Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

VERORDENING VOOR PERIODIEK ONDERZOEK DOOR HET COLLEGE NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN HET DOOR HET COLLEGE GEVOERDE BESTUUR, VAN DE GEMEENTE SCHERPENZEEL 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING VOOR PERIODIEK ONDERZOEK DOOR HET COLLEGE NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN HET DOOR HET COLLEGE GEVOERDE BESTUUR, VAN DE GEMEENTE SCHERPENZEEL 2012
CiteertitelOnderzoeksverordening gemeente Scherpenzeel 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Scherpenzeel, vastgesteld bij besluit van 29 maart 2007, wordt ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 212
 2. Gemeentewet, art. 213
 3. Gemeentwet, art. 213a
 4. Besluit accountantscontrole decentrale overheden

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-10-2012nieuwe regeling

27-09-2012

Scherpenzeelse Krant, 09-10-2012

12-IX-10

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING VOOR PERIODIEK ONDERZOEK DOOR HET COLLEGE NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN HET DOOR HET COLLEGE GEVOERDE BESTUUR, VAN DE GEMEENTE SCHERPENZEEL 2012

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

 

gelet op artikel 212, 213 en 213a van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden,

 

besluit

 

 • 3.

  vast te stellen de volgende verordening:

 

VERORDENING VOOR PERIODIEK ONDERZOEK DOOR HET COLLEGE NAAR DE DOELMATIGHEID EN DOELTREFFENDHEID VAN HET DOOR HET COLLEGE GEVOERDE BESTUUR, VAN DE GEMEENTE SCHERPENZEEL 2012.

 

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

 • a.

  Doelmatigheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen.

   

 • b.

  Doeltreffendheid

  De mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald.

Artikel 2. Onderzoeksfrequentie

 • 1.

  Het college onderzoekt op verzoek van de raad de doelmatigheid van één (onderdeel) van de organisatie-eenheden van de gemeente en de uitvoering van taken door de gemeente en/of de doeltreffendheid van (delen van) programma’s en/of paragrafen.

 • 2.

  Hiernaast heeft het college de mogelijkheid om op basis van eigen initiatief onderzoeken uit te voeren indien daartoe aanleiding is.

 • 3.

  Het college voert periodieke audits uit en ziet middels het actualiseren van de gemeentelijke processen toe op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de organisatie-eenheden.

Artikel 3. Voortgang onderzoeken

Het college rapporteert in de bedrijfsvoeringparagraaf van de begroting en jaarstukken over de voortgang van de het in vorige artikel genoemde onderzoeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid en de uitputting van de bijbehorende budgetten.

Artikel 4. Rapportage en gevolgtrekking

 • 1.

  De uitkomsten van een onderzoek worden vastgelegd in een rapportage. Elke rapportage bevat tenminste een analyse van de onderzoeksresultaten en aanbevelingen voor verbeteringen.

 • 2.

  Op basis van de resultaten van ieder onderzoek stelt het college indien nodig een plan van verbetering op. Het college neemt op basis van het plan van verbetering organisatorische maatregelen.

 • 3.

  De rapportage en het plan van verbetering voor onderzoeken als bedoeld in artikel 2 lid 1 worden ter kennisgeving aan de raad aangeboden.

Artikel 5. Inwerkingtreding

 • 1.

  De Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Scherpenzeel, vastgesteld bij besluit van 29 maart 2007, wordt ingetrokken.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking de dag na publicatie.

Artikel 9. Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als: Onderzoeksverordening gemeente Scherpenzeel 2012.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 27 september 2012,

E. Hoogstraten, J.J.H. Colijn-de Raat

Griffier, voorzitter