Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Schagen

Reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het cluster burgerzaken waar de werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand worden verricht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieSchagen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het cluster burgerzaken waar de werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand worden verricht
CiteertitelReglement burgerlijke stand Schagen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is alleen van kracht voor het grondgebied van de voormalige gemeente Schagen. De regeling is vastgesteld door de gemeenteraad van de voormalige gemeente Schagen, welke is opgeheven met ingang van 1 januari 2013. Op grond van artikel 28 van de Wet algemene regels gemeentelijke indeling behoudt deze regeling haar rechtskracht voor het grondgebied waarvoor ze is vastgesteld gedurende twee jaar, tenzij de regeling eerder wordt ingetrokken.

Het Reglement burgerlijke stand Schagen 2008 is ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijke Wetboek, boek 1, art. 16
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1 tot en met 4
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-201101-01-2015Nieuwe regeling

22-03-2011

Schager Weekblad, 20-04-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het cluster burgerzaken waar de werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand worden verricht

Het college van de gemeente Schagen;

gelet op het bepaalde in artikel 16, Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de artikelen 1 tot en met 4 van het Besluit burgerlijke stand 1994,

besluit vast te stellen:

het reglement houdende bepalingen ten aanzien van de ambtenaren van de burgerlijke stand, de buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand en de openstelling van het cluster burgerzaken waar de werkzaamheden betreffende de burgerlijke stand worden verricht.

Artikel 1 Begripsbepaling

Het reglement verstaat onder

 • a.

  de wet: Boek 1 van het Burgerlijk Wet boek;

 • b.

  het besluit: Besluit burgerlijke stand 1994;

 • c.

  ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente als zodanig benoemd door het college;

 • d.

  buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand: een ambtenaar in dienst van de gemeente of van een andere gemeente, of een persoon die geen ambtenaar in gemeentelijke dienst is als zodanig benoemd door het college;

 • e.

  gemeentehuis: alle locaties welke bij raadsbesluit zijn aangewezen.

Artikel 2 Ambtenaar van de burgerlijke stand, buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand
 • 1.

  Het college kan ambtenaren in dienst van de gemeente Schagen benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 2.

  Het college kan ambtenaren in dienst van een andere gemeente benoemen tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

 • 3.

  Het minimum aan ambtenaren van de burgerlijke stand is twee.

 • 4.

  Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemen.

 • 5.

  Het college kan buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand voor 1 dag benoemen als zij overleggen:

  • a.

   Een schriftelijk verzoek van het bruidspaar of van de te benoemen (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand;

  • b.

   Een benoemingsbesluit van het college van de te benoemen (buitengewoon) ambtenaar burgerlijke stand;

  • c.

   Een beëdigingsbesluit van de Rechtbank;

  • d.

   Een kopie van een geldig legitimatie bewijs.

Artikel 3 Benoeming
 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand wordt benoemd voor een bepaalde periode. Deze periode eindigt in ieder geval als de ambtenaar uit dienst van de gemeente Schagen gaat.

 • 2.

  De benoeming van de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand is geregeld in Rechtspositieregeling voor de buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand van de gemeente Schagen

Artikel 4 Locatie
 • 1.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand verrichten hun wettelijke taken in het gemeentehuis.

 • 2.

  De ambtenaar van de burgerlijke stand en de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand kunnen, als er goede redenen bestaan, ergens anders binnen de gemeente hun wettelijke taken verrichten.

Artikel 5 Leiding van cluster burgerzaken

De coördinator Klant Contact Centrum is belast met de dagelijkse leiding van het cluster burgerzaken.

Artikel 6 Openstelling
 • 1.

  Het cluster burgerzaken is voor het publiek geopend:

  • a.

   voor huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties op maandag tot en met zaterdag van 9.00 tot 16.30 uur.

  • b.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur en op woensdagmiddag van 13.30 uur tot 16.00 uur.

  • c.

   voor overige werkzaamheden op maandag tot en met vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur op afspraak.

 • 2.

  Het cluster burgerzaken is in de maanden juli en augustus op woensdagmiddag voor publiek gesloten. Er wordt op deze middagen op afspraak gewerkt.

 • 3.

  Het cluster burgerzaken is gesloten als de in lid 1 vastgestelde openstelling samenvalt met algemeen erkende of daarmee gelijkgestelde feestdagen in de zin van artikel 3 van de Algemene Termijnenwet of andere door het college aangewezen dagen waarop het cluster is geopend.

 • 4.

  Huwelijksvoltrekkingen of partnerschapsregistratie kunnen op ieder tijdstip van de dag worden voltrokken. Vinden deze buiten de vastgestelde openingstijden, zoals bedoeld in het eerste lid onder a, plaats, dan moet uiterlijk zes weken voor de datum van de huwelijksvoltrekking of de partnerschapsregistratie hiervoor een schriftelijk verzoek worden ingediend bij het cluster burgerzaken.

 • 5.

  Het college kan een verzoek om een huwelijk of een geregistreerd partnerschap te sluiten op een tijdstip buiten de vastgestelde openingstijden, zoals bedoeld in het eerste lid onder a, afwijzen:

  • a.

   als het tijdstip al door een andere belanghebbende is gereserveerd;

  • b.

   als de uitvoering van de vastlegging leidt tot een onredelijke verstoring van belangen;

  • c.

   als de noodzakelijke ondersteuning, zoals bode, gastvrouw, beveiliging niet beschikbaar is;

  • d.

   als het niet mogelijk is een (buitengewoon) ambtenaar van de burgerlijke stand te krijgen voor dat tijdstip;

  • e.

   als er geen 2 uur tussen het voorgaande huwelijk of geregistreerd partnerschap zit of het volgende huwelijk of geregistreerd partnerschap zit.

 • 6.

  Op verzoek van een belanghebbende, gedaan aan het college zal het cluster burgerzaken worden geopend op zaterdag, zondag en op andere dagen dat het cluster gesloten is, als de belanghebbende aantoont dat met de te verrichten werkzaamheden niet kan worden gewacht tot de eerstvolgende openstelling van het cluster burgerzaken.

 • 7.

  In bijzondere gevallen kan het college besluiten af te wijken van de in het eerste lid aangegeven uren.

Artikel 7 Kosteloze huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie, partnerschapsregistratie en omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk

Iedere maandag om 9.00 uur en 10.00 uur is gelegenheid voor een kosteloze huwelijksvoltrekking, partnerschapsregistratie en omzetting van een partnerschapsregistratie in een huwelijk. Uitzondering hierop zijn de dagen waarop het cluster burgerzaken gesloten is in overeenstemming met het bepaalde in artikel 6. Kosteloze huwelijksvoltrekkingen, kosteloze partnerschapregistraties en kosteloze omzetting van een partnerschapsregistratie naar een huwelijk vinden uitsluitend plaats in het gemeentehuis aan Laan 19.

Artikel 8 Slotbepaling
 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als Reglement burgerlijke stand Schagen.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de dag na de bekendmaking.

 • 3.

  Het Reglement burgerlijke stand Schagen 2008 van 1 augustus 2008 wordt ingetrokken.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders op 22 maart 2011.

interim secretaris, burgemeester,

A.M.J.P. Leemans G. Westerink