Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Dienstreizen en verblijfskosten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDienstreizen en verblijfskosten
CiteertitelRegeling dienstreizen en verblijfskosten gemeente Scherpenzeel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Artikel 15:1:22 CAR/UWO

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201501-01-201501-01-2020art. Nieuwe regeling

19-06-2015

GVOP, 2015 46234

Collegebesluit 31-03-15

Tekst van de regeling

Intitulé

Dienstreizen en verblijfskosten

 

 

Dienstreizen en verblijfskosten

Regeling dienstreizen en verblijfskosten

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsomschrijving

 • Artikel 2 Algemene bepalingen

 • Artikel 3 Afstand

 • Artikel 4 Vergoeding reiskosten

 • Artikel 5 Vergoeding verblijfskosten

 • Artikel 6 Declaratie

 • Artikel 7 Termijn

 • Artikel 8 Aansprakelijkheid bij schade

 • Artikel 9 Onvoorziene gevallen

 • Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsomschrijving

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  Werkgever: Het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel.

 • b

  Medewerker: De ambtenaar in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a van de CAR, alsmede uitzendkrachten, detacheringskrachten, stagiaires en personen die anderszins in dienst zijn van de werkgever.

 • c

  Dienstreis: Een naar het oordeel van het afdelingshoofd noodzakelijke verplaatsing van een medewerker tot het verrichten van een dienst of volgen van een opleiding/cursus buiten de plaats van tewerkstelling, evenals het hiermede verband houdende verblijf buiten deze plaats.

 • d

  Plaats van tewerkstelling: Het gebouw, gebouwencomplex of terrein waar of van waaruit de medewerker naar het oordeel van de werkgever gewoonlijk zijn werkzaamheden verricht.

 • e

  Standplaats: Het adres waar de medewerker zijn werkzaamheden uitoefent.

 • f

  (Motor)voertuig: (Gemotoriseerd) vervoersmiddel waarvan de medewerker eigenaar is.

Artikel 2 Algemene bepalingen

Lid 1

De medewerker heeft voor het maken van een dienstreis voorafgaande toestemming nodig van het afdelingshoofd.

Lid 2

De dienstreizen dienen in de regel met openbare vervoermiddelen te worden gemaakt, tenzij anders is bepaald door het afdelingshoofd.

Lid 3

Indien de dienstreis naar het oordeel van het afdelingshoofd niet of niet op doelmatige wijze per openbaar vervoer kan worden gemaakt, kan het afdelingshoofd aan de medewerker toestemming verlenen voor de dienstreis gebruik te maken van een eigen motorvoertuig.

Lid 4

Reiskosten voor woon-/werkverkeer worden niet aangemerkt als dienstreis.

Lid 5

Verkeersovertredingen worden niet aangemerkt als reiskosten.

Artikel 3 Afstand

Lid 1

Tenzij een andere opdracht is gegeven, behoort een dienstreis via de meest optimale route te worden gemaakt.

Lid 2

De plaats van tewerkstelling wordt door het afdelingshoofd als begin- en eindpunt aangemerkt. Het aantal kilometers wordt naar boven afgerond tot het naast hogere gehele getal.

Lid 3

In afwijking van het bepaalde in het vorige lid kan de woning van de medewerker of een andere plaats als beginpunt respectievelijk eindpunt van de dienstreis worden aangemerkt, tenzij op de heenreis onderscheidenlijk de terugreis de plaats van tewerkstelling wordt bezocht.

Artikel 4 Vergoeding reiskosten

Lid 1

De vergoeding van de reiskosten met een openbaar vervoer middel vindt plaats op grond van de daadwerkelijk gemaakte kosten voor een plaats in de tweede klasse, tenzij anders bepaald door de werkgever.

Lid 2

Indien de werkgever vooraf toestemming heeft verleend voor het gebruik van een eigen voertuig krijgt de medewerker een kilometervergoeding overeenkomstig de reisregeling binnenland.

Lid 3

Indien een dienstreis met het openbaar vervoer gemaakt moet worden en de medewerker gebruikt toch zijn eigen voertuig, dan wordt hem een gereduceerde reiskostenvergoeding toegekend conform de reisregeling binnenland.

Lid 4

Boven de vergoeding als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, wordt aan de medewerker vergoed hetgeen door hem is betaald voor parkeerkosten, bruggelden en stallingkosten. Deze vergoedingen worden aangemerkt als belastbare vergoedingen.

Artikel 5 Vergoeding verblijfskosten

Lid 1

Verblijfskosten worden vergoed tot de naar het oordeel van het afdelingshoofd in redelijkheid gemaakte werkelijke kosten, met inachtneming van het tweede lid van dit artikel.

Lid 2

De in verband met een dienstreis noodzakelijk gemaakte kosten voor maaltijden en logies worden vergoed op basis van de reisregeling binnenland.

Artikel 6 Declaratie

Uitbetaling van reis- en verblijfskosten geschiedt achteraf, op declaratiebasis. De vergoeding van de verblijfskosten wordt gedeeltelijk belast aan de medewerker uitbetaald. Declaraties dienen voorzien te zijn van originele, deugdelijke bewijsstukken.

Artikel 7 Termijn

Geen aanspraak op tegemoetkoming in reis- en/of verblijfskosten bestaat indien de declaratie van de in een kalendermaand gemaakte kosten niet binnen drie maanden na die kalendermaand bij het afdelingshoofd is ingediend.

Artikel 8 Aansprakelijkheid bij schade

Bij schade aan het eigen motorvoertuig tijdens uitoefening van de dienst, als gevolg van eigen verwijtbaar gedrag van de medewerker, is de werkgever niet aansprakelijk te stellen voor die schade.

Artikel 9 Onvoorziene gevallen

In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, kan de werkgever een bijzondere voorziening treffen.

Artikel 10 Citeertitel en inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling dienstreizen en verblijfskosten gemeente Scherpenzeel 2015” en treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Lid 2

De Regeling dienstreizen en verblijfskosten gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door het College d.d. 31 maart 2015.

Lid 3

In de bijeenkomst d.d. 16 december 2014 is overeenkomst bereikt met het Georganiseerd Overleg inzake de Regeling dienstreizen en verblijfskosten gemeente Scherpenzeel 2015.

Lid 4

De Regeling dienstreizen en verblijfskosten gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door de raad van de gemeente Scherpenzeel d.d. XXX 2015.