de zin van de CAR, alsmede de werknemer met wie de werkgever een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht heeft afgesloten;

2.Werkgever

:

De gemeente Schagen;

3.Organisatiewijziging

:

Een belangrijke inkrimping of wijziging van de werkzaamheden van de gemeente (of een onderdeel daarvan), of een belangrijke wijziging van de laatst vastgestelde organisatiestructuur van de gemeente (of een onderdeel daarvan), die niet van tijdelijke aard is en die personele gevolgen met zich meebrengt voor tenminste de hoeveelheid personen die de kleinste organisatie-eenheid telt;

4.Privatisering

:

Organisatiewijziging die het gevolg is van de verzelfstandiging van een deel van de organisatie tot een nieuwe (privaatrechtelijke) rechtspersoon of de overdracht van een deel van de organisatie aan een derde (privaatrechtelijke) partij;

5.Publiekrechtelijke taakoverheveling

:

Organisatiewijziging die het gevolg is van de overheveling van een deel van de organisatie naar een ander publiekrechtelijk orgaan;

6.Personele gevolgen

:

Gevolgen voor de functie of de rechtspositie van de betrokken ambtenaren;

7.Salaris

:

Het voor de ambtenaar geldende bedrag van de aan de ambtenaar toegekende schaal als bedoeld in artikel 3:1 van de CAR;

8.Salarisperspectief

:

De opeenvolgende salarisperiodieken tot en met het hoogste bedrag van de functieschaal van de ambtenaar en eventueel schriftelijk vastgelegde extra individuele salarisafspraken;

9.Bezoldiging

:

Het salaris, vermeerderd met het bedrag van de aan de ambtenaar toegekende emolumenten en toelage, niet zijnde onkostenvergoedingen;

10.Toelage

:

De toelage waarmee het salaris wordt vermeerderd ingevolge de bezoldigingsverordening gemeente Schagen;

11.Functie

:

Het geheel van werkzaamheden dat de ambtenaar volgens zijn functiebeschrijving verricht;

12.Ongewijzigde functie

:

Een functie die gelijk of nagenoeg gelijk is aan de functie die de ambtenaar voor de organisatiewijziging vervulde;

13.Gewijzigde functie

:

Indien een functie meer dan 50% wijzigt;

14.Passende functie

:

Een functie van gelijkwaardig werk- en denk- niveau, die de ambtenaar redelijkerwijs in verband met zijn persoonlijkheid, omstandigheden en de voor hem bestaande vooruitzichten kan worden opgedragen. Een passende functie is doorgaans van hetzelfde functieniveau als de oude functie, maar kan ook van een hoger niveau of maximaal twee niveaus lager zijn dan de oude functie;

15.Geschikte functie

:

Een functie die niet past onder het begrip passende functie, maar die de ambtenaar bereid is te vervullen;

16.Boventallige ambtenaar

:

Boventallig is de medewerker wiens functie niet op enigerlei wijze in overwegende mate wordt voortgezet door of bij een andere werkgever, die nog niet is geplaatst in een andere functie en door het college van burgemeester en wethouders bij besluit boventallig is verklaard;

17.CAR

:

Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling voor de sector gemeenten;

18.Georganiseerd Overleg

:

De commissie voor georganiseerd overleg zoals bedoeld in artikel 12:1 van de CAR;

19.Ondernemingsraad

:

De ondernemingsraad zoals bedoeld in artikel 2 van de Wet op de ondernemingsraden;

20.Sociaal plan

:

Nadere afspraken, gebaseerd op, en aanvullende op dit sociaal statuut, met betrekking tot de personele gevolgen van een organisatiewijziging.

Artikel 1:2 Werkingssfeer

Dit sociaal statuut is van toepassing op alle organisatiewijzigingen in de gemeentelijke organisatie, niet zijnde een organisatiewijziging als gevolg van een gemeentelijke herindeling. Bij ongewijzigde functies wordt het principe ‘mens volgt functie’ gehanteerd.

Artikel 1:3 Bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot organisatiewijziging

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten over de wijziging van de ambtelijke organisatie.

Artikel 1:4 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende individuele ambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van besluiten over wijziging van de aanstelling, overplaatsing en ontslag van ambtenaren, tenzij bij of krachtens wet of raadsbesluit anders is bepaald.

Hoofdstuk 2 Procedurele bepalingen

Artikel 2:1 Onderzoek naar organisatiewijziging

 • 1.

  Als de werkgever voornemens is de mogelijkheid en wenselijkheid van een organisatiewijziging te onderzoeken, worden de ondernemingsraad en de betrokken ambtenaren hier in een vroeg stadium van op de hoogte gesteld.

 • 2.

  Het tijdstip van kennisgeving is dusdanig, dat de ondernemingsraad zijn mening over het onderzoek kenbaar kan maken.

 • 3.

  De ambtenaren en de ondernemingsraad worden zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van het onderzoek. Bovendien worden zij, indien mogelijk, tussentijds op de hoogte gehouden van de vorderingen van het onderzoek.

 • 4.

  De schriftelijke eindrapportage van het onderzoek wordt ter kennisneming toegezonden aan de ondernemingsraad.

Artikel 2:2 Extern advies

Indien de werkgever voornemens is om over de wenselijkheid van de organisatiewijziging extern advies te vragen, wordt de ondernemingsraad om advies gevraagd over het verstrekken en formuleren van de adviesopdracht, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 2:3 Overleg over de personele gevolgen en maatregelen

 • 1.

  Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt in het georganiseerd overleg overleg gevoerd over de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen maatregelen.

 • 2.

  Als het georganiseerd overleg van mening is dat de organisatiewijziging zodanig ingrijpende personele gevolgen met zich meebrengt dat hierover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, wordt door de werkgever een sociaal plan opgesteld. Over dit sociaal plan moet in het georganiseerd overleg overeenstemming worden bereikt.

 • 3.

  De leden van het georganiseerd overleg kunnen tussentijds bijeen worden geroepen dan wel schriftelijk worden geraadpleegd, wanneer de omstandigheden een versnelde procedure vereisen.

Artikel 2:4 Advies ondernemingsraad over organisatiewijziging

 • 1.

  Voordat een definitief besluit wordt genomen ten aanzien van de organisatiewijziging, wordt de ondernemingsraad schriftelijk om advies gevraagd, conform artikel 25 van de Wet op de ondernemingsraden.

 • 2.

  De adviesaanvraag bevat een heldere omschrijving van het voorgenomen besluit, de beweegredenen van het besluit, de personele gevolgen van het besluit en de naar aanleiding daarvan te nemen personele maatregelen.

 • 3.

  Het advies wordt op een zodanig tijdstip gevraagd, dat het nog van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit.

Artikel 2:5 Taakverdeling tussen OR en GO

Ten aanzien van de medezeggenschap van ambtenaren en vakcentrales geldt het algemene uitgangspunt dat onderwerpen die gedurende het proces van organisatiewijziging aan bod komen primair door één orgaan worden behandeld.

Artikel 2:6 Kennisgeving en uitvoering besluit

 • 1.

  Als er een definitief besluit is genomen tot wijziging van de organisatie, wordt dit besluit zo spoedig mogelijk meegedeeld aan het georganiseerd overleg, de ondernemingsraad en de betrokken ambtenaren. Daarbij wordt tevens ingegaan op de personele gevolgen van het besluit.

 • 2.

  Als in het besluit wordt afgeweken van het advies van de ondernemingsraad, zal deze afwijking duidelijk worden gemotiveerd. De uitvoering van het besluit tot organisatiewijziging wordt in dit geval uitgesteld tot op zijn vroegst een maand nadat de ondernemingsraad van het besluit in kennis is gesteld, conform artikel 25, zesde lid, van de wet op de ondernemingsraden.

Hoofdstuk 3 Algemene uitgangspunten voor sociaal beleid bij interne organisatiewijziging

Artikel 3:1 Werkingssfeer hoofdstuk

Dit hoofdstuk is uitsluitend van toepassing op interne organisatiewijzigingen, niet zijnde privatiseringen en publiekrechtelijke taakoverhevelingen.

Artikel 3:2 Werkgelegenheidsgarantie bij interne organisatiewijziging

De werkgever zal zich tot het uiterste inspannen om te voorkomen dat de bij de organisatiewijziging betrokken ambtenaren onvrijwillig werkloos raken. De werkgever biedt een baangarantie, mits de ambtenaar al het mogelijke doet om een passende functie te vinden en te aanvaarden. Inhoudende dat alle betrokken ambtenaren verzekerd zijn van een functie binnen de organisatie.

Artikel 3:3

Vervallen

Artikel 3:4

Vervallen

Artikel 3:5

Vervallen

Artikel 3:6

Vervallen

Artikel 3:7 Verplichting ambtenaar

 • 1.

  De ambtenaar is verplicht, onverminderd het recht op bezwaar en beroep, een passende functie die hem met inachtneming van de herplaatsingprocedure is toegewezen, te aanvaarden.

 • 2.

  Wanneer de ambtenaar weigerachtig is ten aanzien van aanvaarding van een passende functie of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing, zal het college van burgemeester en wethouders overgaan tot ontslag. Daarbij kan het college van burgemeester en wethouders melding maken bij de instelling die de Werkloosheidswet uitvoert, dat de desbetreffende ambtenaar weigert een passende functie te aanvaarden of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing.

Artikel 3:8 Salarisgarantie

De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie, behoudt recht op salaris en het salarisperspectief, zoals die voor hem golden in de oude functie.

Artikel 3:9 Functiegebonden toelagen

 • 1.

  Voor de ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie vervallen de functiegebonden toelagen voor zover niet van toepassing op de functie.

 • 2.

  Aan de ambtenaar, wiens bezoldiging als gevolg van het vervallen van de functiegebonden toelagen een blijvende verlaging ondergaat, wordt een aflopende compensatie toegekend indien:

  • a.

   de blijvende verlaging ten minste 3% bedraagt van de bezoldiging;

  • b.

   de ambtenaar deze toelagen gedurende ten minste twee jaren zonder wezenlijke onderbreking heeft genoten.

 • 3.

  Deze compensatie kent het volgende verloop:

  • a.

   het eerste jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 100% van de daling van de bezoldiging die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • b.

   het tweede jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 80% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • c.

   het derde jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 60% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • d.

   het vierde jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 40% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen;

  • e.

   het vijfde jaar na de overplaatsing ontvangt de ambtenaar 20% van de daling van de bezoldiging, die het gevolg is van het vervallen van de toelagen.

Artikel 3:10 Persoonsgebonden toelagen

De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie, behoudt recht op zijn persoonsgebonden toelagen.

Artikel 3:11 Persoonlijk ontwikkelingsplan

 • 1.

  De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie, behoudt de rechten die hem, op grond van het persoonlijk ontwikkelingsplan zijn toegekend, indien hij de studie voortzet.

 • 2.

  De ambtenaar die wordt overgeplaatst naar een andere functie binnen de gemeentelijke organisatie en die in overleg met zijn nieuwe leidinggevende besluit te stoppen met zijn studie, wordt ontheven van terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit het persoonlijk ontwikkelingsplan.

Artikel 3:12 Aanvullende scholing

De werkgever onderzoekt of het nodig is de ambtenaar, die is overgeplaatst naar een passende of geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie, bij of om te scholen voor het vervullen van zijn nieuwe functie. De kosten van de scholing zijn voor rekening van de gemeente.

Artikel 3:13

Vervallen

Hoofdstuk 4 Herplaatsingsprocedure

Artikel 4:1 Voorkeursvolgorde bij herplaatsing

 • 1.

  De werkgever hanteert, bij het nemen van herplaatsingsbesluiten ten aanzien van de ambtenaren die betrokken zijn bij de organisatiewijziging, de volgende voorkeursvolgorde:

  • a.

   de ambtenaar blijft zijn eigen, ongewijzigde functie vervullen;

  • b.

   de ambtenaar wordt overgeplaatst naar een passende functie binnen de gemeentelijke organisatie;

  • c.

   de ambtenaar wordt overgeplaatst naar een geschikte functie binnen de gemeentelijke organisatie.

 • 2.

  Herplaatsingsbesluiten als bedoeld in het eerste lid onder b en c, worden genomen met inachtneming van de herplaatsingsprocedure, zoals beschreven in dit hoofdstuk.

Artikel 4:2 Uitgangspunten bij herplaatsing

 • 1.

  Bij herplaatsingsbesluiten als bedoeld in artikel 4:1, eerste lid, wordt onder meer met de volgende gegevens rekening gehouden:

  • a.

   de geschiktheid van de ambtenaar voor een functie, zoals die blijkt uit opleidings- en ervaringsgegevens en eventuele geschiktheidstesten;

  • b.

   de voorkeur van de ambtenaar voor bepaalde functies;

  • c.

   de diensttijd van de ambtenaar bij de gemeente;

  • d.

   de leeftijd van de ambtenaar;

  • e.

   de aard van het dienstverband van de ambtenaar.

 • 2.

  De ambtenaar heeft een inspanningsverplichting ten aanzien van gesprekken en tests die nodig kunnen zijn voor het verzamelen van gegevens als bedoeld in het eerste lid onder a. De kosten van eventuele tests zijn voor rekening van de werkgever.

Artikel 4:3 Herplaatsingscommissie

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders zal bij een reorganisatie een herplaatsingscommissie in het leven roepen, die als taak heeft om de benodigde gegevens te verzamelen en om het college van burgemeester en wethouders te adviseren over de te nemen herplaatsingsbesluiten.

 • 2.

  De herplaatsingscommissie bestaat uit één lid namens het college, één lid namens de vakbonden en één onafhankelijk voorzitter gekozen door de twee voorgaande leden.

Artikel 4:4 Advies over herplaatsing

 • 1.

  De herplaatsingscommissie ziet toe op de juiste toepassing van de plaatsingsprocedure Hiervoor verzamelt de commissie alle volgens haar benodigde gegevens en adviseert op basis van deze gegevens het college van burgemeester en wethouders over de herplaatsing van de betrokken ambtenaren.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders informeert de ambtenaar schriftelijk over het advies van de herplaatsingscommissie over zijn herplaatsing.

Artikel 4:5 Bedenkingen tegen voorstel

 • 1.

  Indien de ambtenaar bedenkingen heeft tegen het advies van de commissie over zijn herplaatsing, respectievelijk tegen het advies van de commissie om hem vooralsnog geen passende of geschikte functie aan te bieden, kan hij deze binnen 14 dagen schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  De ambtenaar kan verzoeken om mondeling te worden gehoord door (een vertegenwoordiging van) het college van burgemeester en wethouders. De ambtenaar die hiertoe een verzoek indient, zal binnen 14 dagen worden gehoord. Van de hoorzitting wordt schriftelijk verslag opgemaakt.

Artikel 4:6 Herplaatsingsbesluiten

 • 1.

  Het college van burgemeester en wethouders neemt het besluit tot herplaatsing van de betrokken ambtenaar. De ambtenaar wordt binnen 14 dagen schriftelijk op de hoogte gesteld van dit besluit. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend.

 • 2.

  De ambtenaar voor wie in de herplaatsingsprocedure geen passende of geschikte functie is gevonden, wordt binnen 14 dagen schriftelijk van dit besluit in kennis gesteld. In de motivering van het besluit wordt ingegaan op eventuele bedenkingen die door de ambtenaar zijn ingediend.

 • 3.

  De ambtenaar kan bezwaar en beroep aantekenen tegen de besluiten, zoals bedoeld in het eerste en tweede lid, conform de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 4.7. Passende functie bij andere werkgever

 • 1.

  Indien een ambtenaar niet kan worden herplaatst in een passende functie binnen de organisatie van de gemeente Schagen, wordt de ambtenaar boventallig verklaard.

 • 2.

  De boventallige ambtenaar en de werkgever kunnen beide verzoeken om de boventallige ambtenaar te (laten) begeleiden naar een passende functie in een andere organisatie, bij een andere werkgever, dit uitsluitend op vrijwillige basis.

 • 3.

  De kosten van de begeleiding zoals genoemd in het tweede en derde lid, komen voor rekening van de gemeente Schagen.

 • 4.

  Nadere afspraken/faciliteiten bij overgang naar een functie bij een andere werkgever worden in overleg met betrokken medewerker vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.Bij die afspraken kan gedacht worden aan onder andere faciliteiten als: loonsuppletie, assessments, loopbaanadvisering, detachering, scholing en verhuiskostenvergoeding.

Artikel 4.8. Voorzieningen bij ontslagaanvraag ambtenaar wegens functie bij andere werkgever

 • 1.

  De boventallig verklaarde ambtenaar, die alvorens hem een passende functie als bedoeld in artikel 4.7. wordt aangeboden, ontslag aanvraagt wegens aanvaarding van een functie buiten de overheid in een privaatrechtelijke organisatie, wordt ontheven van eventuele

  terugbetalingsverplichtingen die voortvloeien uit rechtspositionele toekenningen.

 • 2.

  De boventallig verklaarde ambtenaar, die zelf verzoekt om ontslag en binnen twaalf maanden na beëindiging van het dienstverband op grond van een jubileum recht zou hebben gehad op een jubileumgratificatie krijgt deze gratificatie na het beëindigen van het dienst-verband uitbetaald. Deze gratificatie wordt niet uitbetaald als de nieuwe werkgever een vergelijkbare regeling kent en de dienstjaren bij de vorige werkgever door de nieuwe werkgever daarin volledig worden meegenomen.

Artikel 4.9. Terugkeergarantie

 • 1.

  De ambtenaar bedoeld in de artikelen 4.7. en 4.8., kan binnen een periode van twaalf maanden gerekend vanaf het moment waarop hem ontslag op aanvraag is verleend, de gemeente Schagen verzoeken hem wederom aan te stellen.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde verzoek wordt ingewilligd indien de ambtenaar het college aannemelijk maakt dat de buiten de gemeente Schagen vervulde functie niet passend bleek te zijn en zulks bij indiensttreding voor de ambtenaar ook redelijkerwijs niet voorzienbaar

  was.

Hoofdstuk 5 Privatisering en taakoverheveling

Artikel 5:1

Wanneer het college voornemens is om onderdelen te privatiseringen of taken publiekrechtelijke over te hevelen dan zullen zij eerst hierover overeenstemming moeten hebben met de vakorganisaties.

Artikel 5:2 Sociaal plan

 • 1.

  Als het georganiseerd overleg van mening is dat de privatisering of taakoverheveling zodanig ingrijpende personele gevolgen met zich meebrengt dat hierover aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, wordt door werkgever een sociaal plan opgesteld. Dit plan regelt de overplaatsingsprocedure (inclusief de ontslag- en aanstellingsprocedure van het over te plaatsen personeel) en bevat rechtspositionele bepalingen. Over dit sociaal plan moet overeenstemming worden bereikt in het georganiseerd overleg.

 • 2.

  Er worden geen definitieve besluiten genomen ten aanzien van ambtenaren voordat er overeenstemming is over het sociaal plan.

Artikel 5:3 Rechtspositievergelijking

 • 1.

  Indien de betrokken ambtenaren overgaan naar een privaatrechtelijke of een andere publiekrechtelijke werkgever waarvoor een afwijkende rechtspositieregeling of CAO geldt, maakt de werkgever een vergelijking tussen de arbeidsvoorwaardenpakketten die van toepassing zijn op de gemeentelijke werkgever en de nieuwe werkgever.

 • 2.

  Indien uit de vergelijking blijkt dat het totaalpakket van arbeidsvoorwaarden (bestaande uit in ieder geval salaris, uitkeringen en toelagen, (pre)pensioen vakantie ziektekostenregeling en werkloosheidsuitkering) bij de nieuwe werkgever minder is dan het totaalpakket bij de gemeentelijke werkgever, worden in het sociaal plan nadere afspraken gemaakt over afbouw, behoud of compensatie van aanspraken.

 • 3.

  Het sociaal plan bevat in ieder geval de volgende garanties:

  • a.

   netto-nettogarantie van het salaris en het salarisperspectief;

  • b.

   ambtenaren die een vaste aanstelling hebben, krijgen bij de nieuwe werkgever een vaste aanstelling dan wel een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder proeftijd.

Hoofdstuk 6 Slotbepalingen

Artikel 6:1 Hardheidsclausule

 • 1.

  In gevallen waarin toepassing van het sociaal statuut zou leiden tot een onbillijke situatie voor een ambtenaar, kan het college van burgemeester en wethouders van het statuut afwijken in een voor de ambtenaar gunstige zin.

 • 2.

  In gevallen waarin het sociaal statuut niet voorziet beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 6:2 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als: Sociaal Statuut Gemeente Schagen.

Artikel 6.3 Inwerkingtreding

 

Aldus overeengekomen te Schagen d.d. 25 juni 2009.

Burgemeester en wethouders van Schagen,

Namens deze,

(A.M.J.P. Leemans)

De vakorganisaties van overheidspersoneel

ABVAKABO FNV

(K. de Buijzer)

CNV Publieke Zaak

(S. van Rijkom)

Artikelsgewijs toelichting op het sociaal statuut

Hieronder volgt een artikelsgewijs toelichting op het sociaal statuut, voor zover de tekst van de artikelen niet voor zichzelf spreekt.

Artikel 1:1 Definities

Definitie organisatiewijziging

Voor de definitie van organisatiewijziging is aangesloten bij artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden. De toevoeging ‘belangrijke’ in de definitie van organisatiewijziging kan tot discussie leiden. Of een inkrimping, een wijziging van de werkzaamheden of een wijziging van de organisatiestructuur ‘belangrijk’ is, kan worden afgemeten aan:

 • -

  de reikwijdte van de organisatiewijziging (hoeveel ambtenaren zijn erbij betrokken);

 • -

  de ingrijpendheid van de organisatiewijziging (hoe ingrijpend zijn de gevolgen voor de betrokken ambtenaren).

Definitie ‘publiekrechtelijke taakoverheveling’

Bij publiekrechtelijke taakoverheveling moet gedacht worden aan het verplaatsen van taken naar een gemeenschappelijke regeling, de provincie of een ander publiekrechtelijk orgaan.

Artikel 1:2 Werkingssfeer

Herindelingoperaties worden van de werkingssfeer van het sociaal statuut uitgezonderd. Bij herindeling is immers sprake van een bijzondere situatie waarbij twee of meer gemeentelijke organisaties fuseren tot één nieuwe organisatie. Voor een dergelijke complexe reorganisatie moet een apart sociaal plan worden opgesteld in overleg met de andere werkgever(s) en de vakorganisaties in het bijzonder georganiseerd overleg (BGO).

Artikel 1:3 Bevoegdheid tot het nemen van het besluit tot organisatiewijziging

De gemeentewet (artikel 159) verplicht gemeenten een organisatieverordening vast te stellen, waarin de hoofdstructuur van de ambtelijke organisatie wordt vastgelegd. Deze verordening wordt vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. Het nader invullen van de hoofdstructuur - de inrichting van de onderdelen van de hoofdstructuur – is eveneens voorbehouden aan het college van burgemeester en wethouders. Bij een organisatieverandering zal bekeken moeten worden of de organisatieverordening moet worden aangepast aan de nieuwe structuur.

Artikel 1:4 Bevoegdheid tot het nemen van besluiten betreffende individuele ambtenaren

Krachtens de Gemeentewet wordt bijvoorbeeld de gemeentesecretaris door de gemeenteraad aangesteld.

Artikel 2:5 Taakverdeling tussen ondernemingsraad en georganiseerd overleg

De kern van dit artikel is dat de onderwerpen die gedurende het reorganisatietraject moeten worden besproken, óf primair door de ondernemingsraad, óf primair in het georganiseerd overleg worden besproken. Dit om te voorkomen dat bepaalde discussies over deelonderwerpen twee keer moeten worden gevoerd, met mogelijk een ander eindresultaat. Over de taakverdeling kunnen nadere afspraken worden gemaakt tussen de betrokken partijen (de werkgever, de ondernemingsraad en de vakorganisaties.)

Artikel 3:1 Werkingssfeer hoofdstuk

Een ‘interne’ organisatiewijziging is een organisatieverandering waar geen andere publiekrechtelijke of privaatrechtelijke werkgevers bij betrokken zijn.

Artikel 3:2 Werkgelegenheid bij organisatiewijziging

Dit artikel legt de werkgever een inspanningsverplichting op, om ervoor te zorgen dat in de reorganisatie niemand onvrijwillig werkloos raakt. Het college van burgemeester en wethouders geeft een werkgelegenheidsgarantie af. Inhoudende dat de betrokken ambtenaren verzekerd zijn van een functie (binnen of buiten de organisatie). Hierbij gaat het dus om behoud van de eigen functie of herplaatsing naar een andere functie binnen de gemeente Schagen. Daarnaast is het mogelijk in geval van ongewijzigde of vrijwel ongewijzigde functies zullen medewerkers zonder procedure hun werk volgen naar de nieuwe situatie. Wel krijgen zij in dat geval een loopbaangesprek. In alle andere gevallen zal de herplaatsingsprocedure worden gevolgd zoals beschreven in hoofdstuk 4. (Bron: plan van aanpak OOT)

Artikel 3:7 Verplichting ambtenaar

In het tweede lid wordt gesteld dat het college van burgemeester en wethouders melding kan maken bij de instelling die de Werkloosheidswet uitvoert, van het feit dat de desbetreffende ambtenaar weigert een passende functie te aanvaarden of niet meewerkt aan het vinden van een oplossing. Deze melding kan de instelling die de Werkloosheidswet uitvoert, meenemen in het besluit tot het toekennen van een werkloosheidsuitkering. De facto kan dit betekenen dat de betrokken ambtenaar zijn recht op een WW-uitkering verliest en daardoor ook zijn recht op een uitkering krachtens hoofdstuk 10d van de CAR.

Artikel 3:9 Functiegebonden toelagen

Functiegebonden toelagen (bijvoorbeeld de vergoeding voor onregelmatige diensten, de calamiteitentoeslag of de consignatievergoeding) komen te vervallen als de ambtenaar na herplaatsing een functie gaat vervullen, waaraan deze toelagen niet zijn verbonden. Om een al te plotselinge inkomensachteruitgang te voorkomen wordt hier een afbouwregeling voorgesteld. Vervallen toelagen worden alleen afgebouwd, indien en voor zover het verdwijnen van de toelagen een verlaging van de bezoldiging betekent. Het is immers denkbaar dat bij de overgang van functie A naar B de ene toelage komt te vervallen, maar een andere toelage daarvoor in de plaats komt. Alleen de daling van de totale bezoldiging (salaris plus toelagen) wordt dan afgebouwd. De afbouwregeling is conform de regeling (B&W-besluit d.d. 2 oktober 2000) die getroffen is, toen de bureauchefs geen toelage meer ontvingen voor het waarnemen van de afdelingshoofden.

Artikel 3:10 Persoonsgebonden toelage

Een voorbeeld van een persoonsgebonden toelage is een toelage die een ambtenaar in het verleden op grond van artikel 3:7:8 van de UWO (buitengewone bekwaamheid, geschiktheid en ijver) is toegekend.

Artikel 4:3 Uitgangspunten herplaatsing

Dit sociaal statuut bevat het principe ‘mens volgt functie’. Kan dit principe niet toegepast worden, omdat de functie is vervallen of omdat de ambtenaar overtollig is, dan wordt de ambtenaar in een passende functie geplaatst. Is een passende functie niet voorhanden dan wordt de ambtenaar in een geschikte functie geplaatst. Vervolgens wordt een medewerker op allerlei wijze gefaciliteerd indien een functie binnen de gemeente Schagen niet aan de orde is.

Artikel 4:5 Bedenkingen tegen voorstel

Op grond van artikel 4:8 en 4:9 van de Algemene wet bestuursrecht moet de ambtenaar de mogelijkheid krijgen om – naar keuze schriftelijk of mondeling – zijn bedenkingen te uiten voordat het definitieve besluit wordt genomen.

Artikel 4:6 Herplaatsingsbesluiten

De procedure bij bezwaarschriften ligt vastgelegd in de Verordening behandeling bezwaarschriften en klachten. Bij werkeenheid Juridische Zaken zijn de adresgegevens verkrijgbaar van de secretaris van de commissie bezwaarschriften en klachten.

Artikel 4.7. Passende functie bij andere werkgever

Als er meer medewerkers zijn dan functies worden medewerkers boventallig verklaard. Dit artikel is toegevoegd om boventallig verklaarde medewerkers tegemoet te komen en hen de mogelijkheid te bieden om een betrekking bij een andere werkgever te vinden. Zowel de boventallige medewerker als de werkgever kunnen bespreekbaar maken dat het wenselijk is dat de boventallige medewerker zijn carrière elders voortzet. Dit uitsluitend op basis van vrijwilligheid, dus zonder rechtspositionele consequenties.

Met het opstellen van een vaststellingsovereenkomst wordt maatwerk geleverd. In lid 4 zijn enkele instrumenten genoemd om de betrokken medewerker te faciliteren bij het vinden van een functie buiten de organisatie.

Artikel 4.8. Voorzieningen bij ontslagaanvraag ambtenaar wegens functie bij andere werkgever

De in artikel 4.7. genoemde medewerkers worden gecompenseerd voor het feit dat ze boventallig zijn verklaard voor een tweetal rechtspositionele zaken genoemd in artikel 4.8. indien ze een betrekking bij een andere werkgever aanvaarden.

Artikel 4.9. Terugkeergarantie

Het ligt in de lijn van goed werkgeverschap en redelijkheid en billijkheid dat de boventallig verklaarde medewerker een jaar lang een garantie krijgt om wederom aangesteld te worden bij de gemeente Schagen.

Artikel 5:5 Rechtspositievergelijking

In het derde lid wordt gesteld dat in het sociaal plan een netto-netto- garantie moet worden opgenomen. Dit betekent dat het brutosalaris bij de nieuwe werkgever zodanig moet zijn, dat het salaris na aftrek van belasting en premies minstens even hoog moet zijn als het netto salaris bij de gemeente vóór de overplaatsing. Er is hier gekozen voor een netto-nettoconstructie, omdat het bruto-nettotraject in de marktsector niet gelijk is aan het bruto-nettotraject in de overheidssector.