Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2012
CiteertitelVerordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening is vervangen door de Verordening Rechtspositie wethouder, raads- en raadscommissieleden 2015.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 96
 2. Gemeentewet, art. 97
 3. Gemeentewet, art. 98
 4. Gemeentewet, art. 99
 5. Gemeentewet, art. 149
 6. Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-11-201524-11-2015intrekking

29-10-2015

Elektronisch gemeenteblad, 23-11-2015

Onbekend.
04-07-201215-06-201224-11-2015nieuwe regeling

20-06-2012

Scherpenzeelse Krant, 03-07-2012

12-VI-12b

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2012

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

gelezen het voorstel van het presidium van de gemeenteraad van 19 april 2012,

 

gelet op artikel 96 tot en met 99 en 149 van de Gemeentewet en het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden,

 

besluit

Vast te stellen de Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2012 onder gelijktijdige intrekking van de verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2011, welke werd vastgesteld op 12 mei 2011.

 

VERORDENING GELDELIJKE VOORZIENINGEN COMMISSIELEDEN 2011

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  commissie: een commissie als bedoeld in hoofdstuk V van de Gemeentewet;

 • b.

  Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden: het Koninklijk Besluit van 22 maart 1994, Stb. 244;

 • c.

  Reisregeling binnenland: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 16 maart 1993, nr. AB93/U280, Stcrt. 56;

 • d.

  Verplaatsingskostenregeling 1989: het besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken van 20 oktober 1989, nr. AB87/74/U6DGMP/AV/FAR, Stcrt. 212.

Artikel 2 Vergoeding voor werkzaamheden

 • 1.

  De vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van een commissie en haar subcommissies bedoeld in artikel 14 van het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden is gelijk aan het door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor gemeenteklasse 1 vastgestelde maximum.

 • 2.

  Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op degene die als lid van een commissie een vaste vergoeding voor de werkzaamheden als bedoeld in artikel 96 van de Gemeentewet ontvangt.

 • 3.

  Geen vergoeding ontvangt degene die zitting heeft in een commissie

  • a.

   als raadslid of wethouder;

  • b.

   uit hoofde van dan wel als rechtstreeks uitvloeisel van een ambtelijke of bestuurlijke hoedanigheid dan wel van een functie bij een instelling die grotendeels van overheidswege wordt gesubsidieerd;

  • c.

   als vertegenwoordiger van een belanghebbende instelling, organisatie of groepering, tenzij zijn lidmaatschap van de commissie tevens in belangrijke mate het gemeentelijk belang dient.

Artikel 3 Reis- en verblijfkosten

De leden van een commissie, die geen raadslid zijn of ambtenaar die als zodanig lid is van de commissie, ontvangen voor het bezoeken van commissievergaderingen een vergoeding voor reis- en verblijfkosten, gemaakt in verband met reizen buiten het grondgebied van de gemeente, die wordt vastgesteld overeenkomstig de regels voor de vergoeding die een rijksambtenaar ingevolge het Reisbesluit Binnenland en de daarop gebaseerde beschikkingen, bij de betreffende beschikking ingedeeld in de hoogste categorie, voor dienstreizen ontvangt.

Artikel 4 Gebruik computer en internet

Voor de kosten van een computer, internetabonnement, alsmede de kosten voor papier, inktcartridges en virusscanner e.d. ten behoeve van de uitoefening van het commissielidmaatschap, wordt een maandelijkse, vaste, bruto vergoeding verstrekt van € 49,38.

Artikel 5 Betaling

 • 1.

  De in artikel 2 van deze verordening bedoelde vergoeding wordt na afloop van elk kalenderjaar aan de rechthebbende uitbetaald. De in artikel 4 bedoelde vergoeding wordt maandelijks aan de rechthebbende uitbetaald.

 • 2.

  De vergoeding bedoeld in artikel 3 van deze verordening wordt op declaratiebasis betaalbaar gesteld.

Artikel 6 Intrekking oude regeling en inwerkingtreding nieuwe regeling

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 15 juni 2012.

 • 2.

  De Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2011 wordt per 15 juni 2011 ingetrokken.

Artikel 7 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geldelijke voorzieningen commissieleden 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 20 juni 2012.

E. Hoogstraten, J.J.H. Colijn-de Raat

griffier, voorzitter