Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgeld 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgeld 2013
CiteertitelVerordening markt- en standplaatsgeld 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling is vervangen door de Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgeld 2014.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2014intrekking

28-11-2013

Scherpenzeelse Krant, 23-12-2013

Onbekend.
01-01-201301-01-2014nieuwe regeling

19-12-2012

Onbekend.

12-XII-10

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van markt- en standplaatsgeld 2013

De raad van de gemeente Scherpenzeel,

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 oktober 2012,

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet,

 

besluit

 

 • 2.

  Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van markt- en stand plaatsgeld 2013.

 

Artikel 1 Belastbare feiten

 • 1.

  Onder de naam "marktgeld" wordt een recht geheven voor het hebben van één of meer standplaatsen op de markt of op andere, voor de openbare dienst bestemde, als markt aan te wijzen plaatsen.

 • 2.

  Onder de naam "standplaatsgeld" wordt een recht geheven voor het hebben van één of meer standplaatsen buiten de markt op de, voor de openbare dienst bestemde, als standplaats aangewezen plaatsen.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene die een standplaats, als bedoeld in artikel 1, inneemt.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten als bedoeld in artikel 1 worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 4 Wijze van heffing

De rechten als bedoeld in artikel 1 worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur.

Artikel 5 Betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, danwel in geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld dan wel standplaatsgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van het markt- en/of standplaatsgeld.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “verordening markt- en standplaatsgeld 2012” van 22 december 2011 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening markt- en standplaatsgeld 2013".

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 19 december 2012,

E. Hoogstraten, J.J.H. Colijn-de Raat

griffier, voorzitter

Tarieventabel behorende bij de “Verordening markt- en standplaatsgeld 2013”

 

Hoofdstuk I Maatstaf van heffing en tarief

 

 • 1.

  De maatstaf voor de berekening van het marktgeld is de frontbreedte in strekkende meters (m1) van de standplaats op de markt en bedraagt € 97,95 per strekkende meter per jaar (jaartarief op basis van 50 weken);

 

 • 2.

  De maatstaf voor de berekening van het marktgeld is de frontbreedte in strekkende meters (m1) van de standplaats op de markt en bedraagt € 2,00 per strekkende meter per marktdag of gedeelte ervan indien niet het gehele jaar gebruik wordt gemaakt van de standplaats op de markt;

 

 • 3.

  De maatstaf voor de berekening van het standplaatsgeld is de afmeting in vierkante meters (m2) van de standplaats buiten de markt en bedraagt:

  • a.

   voor een standplaats met de afmetingen 6 x 6 meter, per jaar, bij inname voor één dag per week, gedurende een gehele dag € 597,75;

  • b.

   voor een standplaats met de afmetingen 7 x 6 meter, per jaar, bij inname voor één dag per week, gedurende een gehele dag € 697,95;

  • c.

   indien de standplaats gedurende een dagdeel in wordt genomen, wordt het tarief overeenkomstig aangepast, met dien verstande dat een gehele dag bestaat uit twee dagdelen.

 

 

Behorende bij raadsbesluit van 19 december 2012,

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 19 december 2012.

 

E. Hoogstraten, J.J.H. Colijn-de Raat

 

Griffier, voorzitter