Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Scherpenzeel

Fietsregeling

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieScherpenzeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingFietsregeling
CiteertitelFietsregeling gemeente Scherpenzeel 2015
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201501-01-201501-01-2020art. Nieuwe regeling

19-06-2015

GVOP, 2015 46196

Collegebesluit 31-03-15

Tekst van de regeling

Intitulé

Fietsregeling

 

 

Fietsregeling

Fietsregeling

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Begripsbepalingen

 • Artikel 2 Fietsvergoeding

 • Artikel 3 Voorwaarden

 • Artikel 4 Bewijsstukken

 • Artikel 5 Inwerkingtreding

Artikel 1 Begripsbepalingen

Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

 • a

  werkgever: het bevoegd gezag van de gemeente Scherpenzeel;

 • b

  werknemer:

  • 1

   de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling gemeenten, voor zover deze een vaste aanstelling heeft dan wel tijdelijk is aangesteld voor de duur van tenminste één jaar;

  • 2

   de werknemer met wie een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht is aangegaan op grond van artikel 2:5, eerste lid van de CAR voor tenminste één jaar;

 • c

  fiets: een reguliere fiets of een fiets met elektronische trapondersteuning.

 • d

  cataloguswaarde: de prijs van de fiets die de fabrikant in zijn prijslijst vermeldt.

Artikel 2 Fietsvergoeding

Lid 1

De werknemer kan éénmaal per 6 kalenderjaren (72 maanden) in de maand januari aanspraak maken op een bruto vergoeding voor een fiets van maximaal € 1.400,00 (inclusief BTW). Een bruto vergoeding betekent dat de verplichte heffingen op het bedrag worden ingehouden zodat er daarna een netto bedrag wordt uitgekeerd. Doordat het bedrag bruto wordt uitgekeerd maakt het deel uit van het fiscaal inkomen en kan het gevolgen hebben voor eventuele toeslagen zoals de zorgtoeslag, huursubsidie e.d. De werkgever is hiervoor niet aansprakelijk.

Lid 2

Aan de kosten van de fiets (cataloguswaarde) is geen maximum verbonden. Het eventueel resterende bedrag wordt bij rechtstreekse betaling in één keer van het netto salaris van de werknemer ingehouden.

Lid 3

De aanschaf van de fiets dient te geschieden bij een onderneming die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Lid 4

Indien de werknemer heeft voldaan aan de in deze regeling genoemde verplichtingen, vergoedt de werkgever de kosten van de aangekochte fiets aan de werknemer. In bijzondere gevallen is rechtstreekse betaling aan de leverancier ook mogelijk.

Artikel 3 Voorwaarden

Lid 1

De voorwaarden voor vergoeding van een fiets door de werkgever zijn:

 • a

  de werknemer dient te verklaren dat meer dan de helft van het aantal dagen waarop wordt gereisd in het kader van woon werkverkeer gebruik wordt gemaakt van de fiets.

 • b

  de afstand van de woning tot de werkplaats bedraagt maximaal 10 kilometer.

Lid 2

Om aanspraak te kunnen maken op een verstrekking in verband met de aanschaf van een fiets dient de werknemer een "verklaring aanschaf van een fiets" bij de werkgever in te leveren (bijlage 1 bij deze regeling). In deze verklaring zegt de werknemer te voldoen aan de hiervoor genoemde voorwaarden.

Artikel 4 Bewijsstukken

Lid 1

De werknemer dient de volgende bescheiden te overleggen:

 • a

  een originele aankoopnota met vermelding van de naam van de werknemer waaraan de fiets is verstrekt en voorzien van de handtekening van de werknemer voor ontvangst daarvan;

 • b

  een volledig ingevulde en getekende verklaring aanschaf van een fiets (bijlage 1 bij deze regeling).

Lid 2

De werkgever bewaart een kopie van deze bescheiden bij de salarisadministratie.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Lid 1

Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015 en kan worden aangehaald als “Fietsregeling gemeente Scherpenzeel 2015”.

Lid 2

De regeling Fietsregeling gemeente Scherpenzeel wordt ingetrokken met ingang van de datum inwerkingtreding van de Fietsregeling gemeente Scherpenzeel 2015.

Lid 3

De Fietsregeling gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door het College d.d. 31 maart 2015.

Lid 4

In de bijeenkomst d.d. 16 december 2014 is overeenkomst bereikt met het Georganiseerd Overleg inzake de Fietsregeling gemeente Scherpenzeel 2015.

Lid 5

De Fietsregeling gemeente Scherpenzeel 2015 is vastgesteld door de raad van de gemeente Scherpenzeel d.d. XXX 2015.